Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický rozvoj Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 11.12.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický rozvoj Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 11.12.2013."— Transkript prezentace:

1 Strategický rozvoj Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 11.12.2013

2 Hospod ářství Územně plánovací dokumentace Doprava Cestovní ruch Životní prostředí Zemědělství, lesnictví Sociální infrastruktura Lidské zdroje Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Zásady územního rozvoje kraje Strategie rozvoje hospodářství Regionální inovační strategie (III) Generel dopravyGenerel krajských silnic Program rozvoje sítě cyklistických komunikací Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Koncepce environmentálního vzdělávání Program rozvoje cestovního ruchu Plán odpadového hospodářství Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Krizový plán Dílčí koncepce Strategie prevence kriminality Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Strategie rozvoje lidských zdrojů Strategie protidrogové politiky Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce rodinné politiky Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Územně energetická koncepce Koncepce ochrany přírody Koncepce rozvoje vinařství Koncepce rozvoje ovocnictví Program rozvoje lesního hospodářství Program rozvoje Strategie rozvoje Komplexní koncepce

3 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Schválena zastupitelstvem v roce 2012 Motto: Kraj, kde je radost žít Vize: Jihomoravský kraj bude ekonomicky prosperujícím regionem, otevřeným vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícím svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. 4 pilíře: –Konkurenceschopnost –Sociální soudržnost –Infrastruktura –Vyvážený rozvoj území kraje

4 Východiska pro zpracování Původní Strategie rozvoje JMK byla zpracována v roce 2006 na období 10 let Vnější faktory: –hospodářská a finanční krize, –demografické a hospodářské změny, –evropská kohezní politika v období do roku 2020

5 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné subjekty) výhodná geografická poloha kraje silné institucionální prostředí pro podporu spolupráce veřejného sektoru vysokých škol, výzkumných organizací a firem vysoký podíl vědeckých, technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků z celkového počtu zaměstnaných osob kvalitní systém IDS Jihomoravského kraje druhá nejvýkonnější regionální ekonomika republiky oborová diverzifikovanost krajské ekonomiky tradice a historie průmyslu dobrá kvalita infrastruktury pro podporu malého a středního podnikání (podnikatelské inkubátory) v krajském městě jedinečné památky a příroda

6 Slabé stránky Jihomoravského kraje nedobudované či nezmodernizované dopravní sítě a uzly, nedořešené globální dopravní napojení, zaměření výzkumu často neodpovídá zaměření aplikované sféry (firem), spolupráce mezi subjekty provádějící výzkum a mezi firmami dosud není plně rozvinuta, nedostatky v zázemí pro studenty a pro pracovníky ve špičkových oborech, nedostatečně využitý, resp. „nedotažený“ potenciál kraje pro některá odvětví (např. cestovní ruch či zázemí pro špičkovou pracovní sílu uvedené v předchozím bodě), infrastrukturní deficity, zvláště v periferních částech kraje (zanedbaná komunikace a vodohospodářská infrastruktura), značné regionální rozdíly, přítomnost relativní excelence i sociálních a ekonomických problémů uvnitř kraje, přítomnost brownfieldů a ekologických zátěží, potenciální nedostatek zdrojů pitné vody

7 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Priority: 1) Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/globálním měřítku 2) Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb 3) Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje 4) Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje

8 Priorita 1:Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/globálním měřítku Opatření: –1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky –1.2 Kvalitní prostředí pro podnikání –1.3 Efektivní marketing kraje

9 Priorita 2: Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb Opatření: –2.1 Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením –2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a kulturního vyžití –2.3 Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo výuku – 2.4 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením –2.5 Rozšíření zázemí pro studenty a cizince –2.6 Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití –2.7 Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace s veřejností

10 Priorita 3: Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje Opatření: –3.1 Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě mezinárodních cyklostezek –3.2 Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu –3.3 Zlepšení napojení Brna na globální centra –3.4 Zajištění udržitelného zásobování pitnou vodou –3.5 Rozšíření a zkvalitnění systému protipovodňové ochrany –3.6 Zajištění udržitelného zásobování a využívání energií

11 Priorita 4: Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje Opatření: –4.1 Zvýšení dostupnosti veřejných služeb –4.2 Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ –4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit –4.4 Modernizace infrastruktury –4.5 Zemědělství a péče o krajinu

12 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje: Vymezení socioekonomicky slabších regionů Pro opatření 4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb Pro opatření 4.2 Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ

13 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje: Vymezení socioekonomicky slabších regionů Pro opatření 4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit Pro opatření 4.5 Zemědělství a péče o krajinu

14 Děkuji za pozornost Další informace: www.kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Strategický rozvoj Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 11.12.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google