Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Usměrňování rozvoje krajiny, krajinné plánování Otázka: Zjistěte předpokládané trasy vlaků TGV a vysokorychlostních vlaků na území Česka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Usměrňování rozvoje krajiny, krajinné plánování Otázka: Zjistěte předpokládané trasy vlaků TGV a vysokorychlostních vlaků na území Česka."— Transkript prezentace:

1 Usměrňování rozvoje krajiny, krajinné plánování Otázka: Zjistěte předpokládané trasy vlaků TGV a vysokorychlostních vlaků na území Česka

2 Územní plánování a krajina Územní plán řeší celé správní území obce řeší tedy nejen urbanizované území, ale řeší také krajinu ve správním obvodu obce Územní plán vymezuje zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné území Pro nezastavitelné území (krajinu) vymezuje stejně jako pro ostatní území funkční a prostorové regulativy Územní plán vymezuje funkční plochy – les, louka, pole,

3 Možnosti územního plánu při plánování krajiny Územní plán má jen omezené možnosti usměrňovat vývoj krajiny V jednotlivých dokumentech přebírá jiné dokumenty krajinného plánováníúzemní systém ekologické stability krajinné plánování krajinný ráz významné krajinné prvky limity využití území Výkresová dokumentace zpravidla obsahuje výkres řešení krajiny, který ale obsahuje zákres současného stavu využití krajiny a ÚSES

4 Vybrané limity v krajině - dobývací prostory

5 CHOPAV

6 Výhradní ložiska

7 Výhradní ložiska detail

8 Problémy územního plánování Má územní plánování zakreslovat skutečná stav – chaty v lese nebo má zakreslovat stav podle evidence nemovitostí – lesní pozemky. Jak má ÚP hodnotit „nepovolené nebo na katastru neevidované změny využití pozemků?

9 Agenda 21 – státní politika ŽP Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje, má tradici, stabilizovanou legislativu i organizační, technickou a odbornou základnu. Řešení územních plánů na dlouhou dobu zakládá míru a závažnost ovlivňujících faktorů životního prostředí, ať se jedná o zábor a využití ploch, fragmentaci krajiny dopravními stavbami či generování přepravních nároků. Územní plány tak umožní účinnou ochranu přírody, budování územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových aglomerací. Protože územní plány mají největší podrobnost a vypovídací schopnost o souvislostech funkčního využití území na úrovni jednotlivých obcí, je nezbytné zpracovávat kapitolu o vlivech opatření na životní prostředí již pro územní plány obcí.

10 Územní systém ekologické stability Systém koridorů a center na třech řádovostních úrovních. Vymezeny specialisty –speciální autorizace v ČKA Cílem je chránit místa přirozeného výskytu geobiocenóz a umožnit vzájemnou migraci jednotlivých prvků geobiocenóz Zákonem o ochraně přírody 114/1992 Sb. a doplňující vyhláškou stanoveny šířkové a dálková parametry jednotlivých prvků a jejich způsoby vymezení. ÚSES vymezen jako územně plánovací podklad - nezávazný

11 Vymezení ÚSES Nadregionální systém Vymezen MŽP a spojuje nejvýznamnější zachovalá a rozsáhlá původní společenstva. Veden zpravidla v údolí velkých řek. Vymezen v podobě koridorů - stanoveny jednotlivé osy koridoru, max. šířka celkem 2 km, vymezeno i ochranné pásmo Vymezen z funkčních prvků Regionální systém Vymezen z funkčních prvků jako osy a centra reprezentující jednotlivé biochory. Územní plánování přebírá RÚSES a po projednání ÚPD se stávají závaznými.

12 ÚTP ÚSES ÚTP obsahuje tyto části: grafickou část s vymezením regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a bioregionů; katalog tematických vrstev grafické části ÚTP; tabulkovou část se základními údaji o skladebných částech regionálních a nadregionálních ÚSES; textovou část, stručně shrnující teoretická východiska a metodiku vymezení regionálních a nadregionálních ÚSES; charakteristiky nadregionálních biocenter a biokoridorů

13 Lokální systém Územní plán vychází z generelů místních ÚSES (generel je ÚPP) Generely zpracovány jako nezávazné dokumenty na objednávky okresních úřadů v letech 1991-1995 pro všechny obce ČR Vypracovány autorizovanou osobou Orgány ochrany přírody požadují jejich přesné zapracování do ÚPD Zpracovatel může změnit trasy jednotlivých biokoridorů – nutnost projednat s orgánem ochrany přírody a zdůvodnit. Často požadována součinnost autorizované osoby. V ÚPD obce zpracováno zpravidla v měřítku 1: 5000 jako plán ÚSES

14 ÚSES shrnutí Systém ÚSES se dotýká pouze vymezených částí krajiny, neřeší rozvoj celé krajiny. Pro ÚPD slouží jako jeden z podkladů a je velmi přísně kontrolován orgány ochrany přírody. Především LÚSES je však veden v krajině v jednotlivých obcích velmi problematicky a je nutné ho při zpracování ÚPD podrobněji vymezit nebo upravit. Generel se s obcemi ani s majiteli pozemků neprojednává.

15 Velkoplošná chráněná území Národní park NP (4), Chráněná krajinná oblast (CHKO) - 25: Respektování stupně ochrany jednotlivých zón v NP (CHKO), Podmínky výstavby nebo jiné investiční činnosti jsou závislé na souhlasné stanovisku Správy NP (CHKO) - DOSS, Stanovisko vychází rezortního předpisu – Plán péče NP, (CHKO) Územní plán respektuje pokyny, které vyplývají z výsledků projednávání s těmito orgány, Typický konflikt mezi zájmem výstavby – investiční činnosti a zájmem ochrany přírody a krajiny (NP Šumava, Lysá Hora, …)

16 Přírodní parky Velkoplošná území s vyšší kvalitou přírodního prostředí, vymezena podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Územní plánování respektuje jejich hranice, způsob ochrany a podmínky výstavby jsou stanoveny vždy ad hoc pro každé vymezené území a budou předmětem projednání konkrétního dokumentu

17 Velkoplošná chráněná území

18 Maloplošná chráněná území Národní přírodní rezervace110 Přírodní rezervace809 Národní přírodní památka113 Přírodní památka1 357 Památný strom26 763 Územní plánování pouze tyto lokality zakresluje a vymezuje jejich ochranu podle statutu a vymezení lokality.

19 Krajinný ráz Pojem citovaný v zákoně o ochraně přírody a krajiny s tím, že územní plánování má krajinný ráz chránit. Není ale definováno co je krajinný ráz, zpravidla se za pod tímto pojmem rozumí souhrn typických a zachovalých znaků přírodního prostředí, prostředí, které je pouze v omezené míře ovlivněno moderní činností člověka. Ochrana krajinné rázu vede k omezení investiční činnosti, znemožnění výstavby RD, rekreačních objektů apod. Rozhodování o tom, jaká bude ochrana krajinného rázu závisí na rozhodování orgánů ochrany přírody Low, Míchal: Krajinný ráz

20 Významné krajinné prvky Další ekologicky významné lokality, které však nemají vyšší stupeň ochrany. Ze zákona to jsou nivy potoků a lesní celky a dále další prvky, které jsou vymezeny na základě podrobného průzkumu. Jednotlivé lokality vymezuje a spravuje orgán ochrany přírody a provádí jejich evidenci. Územní plán musí respektovat jejich ochranu a na vymezených VKP nenavrhovat žádné stavby. Často dochází ke konfliktu mezi majiteli a ochranou přírody.

21 Krajinné plánování Nejasný a nevymezený pojem pro jednotlivé nástroje ochrany krajiny, nejčastěji používán jako souhrnný nadřazený pojem pro další podrobnější nástroje usměrňování rozvoje krajiny a krajinného mapování. Krajinné plánování obsahuje: Krajinné mapování – analýza současného stavu krajiny a jejího využití, rozšíření jednotlivých druhů v krajině, Land Use, Land Cover Další nástroje – ÚSES, Krajinný ráz, VKP, apod.

22 Sektorové programy a nástroje Jednotlivé sektory zpracovávají vlastní dokumenty, které mají směřovat k ovlivňování rozvoje krajiny a prostředí. Většina z nich je zaměřena pouze na jeden aspekt krajiny nebo jejího využití. Komplexní pozemkové úpravy Revitalizace říčních toků Lesní hospodářské plány

23 Komplexní pozemkové úpravy Reakce na rozdrobené vlastnictví – důsledek restituce Snaha o lepší organizaci vlastnických vztahů na zemědělské půdě. Založeno na vzájemné výměně zemědělské půdy stejné kvality se snahou o zcelení vlastnictví a jeho lepší (hospodárnější) využití. V rámci KPÚ i budování nových cest a Lokálních ÚSES. Velmi složitý nástroj, nutný souhlas všech vlastníků, uplatnil se pouze v malém počtu obcí, Zatím spíše Jednoduché pozemkové úpravy – na malé části katastru

24 Revitalizace vodních toků Program na obnovu původních vodotečí v krajině, reakce na chybně prováděné meliorace. Snaha o vrácení vodoteče do původního koryta včetně doplnění zeleně. Cílem je zpomalit odtok vody v krajině, omezit lokální povodně z přívalových dešťů a zvýšit ekostabilitu krajiny. Podpora směřuje obcím, proto se revitalizace provádí vždy ve správním území obce, problém návaznosti na povodí

25 Lesní hospodářské plány Povinný plán pro všechny vlastníky lesních pozemků (PUPFL) Zpracovává oprávněná osoba – správce, V LHP se stanovuje plán dalšího využití lesa včetně předpokládané těžby a následné výsadby. Plán LHP je předkládán a schvalován orgánům ochrany lesa Vlastník je povinen po těžbě zajistit novou výsadbu na lesních pozemcích.

26 Hodnocení vlivu stavby na ŽP (EIA) Povinná součást u projektů, které významně zasahují do životního prostředí. Projekt EIA hradí investor, který musí v rámci tohoto projektu dokladovat důsledky uvažovaného projektu na ŽP Projekt se povinně veřejně projednává s možností účastnit se projednávání i pro neziskové skupiny a další lokální aktivisty. Účastníkem projednávání jsou také obce. V případě programových dokumentů – hodnocení SEA


Stáhnout ppt "Usměrňování rozvoje krajiny, krajinné plánování Otázka: Zjistěte předpokládané trasy vlaků TGV a vysokorychlostních vlaků na území Česka."

Podobné prezentace


Reklamy Google