Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 5. května 2010 Barbora Zigušková, oddělení řízení grantových schémat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 5. května 2010 Barbora Zigušková, oddělení řízení grantových schémat."— Transkript prezentace:

1 PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 5. května 2010 Barbora Zigušková, oddělení řízení grantových schémat

2 Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem -všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní 1.Podstatné změny 2.Nepodstatné změny Podstatné a nepodstatné změny

3 1.Nepodstatné změny projektu -změny, která neovlivní dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (schválené monitorovací indikátory) -mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele -příjemce o změnách informuje v nebližší monitorovací zprávě (není-li lhůta kratší) + uvede zdůvodnění

4 Podstatné a nepodstatné změny Typy:  Změna rozpočtu  Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon)  Změna sídla příjemce  Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu  Změna auditora  Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotl. aktivit x nikoliv prodloužení realizace projektu (přepracovaný harmonogram)

5 Podstatné a nepodstatné změny  Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (kopie smlouvy)  Změna názvu subjektu (příjemce oznámí předem)  Změna ve statutu plátce DPH (ve vztahu k aktivitám projektu)  Změna statutárního zástupce (oznámení do 5 pracovních dnů + podklady prokazující změnu)  Další změny, které neovlivní dosažení MI a plnění cílů projektu

6 Podstatné a nepodstatné změny 2. Podstatné změny projektu -Změny, které výrazně mění charakter a obsah projektu (v klíčových aktivitách, rozpočtu) -Zakládají povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory -Nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem a před provedením úpravy právního aktu -Partner musí odsouhlasit tyto změny před podáním návrhů změn projektu

7 Podstatné a nepodstatné změny -Žádost o schválení podstatné změny (včetně zdůvodnění změny + dalších dokumentů – změnový rozpočet, změnový harmonogram) musí být předložena poskytovateli nejpozději 60 PD před termínem ukončením projektu -Příjemce nesmí tyto změny provést před odsouhlasením, nelze jej provést se zpětnou platností -Změny nesmějí vést ke snížení počtu monitorovacích indikátorů, nelze navyšovat celkové způsobilé výdaje v rozpočtu

8 Podstatné a nepodstatné změny Typy:  Změna právní formy příjemce  Změna příjemce či názvu projektu (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech)  Změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení MI není možné) – překročení nastavené výše není podstatnou změnou, pokud nesouvisí s podstatnou změnou rozpočtu  Zapojení nového partnera do projektu (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech)  Změna začátku realizace projektu

9 Podstatné a nepodstatné změny  Změna data ukončení projektu – bez nároků na navýšení finančních prostředků v případě prodloužení projektu  Změna projektového účtu – záměr změnit banku oznámit poskytovateli předem, do 5 PD od realizace změny zaslat oznámení o změně účtu + ověřenou kopii nové smlouvy o účtu  Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter podstatné změny (návrh nové smlouvy s partnerem)  Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu  Podstatná změna rozpočtu  Jakákoliv změna v případě pochybností

10 Podstatné a nepodstatné změny ZMĚNY V ROZPOČTU -Nesmí být porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu -Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu -Musí být nezbytné a efektivní -Každá změna rozpočtu – podstatná i nepodstatná – musí být doložena aktualizovaným rozpočtem projektu! -Nesmí dojít k překročení závazných procentuálních limitů (v rámci podstatných i nepodstatných změn): kap. 3 Zařízení a vybavení – 25 % kap. 4 Místní kancelář – 8% kap. 5 Nákup služeb – 49 % (pokud není povolena výjimka) kap. 7 Přímá podpora – 20 %

11 Podstatné a nepodstatné změny -Navýšení CZV není možné!!! -Změny pouze s využitím cen a mezd v místě a čase obvyklých -Nesmějí být navyšovány položky, které byly sníženy doporučením VK -Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu v právním aktu/dodatku -Podle velikosti částky rozlišujeme: 1.Nepodstatné změny rozpočtu 2.Podstatné změny rozpočtu

12 Podstatné a nepodstatné změny 1)Nepodstatné změny rozpočtu -Příjemce oznamuje v nejbližší MZ po provedení změny Typy:  Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotl. kapitol (bez omezení, s výjimkou kap. 1 Osobní výdaje a položek křížového financování)  Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami – max. do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou přesouvány

13 Podstatné a nepodstatné změny  Kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % objemu této kapitoly a může se tak stát pouze na základě těchto změn: -Změna pracovně právního vztahu (DPP – DPČ) -Rozdělení či sloučení schválených úvazků (stejné jednotkové ceny, případně nejnižší schválená jednotková cena) – max. 1,5 pracovního úvazku -Vytvoření nové pozice -Navýšení či snížení úvazku stávající pozice (nesmí být překročena schválená jednotková cena)  Vytvoření / zrušení položky rozpočtu, v případě, že neznamená začátek /zrušení klíčové aktivity – pokud ano, není možné!

14 Podstatné a nepodstatné změny 2) Podstatné změny rozpočtu -Povinnost předložit Žádost o podstatnou změnu + odůvodnění -Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez souhlasu = porušení rozpočtové kázně – sankce Typy:  Přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů z kapitoly, ze které jsou přesouvány  Navýšení objemu kapitoly 1 - Osobní výdaje o výše než 15 %  Navýšení položek Křížového financování  Navýšení či snížení zálohové platby

15 PUBLICITA

16 Publicita  Proč publicita a informovanost? Povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK – Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (čl. 8 + 9): -Příjemce je povinen zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektu -Podmínkou: každý dokument musí obsahovat informaci o financování z ESF

17 Publicita  Čím se musíme řídit? -Příručka pro příjemce OP VK (kapitola 11) -Manuál vizuální identity OP VK (http://opvk.kraj-lbc.cz)http://opvk.kraj-lbc.cz (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy) -Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 - 13 (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz -Grafický manuál vizuální identity MŠMT (www.msmt.cz)

18 Publicita  Volba propagačních nástrojů -Zvolené nástroje a prostředky by měly odpovídat potřebám, rozpočtu a velikosti projektu -Žadatel vybírá už v žádosti – následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly – při nesplnění sankce (2 % z max. výše poskytnuté fin. podpory – ostatní povinnosti) -Obsah dokumentů pro účely zajištění publicity plně v kompetenci příjemce -O průběhu publicity informuje žadatel prostřednictvím MZ (záložka v MZ B7 Publicita projektu)

19 Publicita  Nástroje propagačních aktivit Internet (webové stránky projektu/příjemce) Publikace, školicí a informační materiály Tiskové zprávy, články, rozhovory v regionálních sdělovacích prostředích Tiskové konference (zahájení, v průběhu projektu, ukončení) Letáky a plakáty Propagační předměty

20 Publicita „Příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF umístěním předepsaných log a sdělení.“ a)Použít logolink (ESF, EU, MŠMT a OP VK) na všech materiálech vztahujících se k projektu. b)Použít povinné sdělení: „Investice do rozvoje vzdělávání“ c) Umístění vlajky EU a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají konference/školení. d)Umístit loga EU, ESF a OP VK na zařízení a vybavení pořízeného z dotace

21 Publicita  Pravidla vizuální identity O finanční spoluúčasti ES, ESF a OP VK informuje příjemce zejména používáním závazných log v tomto pořadí: 1.Logo ESF s textem „Evropský sociální fond v ČR“ 2.Logo EU s textem „Evropská unie“ 3.Logo MŠMT s textem 4.Logo OP VK s textem 5.Logo ZS/příjemce (nepovinné) 6.Povinné sdělení: Investice do rozvoje vzdělávání

22 Publicita - Podrobný popis jednotlivých log – manuály

23 Publicita

24  Tisk logolinků – barevný pro barevnou variantu x černobílý pro černobílou variantu (při kopírování důležitá správnost originálu)  Použití logolinků: 1) menší předměty – lze zkrácený logolink (bez MŠMT), případně zkrácený logolink bez textů u log, avšak se sloganem (vizitky, samolepící bločky apod.) 2) drobné předměty – lze zkrácený logolink i bez sloganu POZOR! Logo EU se uvádí vždy s textem!

25 Publicita Příklady nástrojů propagačních aktivit Prezenční listina Pozvánka Program DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 5. května 2010 Barbora Zigušková, oddělení řízení grantových schémat."

Podobné prezentace


Reklamy Google