Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ O co jme se snažili, jak jsme uspěli, má smysl pokračovat… Seminář SVSE Brno 23.10.2013 Miroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ O co jme se snažili, jak jsme uspěli, má smysl pokračovat… Seminář SVSE Brno 23.10.2013 Miroslav."— Transkript prezentace:

1 Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ O co jme se snažili, jak jsme uspěli, má smysl pokračovat… Seminář SVSE Brno 23.10.2013 Miroslav Buneš

2 2 OBSAH 1. ÚVOD 2.Přehled 2013 3.Náměty 2014 4.IV. Regulační období 5.Závěr

3 3 Úvod1/4  Konkurenceschopné ceny pro průmysl  Regulované složky ceny elektřiny pro průmysl na úrovni Německa  Podpora klimatu vždy po objektivním posouzením dopadů na průmysl Strategie – přístup SVSE

4 4 Úvod 2/4 Regulované složky ceny - motto: Síťová odvětví by měla mít k dispozici dostatek prostředků pro provoz a obnovu svých zařízení, včetně nových investic. Současně s tím by však měla být vystavena důsledné kontrole oprávněnosti nákladů a tlaku, který povede k maximálně efektivnímu využití finančních prostředků vybraných od zákazníků.

5 5 Úvod 3/4 SVSE je od roku 2005 jedním ze zadavatelů studie EGU Zadání - Obsah studie:  Zkušenosti a názory subjektů s metodikou regulace cen elektřiny  Připomínky k Cenovému rozhodnutí  Stanoviska k návrhům na úpravu metodiky regulace cen  Náměty na úpravy cenového rozhodnutí ERÚ Od 2013 změna přístupu ERU ve dvou rovinách..

6 6 Úvod 4/4 Důvody pro účast ve skupině:  Prosazování zájmů členské základny  Možnost včas reagovat na návrhy jiných subjektů

7 7 Porovnání RC 2013/2014 na úrovni VVN - UNIPETROL RPA Regulated electricity prices for the year 2014 status on September 2014 20142013 saving CZK % Total fee by Energy regulatorCZK/MWh696,76812,67115,9114,26% Fee for renewable sourcesCZK/MWh495,00583,0088,0015,09% Fee for OTE + ERUCZK/MWh7,56 0,000,00% Systems servicesCZK/MWh47,7949,631,843,71% Systems services (purchase)CZK/MWh119,25132,1912,949,79% Using VVN gridCZK/MWh27,1640,2913,1332,59% Rezerved power - monthly CZK/MW/mě s67 71374 6856 9729,34% Mimo snížení poplatku OZE o 15 % došlo také ke snížení ostatních cen o 12,2 %

8 8 Vývoj poplatku OZE 2002 až 2014

9 9 Náměty SVSE předložené ERU1/10 Politika klimatických změn SVSE Složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanovit odlišně s ohledem na velikost spotřeby elektřiny zákazníků (v souladu s § 28 zákona o POZE). V modelu úlev zvážit zohlednění pro energeticky intenzivní průmysl. ERU Je řešeno v návrhu novely ZoPZE. ERÚ navržené řešení nepodporuje, neboť je v rozporu s evropskou legislativou, ale chceme „zastropovat“ příspěvek na hodnotě 420.- Kč/MWh na dobu 5 let (22,6 mld. státní dotace při vícenákladech cca 45,6 mld.). Výsledek: 495 Kč/MWh, bez diferenciace

10 10 Náměty SVSE předložené ERU2/10 K vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě SVSE V §7 doplnit v odst. (3) větu o vrácení uhrazeného podílu do výše dosud nevynaložených nákladů v případě zrušení záměru na připojení. ERU Bude řešeno v rámci novely vyhlášky o připojení, předpokládáme akceptaci připomínky, v praxi to tak již funguje, jedná se o administrativní záležitost. SVSE souhlasí

11 11 Náměty SVSE předložené ERU3/10 K vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě SVSE V §7 doplnit v odst. (8), že snížení rezervovaného příkonu po 60 měsících…… - doplnit podmínky o sjednané RK o hodnotu i pouze naměřeného maximálního odběru a doplnit hranici rezervovaného příkonu pro LDS ve výši 80 %. ERU Návrh bude posuzován v rámci přípravy IV. RO, je zde nezbytnost podrobnějšího projednání a specifikace dopadů do trhu s elektřinou a je nutná nezbytná analýza přínosů, rizik a možných nejasností. ERÚ prosíme, abychom byli přizváni

12 12 Náměty SVSE předložené ERU4/10 SVSE V § 5 upravit odstavec (14) a přidat nové písmeno d) - rozšíření úlevy výrobce 2. kategorie i na LDS a rozšíření úlevy 48 hodin výpadku i na samotnou platbu za RK, nejen penále za překročení. V § 5 upravit odstavec (14) a přidat nové písmeno e) - neplacení překročení RK při poskytování PpS (podle principu, který je již v cenovém rozhodnutí) a rozšířit i na LDS, do kterého je připojen poskytovatelem PpS. ERU Obě připomínky mohou být řešeny až v souvislosti s novelou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou po vydání novely EZ. ERÚ v podstatě vidí jako aplikovatelné, bude ale ještě podrobněji posouzen vliv a dopady na ostatní účastníky trhu s elektřinou. K vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou - rezervovaná kapacita ERÚ prosíme, abychom byli přizváni

13 13 Náměty SVSE předložené ERU5/10 SVSE Jasně a jednoznačně definovat, kdo platí pevnou cenu na krytí nákladů spojených s POZE - uspokojivým způsobem vyřešit v nadřazené legislativě nebo vrátit vynechaný odstavec do bodu (5.1.) v cenovém rozhodnutí. ERU Pro rok 2013 řešeno „Výkladovým stanoviskem ERÚ k problematice uplatnění bodu (5.1.) Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny“ vydaným dne 11.7.2013, pro další roky je již ošetřeno přímo v rámci novely zákona o POZE. SVSE děkuje a souhlasí. Připomínky k cenovým rozhodnutím

14 14 Náměty SVSE předložené ERU6/10 SVSE V bodě (4.18.) nahradit poslední větu odstavce větou jinou, která v případě výpadku dodávky ze zdroje osvobozuje výrobce 2. kategorie od platby za překročení RK. ERU Stávající úprava, kdy tento výrobce platí pouze za RK bez penále, považuje ERÚ za dostačující, nicméně návrh ještě bude podrobněji posouzen z pohledu dopadu do provozu sítí. DEZA/ETR – doplnění a vysvětlení Připomínky k cenovým rozhodnutím

15 15 Náměty SVSE předložené ERU7/10 Deza: Výraznější překročení nastává v DEZA v zimních měsících, kdy je provozován větší generátor TG2 – 12 MW. Doba výpadku, však ve většině případů nepřesahuje cca 30 min, možnost regulace na straně výroby (v provozu je další generátor TG1- 4 MW) je minimální, možnost regulace na straně spotřeby vzhledem k chemickým provozům je nemožná. Podporujeme osvobození platby, jak pro výrobce 2.kategorie, tak pro LDS, do které je připojen výrobce 2.kategorie (body 4.18 a 4.19 CR ERÚ č.5/2012). ETR: Tento bod CR přímo souvisí s bodem 4 Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, asi je třeba počkat na novelizaci této vyhlášky a věřit, že tento bod bude ze strany ERÚ akceptován a následně aplikován do CR. Doplnění - vyjádření konkrétních odběratelů

16 16 Náměty SVSE předložené ERU8/10 SVSE  V bodě (4.18.) prodloužit lhůtu pro oznámení o výpadku v dodávce z výrobny elektřiny na 4 pracovní dny a dále stanovit za opožděné předání údajů pokutu ve výši 10% navýšení platby pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu. ERU Zde není nastavena lhůta dvou dnů, ale druhý kalendářní den následujícího měsíce. Citovaný problém by mohl nastat, pokud k výpadku došlo v posledních cca 2 – 3 dnech měsíce. Navrhovatel nechť doloží, ke kolika takovým případům v průběhu roků 2012 a 2013 došlo. Současně se domníváme, že je odpovědností výrobce, pokud požaduje úlevu, starat se o splnění podmínek pro její přiznání.. DEZA/ETR – doplnění a vysvětlení Připomínky k cenovým rozhodnutím

17 17 Náměty SVSE předložené ERU9/10 Deza: V minulosti jsme zatím neměli problémy s lhůtou 2 pracovních dnů – zasíláme distributorovi jako LDS dle bodů 4.18 a 4.19 CR ERÚ č.5/2012 (LDS i výrobce je jedna firma). Problém může nastat v LDS, pokud je připojena výrobna, která není stejnou firmou jako LDS. Prodloužení lhůty na 4 pracovní dny by tomu předešlo. Prodloužení lhůty bychom uvítali, neboť první dva pracovní dny se odběr za minulý měsíc teprve vyhodnocuje. DEZA – v roce 2012 výpadek v posledních dnech měsíce – 1x DEZA – v roce 2013 výpadek v posledních dnech měsíce – 1x ETR V roce 2012 výpadek v posledních dnech měsíce – 1x, v roce 2013 – 1x Doplnění - vyjádření konkrétních odběratelů

18 18 Náměty SVSE předložené ERU10/10 SVSE Doplnit bod (4.25.) cenového rozhodnutí o definici lhůty (alespoň 3 měsíce předem), v které má PDS předem informovat odběratele o snížení rezervovaného příkonu. ERU Možnost akceptovat, ale bude řešeno v kontextu s ostatním SVSE souhlasí. Připomínky k cenovým rozhodnutím

19 19 Další námět Ostrovní provoz – osvobození od POZE Návrh zákona v čl. 4 umožňuje „osvobození od plateb OZE (tj. max. 495 Kč/MWh) za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy“ Lze či nelze počítat s dlouhodobou platností této úlevy – lze totiž očekávat její zneužití a následnou korekci ze strany ERU včetně současného způsobu a metodiky účtování OZE

20 20 IV. Regulační období od 2015  Nový tarifní systém  Úvaha ERÚ – možnost zřízení expertní skupiny složené z ekonomů  Příprava 2014  Podpora ERÚ ze strany SVSE Náměty členů SVSE Stanovisko k oprávněnosti nákladů ……………..

21 21 Závěr sazování oprávněných zájmů spotřebitelů  Pokračovat v prosazování oprávněných zájmů spotřebitelů  Nedopustit další snižování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Jedna z cest - regulované ceny - směr: Dostatek prostředků pro provoz a obnovu svých zařízení. Důsledné kontrola oprávněnosti nákladů a tlaku, který povede k maximálně efektivnímu využití finančních prostředků vybraných od zákazníků.

22 DĚKUJI ZA POZORNOST Miroslav.Bunes@unipetrol.cz Tel.: 736 505 377


Stáhnout ppt "Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ O co jme se snažili, jak jsme uspěli, má smysl pokračovat… Seminář SVSE Brno 23.10.2013 Miroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google