Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení projektu (ROP MS) Ing. Radim Mrázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení projektu (ROP MS) Ing. Radim Mrázek."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení projektu (ROP MS) Ing. Radim Mrázek

2 Obsah Finančního řízení obecně Finanční řízení projektu ROP MS Vyplatí se finanční manažer projektu? Hlavní úkoly finančního manažera projektu Abeceda finančního manažera projektu ROP MS Nástroje finančního manažera projektu

3 Finanční řízení Google -3 220 000 odkazů Viki – nedefinuje... Co člověk to názor... nejčastěji soubor aktivit, které… R.A.Brealey, S.C. Myers (London Business School a Sloan School of management při MIT) říkají…

4 ... říkají..., že jako univerzální pravidlo řízení finančního manažera nejlépe funguje pokyn: „Maximalizuj čistou současnou hodnotu“ !(korporace, podniku, účetní jednotky....)

5 ČSH eliminuje subjektivitu (preference jednotlivců) efektivně odděluje vlastnictví od řízení o čem to vlastně je? (finanční manažer investuje do aktiv s ČSH)

6 Potřebuje někdo finančního manažera ? když někoho nezajímá maximalizace ČSH ? zejména finanční manažer je zpravidla schopen zajistit efektivitu řízení (společnosti,projektu,...)

7 Finanční řízení zahrnuje účetnictví pro manažery controlling finanční analýzu investiční rozhodování (ČSH) řízení zásob, pohledávek, likvidity nákladové účetnictví a řízení nákladů cenotvorbu financování, optimalizaci struktury kapitálu, řízení pracovního kapitálu

8 Finanční řízení a ROP MS ? nepleťme si ČSH a CBA ! čím je limitována kladná ČSH projektu ROP MS? Musí být kladná? Platí elementární matematika?

9 ČSH projektu ROP zpravidla jde v projektech o finančně neproduktivní investici o jejíž realizaci rozhodlo jiné hledisko (může být patrné zejména z CBA) tzn. že velikost ČSH projektu ROP zpravidla tvoří souhrn nákladů na financování projektu

10 Finanční řízení projektu = řízení výdajů tj. přímé finanční náklady (náklady předfinancování, případně úroky spolufinancování) Hlavní faktory: cena peněz, čas Řízení času = f (řízení výdajů v čase, rychlosti administrace) Rychlost administrace = f (znalosti pravidel, daných limitů,.....

11 Vyplatí se finanční manažer? při chybovosti (neuznatelnosti) výdajů v řádu 1% je to úspora 10 000 Kč na každý jeden milion CZV projektu. úspory na nákladech kapitálu při zkrácení doby administrace o 1 měsíc za celou dobu trvání projektu se jedná o úsporu 4 166 Kč při 5% p.a. na každý 1 vypůjčený milion Kč

12 Příklad CZV 20 mil. Kč úspora z nerealizovaného rizika (1%) -200 tis. Kč úspora z řízení cash flow – 83 tis. Kč

13 Nástroje finančního manažera projektu 50% a více procent je v dobrém tzn. reálném plánu pak FM řídí drobné odchylky a často si vystačí se změnami které nepodléhají schvalování ŘO v opačném případě je možná lepší angažovat hasiče (s citem pro legislativu)

14 Statistika nejkratší doba administrace: 4 dny nejdelší doba administrace: >3 měsíce procento projektů s 1 a výzvou k doplnění: 66% procento projektu vyzývaných 2x a více: 14 % procento kontrol na místě: 25 % procento projektů bez výzvy k doplnění: 9%

15 Kde jsou důvody vysoké průměrné doby? nastavení kontrolního mechanismu ROP MS jde li něco doložit na podruhé, či potřetí logicky to muselo jít udělat i napoprvé... ???

16 ABECEDA finančního manažera projektu ROP MS Magický trojúhelník MP pro způsobilé výdaje MP pro vykazování výdajů

17 Magický trojúhelník 3D -úroveň jedné ŽoP -úroveň celého projektu - úroveň CZV, NV, majetku Soupiska (y) přehled čerpání ve struktuře rozpočtu oddělené účetnictví

18 A. Obecné vymezení způsobilosti výdajů Výdaje musí být v souladu s evropskou i českou legislativou, s Operačními programy včetně navazujících dokumentů výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu nebo být jeho realizací vyvolány výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) musí splňovat principy 3E ABECEDA

19 B. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje výdaje musí být vzniklé v průběhu realizace projektu a uhrazené po počátečním datu způsobilosti výdajů počáteční datum způsobilosti výdajů je stanoveno od 1. 1. roku, který předchází roku vyhlášení dané výzvy koncové datum způsobilosti výdajů je stanoveno v příslušné výzvě k předkládání projektů Pozor na výjimky! ABECEDA

20 C. Dokladování a zaplacení výdaje výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci výdaje musí být zaplaceny a zaplacení musí být doloženo

21 D. Nezpůsobilé výdaje –úroky z úvěrů; –nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu; –DPH s nárokem na odpočet; –výstavba, obnova nebo modernizace bytových domů a bytových jednotek; –režijní náklady u projektů, které neobsahují křížové financování; –zákonem nestanovené příspěvky zaměstnancům; –soudní a celní poplatky; –sankce, pokuty, penále a výdaje na právní spory; –výdaje na běžné opravy a údržbu;

22 ABECEDA –daň z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň silniční; –výdaje partnerů; –cestovní náhrady; –spotřební zboží a provozní materiál u projektů, které neobsahují křížové financování; –odpisy v hlavních výdajích; –výdaje nad limity stanovené v kap. 5.1.

23 Definice údržby a opravy Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady (viz platné účetní předpisy, Občanský zákoník)

24 Daň z přidané hodnoty je nezpůsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet daně na vstupu. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plátce DPH - Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH v plné výši u daného přijatého plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ABECEDA - DPH

25 ABECEDA - DPH 2(noví plátci) nestal jsem se plátcem stal jsem se plátcem ale nemám nárok na odpočet stal jsem se plátcem a mám částečný nárok na odpočet stál jsem se plátcem a mám nárok na odpočet kombinace...

26 Jsem plátce a nemám nárok plnění veřejné správy (nikoliv ek. činnost) nespadá pod přílohu č. 3 zákona nebylo využito ustanovení relevantních ustanovení §56, § 72, § 74 nebo § 76 zákona (uplatněn nárok na odpočet)

27 má zřetelnou (a nezpochybnitelnou) vazbu na projekt (jinak může být průkazný, ale nikoliv pro daný projekt) všechny relevantní údaje na dokladu a souvisejících dokumentech, kterými je doloženo uskutečnění operace (smlouva, objednávka, předávací protokol, zjišťovací protokol, prezenční listina, zpráva, vzorek produktu atd.) jsou shodné (čísla, data, další údaje) Průkaznost dokladů (Z)

28 Úkoly finančního manažera projektu ROP MS Před Smlouvou dbá na pečlivou přípravu rozpočtu a finanční stránku projektu pracuje s reálnými odhady ne s kategoriemi „zbožná přání, tak nějak, přibližně, 20% vata...“ promítá do plánování harmonogramu cash flow zákonné lhůty pro výběrová řízení ví jak bude projekt předfinancovávat (má zajištěny zdroje) připravuje svůj účetní systém na pravidla pro oddělenou účetní evidenci

29 Úkoly finančního manažera projektu ROP MS implementuje (prosazuje) do dodavatelských smluv vhodné mechanismy finančního řízení a kontroly (splatnost, četnost, validace, sankce ) připravuje na projekt svého účetního (a svůj účetní systém) pracuje s riziky (má plán B, případně C) ví co jsou nezpůsobilé výdaje projektu a v případě že je projekt obsahuje ví jak je profinancuje a nesnaží se je transformovat na způsobilé

30 Úkoly finančního manažera projektu ROP MS validuje uskutečněná plnění projektu validuje jejich soulad s rozpočtem projektu, legislativou a závazky ze Smlouvy řídí odchylky, identifikuje nová rizika koordinuje oddělenou účetní evidenci projektu, finanční reporting a monitoring projektu (zprávy, indikátory....) minimalizuje finanční náklady tím, že minimalizuje prostoje (mrtvé časy) tím, že minimalizuje počet chyb, nesprávností.

31 Nástroje v průběhu realizace pravidlo -10% +30 % pravidlo započtu více a méně prací - pozor na podmínky žádost o změnu (pozor na čas)

32 pravidlo -10% + 30%... znamená, že z položky, ze které chcete ubírat, můžete vzít maximálně 10% z její hodnoty a do položky, do které chcete přidávat, můžete přidat maximálně 30% její hodnoty (platí pouze pro existující položky → výjimka u DPH). Plnění tohoto pravidla se kontroluje vždy vůči základnímu rozpočtu ze smlouvy !!

33 Nepodstatné změny projektu změny popsané jako nepodstatné v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady, kapitola 6 Vícenáklady a vícepráce, např. snížení rozpočtu projektu, změny investice/neinvestice v limitu dle Smlouvy, snížení objemu ŽoP vytvoření položky DPH, pravidlo 10/30

34 Více a méněpráce Vícepráce – práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty ve schválené projektové žádosti, vysoutěženy v rámci původní veřejné zakázky, včetně navýšení počtu měrných jednotek Méněpráce – realizovány v menším nebo nulovém rozsahu

35 Vzájemný zápočet více a méněprací nepodstatná změna – oznámení + popis v ŽoP, splnění všech podmínek: - objem vcp max. 10% celkové vysoutěžené ceny + nesmí být vyšší než objem mp -doložení rozpočtu, písemný a podepsaný záznam, ujednání v SOD, dodatek SOD -soulad se zákonem o veřejných zakázkách

36 Shrnutí řekli jsme si co rozumíme finančním řízením projektu počítali jsme zda (kdy) se finanční manažer vyplatí Identifikovali hlavní úkoly a nástroje k jejich zajištění

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční řízení projektu (ROP MS) Ing. Radim Mrázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google