Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 JČMF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 JČMF."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 JČMF Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2015 MATEMATIKA+ 18. září 2014 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SRPEN 2014

2 2 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2015

3 MŠMT vyhlásilo „Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ pod Č.j.: MSMT-23913/2014 ze dne 4. 8. 2014 (dále jen „Vyhlášení pilotního ověřování“). Základními cíli vyhlášeného projektu jsou:  ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů;  získat poznatky o působení použití jednotných testů v přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení;  získat podklady pro budoucí úpravu právních předpisů upravujících systém přijímacího řízení. Realizací vyhlášeného pilotního ověřování MŠMT pověřilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). ZÁMĚR

4 4 Vyhlášené pokusné pilotní ověřování se uskutečňuje na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a v jeho rámci je MŠMT zmocněno vyhlašovat a řídit pokusné ověřování metod, obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové nové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy (právní předpisy s nimi dosud nepočítají). Na druhou stranu nelze pokusně ověřovat něco, co právní předpisy výslovně zakazují PRINCIPY POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ

5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY  Testování proběhne v roce 2015 na středních školách v krajích, které se k pilotnímu projektu přihlásí.  Vlastní testování bude realizováno ve dvou kolech (druhé kolo bude náhradní). První kolo bude probíhat ve dvou různých termínech: v jednom termínu pro uchazeče o šestiletá a osmiletá gymnázia a v jiném termínu pro uchazeče o čtyřletá studia.  Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Žákům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek (31. 1. 2015).  Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. StudiumŘádný termín testůNáhradní termín testů Čtyřleté20. 4. 201524. 4. 2015 Šestileté a osmileté16. 4. 201524. 4. 2015

6 6  Ilustrační testy Ilustrační didaktické testy pro zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky budou školám dodány ve formátu umožňujícím jejich publikaci na webových stránkách (v různých verzích pro žáky 5., 7. a 9. ročníků a v obtížnosti srovnatelné s didaktickými testy určenými pro přijímací zkoušky). K ilustračním testům bude dodána kompletní testová dokumentace (záznamový arch pro zápis odpovědí žáka, klíč správných řešení, pokyny pro zadavatele, pokyny pro hodnotitele), vše v elektronické podobě.  Uživatelská podpora zapojených škol Uživatelská podpora zapojených škol bude zajištěna prostřednictvím helpdesku Centra. Činnost helpdesku bude zahájena okamžikem předání ilustračních testů školám, bude tedy zahrnovat i podporu procesu přihlašování žáků. Služby helpdesku budou poskytovány v pracovních dnech od 7.30 do 17.00 hod. V jednotlivých termínech realizace přijímacích zkoušek bude pracovní doba prodloužena od 6.00 do 18.00 a bude navýšen počet pracovníků tohoto útvaru.  Informační seminář pro registrované školy Centrum zorganizuje v termínu od 13. do 30. ledna 2015 pro registrované střední školy informační semináře v předpokládané délce 2 až 3 hodin. UŽIVATELSKÁ PODPORA

7  Didaktické testy pro 5., 7. a 9. ročník obsahově vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika vymezených v Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání. Konstrukce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy pro základní školu (MŠMT, 2011). KONSTRUKCE TESTŮ Počet testů realizovaných jedním žákem2 Metoda administrace zkoušektužka – papír Forma zadání testůtestový sešit v listinné podobě Předpokládaný rozsah testových sešitů: Český jazyk pro žáky 5., 7., 9. ročníků: Matematika pro žáky 5., 7., 9. ročníků 14 stran textu včetně titulní strany s instrukcemi 12 – 14 stran textu včetně titulní strany s instrukcemi Způsob záznamu řešení testových úlohdo záznamového archu Maximální počet žáků ve zkušební učebně dle rozhodnutí školy tak, aby bylo dosaženo efektivní ochrany proti opisování Balení zadávací dokumentace pro zkušební učebny pro řádný termín (pro náhradní termín bude dokumentace předána škole v elektronické podobě; tisk dokumentace si zajistí škola) v zabezpečeném balení pro max. 17 uchazečů (součástí balení budou testový sešit ( TS), záznamový arch (ZA), prezenční listina (PL) a protokol o průběhu zkoušky (PPZU) Délka administrace zkoušky v učebně: příprava administrace vlastní administrace ukončení administrace 15 min 60 min 10 min Administraci testů v učebně řídízadavatel určený ředitelem školy Administraci testů ve škole řídíředitel školy

8  Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT. Zvolené školy uvede uchazeč na jednu přihlášku v pořadí podle svojí preference.  Přihlášku předá uchazeč školám, které uvedl ve formuláři. Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem. Přihláška bude podepsána zákonným zástupcem žáka.  Škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky v rozsahu 1 až 999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem datové tabulky.  Ředitel tak učiní prostým vložením datové tabulky do okna importu. Import musí být proveden samostatně pro skupiny uchazečů jednotlivých ročníků základní školy, tedy samostatně pro žáky 5., 7. a 9. ročníků. Postup importu bude podrobně uveden v metodickém pokynu pro přihlašování. Centrum zahájilo jednán s dodavateli SW pro školy o vytvoření efektivní datové komunikace systémů. REGISTRACE ŽÁKŮ

9 PoložkaParametry položky Evidenční číslo přihláškyČíslo v rozsahu 1 až 999 Jméno uchazečeTextový řetězec o délce max. 30 znaků Příjmení uchazečeTextový řetězec o délce max. 50 znaků Datum narozeníDatum ve formátu DD.MM.RRRR Místo narození (stát)Textový řetězec o délce max. 30 znaků Adresa trvalého pobytu Textový řetězec o délce max. 80 znaků ve formátu: obec; ulice; číslo řadové/číslo popisné; kraj Číselné označení ročníku základní školyJednociferné číslo (5, 7, nebo 9) Označení učebny pro konání zkoušky Textový řetězec o délce 10 znaků – pokud není skladba učeben v okamžiku přihlašování jasná, doporučuje se použít „fiktivní“ učebny a jim pak pro konání zkoušky přiřadit skutečné učebny Obor vzdělání Kódové označení oboru vzdělání podle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Pořadí zájmu uchazečePořadové číslo školy z přihlášky (1, nebo 2) IZO základní školyIdentifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku (údaj uvedený v pravém horním rohu druhé strany přihlášky) STRUKTURA DATOVÉ VĚTY PRO IMPORT DO IS CERTIS

10  Citace dle vyhlášení pilotního ověřování: Jednotné přijímací zkoušky koná uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí v tzv. „náhradním termínu testů“ (24. dubna).  Informaci o uchazečích podle věty druhé tohoto odstavce předá Centrum škole do 31. 3. 2015 MÍSTO KONÁNÍ TESTU Alternativy zápisů škol do přihlášky z pohledu organizace testů: 1.Uchazeč uvede v přihlášce dvě školy: a.Obě školy se účastní pilotního ověřování b.Škola uvedená na prvním místě se účastní pilotního ověřování, druhá nikoli. c.Škola uvedená na prvním místě se neúčastní pilotního ověřování, druhá ano. d.Žádná ze škol se pilotního ověřování neúčastní

11  Vyhodnocení přijímacích zkoušek proběhne v Centru, zúčastněným stranám budou v uvedených termínech poskytnuty následující výstupní materiály:  výstupní sestava s výsledky jednotlivých žáků ve formátu pdf a xls:  pro šestiletá a osmiletá gymnázia 20. 4. 2015 do 18.00 pro řádný termín testů a 28. 4. 2015 do 18.00 pro náhradní termín testů;  pro čtyřleté obory studia 24. 4. 2015 do 18.00 pro řádný termín testů a 28. 4. 2015 do 18.00 pro náhradní termín testů.  souhrnná závěrečná zpráva se sumarizací, srovnáním a komentářem za všechny školy a skupiny oborů vzdělání (do 13. 6. 2015).  Výsledky obdrží školy, u nichž se žák hlásí ke studiu a byly účastny pilotního ověřování. VÝSLEDKY

12 12 Akce, činnost TermínOdpovědnost Stanovení podrobností k organizaci konání jednotného testudo 15. září 2014Centrum Přihlášení středních škol k ověřování místnímu krajskému úřadu do 30. 9. 2014školy Předání seznamu škol (účastnících se ověřování) od KÚ a MHMP Centru do 31. 10. 2014KÚ (MHMP) Informační semináře pro registrované školy v období od 13. 1. 2015 do 30. 1. 2015Centrum Poskytnutí ilustračních testů + vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy do 31. 1. 2015 Centrum + škola Odevzdání přihlášek uchazečů školám do 15. 3. 2015 uchazeč Zpřístupnění aplikace v IS CERTIS pro import dat 17. 3. 2015 Centrum Předání údajů z přihlášek uchazečů Centru do 25. 3. 2015, pro náhradní termín do 21. 4. 2015 školy Termín pro upřesnění přihlášek v IS CERTIS do 31. 3. 2015 školy Dodání personalizovaných dokumentů zkušební dokumentace v listinné podobě distribučním centrům do 14. 4. 2015Centrum Převzetí zkušební dokumentace od KÚ15. 4. – gymnázia se 6 a 8 letými obory; 17. 4. (20. 4.) – ostatní obory školy HARMONOGRAM – REKAPITULACE (1)

13 13 Akce, činnost TermínOdpovědnost Termíny konání jednotných testů řádný termín testů: 16. 4. 2015 pro 6letá a 8letá gymnázia, 20. 4. 2015 pro 4leté obory; náhradní termín testů: 24. 4. 2015 pro všechny obory školy Předání přihlášek Centru k náhradnímu termínu testů (uchazeči, kteří se nemohli zúčastnit řádných termínů testů) do 21. 4. 2015školy Dodání veškeré elektronické zkušební dokumentace dodatečně přihlášených uchazečů pro náhradní termín testů do 22. 4. 2015 Centrum Termín předání výsledků školám 20. 4. 2015 výsledky testů konaných pro 6letá a 8letá gymnázia 16. 4. 2015, 24. 4. 2015 výsledky testů konaných pro 4leté obory 20. 4. 2015; 28. 4. 2015 výsledky testů konaných v náhradním termínu testů 24. 4. 2015 pro všechny obory Předání souhrnné závěrečné zprávy se sumarizací, srovnáním a komentářem za všechny školy a skupiny oborů vzdělání do 13. 6. 2015 Centrum Předání dat získaných ze zpracování ověřování jednotných testů do 27. 6. 2015Centrum HARMONOGRAM – REKAPITULACE (2)

14 14 DOTAZY AŘG 1.Podává uchazeč jednu přihlášku (na školu první v pořadí) nebo na každou školu jednu přihlášku?  Uchazeč podává identickou přihlášku na všechny školy uvedené v přihlášce. 2.Je pořadí/preference škol na přihlášce závazné, či nikoli? K čemu vlastně v takto navrženém systému slouží? Jen k tomu, aby jednotné zkoušky konal na škole uvedené na 1. místě?  Pokud je škola uvedená na prvním místě účastna pilotního ověřování, koná uchazeč jednotné testy na této škole, pokud je pilotního ověřování účastna pouze škola druhá v pořadí, koná uchazeč jednotné testy na této druhé škole. 3.Kdy bude ředitel školy vědět, kolik se mu hlásí uchazečů, pokud bude žák dávat pouze jednu přihlášku?  15. 3. 2015 - uchazeč podává jednu přihlášku na všechny školy v přihlášce uvedené. 4.Pokud je možné odvolání uchazeče, podává jej na školu, kde dělal zkoušky nebo kam nebyl přijat?  Odvolání je podle odstavce (19) § 60 školského zákona proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, musí být tedy podáno škole, na níž nebyl přijat.

15 15 1.Kdy má být zveřejněn podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazečů?  Ve stejném termínu jako všechna ostatní kritéria do 31. 1. 2015. 2.Bude provedena harmonizace testů konaných v řádném a náhradním termínu?  Harmonizace je možná jen u porovnávání ekvivalentních skupin. Zárukou porovnatelnosti výsledků je srovnatelnost testů. 3.Z čeho plyne, že 22. 4. začne běžet lhůta pro podávání zápisových lístků?  Z textu vyhlášení pilotního ověřování. 4.Kam se bude obracet uchazeč s odvoláním proti rozhodnutí ředitele, když bude nesouhlasit s opravou či zadáním centralizovaného testu?  Odvolání je podle odstavce (19) § 60 školského zákona proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, musí být tedy podáno škole, na níž nebyl přijat. 5.Není nijak vyřešen přenos údajů mezi školní matrikou (SAS, Bakaláři) a IS CERTIS. Zejména převedení výsledků testů z IS CERTIS do Bakalářů je naprosto klíčové.  Vyřeší CZVV s dodavateli SW. 6.IS CERTIS vyžaduje údaje, které pro vyhodnocení PZ nejsou potřebné. Konkrétně Místo narození a Adresa trvalého bydliště (obec, ulice, číslo popisné, kraj).  Údaje jsou nutné pro spárování přihlášek. DOTAZY AŘG (2)

16 16 1.Pokud by škola chtěla přidat např. testy OSP, musela by uchazeče zvát na další termín, neboť termín zkoušek v pilotu předchází termínům stanoveným vyhl. §3/1.  Ano. 2.Je pořadí škol na přihlášce pro uchazeče závazné?  Není, uchazeč může nastoupit na kteroukoli z přihlášených škol, pokud splnil kritéria přijímacího řízení a byl přijat. 3.Žák podává dvě přihlášky. Obě školy jsou v projektu. Jak se zkontroluje, že nezaměnil na přihláškách pořadí? Na obou školách dostane přihláška evidenční číslo?  Na obou školách dostane přihláška evidenční číslo, obě školy žáka přihlásí do IS CERTI, aplikace provede kontrolu a zjistí-li duplicity, dořeší je RDC s řediteli. 4.Uchazeči nebudou mít možnost skládat přijímačky dvakrát. Většina uchazečů vnímá možnost skládat zkoušky dvakrát jako výhodu (možnost zlepšení).  Jednotný test je pouze jedním z kritérií, stanovení celého komplexu kritérií je v kompetenci ředitele, jednotný test v pilotním ověřování je potřeba chápat především jako podpůrnou srovnatelnou validní informaci o zvládnutí učební látky základní školy. Jistě by bylo možné polemizovat s tím, že dva termíny jsou málo, a že při třech termínech by žák měl ještě další možnost zlepšení. DOTAZY AŘG (3)

17 17 1.Hranice úspěšnosti testů nelze stanovit bez detailní znalosti konkrétních testů. Bude ji Cermat stanovovat pro každý obor zvlášť?  Cermat oznámí doporučenou hranici úspěšnosti zvlášť pro 8 letá, zvlášť pro 6 letá gymnázia a zvlášť pro 4 leté obory vzdělání. Test ověřuje vědomosti a dovednosti v rozsahu RVP ZV, nebude orientován na specifické požadavky či potřeby jednotlivých oborů vzdělání. 2.Uchazeči se zdravotním postižením či znevýhodněním  V rámci pilotního ověřování nebudou připravovány modifikace pro tyto uchazeče. Bude na řediteli, jak pro ně kritéria přijetí upraví. Centralizovaný režim je bez příslušné právní úpravy problematický, bude tedy nutné počkat na výsledek legislativního procesu, ale s modifikacemi Cermat pro budoucí řádný režim počítá obdobně jako u MZ. DOTAZY AŘG (4)

18 18 MATEMATIKA+ Zařadit do portfolia nabídky nepovinných zkoušek profilu zkoušku Matematika+

19 19 POČET ŽÁKŮ % PŘIHLÁŠENI4060100 KONALI362389,2 NEKONALI43710,8 NEUSPĚLI169841,8 USPĚLI192547,4 ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST46,9 Zájem škol a žáků byl do jisté míry ovlivněn opožděným vyhlášením projektu - ve druhém čtvrtletí školního roku. Přesto byl zájem relativně vysoký (dvakrát vyšší než zájem o maturitu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti v r. 2012). SOUHRNNÉ INFORMACE

20 20 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY (1) NEUSPĚLI USPĚLI Z konajících uspěli podle očekávání nejlépe absolventi gymnázií, žáci středních odborných škol technických za nimi výrazně zaostávají. Absolventi středních ekonomických škol, učilišť i nástaveb na zkoušku prakticky nedosáhnou. Přesto nezanedbatelná část z nich míří na vysoké školy s technickým a ekonomickým zaměřením.

21 21 Z histogramu je patrné, že didaktický test výtečně diskriminuje. Jednoznačně lze odlišit kvalitu žáků. Test mj. obsahuje několik široce otevřených úloh, tedy nevyhýbá se ani hodnocení produktivních dovedností žáků. Náhodné skóre testu bylo nízké (kolem 9 %) a reliabilita vysoká (přes 90 %). SOUHRNNÉ VÝSLEDKY (2)

22 22 Z obou grafů lze vyčíst, že výtečných žáků je opravdu poskrovnu. Mezi úspěšnými řešiteli je počet čtyřek téměř stejný jako počet jedniček, dvojek a trojek dohromady. PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ

23 23 1 2 3 4 51 2 3 4 5 Graf ukazuje výsledky žáků konajících obě zkoušky, matematiku ve společné části MZ a Matematiku+ Plocha je rozdělena podle známek (1–5) v obou zkouškách. Nejčetnější výsledky jsou v blízkosti křivky trendu. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MATEMATIKA MZ A MATEMATIKA+

24 24 Přehled dílčích změn obsažených v novele vyhl. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2014 § 2 odst. 3 – zveřejnění jednotného zkušebního schématu didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období posunuto z 31. prosince na datum 15. ledna daného školního roku. § 5 odst. 4 – rozšiřuje se skupina žáků-cizinců, kteří mohou žádat o uzpůsobení konání povinné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury; uzpůsobení je nově určeno pro všechny žáky-cizince, kteří v ČR pobývají nepřetržitě po dobu kratší než čtyři roky před konáním maturitní zkoušky (dosud po dobu kratší pouze než dva roky) …. na základě připomínek některých školských asociací § 6 odst. 2 – navýšení minimálního počtu literárních děl, který musí obsahovat školní literární seznam pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, a to ze 40 na 60 děl. …. soulad s katalogem požadavků zveřejněným v dubnu 2013 § 11 odst. 1 – zkrácení nejzazší lhůty, dokdy CZVV musí schránky s maturitní zkušební dokumentací doručit v jarním zkušebním období do škol – poslední pracovní den před zahájením didaktických testů a písemných prací.

25 25 § 16 odst. 2 – upřesňuje se doba trvání přípravy žáka na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky, příprava může trvat v rozmezí 15 až 30 minut podle charakteru předmětu a rozhodnutí ředitele školy. ….…. na základě připomínek některých školských asociací § 22 odst. 3 – stanoví se nejzazší termín pro oznámení hodnocení maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka všem žákům v jarním zkušebním období, a to k datu začátku konání ústních zkoušek před konkrétní zkušební komisí, obecně nejpozději k datu 29. května. § 29 odst. 3 – protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka ředitel školy předává jen těm žákům, kteří úspěšně ukončili poslední ročník a konali maturitní zkoušku; protokol je nově možné předat jak v listinné, tak v elektronické podobě. § 47 odst. 4 – vyplácení odměny tzv. maturitních funkcionářů není obecně vázáno pouze na nepojmenovanou smlouvu podle občanského zákoníku …. řešeno stejně jako u závěrečných zkoušek ve vyhlášce č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 49 odst. 8 – vypouští se chybný odstavec – při konání jednotlivé zkoušky ředitel školy nemusí používat informační systém Centra.

26 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 JČMF."

Podobné prezentace


Reklamy Google