Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O RGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Organizační a příspěvkové organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O RGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Organizační a příspěvkové organizace."— Transkript prezentace:

1 O RGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Organizační a příspěvkové organizace

2 Ú VODEM Veřejné statky: ekonomické aktivity, které nesou společnosti větší/menší užitek – není vhodné je nechat na soukromém sektoru Nevylučitelnost ze spotřeby (osvětlení, doprava..) Obtížní sladit požadavky společnosti a občanů prostřednictvím tržní směny a mechanismů Metody zajištění veřejných služeb: Prostřednictvím vlastních organizací veřejné správy Prostřednictvím partnerství se subjekty soukromoprávní povahy nebo dalšími veřejnými institucemi 2

3 F ORMY VEŘEJNÝCH ORGANIZACÍ Orgány a instituce VS Organizační složky Příspěvkové organizace Veřejné podniky (Obchodní společnosti, a.s., s.r.o.) Obecně prospěšné společnosti (založené do k.r. 2013). Školské právnické osoby. Veřejné výzkumné instituce 3

4 O RGANIZAČNÍ SLOŽKY (OS)  Veřejné (vládní) neziskové organizace, jejichž činnost je financována z výdajů příslušného rozpočtu  Právní vymezení.  Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novel  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků ve znění pozdějších novel  nejsou právnické osoby, ale jedná se o organizační subjekty, které jsou vázány na rozpočty zřizovatelů  Obce, kraje, ústřední instituce, jednotlivé organizační složky mohou zakládat i další svoje organizační složky 4

5 M UZEUM POLICIE, NÁRODNÍ ARCHIV 5

6 O RGANIZAČNÍ SLOŽKY (OS)  Nemají vlastní majetek, hospodaří s veřejným majetkem (zřizovací smlouva)  Bez právní subjektivity  nejsou účetní jednotkou dle zákona o účetnictví  Vstupuje do právních vztahů a jedná jménem zřizovatele  Zřizuje je příslušná organizace VS  Vázanost na veřejné finance, RUD  Rozhodnutí zastupitelstva o vzniku, zrušení  Příjmy převážně z veř. rozpočtů, příjem za služby malý  Finanční politika, personální politika  Možnost přímé kontroly ze strany zřizovatele 6

7 O BLASTI ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK základní smyslem zakládání OS je poskytování veřejných služeb a statků určeny pro výkon takové činnosti, která nevyžaduje velký počet zaměstnanců, není zapotřebí mít složité a rozsáhlé technické vybavení a nevstupují do složitých ekonomických a právních vztahů Sociální služby, kultura, vzdělávací zařízení, technické služby, odpadové hospodářství jesle, mateřské školy, základní školy, domovy pro seniory, kulturní domy (např. Jindřichův Hradec), jídelny důchodců (např. Hradec Králové), rehabilitační stacionáře (např. Zlín) alternativní způsob zajišťování veřejných potřeb prostřednictvím obecní „komunální/veřejné“ společnosti 7

8 K ULTURNÍ DŮM J INDŘICHŮV H RADEC Kulturní akce, filmová představení operní představení na zámku, JH činohra Den města, Concertino Praga, letní a promenádní koncerty Kino, divadelní sál Provoz kaple Město dětem další 8

9 P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  Jednou z nejvyužívanějších forem organizací, jejichž prostřednictvím jsou realizovány veřejné služby a statky mimo vlastní zajišťování přímo organizacemi veřejné správy  Veřejnoprávní NO  Cílem není vytvářet zisk  Právní subjektivita  Na zřizovatele napojeni saldem svého rozpočtu 9

10 P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní vymezení. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novel zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků ve znění pozdějších novel: PO – právnická osoba povinnost zapisovat příspěvkové organizace do obchodního rejstříku(od 2003) 10

11 P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  Větší volnost ve financování a personálním řízení, možnost nechat si přebytek hospodaření (do fondu)  hospodaří s financemi získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, příspěvek na provoz  Zřízeny zřizovací listinou  Mohou prostřednictvím doplňkových činností vytvářet určité dodatečné zdroje --- financování hlavní činnosti  Spravuje majetek zřizovatele – může majetek sama generovat – pro účely svých činností  Motivy hospodárnosti činnosti PO(vazba na zřizovatele!) 11

12 P ŘÍJMOVÁ POLITIKA PO 12

13 P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny,  muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu  Školy aj. vzdělávací zařízení  Příspěvkové organizace ministerstva kultury ČR: http://www.mkcr.cz/ministerstvo/prispevkove- organizace/default.htm http://www.mkcr.cz/ministerstvo/prispevkove- organizace/default.htm  Příspěvkové organizace města Brna: https://www.brno.cz/sprava-mesta/urady-a-instituce-v- brne/mestske-organizace-a-spolecnosti/ https://www.brno.cz/sprava-mesta/urady-a-instituce-v- brne/mestske-organizace-a-spolecnosti/ 13

14 PO MĚSTA P RAHY 14

15 P OSTAVENÍ OS A PO V ORGANIZACI SAMOSPRÁV 15

16 16

17 17


Stáhnout ppt "O RGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Organizační a příspěvkové organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google