Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Užívání a udržování majetku

2 Úvod Vymezení základních pojmů Užívání vojenské techniky a materiálu Hospodaření s technologickým zařízením Zvláštní činnosti v oblasti hospodaření s majetkem státu Závěr Užívání a udržování majetku

3 Úvod Pro stoprocentní plnění úkolů musí všichni příslušníci (velitelé, odborní funkcionáři, vojáci) znát své povinnosti vyplývající z funkční náplně a k tomu využívat majetek podle jeho určení. K jiným účelům než stanovují odborní funkcionáři se majetek nesmí používat.

4 Užívání a udržování majetku Úvod S majetkem smí zacházet (manipulovat) pouze osoby, jimiž tato činnost vyplývá z funkčního zařazení. V tomto případě lze konstatovat, že mnohé řešené škody na majetku státu jsou způsobené neodpovědným zacházením ze strany velitelů jednotek.

5 Užívání majetku je souhrn činností, při nichž se realizuje cíle, pro které byl majetek pořízen včetně nutných provozních přestávek mezi těmito činnostmi a to od počátku užívání majetku až po dosažení jeho mezního stavu. Podle Cvičebního řádu ozbrojených sil České republiky je velitel krom jiného povinen určit druh výstroje, zbraně, bojovou a jinou techniku a zkontrolovat její stav. Vymezení základních pojmů

6 Pro zvládnutí těchto úkolů musí každý vedoucí pracovník, velitele nevyjímaje mít základní znalosti z oblasti logistických procesů, v opačném případě může při nesprávném zacházení se svěřeným majetkem dojít k jeho poškození či řešení škodní události. Příkladem logistické činnosti, která se dotýká každého velitele čety je parkový den u útvaru, který se organizuje jednou za dva týdny a jeho cílem je provést na technice základní údržbu a odstranit případné závady. Vymezení základních pojmů

7 Organičtí velitelé jednotek předávají v souladu s rozkazem velitele útvaru úkoly svým podřízeným a kontrolují jejich plnění. V případě že odpovědný velitel čety nezná svěřenou techniku (účel použití, popis,…), není schopen provádět kontrolní činnost a plnit úkoly od velitele útvaru. Vojenská technika a materiál se při užívání musí dostatečně chránit, aby v důsledku například klimatických změn nedocházelo ke snížení jejich životnosti a nedocházelo tak ke snížení spolehlivosti. Vymezení základních pojmů

8 Objasnit studentům následující pojmy mezní stav metody zjištění mezního stavu (na příkladech pro majetková uskupení) provoz vojenského materiálu technické opatření legislativní a administrativní opatření používání vojenského materiálu údržba techniky a oprava Vymezení základních pojmů

9 Provoz a údržba výzbroje a techniky je zabezpečena a řízena v Informačním systému logistiky v subsystému „Údržba výzbroje a techniky“, který umožňuje řídit činnosti v oblasti údržby, oprav, technického dozoru, metrologického zabezpečení výzbroje a techniky a sledování provozu PVT. Cílem opravárenské činnosti je obnovení technických vlastností poškozeného nebo opotřebovaného materiálu na předepsanou úroveň, stanovenou dle technických podmínek výrobcem či normou. Užívání vojenské techniky a materiálu

10 Opravárenská činnost na stupni útvar Systém údržby lze definovat jako souhrn organizačních, ekonomických, technických, ekologických a dalších činností a opatření (kontroly, opravárenská činnost, ukládání, kalibrace atd.), které zabezpečují udržení nebo obnovení provozuschopnosti techniky, předepsaných technických parametrů a její připravenosti k používání. Užívání vojenské techniky a materiálu

11 Opravy se provádí vojskovým a mimovojskovým způsobem. U vojskového způsobu uskutečňují uživatelé opravy vlastními silami a prostředky, u mimovojskového způsobu se oprava uskutečňuje dodavatelským způsobem na základě smluvního vztahu. Plánování oprav se provádí podle meziopravních norem vyjádřených v provozních jednotkách (motohodinách, km apod.) a podle stavu PVT, který je do značné míry závislý na fyzickém opotřebování a zastarání. Užívání vojenské techniky a materiálu

12

13 Při řešení uvedené problematiky musí odpovědní pracovníci logistiky řešit následující okruhy nákup dílenského vybavení (specifikace-nákup nástrojů podle potřeb dílenských specialistů), značná variabilita a rozdílnost cen evidenci dílenského vybavení (sklad, uživatel); účtování (stroje, měřidla-materiál dlouhodobého charakteru, hutní materiál, technické plyny - materiál spotřebního charakteru,…) Hospodaření s technologickým zařízením

14 BOZP (nákup ochranných pracovních pomůcek,…) požární ochranu odborně technický dozor ekologii Hospodaření s technologickým zařízením

15 Přístroje a stroje používané pro zabezpečení provozu a údržby musí mít platné předepsané revize případně kalibrace, v opačném případě je přísně zakázáno jejich používání. Odborný technický dozor je souhrn činností, kterými se zajišťuje a obnovuje bezpečnost určených technických zařízení. Řízením OTD a metrologií u nákladového střediska je určená osoba stanovená v rozkaze velitele útvaru. Zvláštní činnosti v oblasti hospodaření s majetkem státu

16 Úkolem orgánů OTD je dozírat, zda jsou na vojenských útvarech služebními orgány (vedoucími zaměstnanci) dodržovány ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení. V rámci OTD se u vojenských útvarů konají zkoušky ke zjištění bezpečnosti technických zařízení z hlediska ochrany života a zdraví zaměstnanců a ověřuje se odborná způsobilost osob k jejich obsluze, údržby a opravám. Zvláštní činnosti v oblasti hospodaření s majetkem státu

17 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. S-3847/1. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1-část I. Brno: UO, 2013. Literatura

18 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

19 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat RMO č. 48/2013, S-3847/1. Na modelovém příkladu provést specifikaci na realizaci veřejné zakázky na nákup sady soustružnických nožů, svářecí kukly pro svařování elektrickým obloukem, svařovací zástěry. Na modelovém příkladu provést specifikaci na realizaci veřejné zakázky na revize ručního elektrického nářadí 20 ks. Úkoly pro samostudiu Téma 12

20 Objasněte jaké druhy údržby lze realizovat u nákladového střediska. Objasněte pro který druh údržby lze předem plánovat nákup náhradních dílů. Objasněte účtování, evidenci dílenského vybavení (stroje, nástroje). Objasněte pojem odborný technický dozor. Co je úkolem orgánů OTD. Úkoly pro samostudiu Téma 12


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google