Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Judikatura S oudního dvora EU v návaznosti na nové směrnice k VZ Vítězslava Fričová Head of ERA Brussels Office 13. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Judikatura S oudního dvora EU v návaznosti na nové směrnice k VZ Vítězslava Fričová Head of ERA Brussels Office 13. května 2014."— Transkript prezentace:

1 Judikatura S oudního dvora EU v návaznosti na nové směrnice k VZ Vítězslava Fričová Head of ERA Brussels Office 13. května 2014

2 Obsah Právní rámec Judikatura ESD/SDEU vykládající směrnice o veřejných zakázkách a její odraz v nové úpravě Smlouvy o koncesích Zhodnocení

3 Právní rámec – primární právo Smlouva o fungování EU (dříve Smlouva o Evropském společenství) Čl. 49 SFEU – zákaz omezení svobody usazování Čl. 56 SFEU – zákaz omezení volného pohybu služeb Základní principy: o Čl. 18 SFEU - zákaz diskriminace o Zásada rovného zacházení (vyplývá y čl. 49 a 56 SFEU) o Zásada transparentnosti Potvrzeno judikaturou o Teleaustria C-324/98 z 7.12.2000C-324/98 o Coname C-231/03 z 21.7.2005 C-231/03 o Parking Brixen C-458/03 z 13.10.2005 C-458/03

4 Právní rámec – sekundární právo Dosavadní úpravaNová úprava Směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Směrnice 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb Směrnice 2009/81/ES koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti Směrnice 2009/81/ES koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti Směrnice EP a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Směrnice EP a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Směrnice EP a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES Směrnice EP a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES Směrnice EP a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí Směrnice EP a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí

5 Judikatura ESD/SDEU Několik typů žalob: o Žaloby Komise proti členským státům dle čl. 258 SFEU (přes 100) o Tzv. předběžné otázky položené národními soudy dle čl. 267 SFEU (přes 100) o Žaloby proti samotným institucím EU Všechny rozsudky dostupné na http://curia.europa.eu (i v češtině) http://curia.europa.eu

6 Definice zadavatele Čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES „Veřejnými zadavateli“ se rozumí stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty. „Veřejnoprávním subjektem“ se rozumí jakýkoli subjekt: a) založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu; b) který má právní subjektivitu a c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

7 Rozšíření pojmu „veřejnoprávní subjekt“ Tzv. body governed by public law ve funkčním slova smyslu Rundfunk C-337/06 z 13.12.2007 C-337/06 Oymanns C-300/07 z 11.6.2009 C-300/07 Aigner C-393/06 z 10.4.2008 C-393/06

8 Naplnění definice veřejné zakázky Čl. 1 odst. 1 směrnice 2004/18/ES „Veřejné zakázky“ jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb ve smyslu této směrnice. Auroux v Roanne C-220/05 z 18.1.2007C-220/05 Komise v Německo C-536/07 z 29.10.2010C-536/07 Helmut Müller C-451/08 z 25.3.2010C-451/08

9 In-house výjimka Teckal C-107/98 z 18.11.1999C-107/98 O veřejnou zakázku se nejedná, pokud zadavatel vykonává nad dotčenou odlišnou entitou kontrolu obdobnou té kontrole, kterou vykonává nad svými vlastními organizačními složkami, za podmínky, že tato entita s tímto veřejným orgánem nebo s dalšími územními celky, které v ní mají podíl, uskutečňuje převážnou část své činnosti. Stadt Halle C-26/03 z 11.1.2005C-26/03 Parking Brixen C-458/03 z 13.10.2005 C-458/03 Coname C-231/03 z 21.7.2005 C-231/03 Carbotermo C-340/04 z 11.5.2006C-340/04

10 Nová úprava Čl. 12 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejná zakázka zadaná veřejným zadavatelem soukromoprávní či veřejnoprávní právnické osobě spadá mimo oblast působnosti této směrnice, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: a)veřejný zadavatel ovládá dotčenou právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní organizační složky; b)více než 80 % činností ovládané právnické osoby je prováděno při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo jinými právnickými osobami, jež uvedený veřejný zadavatel ovládá, a c)žádný soukromý subjekt nemá v ovládané právnické osobě přímou kapitálovou účast s výjimkou kapitálové účasti, s níž není spojeno ovládání ani možnost blokovat a již v souladu se Smlouvami vyžadují vnitrostátní právní předpisy, přičemž taková účast nezakládá rozhodující vliv na ovládanou právnickou osobu.

11 Tzv. horizontální spolupráce O veřejnou zakázku se nejedná, i když nejsou splněna kritéria stanovená v případě Teckal. Tragsa/Asemfo C-295/05 z 19.4.2007 C-295/05 Correos C-220/06 z 18.12.2007C-220/06 DCC C-532/03 z 18.12.2007 C-532/03 Stadttreiningung Hamburg C-480/06 z 9.6.2009 C-480/06

12 Nová úprava Čl. 12 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Smlouva uzavřená výlučně mezi dvěma nebo více veřejnými zadavateli nespadá do působnosti této směrnice, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: a)daná smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli s cílem zajistit, aby veřejné služby, které mají poskytovat, byly poskytovány za účelem dosahování jejich společných cílů; b)uskutečnění uvedené spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a c)zúčastnění veřejní zadavatelé vykonávají na otevřeném trhu méně než 20 % činností, kterých se spolupráce týká.

13 Další příklady judikatury Kvalifikační a hodnotící kritéria Lianakis C-532/06 z 24.1.2008C-532/06 Komise v Řecko C-199/07 z 12.11.2009 C-199/07 Omezený počet druhů zadávacích řízení Komise v Francie C-299/08 z 10.12.2009C-299/08 Technická nebo odborná způsobilost Max Havelaar C-368/10 z 10.5.2012C-368/10

14 Smlouvy o koncesích §46 a násl Parking Brixen : „Nehledě na skutečnost, že smlouvy o koncesi naveřejné služby jsou za současného práva Společenství vyňaty z působnosti směrnice, veřejné orgány, které je uzavírají, jsou nicméně povinny dodržovat základní pravidla Smlouvy o ES a zvláště zásadu zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti.“ Teleaustria C-324/98 z 7.12.2000C-324/98 Coname C-231/03 z 21.7.2005 C-231/03 Parking Brixen C-458/03 z 13.10.2005 C-458/03

15 Nová směrnice o koncesích Jednotná pravidla pro zadávání koncesí s ohledem na klasický sektor i ve vztahu k sektorovým oblastem Koncese na stavební práce i koncese na služby musí obsahovat přenos rizika : „Má se za to, že koncesionář převzal značné operační riziko, pokud mu není zaručena návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při provozování stavby nebo poskytování služeb, jež jsou předmětem koncese.“ Možné ztráty nemají být zanedbatelné.

16 Základní zásady Zásada transparentnosti, zákazu diskriminace a proporcionality (čl. 18/1) Při provádění veřejných zakázek musí být dodržována pravidla EU, národní legislativa a pravidla zakotvená kolektivními nebo mezinárodními smlouvami v oblasti pracovního a sociálního práva a práva na ochranu životního prostředí (čl. 18/2)

17 Děkuji za pozornost! Dotazy? vfricova@era.int


Stáhnout ppt "Judikatura S oudního dvora EU v návaznosti na nové směrnice k VZ Vítězslava Fričová Head of ERA Brussels Office 13. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google