Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy včasné intervence Mgr. Milan Černý Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy včasné intervence Mgr. Milan Černý Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum."— Transkript prezentace:

1 Programy včasné intervence Mgr. Milan Černý Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

2 Obsah Terminologie Rizikové chování Prevence rizikového chování Rizikové skupiny a jedinci Programy včasné intervence Obecné cíle Rizikové faktory – na úrovni jedince Rizikové faktory – na úrovni vrstevníků Rizikové faktory – na úrovni instituce Protektivní faktory - na úrovni instituce Význam včasnosti intervence Jak naplnit obecné cíle Kdo je klient? Zásady programů Vymezení programů včasné intervence ve standardech Zasazení programu do systému služeb Hlavní cíle poskytovaných služeb Cílová skupina Obsah programu Návazné programy a služby Speciální znalosti a vědomosti pracovníka programu včasné intervence

3 Rizikovým chováním rozumíme takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází k prokazetelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. TERMINOLOGIE Rizikové chování

4 Prevence rizikového chování je jakýkoliv typ zdravotní, sociální, pedagogické intervence, která směřuje k předcházení výskytu rizikového chování nebo zamezení jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhá řešit jeho důsledky. TERMINOLOGIE Prevence rizikového chování

5 TERMINOLOGIE Rizikové skupiny a jedinci Běžná populace dětí a mládeže bez rozlišení z hlediska míry rizika. Rizikové skupiny dětí a mládeže, tj. skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti na návykových látkách nebo vznik jiných sociálně nežádoucích jevů a jsou více ohrožené než jiné skupiny běžné populace. Rizikoví jedinci, tj. osoby, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti na návykových látkách nebo vznik jiných sociálně nežádoucích jevů a jsou více ohrožené, než jejich vrstevníci.

6 TERMINOLOGIE Programy včasné intervence Program primární prevence pro rizikové skupiny/program včasné intervence je cílený program primární prevence pro jedince nebo skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny faktory pro rizikového chování, tj. jsou více ohrožené než zbytek populace.

7 Obecné cíle „ V zásadě lze říci, že preventivní opatření spočívají: a/ v omezení pravděpodobnosti výskytu dané situace nebo b/ předání takových vědomostí a dovedností, kterém dětem pomohou aktuální obtíže překonat.“ Kyriacou, Ch. - Řešení výchovných problémů ve škole, Portál 2005

8 RIZIKOVÉ FAKTORY na úrovni jedince podléhání tlakům okolí, spolužáků, party odlišnost poruchy chování /potíže v oblasti sebeovládání, rozhodování, zvládání konfliktů/ nízká nebo nepřiměřená asertivita nízká výkonnost /potíže s učením/ slabé sociální dovednosti /problémy v komunikaci s dospělými, vrstevníky i s mladšími/ handicap chronická traumatizace neadekvátní sociální vazby pro-drogové postoje problémy s rozpoznáváním následků určitého jednání nízká schopnost zvládat úzkost a stres

9 RIZIKOVÉ FAKTORY na úrovni vrstevníků extrémní postavení ve skupině užívání drog vrstevníky pro-drogové postoje vrstevnické skupiny vazba na rizikové skupiny nebo organizace

10 RIZIKOVÉ FAKTORY na úrovni instituce nejasná pravidla neefektivní způsoby komunikace v rámci instituce skryté konflikty v týmu pracovníků názory na řešení výchovných situací se rozcházejí zatajování skutečností dlouhodobé neřešení výchovných situací nepřátelská atmosféra vůči dětem aktivity zaměřené především na výkon žáků neefektivní programy

11 PROTEKTIVNÍ FAKTORY na úrovni instituce Rozdělení rolí Vytvoření časového prostoru na poskytované služby Kvalitní vzdělávání pracovníků Týmová práce Spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti

12 Význam včasnosti intervence Čím dříve je problém zjištěn, tím účinnější může být intervence. Včasné intervence jsou snáze proveditelné, dostupnější a levnější. Jestliže problém není zjištěn včas, může vzrůstat jeho závažnost a poškozující dopady. Skrytý problém může znemožňovat účinné řešení dalších problémů.

13 Jak naplnit obecné cíle?

14 Kdo je klient?

15 Instituce Pedagog Třída/skupina Dítě Rodič

16 Jakou formu včasné intervence zvolit? Poradenský rozhovor s pedagogem Práce se skupinou Diagnostika Individuální konzultace s klientem Rodinné konzultace

17 Co všechno víme a co potřebujeme vědět? Kdo vnímá problém jako problém? Kdo je ochoten se na řešení se podílet?

18 Zásady komplexnost a kombinace mnohočetných strategií dlouhodobost, kontinuita působení a systematičnost plánování práce s malou skupinou interaktivita flexibilita cílenost a adekvátnost informací i forem působení teoretická a praktická připravenost realizátora/ realizačního týmu důraz na kontext primární prevence pozitivní orientace primární prevence a demonstrace konkrétních alternativ možnost kontaktu v odborném zařízení podpora protektivních faktorů ve společnosti nepoužívání neúčinných prostředků

19 Vymezení programů včasné intervence ve standardech Zasazení programu do systému služeb A. Program je součástí širšího systému preventivních programů realizovaných poskytovatelem, případně je realizován jako samostatný program. Vždy však musí být součástí celkového místního a regionálního systému preventivního působení. B. Program v případě potřeby využívá práci s celým sociálním systémem (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob a organizací). C. Program je součástí psychosociální sítě zařízení na regionální, případně nadregionální úrovni. D. Program má jednoznačně definované postupy při spolupráci s dalšími subjekty na různých úrovních systému péče (policie, sociální kurátoři, probační úředníci, další státní i nestátní instituce apod.).

20 Vymezení programů včasné intervence ve standardech Hlavní cíle poskytovaných služeb A. Program se zaměřuje na předcházení a zmírnění následků rizikového chování. B. Program nabízí pozitivní alternativy pro trávení volného času. C. Program podporuje osobnostní rozvoj členů cílové skupiny. D. Program podporuje a rozvíjí sociální dovednosti členů cílové skupiny.

21 Vymezení programů včasné intervence ve standardech Cílová skupina A. Program má jasně definovanou cílovou skupinu. B. Realizátoři programu včasné intervence respektují specifika cílové skupiny, pro kterou je určen.

22 Vymezení programů včasné intervence ve standardech Obsah programu a) problematika užívání návykových látek, b) jiné projevy rizikové chování (např. gambling, rasismus, xenofobie, šikana, týrání a zneužívání dětí, různé formy násilného chování aj.), c) podpora zdravého způsobu života, včetně posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi apod., d) základní stresové okruhy (důležité životní události, stálé problémy, každodenní problémy, změny a vývojové změny apod.).

23 Vymezení programů včasné intervence ve standardech Návazné programy a služby Program musí poskytovat alespoň: a) možnost kontaktu (krizové intervence) a návazné péče v jiném odborném zařízení b) informační servis (přehled jednotlivých skupin návykových látek, kontakty na odborná zařízení poskytující poradenské a terapeutické služby, seznam literatury apod.).

24 Vymezení programů včasné intervence ve standardech S peciální znalosti a vědomosti pracovníka programu včasné intervence A. Pracovník zná teorii a praxi vzniku závislosti na úrovni jedince i epidemie na úrovni společnosti. B. Pracovník zná základní rizikové a protektivní faktory při vzniku závislosti (na úrovni jedince, rodiny, vrstevníků, společnosti). C. Pracovník zná systémovou teorii a její implikace pro primární prevenci (vliv sociokulturního, politického, ekonomického kontextu apod.). D. Pracovník zná různé preventivní modely a přístupy. E. Pracovník je schopen vytvořit a realizovat komplexní preventivníprogram. F. Pracovník je schopen efektivně pracovat s různou cílovou populací s využitím obecně uznávaných technik. G. Pracovník ovládá základní schopnosti efektivní komunikace v oblasti primární prevence. H. Pracovník je akceptován cílovou skupinou, s níž je program realizován. I. Pracovník má jednoznačné postoje vzhledem k drogám, které jsou v souladu s odbornými a obecně uznávanými postupy. J. Pracovník má základní vědomosti a dovednosti v oblasti sekundární a terciární prevence. K. Pracovník zná instituce zabývající se primární, sekundární i terciární prevencí a dokáže je využít při preventivní práci. L. Pracovník má základní vědomosti a dovednosti v oblasti krizové intervence, je schopen v případě identifikace konkrétního problému reference do příslušného zařízení. M. Pracovník si pravidelně nechává supervidovat vlastní práci a průběžně se vzdělává v oboru.


Stáhnout ppt "Programy včasné intervence Mgr. Milan Černý Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google