Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Ing. Hana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Ing. Hana."— Transkript prezentace:

1 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Ing. Hana Šimková 14. června 2016

2 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Společenská odpovědnost organizací CSR Definice Evropské komise – odpovědnost podniků za dopad jejich činností na společnost. Jde o průřezovou problematiku dotýkající se širokého spektra aspektů – sociálního, environmentálního i ekonomického. CSR představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jichž se její činnost dotýká. Její důležitou součástí je také snaha minimalizovat negativní dopady činnosti organizace na životní prostředí.

3 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Společenská odpovědnost organizací CSR Společenská odpovědnost organizací = koncept dobrovolný, založený na samoregulaci Téma CSR – vysoce aktuální nejen pro velké společnosti, ale i pro malé a střední podniky z regionu, jejich zaměstnance i komunitu kolem nich, stejně tak jako pro veřejnou správu. Téma CSR je v celém světě stále více akcentováno jako základ pro udržitelný rozvoj, tedy rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.

4 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Společenská odpovědnost organizací CSR MPO je gestorem problematiky CSR, MPSV je spolugestorem „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“  úkol vypracovat Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice První Národní akční plán CSR v ČR - schválen Vládou ČR dne 2. dubna 2014 usnesením č. 199.

5 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR Vypracován v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 2. dubna 2014, č. 199 – v části II, bodu 2, odstavci b) uloženo ministrovi průmyslu a obchodu předložit vládě do 31. prosince 2015 aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR. Na přípravě aktualizovaného NAP CSR v ČR se podílela Rada kvality ČR (odborná sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj), následně bylo využito mezirezortní spolupráce. Schválen Vládou ČR dne 25. ledna 2016 usnesením č. 49

6 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR  Dokument nelegislativní povahy ,,otevřený a živý” Hlavní záměry aktualizovaného NAP CSR v ČR: Posílení porozumění a důvěryhodnosti konceptu společenské odpovědnosti ve společnosti. Podpora rozvoje společenské odpovědnosti v organizacích. Sdílení zkušeností a přenos mezinárodního know-how.

7 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR Jde o,,aktualizaci” prvního Národního akčního plánu CSR v ČR - struktura zůstává stejná Hlavní úpravy:  Nastavení intervalu platnosti aktualizovaného NAP CSR v ČR na období 2016 – 2018  Sjednocení pojmů (podnik, firmy, organizace, aj.)  Odstranění nesouladu strategických priorit s aktivitami, snížení počtu strategických priorit a aktivit, doplnění výstupů  V příslušných kapitolách doplněno shrnutí dosavadního plnění aktivit NAP CSR v ČR k 31.7.2015  Obsah původní kapitoly 3.2 Samoregulace – začleněn do ostatních kapitol aktualizovaného NAP CSR v ČR  Nově zpracována ve spolupráci s MPSV kapitola 3.7 Sociální podnikání

8 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR Aktualizovaný NAP CSR v ČR definuje ve třetí kapitole 10 klíčových oblastí: 1.Propagace a podpora rozvoje konceptu společenské odpovědnosti 2.Dialog a spolupráce zainteresovaných stran CSR 3.Úloha orgánů veřejné správy 4.Šíření, implementace a dodržování mezinárodních standardů chování 5.Mezinárodní spolupráce

9 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR 6.Dodržování lidských práv 7.Sociální podnikání 8.Vzdělávání a výzkum v oblasti společenské odpovědnosti 9.Oceňování organizací za společenskou odpovědnost 10.Ochrana zájmů spotřebitelů Struktura kapitol:  Úvodní popis problematiky, kterou se kapitola zabývá  Strategické priority v dané oblasti včetně cílů  Nositelé  Přehled plnění úkolů k 31.7.2015  Aktivity aktualizovaného NAP CSR v ČR (vč. Realizátorů, výstupů, termínů)

10 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktivity Národního akčního plánu CSR v ČR Vytvoření a správa Národního informačního portálu o CSR vč. jeho provázání s národními a mezinárodními dokumenty (Termín plnění: I. Q 2016) - splněno www.narodniportal-csr.cz Vytvoření a činnost Pracovní skupiny při MPO pro konzultaci při transpozici směrnice o nefinančním reportingu (Termín plnění: do 31.12.2016) - splněno

11 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktivity Národního akčního plánu CSR v ČR Platforma zainteresovaných stran CSR – 2 jednání proběhla Platforma je dobrovolným volným a otevřeným uskupením právnických osob, které se aktivně zabývají uplatňováním společenské odpovědnosti. Představuje zájmové diskusní fórum organizací, propagujících koncept CSR, které umožňuje výměnu zkušeností (know ‑ how), shromažďuje a monitoruje existující nástroje a iniciativy CSR a propaguje příklady dobré praxe. Výstupy Platformy přispívají k realizaci úkolů Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR. Odbornou podporu činnosti Platformy garantuje odborná sekce Rady kvality ČR č. 13: Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. K omunikačním médiem Platformy je Národní informační portál CSR www.narodniportal-csr.cz. www.narodniportal-csr.cz

12 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR Problematika Společenské odpovědnosti organizací – v podmínkách současného globalizovaného trhu se stává stále významnějším prvkem strategického řízení firem. Aktualizovaný NAP CSR v ČR – může být určitým vodítkem k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Cílem materiálu je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v České republice a jeho pozitivních dopadů na konkurenceschopnost ČR. Smyslem není posílení regulace, CSR je v principu dobrovolnou aktivitou.

13 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR Materiál „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“ - očekává se předložení navazujícího dokumentu. Na základě vývoje problematiky CSR na unijní úrovni i na národní úrovni bude pro další období po roce 2018 vypracován materiál, který bude koncipován dle nejaktuálnějších vizí a směrů.

14 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Společenská odpovědnost organizací v rámci EU MPO se rovněž zapojuje do aktivit souvisejících se společenskou odpovědností organizací i na evropské úrovni Zástupce MPO je členem Skupiny na vysoké úrovni pro otázky společenské odpovědnosti organizací (High Level Group on Corporate Social Responsibility), která pracuje v rámci generálního ředitelství DG GROW (přesunuto z DG EMPL)

15 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Priority na další období Hlavním úkolem je plnit, koordinovat a monitorovat plnění úkolů vyplývajících ze strategického dokumentu, a to ve spolupráci s resorty a dalšími zainteresovanými stranami Vydaná tištěná brožura v CZ a v AJ verzi. Aktualizovaný Národní akční plán CSR v ČR dostupný na: http://www.mpo.cz/dokument169121.html http://www.mpo.cz/dokument169121.html

16 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ing. Hana Šimková e-mail: simkova@mpo.cz tel.: 224 852 225 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Ing. Hana."

Podobné prezentace


Reklamy Google