Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti podpory celoživotního učení v programech financovaných Evropskou unií Ing. Marek Mora Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 10. května.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti podpory celoživotního učení v programech financovaných Evropskou unií Ing. Marek Mora Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 10. května."— Transkript prezentace:

1 Možnosti podpory celoživotního učení v programech financovaných Evropskou unií Ing. Marek Mora Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 10. května 2007

2  Operační programy v ČR v období 2007 – 2013  Obsah programů ESF  Vyjednávání s EK a časový rámec  Vzdělávací programy EU Obsah

3 Cíl Konvergence  Tématické operační programy OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP Podnikání a inovace (ERDF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) OP Doprava (ERDF + FS) Integrovaný operační program (ERDF)  Regionální operační programy ROP NUTS II (7 OP - ERDF)  Technická pomoc (ERDF) Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) OP Praha Adaptabilita (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF) Operační programy 2007-2013 v ČR

4 OPPA OPLZZ ESF 2007 - 2013 OPVK Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha Cíl „Evropská územní spolupráce“ – vybraná území

5 Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR  celková alokace SF pro ČR na období 2007 – 2013 - 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč  Z toto více než 14% na ESF:  MŠMT 2007 – 2013 – OP VK 1 828 mil. €  MPSV 2007 – 2013 – OP LZZ1 837 mil. €  Praha 2007 – 2013 – OP PA 108 mil. €

6 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

7 ESF 2007 – 2013 ŘO MŠMT 1. PRIORITNÍ OSA POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti žáků 2. PRIORITNÍ OSA TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ Oblast podpory 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání Oblast podpory 2.2 Podpora vyššího odborného vzdělání 3. PRIORITNÍ OSA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Oblast podpory 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání Oblast podpory 3.2 Individuální vzdělávání Oblast podpory 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Oblast podpory 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK Oblast podpory 2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání Oblast podpory 2.5 Partnerství a sítě

8 Globální cíl Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU Specifický cíl 1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů Prioritní osa 1 Adaptabilita Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce OP Lidské zdroje a zaměstnanost Řídící orgán Ministerstvo práce a soc.věcí Specifický cíl 2 Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti Specifický cíl 3 Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených Specifický cíl 4 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb Specifický cíl 5 Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrdojů Prioritní osa 3 Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce

9 Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce OP Adaptabilita Praha Řídící orgán Magistrát hl.m. Prahy

10  Předložení Národního strategického referenčního rámce a operačních programů EK – 6.3.2007  Ustavení vládního výboru pro vyjednávání jmenování 4 generálních sekretářů pro vyjednávání ustavení vyjednávacích týmů operačních programů  První oficiální vyjednávání s EK - 17.4.2007  Předložení pozičního dokumentu EK k NSRR a některým programům  Vyjednávání o operačních programech ESF – 2.-3.5.2007  Předložení upravené verze NSRR vládě – 9.5.2007  Předpoklad dokončení vyjednávání –o NSRR – konec května –o ESF programech – konec června –o ostatních programech – září 2007 Postup vyjednávání s Evropskou komisí

11 Program celoživotního učení 2007 - 2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – politická spolupráce a inovace; jazyky; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet

12 Program Comenius Určen pro mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílová skupina: žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Typy aktivit Decentralizované: Individuální mobility –Další vzdělávání pedagogických pracovníků –Přípravné návštěvy –Asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele –Mobility žáků/studentů – nejdříve od roku 2008 Podpora spolupráce mezi: –školami – projekty pro žáky/studenty a jejich učitele (Comenius - projekty partnerství škol), –organizacemi zodpovědnými za podobu školního vzdělávání, se zaměřením na posílení spolupráce mezi regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce (Projekty Comenius REGIO) – nejdříve od roku 2008. Centralizované: Multilaterální projekty Tematické sítě Další aktivity/iniciativy zaměřené na podporu hlavních cílů programu Comenius např. e-Twinning („Doprovodné aktivity")

13 Kontakty Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (při Domě zahraničních služeb MŠMT) Senovážné náměstí 24 116 47 Praha 1 www.naep.cz

14 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Možnosti podpory celoživotního učení v programech financovaných Evropskou unií Ing. Marek Mora Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 10. května."

Podobné prezentace


Reklamy Google