Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, ROVNOPRÁVNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, ROVNOPRÁVNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, ROVNOPRÁVNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Právo = nástroj společnosti k prosazování spravedlnosti, chrání život, svobodu, zdraví, bezpečnost, majetek a další důležité zájmy; Svoboda = nezávislost, svébytnost a soukromí jednotlivce je třeba bránit před nepřípustným zasahováním; Rovnoprávnost = požadavek rovných práv lidí, případně určité sociální rovnováhy, je základní podmínkou soudržnosti každého společenského celku.

3 Jsou upraveny ústavními zákony a mezinárodními smlouvami na ochranu lidských práv. V ČR je tímto ústavním zákonem Listina základních práv a svobod. Tato lidská práva nelze na nikoho převést, nelze se jich dobrovolně vzdát, nezaniknou ani uplynutím času a nikdo (ani stát) je nemůže člověku odejmout či zrušit. Jsou to nejdůležitější právní záruky života, zdraví, osobní svobody a majetku, které člověk nebo občan v daném státě má. Mírou jejich zachovávání a ochrany se posuzuje úroveň demokracie a svobody v daném státě.

4 Čl 1: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Čl. 3: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Čl. 6: Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Čl. 10: Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Čl. 14: Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

5 = rovnost před zákonem, který každému měří stejně – rovnost životních šancí; Rovnoprávnost neznamená rovnost ve výsledcích; Všichni lidé jsou rovnoprávní – odlišnosti (pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, majetku, rodu, sociálního původu, v náboženství, politickém či jiném smýšlení) nehrají roli; Sociální rozdíly ve společnosti jsou přirozené – vyplývají z různé míry schopnosti, pracovitosti, inteligence, vůle, podnikavosti a dalších osobnostních charakteristik člověka, také souvisí se štěstím a náhodou a s mírou životních úspěchů předků; Sociální vrstvy = velké skupiny lidí, které spojuje podobné sociální postavení a životní úroveň.

6 Osobní sféra a nezávislost – životní hodnoty, nedotknutelnost lidského života, zdraví, osobnosti, existence osobní nezávislosti; Sféra etnických a národnostních menšin; Politická práva, svoboda a veřejná moc – k zajišťování práv člověka je zapotřebí veřejná moc (právo na nezávislý a nestranný soud), politická práva (petiční, shromažďovací, sdružovací, právo na odpor, svoboda projevu, svoboda tisku…) Hospodářská, kulturní a sociální oblast – poskytuje ochranu sociálně a podobně znevýhodněným osobám, chrání práva, svobody a zájmy ostatních osob v oblasti hospodářských vztahů, sociálních záležitostí, kultury a vzdělávání nebo životního prostředí. (žáci si tyto sféry opíšou)

7 Žáci si zkusí přiřadit tato práva k jednotlivým sférám 1)Právo na obhajobu; 2)Právo na zdravé životní prostředí; 3)Právo na odměnu v práci; 4)Právo žít; 5)Menšina má právo na vzdělávání ve svém jazyku; 6)Právo na soukromí; 7)Svoboda náboženství; 8)Každý má právo na vzdělání; 9)Právo odepřít odpověď proti sobě nebo proti osobě blízké; 10)Právo na hmotné zabezpečení.

8 Skupinová práce – žáci se rozdělí do skupinek po čtyřech a odpovídají na níže položené otázky, ve skupinkách diskutují, když narazí na problém, přihlásí se a řeší ho se třídou. Pokud nejsou otázky během výuky, po 5 minutách učitel sám vyvolává skupinky na odpovědi na jednotlivé otázky. Otázky: 1)Byla někdy v dějinách porušována základní lidská práva? 2)Pokud ano, kdy, jak, kým? Jak je možné, že to člověk dovolil? 3)Porušují se i nyní některá lidská práva? 4)Pokud ano, jaká a jakým způsobem? 5)Problematika národnostních menšin. Proč existují problémy s menšinami a jaké? Jak byste je řešili? 6)Existuje a může někdy existovat rovnoprávnost mužů a žen?

9 DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. Http://www.sbirkazakonu.info/listina-zakladnich-prav-a-svobod. [online]. [cit. 2013-11-04].


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, ROVNOPRÁVNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google