Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 1 Téma: Občanské právo VI - Právo v oblasti duševního vlastnictví 1 Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: listopad 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_KA_052 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA_052 Anotace: Základní rozdělení práva duševního vlastnictví na právo autorské a právo průmyslového vlastnictví.

2 Právo v oblasti duševního vlastnictví Duševního vlastnictví, prameny práva k duševnímu vlastnictví, základní rozdělení, autorské právo, právo průmyslového vlastnictví, formy a druhy autorských děl, majetková práva autorská a jejich trvání

3 Duševním vlastnictví  duševní vlastnictví představuje výhradní právo konkrétního subjektu (jednotlivce, společnosti, státu) k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení

4 Duševní vlastnictví  za duševní vlastnictví lze však považovat jen to, co je společností považováno za vhodné k ochraně právní úpravou, tedy výsledky výzkumu, umělecké tvorby, typických, resp. charakterových a hlavně výjimečných vlastností určité věci  vše, co je dostatečně jedinečné či originální a co dává oprávněnému vlastníku této „originality“ možnost nakládat s tímto vlastnictvím, jako s věcí hmotnou (např. dovolit ji užívat, prodat, půjčit apod. )

5 Základní oblasti duševního vlastnictví - autorské právo  autorské právo je reprezentováno autorským zákonem  autorskoprávní ochrana je neformální  ke vzniku autorského práva není třeba registrace, autorské právo vzniká již automaticky okamžikem vytvoření díla, (např. v okamžiku zaznamenání na papír nebo na libovolný jiný nosič, v okamžiku, kdy je dílo předneseno, zahráno, zazpíváno apod.)

6 Základní oblasti duševního vlastnictví - právo průmyslového vlastnictví  práva průmyslového vlastnictví jsou zakotvena v dílčích právních předpisech (zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, zákon 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, zákon 137/1995 Sb. o ochranných známkách a zákon 452/2001 Sb. o ochraně označení původu výrobků)  ochrana průmyslového vlastnictví vzniká od zákonem daného právního úkonu, zpravidla formální registrací u určitého úřadu (Úřad průmyslového vlastnictví)

7 Prameny práva k duševnímu vlastnictví  zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2006 Sb. (úplné znění pod č. 398/2006 Sb.)

8 Autorský zákon rozlišuje tři formy autorských děl:  díla literární  jiná díla umělecká  díla vědecká

9 Druhy děl  díla slovesná vyjádřená řečí nebo písmem  díla hudební, díla dramatická, díla hudebně dramatická  díla choreografická a pantomimická  díla fotografická a díla vyjádřená postupem podobným fotografii  díla audiovizuální ( díla kinematografická)  díla výtvarná (díla malířská, grafická a sochařská)  díla architektonická, včetně děl urbanistických  díla užitného umění  díla kartografická

10 Co autorským dílem není  např. námět díla sám o sobě (tzv. holý námět na rozdíl od tvůrčího námětu)  denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě  myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statický graf

11 Osobnostní práva autorská  právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla  právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění díla  autorovo právo na nedotknutelnost díla

12 Majetková autorská práva  autorovo právo své dílo užít  autorovo právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu práva dílo užít  autorovo právo na zpřístupnění hmotného substrátu díla, je-li toho třeba k výkonu práv autorských  autorovo právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého  autorovo právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

13 Trvání autorských práv  osobnostní autorská práva zanikají smrtí autora  majetková autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti  v případě děl spoluautorů doba trvání majetkových práv autorských počítá od smrti toho spoluautora, který ostatní přežil, tj. který zemřel později než ostatní  případě audiovizuálních děl (např. filmů) se doba trvání majetkových autorských práv počítá od okamžiku, kdy zemřela poslední z těchto osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle

14 Školní dílo  jedná se o díla vytvořená žáky nebo studenty ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývající z jejich právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení  ve vztahu k těmto dílům mají škola nebo školské či vzdělávací zařízení právo na uzavření licenční smlouvy za obvyklých podmínek  odpírá-li autor školního díla takovou smlouvu uzavřít, lze se domáhat nahrazení chybějícího projevu vůle u soudu

15 Školní dílo  na rozdíl od zaměstnaneckého díla není škola, resp. školské či vzdělávací zařízení oprávněno bez dalšího vykonávat autorova majetková práva ke školnímu dílu  do autorského práva ke školnímu dílu nezasahuje škola nebo školitelé či vzdělávací zařízení, užije-li školní dílo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě

16 Literatura, citace: ČERMÁK, Karel, Eva KOPLÍKOVÁ a Lukáš LORENC. Metodika a postupy prosazování práv z duševního vlastnictví u jednotlivých orgánů veřejné správy ČR, v jejichž působnosti je prosazování práv z duševního vlastnictví. [Praha]: ELSO, 2007. http://www.stoppiratstvi.cz/cs/o-piratstvi/co-je- dusevni-vlastnictvi.shtml http://www.stoppiratstvi.cz/cs/o-piratstvi/co-je- dusevni-vlastnictvi.shtml


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google