Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNITŘNÍ TRH Základy evropského práva Martin Matějec Zima 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNITŘNÍ TRH Základy evropského práva Martin Matějec Zima 2015."— Transkript prezentace:

1 VNITŘNÍ TRH Základy evropského práva Martin Matějec Zima 2015

2 Vnitřní trh „Prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu“ Čtyři základní svobody (nutný „unijní prvek“)

3 Vnitřní trh Cílem je odstraňování bariér (fyzických, technických a fiskálních) Nedochází k rozšiřování, ale dochází k prohlubování Ekonomický účel x mimoekonomický účel Cecchiniho zpráva (The Cost of Non-Europe) – ročně ztráta až 6,5% HDP Zákaz neodůvodněného omezení Nástroje k vytvoření vnitřního trhu - Harmonizace vnitrostátních předpisů - Princip vzájemného uznávání - Zákaz diskriminace (přímé i nepřímé)

4 Volný pohyb zboží Primární právo definici pojmu zboží nezná „výrobky, jejichž hodnota je vyjádřena v penězích a jež mohou být předmětem obchodní transakce“ (Komise v. Itálie) Odstranění tarifních překážek nestačilo, cesta prostřednictvím vzájemného uznávání a harmonizace předpisů Zboží ze třetích zemí?

5 Omezení Zákaz cel, množstevního omezení dovozu a vývozu a zákaz opatření s rovnocenným účinkem (čl. 34 a 35 SFEU) a) méně příznivé zacházení (přísnější technické normy, poplatky za dovoz apod.) b) podmínky které musí zboží splňovat (Belgie – margarín) c) jiné opatření, které brání výrobků v přístupu na trh Omezení z důvodu obecného zájmu (čl. 36 SFEU) - Veřejná mravnost, veřejný pořádek a bezpečnost, ochrana zdraví atd. Kategorické požadavky - vyvinuty judikaturou Soudního dvora (např. ochrana spotřebitele) Omezení musí odpovídat kritériu přiměřenosti, důkazní břemeno nese členský stát.

6 Volný pohyb služeb Definice „činnosti poskytované zpravidla za úplatu“ Důležitý unijní prvek, ekonomická aktivita a nezávislost poskytování Jedná se o právo podnikatele poskytovat na území jiného ČS služby, a to dočasně a příležitostně, bez nutnosti usazení v dané zemi (např. získání živnostenského oprávnění), stejné právo i pro příjemce služby Omezení volného pohybu služeb je možné z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví + kategorické požadavky

7 Volný pohyb osob Pohyb na ekonomickém x neekonomickém základě Obsahuje i svobodu usazování FO a PO v jiném členském státě Volný pohyb pracovníků - Možnost pracovat a žít v jiném členském státě za stejných podmínek jako státní příslušníci daného státu - Omezení se uplatní v případě zaměstnání ve veřejné správě (vykládáno restriktivně, pouze u pozic s účastí na výkonu veřejné moci) - Dále v případě veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví + kategorické požadavky

8 Volný pohyb osob Svoboda usazování (primární a sekundární) - volný pohyb služeb – pouze dočasný - Primární – založení společnosti, zřízení místa podnikání - Sekundární – dceřiné společnosti, zastoupení a pobočky - Směrnice o uznávání odborných kvalifikací - Možná snaha o obcházení národních právních řádů?

9 Volný pohyb kapitálu Obsahuje dvě části: volný pohyb kapitálu a volný pohyb plateb Kapitál – převod hodnot vyjádřených v penězích za účelem investice Platba – převod hodnot vyjádřených v penězích za účelem splnění závazku Kapitálem se rozumí investice do nemovitostí, nákupy cenných papírů, úvěry atd.

10 Hospodářská soutěž Stanovení pravidel hospodářské soutěže na úrovni EU (zejména čl. 101, 102 a 107 SFEU) Na úrovni EU vykonává pravomoc EU, ve členských státech národní soutěžní úřady 1) Kartelové dohody (horizontální x vertikální) – cenové dohody, rozdělení trhu, omezování výroby…, - Leniency program (program shovívavosti) – možnost vyhnout se postihu - Veřejnoprávní a soukromoprávní vymáhání soutěžního práva 2) Zneužití dominantního postavení - Vymezení relevantního trhu (produktový a geografický) - Predátorské ceny, nepřiměřené obchodní podmínky, vnucování zboží jež s hlavním plněním nijak nesouvisí

11 Ochrana spotřebitele Spotřebitel je fyzická osoba, nejednající jako podnikatel, nakupující zboží či služby pro osobní potřebu (tzv. slabší strana vztahu) Sdílená pravomoc, spotřebitelské právo se vyznačuje roztříštěností, politika prováděna prostřednictvím nařízení a směrnic (finanční služby, letecká doprava, potraviny, obchodování po internetu…) Řízení o drobných nárocích (do 2.000 EUR) - cílem je zjednodušit a zrychlit uplatňování drobných přeshraničních nároků Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a na to navazující nařízení o online řešení spotřebitelských sporů

12


Stáhnout ppt "VNITŘNÍ TRH Základy evropského práva Martin Matějec Zima 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google