Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Kontrolní činnost a postupy jejího provádění

2 Cíl zaměstnání Objasnit studentům problematiku kontroly hospodaření s majetkem v AČR. Důraz položit na obsah : Vysvětlení významu a organizace kontrolní činnosti Objasnění kontrolní činnost v oblasti logistiky Provedení periodické KHM.

3 Použitá literatura  Všeob P – 16 (Účtování a evidence majetku v rozpočtovém úseku MO)  Všeob P – 35 (Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností …..) RMO č. 48/2013 Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany (nahrazuje Všeob-P-4) NVMO č. 51/2013 Postupy pro hospodaření s majetkem v působnosti Ministerstva obrany RMO č. 47/2013 Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany Všeob-P-8 ( inventarizace majetku…) Vševojsk-1-1(funkční povinnosti)  Směrnice kontroly hospodaření s majetkem státu v působnosti MO (č.j. 5186-36/2004-3042)  Metodika provádění kontrol hospodaření s majetkem státu v MU 1.0, …  Zákon č. 219/2000 Sb. (O majetku České republiky …)  Zákon č. 320/2001 Sb. (O finanční kontrole ve veřejné správě)

4 Osnova : Úvod 1. Obecné zásady podle Všeob-P-35 2. Druhy prohlídek a KHM na jednotlivých stupních velení 3. Vlastní kontrola - v oblasti logistiky 4. Prohlídky a KHM funkcionáři útvaru, kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky Závěr

5 Úvod : Funkční složkou zajišťující dynamickou rovnováhu pohybu řízeného objektu se žádoucím pohybem či cílem a skutečností je kontrola (kontrolování, kontrolní činnost). Objektivní nutnost kontroly vyplývá z cílevědomosti lidské činnosti, z potřeb znát praxi a v té si také ověřovat správnost vytýčených cílů řídícího působení, jeho kvalitu a efektivnost. Kontrolní činnosti je jednou ze složek, které tvoří systém velení v AČR. Důvěřuj, ale prověřuj – je nevyhnutelností každého správného řídícího pracovníka.

6 1. Obecné zásady podle Všeob-P-35 Funkce kontrolní činnosti : Poznávací : odhalit skutečný stav, srovnat realitu s plánem; Nápravná : na základě zjištěné reality a zjištění příčin uvést do činnosti opatření, jež změní realitu do podoby plánu; Výchovná : ukázat na správná opatření, umožňující soulad reality do podoby plánu.

7 Kontrolní metody : metoda porovnání metoda šetření a ověřování metoda sledování metoda kontrolního výpočtu metoda analýzy

8 Druhy kontrol Druhy kontrol tematické – základní obecný druh kontroly, který vykonávají všechny oprávněné orgány komplexní - nejvyšší druh kontroly v působnosti MO zvláštní - kontrola připravenosti útvarů, inventarizace majetku, kontroly hospodaření s majetkem státu (KHM), kontrola zdravotnického a veterinárního zabezpečení, …. Kontrola hospodaření s majetkem je stanovena a vychází ze Zákona č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a je součástí péče o svěřený majetek

9 2. Druhy prohlídek a KHM, jejich cíle, orgány v resortu jejich cíle, orgány v resortu a postupy provedení. a postupy provedení.

10 Druhy prohlídeka KHM na jednotlivých stupních velení : Druhy prohlídek a KHM na jednotlivých stupních velení : prohlídky a kontroly stanovené základními řádem a předpisy prováděné na stupni jednotky a útvaru velitelskými a odbornými orgány ( orgány log.) v termínech a rozsahu jimi stanovených, neplánované KHM, případně i mimořádné inventarizace majetku, při podezření ze spáchání trestné činnosti a při nebezpečí z prodlení, nebo za jiných závažných okolností, komplexní a tématické kontroly, prováděné nestálými kontrolními orgány zahrnující i oblast logistiky a hospodaření s majetkem státu, prováděné podle ustanovení předpisu Všeob-P-35, inventarizace majetku prováděná všemi NS v souladu se zákon č.563/1991 Sb., vyhláškou č. 62/2001 Sb., předpisem Všeob-P-4, Všeob-P-8 a Metodickými pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků.

11 Kontrolní postupy : Základní kontrolní postup je: zjištění skutečného stavu porovnání zjištěného stavu se standardem stanovení odchylky a její příčiny zjištění odpovědnosti za odchylky realizace opatření k nápravě stavu specifické kontrolní postupy jsou stanoveny v právních předpisech nebo INA (viz. finanční kontrola) nebo je stanovuje nařizující funkcionář či kontrolní pracovník oprávněný orgán může mít zpracovány kontrolní postupy na určité druhy kontrol dopředu (např. kontrolní postup ke kontrole zadávání veřejných zakázek)

12 : KHM uskutečňují : stálé kontrolní orgány dislokovány u zařízení Velitelství sil podpory (VeSPod) určené pro MU v působnosti Sekce logistiky MO (SLog MO) s celo resortní působností, tyto orgány jsou určující pro tvorbu metodik provádění KHM v resortu MO, nestálé kontrolní orgány Sekce komunikačních a informačních systémů MO (SKIS MO), Odboru bezpečnosti MO (OB MO) a Sekce personální MO (SP MO) s celo resortní působností pro MU v rozsahu v jejich působnosti, Inspekce ministerstva obrany (IMO), Nestálé kontrolní orgány, které ustanovil příslušný vedoucí zaměstnanec pro jednotlivé případy. Vojenská policie v rámci své působnosti vymezené v zákoně Vedoucí zaměstnanci v rámci vymezené působnosti

13 Cíle kontroly hospodaření s majetkem : dodržování ustanovení právních předpisů, zvláštních interních normativních aktů a realizaci opatření, která stanovili vedoucí zaměstnanci organizačních celků rezortu Ministerstva obrany v mezích těchto norem při hospodaření s majetkem, k zajištění úkolů, které tito zaměstnanci vytýčili; dodržování kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti; zajištění ochrany majetku proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušováním ustanovení právních předpisů a zvláštních interních normativních aktů, nehospodárným, neefektivním a neúčelným nakládáním s majetkem nebo trestnou činností; včasnou připravenost a spolehlivost informací obsažených v příslušných záznamech nebo datech uložených v informačních systémech, které jsou podkladem pro přípravu periodických výkazů, hlášení a zpráv a porovnat je s dosahovanými výsledky ve vztahu k plněným úkolům;

14 3. Vlastní kontrola - v oblasti logistiky

15 Základní formy kontroly hospodaření s majetkem : periodická KHM inventarizace

16 Periodická kontrola hospodaření s majetkem : se uskutečňuje minimálně jednou za tři roky zpravidla s tímto obsahem: – odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole; – dodržování ustanovení právních předpisů, zvláštních interních normativních aktů a realizace opatření, která stanovili vedoucí zaměstnanci organizačních celků rezortu Ministerstva obrany v mezích těchto norem při hospodaření s majetkem, k zajištění úkolů, které tito zaměstnanci vytyčili; – hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání rozpočtových prostředků zejména při úplatném nabývání majetku centrálním a necentrálním způsobem; – správnost, úplnost a průkaznost účetní a doplňkové evidence; – zavádění majetku do užívání; – používání majetku; – stav ochrany, údržby a oprav majetku;

17 Roční plán kontrol : KHM na výcvikový rok vychází ze střednědobého plánování KHM a zpracovává se jako součást plánování činnosti resortu MO. Při plánování KHM musí být určen kontrolní orgán a rozsah KHM (úplná nebo s omezením) : Druhy kontrol a hlavní kontrolované oblasti Označení kontrolovaného útvaru Termín provedení kontroly

18 Organizační opatření : Ke kontrolovanému vojenskému útvaru nebo zařízení se podrobnější informace o KHM dostane nejdříve 30 dnů předem. Útvaru je sděleno : datum a hodina zahájení termín ukončení kontrolovaná majetková uskupení druh KHM (plná nebo s omezením), čeho se omezení budou týkat jména vedoucích jednotlivých kontrolních komisí pro jednotlivá majetková uskupení požadavky k zabezpečení nerušeného průběhu KHM, včetně požadavků na ubytování, stravování,...

19 Metodický postup kontroly hospodaření s majetkem : Určení kontrolní komise Plán periodické kontroly hospodaření s majetkem Komise : Vedoucí a členové - zveřejnění v DR vydání Plné moci s oprávněním … Zpracovává vedoucí kontrolní komise Schvaluje vysílající velitel Zápis o výsledcích hospodaření s majetkem Vlastní kontrola Popis zjištěných skutečností (kladů i nedostatků) Označení porušování právních předpisů a INA Odpovědnost za zjištěné nedostatky Zpracovává se v X výtiscích Ukládání zápisu po dobu 5 let povinnost poskytnout veškerou pomoc podávat potřebná vysvětlení předkládat vyžádané dokumenty (účetní,…)

20 Dělení průběhu kontrol : Přípravné období Období realizace kontrol Období vypořádání kontroly

21 Obsah Plánu provedení KHM : (Zpracovává se v přípravném období) předmět kontroly hospodaření s majetkem, cíl kontroly, hlavní prověřované oblasti, označení kontrolovaného objektu nebo jméno a příjmení kontrolované osoby, složení kontrolní komise, její rozdělení na kontrolované objekty a oblasti, případně určení vedoucích podskupin, metodický postup (v přípravném období, při KHM a po jejím ukončení), časový harmonogram, organizační, technické a materiální zabezpečení

22 Metodika provádění KHM : V hlavních prověřovaných oblastech při provádění KHM se zaměřit na následující oblasti : seznámit se s výsledky předchozí KHM a ostatních kontrol hospodaření s majetkem a zjistit, zda byly odstraněny zjištěné nedostatky, překontrolovat vedení doplňkové (materiálové) evidence majetku příslušného majetkového uskupení v rozsahu předpisu Všeob-P-16 a dokumenty pro zavádění centrální evidence, zkontrolovat ve fakturách, zda majetek byl nakupován oprávněně a za nejvýhodnějších podmínek dosažených výběrovým řízením (ve stanovených případech), a zda byla řádně provedena kontrola cen, množství (počet) a kvalita při přejímce majetku, zkontrolovat jak je prováděno vedení souhrnného výkazu neúplnosti za NS a jaký je stav v doplňování majetku na úhradu škod,

23 porovnat evidenční stav majetku se skutečnými počty ve skladech NS a nejméně u jedné jednotky u druhů majetku stanovených plánem provedení KHM, přitom musí dodržovat zásady stanovené pro inventarizaci majetku, u kontrolované jednotky přezkoušet znalosti velitele a výkonného praporčíka nebo jiného pověřeného pracovníka o správném vedení evidence majetku, zkontrolovat stav, správnost provozu, údržby a skladování u kontrolovaného vojenského materiálu, prověřit systém zásobování, včasnost vykazování spotřeby, vyžadování majetku a náhradních dílů a obměny majetku s omezenou dobou životnosti, zkontrolovat, zda je ve skladech označován a ukládán majetek podle doby výroby (proviant, elektronky, chemikálie, apod.), prověřit, zda jsou prováděny obměny majetku s omezenou dobou životnosti, zda je dodržována zásada výdeje majetku nejstaršího data výroby do spotřeby, překontrolovat oprávněnost zápůjček majetku a dodržování lhůt k jeho vrácení

24 Oblasti KHM : Kontrolní orgány ve své činnosti používají zpracovanou metodiku, kde jsou uvedeny oblasti kontrolní činnosti : Oblast 100 - řídící a organizátorská práce Oblast 200 - doplňková (materiálová) evidence majetku Oblast 300 - uložení majetku ve skladech a jejich zabezpečení Oblast 400 - provoz majetku a opravárenská činnost Oblast 500 - hospodaření s majetkem u jednotky Oblast 600 - zvláštnosti MU

25 Příklad Metodiky KHM : Oblast 200 – doplňková (materiálová) evidence majetku Podoblast 210 – vedení účetních a evidenčních dokladů majetku :.

26 : Zápis o výsledku KHM : Zápis o výsledku KHM musí obsahovat: na základě čeho byla KHM provedena, složení kontrolní komise (jména a příjmení kontrolních pracovníků, kteří KHM prováděli), název kontrolovaného objektu (kontrolované osoby) nebo hodnost, jméno a příjmení vedoucího zaměstnance kontrolovaného objektu, místo a čas provedení KHM, rozsah KHM - úplná, s omezením, jak byly odstraněny závady zjištěné poslední KHM, vyhodnocení kvalitativních změn (zlepšení, zhoršení), popis zjištěných skutečností s uvedením kladů a nedostatků, uvedením zákonů, předpisů a INA, které nejsou dodržovány a v čem, odvolání na doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá, příčiny zjištěných nedostatků,

27 Zápis o výsledku KHM : Zápis o výsledku KHM se zpracovává ve 4 výtiscích dle rozdělovníku. V pěti výtiscích se zápis zpracuje, pokud se zjistí nebo je podezření, že: jde o nesrovnalost mezi účetním a skutečným stavem zbraní a munice, škoda na majetku vznikla krádeží, přivlastněním si svěřené věci, úmyslným zničením nebo poškozením majetku, došlo k porušení ustanovení o výrobě, uchovávání a používání návykových látek a o manipulaci s nimi, jde o škodu způsobenou odpovědným funkcionářem -výkonem jemu svěřené pravomoci způsobem odporujícím zákonu, s úmyslem takovou škodu způsobit nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, došlo bez oprávnění k užití VM k účelu pro který nebyl předurčen.

28 4. Prohlídky a KHM funkcionáři útvaru, kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky

29 Četnost prohlídek a KHM u útvaru : Povinnost provádět prohlídky a KHM u útvaru a jejich četnost je dána základními a odbornými předpisy. Jedná se především o tyto vedoucí zaměstnance útvaru : velitel (ředitel) Náčelník štábu Náčelník logistiky Odborní pracovníci logistiky Velitel jednotky

30 Předmět kontroly hospodaření s majetkem : Kontrola hospodaření s majetkem státu se zaměřuje zejména : na prověřování stavu, pohybu, využívání, udržování, způsobu vyřazení a likvidace majetku včetně jeho evidence, úplnosti a průkaznosti záznamu o něm, inventarizace, řešení a vypořádání rozdílů, zajištění podmínek pro využití, uložení a ochranu tohoto majetku v souladu s ustanoveními právních předpisů a zvláštních interních normativních aktů Prohlídky a kontroly, které jsou stanoveny v základním řádu, organizuje velitel a uskutečňuje je majetkový (materiální) orgán a velitel jednotky. Výsledky těchto prohlídek a kontrol s výjimkou prohlídek a kontrol zbraní se zapisují do Knihy prohlídek a kontrol materiálu podle vzoru 5 tohoto předpisu.

31 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky Každý velitel, náčelník, voják realizuje hospodaření se svěřeným materiálem v rozsahu a působnosti zastávané fce. V čele jednotky stojí velitel, který v plné míře odpovídá za materiální zabezpečení jednotky. Materiál je u jednotky přidělen (předán) formou Denního rozkazu velitele útvaru nebo Denního nařízení velitele roty jednotlivým četám a družstvům. V rámci čet (družstev) je materiál předán jednotlivým vojákům.Ty v rozsahu svých povinností odpovídají za stav svěřeného materiálu.

32 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky Povinnosti funkcionářů Vševojsk-1-1 Četnost kontrol Výkonný praporčík - měsíčně Velitel čety - jednou za týden Velitel družstva - denně

33 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky Povinnosti Velitele čety podle Vševojsk -1-1, 1) odpovídá (čl. 170) - stav a plnost výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálu čety a jejich správné používání, ošetřování, udržování a ukládání - BOZP, PO a ochranu ŽP ve své působnosti

34 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky 2) je povinen (čl. 171) - znát denně počty osob, výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálu čety - znát výzbroje a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu čety

35 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky 3) kontroluje (čl. 172) a) nejméně jednou za měsíc : - stav výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálu čety, jejich úplnost a připravenost - v součinnosti s Vpr vybrané výstrojní součástky vojáků čety a jejich vystrojení podle norem

36 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky b) nejméně jednou za týden : - stav a počet zbraní přidělených četě, jejich bezpečné uložení ve vyčleněných prostorech

37 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky c) denně : - přípravu výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálu čety na výcvik (provoz); po návratu jejich úplnost, řádné ošetření a uložení

38 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky Velitel družstva Vševojsk-1-1, čl 177-179 a) Nejméně jednou za týden : Stav výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálu družstva, jejich úplnost a připravenost

39 Kontrolní činnost VČ a VDr v oblasti logistiky c)Denně: Odevzdání střeliva, granátů, rozbušek, trhavin a imitačních prostředků po ukončení výcviku,vybití a zajištění zbraní Ošetření a uložení výstroje, ostatní techniky a dalšího materiálu po výcviku

40 Závěr : Předmětem zaměstnání bylo objasnění cílů, zásad, organizace a obsahu náplně provádění kontrol hospodaření s majetkem státu v působnosti organizační složky státu – MO. Cílem kontroly hospodaření s majetkem je kontrola jednotlivých zásad provádění kontrol hospodaření s majetkem státu ve vztahu k doplňkové evidenci tak, aby byl v maximální míře eliminován vznik škod a tím minimalizovány ekonomické ztráty.

41 Kontrolní otázky : 1.Vyjmenujte a objasněte druhy prohlídek, KHM, cíle a uplatňované základní postupy při jejich provádění. 2.Objasněte význam a obsah periodické kontroly hospodaření s majetkem. 3.Vysvětlete metodický postup KHM s důrazem na výstupní dokumenty v celém jeho procesu provádění.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google