Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V EŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V EŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb 1."— Transkript prezentace:

1 V EŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb 1

2 V EŘEJNÁ EKONOMIKA Analýza struktury fungování a financování veřejného sektoru neziskový sektor vládní, přerozdělovací procesy Racionální, efektivní a hospodárné řízení a správa věcí veřejných – CBA analýza veřejných výdajových programů Zajištění veřejných statků prostřednictvím vlastních neziskových organizací, podniků … Růst diskuse o hospodárnosti veřejného sektoru, racionalitě správy s majetkem…. 2

3 N OVÉ PŘÍSTUPY K ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ Růst komplexnosti veřejného sektoru, tlak na kvalitu i kvantitu VS Růst veřejných výdajů – růst daní x tlak veřejnosti Hledání jiných cest k zabezpečení veřejného sektoru: zachování životní úrovně bez tlaku na posilování příjmů VS Nové metody / přístupy k řízení veřejného sektoru 3

4 M ODERNÍ MANAGEMENT VEŘEJNÉHO SEKTORU Inspirace podnikatelská sféra, efektivní a racionální zkušenosti, postupy a procesy, které byly doposud využívány pouze v sektoru soukromém Využití technik PS: zvyšování efektivity a hospodárnosti výkonu správní činnosti a k odbyrokratizování veřejné správy Posilování efektivity veřejného sektoru: reforma VS + reforma „technologie“ výkonu veřejné --- procesní postupy v organizacích veřejné správy Moderní management ve VS: ucelený soubor aktivit, jejichž realizace v praxi napomáhá kvalitnímu chodu organizace a dosahování jejích cílů 4

5 K ONCEPT NPM New Public Management (NPM), „Nové řízení ve veřejném sektoru“ Teoretický model manažerializace veřejného sektoru - cíl: snižování byrokratické zátěže zavádění tržních principů do poskytování veřejných služeb Zapojení tržních principů do produkce veřejných služeb a statků. 5

6 H LAVNÍ ZÁSADY NPM Řízení ve veřejném sektoru má přejmout prvky podnikatelského myšlení ve smyslu dosahování cílů Důraz na cíle a dosahování těchto cílů, odklon od jasně definovaných postupů a pravidel, jak mají být veřejné služby a statky zajišťovány. Na výsledky orientované řízení: orientace metod a postupů na výsledky využití veřejných prostředků, ne na vstupy. Raději finance získávat než je utrácet, podpora zvyšování plateb za poskytování veřejných služeb po vzoru soukromého sektoru (v praxi nejméně využitý princip, který de facto odporuje základní povaze a cílům veřejného sektoru). Řízení ve veřejném sektoru je orientované na zákazníka: zabezpečování veřejných statků a služeb by mělo vycházet z potřeb klientů a ne z byrokraticky nastavených pravidel (veřejné služby patří veřejnosti ) 6

7 H LAVNÍ ZÁSADY NPM V řízení veřejných služeb a statků je důraz kladen na prevenci a předcházení negativních jevů než na jejich řešení. Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci. V řízení veřejných služeb a statků je důraz kladen na prevenci a předcházení negativních jevů než na jejich řešení. Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci (PPP, NO, komunitní přístupy, outsorcing). Vláda umí rychle a dynamicky reagovat na konkrétní problémy a výzvy, je aktivním nositelem změn v území. Konkurenceschopná vláda, aktivní přístup k tvorbě konkurenceschopnosti. 7

8 M OŽNÉ MODELY NOVÝCH PŘÍSTUPŮ K ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Centralizace, decentralizace Devoluce, delegace veřejných služeb Privatizace Kontraktualizace, contracting 8

9 C ONTRACTING Kontrahování, kontraktování „contract“ management/kontraktační management vyšší zaměření na kvalitu veřejných statků, výkonnost a účinnost poskytování veřejných statků Prohlubování spolupráce se soukromým sektorem jedna instituce dokáže poskytnout stejné statky levněji než druhá, není důvod, aby tyto statky druhé straně nemohla poskytovat část statků, které byly doposud zajišťovány veřejným sektorem, budou zajišťovány sektorem soukromým na základě uzavřené smlouvy mezi orgánem veřejné správy a příslušnou soukromou organizací 9

10 K ONTRAHOVÁNÍ SLUŽEB privatizace služeb pro obce a jejich následné kontrahování od soukromých podnikatelských subjektů Rizika spojená s podnikatelským sektorem – kvalita služby, ukončení smlouvy … 10

11 O BLASTI KONTRAHOVÁNÍ SLUŽEB sběr a likvidace tuhých komunálních odpadů a odpadků; zásobování obyvatel obce vodou, elektrickou energií a plynem likvidace odpadních vod; zajišťování místní veřejné dopravy; údržba místních komunikací; péče o veřejnou zeleň 11

12 CONTRACTING Výstupy: Snižování nákladů na vybrané VS, úspora veřejných výdajů, zkvalitnění služeb, větší variabilita služeb, alokační efektivnost apod. stejně kvalitní či dokonce kvalitnější statky poskytovány za nižší cenu ÚSPORA AŽ 20% NÁKLADŮ USA 20 %, Velká Británie 20 %, Austrálie 15 - 20 %, Švédsko 9 - 25 %, Island 20 - 25 %, Dánsko 5 - 30 % větší variabilita služeb Výkonové kontrahování – úřady VS uzavírají smlouvy mezi sebou 12

13 S DRUŽENÉ KONTRAHOVÁNÍ SLUŽEB dohoda většího počtu obcí (obvykle sousedících) o společném zabezpečování služeb a o nákupu zboží od jednoho podnikatele, nebo od menší skupiny podnikatelů skupina obcí takto od podnikatele získává množstevní slevy, podnikatel prodá větší množství služeb, nebo zboží. vyloučení duplicit x individuální zajišťování obcemi snížení množství administrativních výkonů Úspora lidské práce Kvalifikovanost mí zastupitelů, úředníků 13

14 S DRUŽENÉ KONTRAHOVÁNÍ SLUŽEB ukládání odpadů na jedné skládce; spalování odpadů; zajišťování veřejné dopravy pro město a pro přilehlé vesnice; zásobování občanů vodou (někdy i plynem a elektřinou); svod a čištění odpadních vod; koordinace protipožární ochrany. 14

15 R IZIKA CONTRACTINGU zvýšení nákladů na monitorování, zda a v jaké kvalitě jsou služby soukromým sektorem poskytovány Dodatečné náklady : soukromý sektor hospodaří s veřejným majetkem Příprava smluv k výběrovému řízení a provoz služby důraz na ekonomiku – nedostatečné řešení sociálních konfliktů a problémů Kapacita VS v oblasti contractingu Koordinace (mezi jednotlivými úřady, posílené kompetence) Monitoring Posílení kompetencí vybraných organizací není doprovázeno posílením odpovědnosti PRÁVNÍ RÁMEC, PRÁVNÍ SYSTÉM contracting funguje tam, kde je silná důvěra ve vládu a VS i podnikatelský sektor 15


Stáhnout ppt "V EŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google