Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OP LZZ K ZÁVĚREČNÉ MZ – výzvy č. 89 a C4 25. 5. 2015 Budova Ministerstva vnitra Centrotex, nám. Hrdinů 4, Praha 4, konferenční sál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OP LZZ K ZÁVĚREČNÉ MZ – výzvy č. 89 a C4 25. 5. 2015 Budova Ministerstva vnitra Centrotex, nám. Hrdinů 4, Praha 4, konferenční sál."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OP LZZ K ZÁVĚREČNÉ MZ – výzvy č. 89 a C4 25. 5. 2015 Budova Ministerstva vnitra Centrotex, nám. Hrdinů 4, Praha 4, konferenční sál č. 104 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 PROJEKTOVÁ ČÁST Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 OBSAH 1.Formální náležitosti ZMZ 2.Přílohy k ZMZ 3. Databáze produktů 4. Ukončení projektu, sankce 5. Dotazy/diskuse !Od 2. 3. 2015 Aktualizované příručky! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Formální náležitosti ZMZ Příručka D2 (kap. 14. 3.) a Příručka D10 Stejný formát jako průběžné MZ Předložení nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu za poslední monitorovací období Současně předkládána vždy závěrečná ŽoP Aktualizovaný popis publicity! Hlavní rozdíly oproti PMZ: MI 07.41.93 Počet odcházejících účastníků Databáze produktů ESF ZMZ musí obsahovat shrnující informaci o realizaci celého projektu. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

5 Povinné monitorovací indikátory vyplňování MI ke stažení: http://www.osf-mvcr.cz/file/1828/ nebo D8 Metodika MI http://www.osf-mvcr.cz/file/3359/ 07. 41.00 - (07.41.01, 07.41.02) – počet podpořených osob – celkem; 07. 41.10 - (07.41.11, 07. 41.12) – počet podpořených osob – klienti služeb = 0. Do popisu uveďte, že projekt se nezaměřuje na klienty služeb; 07.41.20 - (07.41.21, 07.41.22) – počet podpořených osob – poskytovatelů služeb = 07.41.00; 07.41.93 - počet odcházejících účastníků, vyplňuje se v ZMZ = 07.41.00 07.45.00 - (07.45.02) – počet podpořených organizací, zde vyplňujete hodnotu 1; 07.46.10 - (07.46.11, 07.46.12) – počet úspěšně podpořených osob – klienti služeb = 0. Do popisu uveďte, že projekt se nezaměřuje na klienty služeb; 07.46.13 - (07.46.14, 07.46.15) – počet úspěšných absolventů kurzů, do tohoto MI se absolventi počítají tolikrát, kolik kurzů reálně absolvují; 07.46.20 - (07.46.21, 07.46.22) – počet úspěšně podpořených osob – každá osoba, která obdržela podporu se započítává jednou. Konstrukce tohoto indikátoru v příloze „Vyplňování MI“- stanovení 80% úspěšnosti. 07.57.00 – počet nově vytvořených produktů – nutné nahrát do Databáze produktů ! www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost NUTNÉ uvést všechny MI v ZMZ (i podindikátory)!

6 Monitorovací indikátory Indikátory výstupů: 85% ˂ sankce  07.41.00 – počet podpořených osob  07.45.00 – počet podpořených osob = 1= 100%  07.57.00 – počet nově vytvořených produktů Indikátory výsledků: 75% ˂ sankce  07.46.13 - počet úspěšně podpořených osob Při načítání MI – nutné doložit TABULKU SLEDOVÁNÍ MI + PREZENČNÍ LISTINY Popis MI v MZ/ZMZ je povinným polem! Hodnotu MI lze vykazovat pouze do 120% hodnoty schválené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Přílohy MZ Viz., D10 Pokyny pro vyplnění MZ: Příloha č. 1 Podpisové vzory – vždy aktuální – Pozor na změnu Statutárního zástupce viz. volby 2014! Příloha č. 2 Soupiska účetních dokladů Příloha č. 3 Kopie účetních dokladů nad 10 tis Kč. Příloha č. 4 Pracovní výkazy Příloha č. 5 Rozpis mzdových nákladů RT Příloha č. 6 Rozpis cestovních náhrad Příloha č. 7 Odpisy – nerelevantní Příloha č. 8 Výpisy z BÚ Příloha č. 9 Přehled čerpání způsobilých výdajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Příloha č. 4 – Pracovní výkazy Nejčastější chyby - Pracovní výkazy Vykazovaná činnost není v souladu s pracovní náplní člena RT. Vykazovaná činnost není příliš konkrétní (administrace, jednání, příprava podkladů, meeting). Vykazovaná činnost, která spadá dle příručky D5 do nepřímých nákladů (tisk, účetnictví, publicita)! Nesoulad PV mezi jednotlivými členy RT (jednání PM s FM). Podpis nadřízeného pracovníka musí být v podpisovém vzoru. PV vždy ve dvou originálech – první pro OSF, druhý pro případnou opravu či archivaci. Datum podpisu musí být po datu poslední aktivity ve výkazu. Uvádět do PV svátky – pakliže je na to nárok (PS). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Nárokování odměn v projektu Odměny členům realizačního týmu mohou být vyplacené za splnění mimořádného, nebo zvlášť náročného úkolu (§134 Zákoníku práce č.262/2006 Sb). Aktivity musí být v souladu s činností projektu a interním předpisem, nebo kolektivní smlouvou apod. Odměna, včetně její výše musí být řádně doložena – zdůvodněna Zdůvodnění poskytnutých odměn včetně metodiky výpočtu její výše a identifikace zapojení v daném období dokládá příjemce v MZ, v niž jsou odměny vyúčtovány. Finanční prostředky na odměny členů RT se rozpočtují v kapitole rozpočtu Osobní náklady, na položce 1.04 Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce však nesmí překročit 20 % jeho roční mzdy nebo platu, přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Závěrečná zpráva o realizaci projektu ZMZ musí obsahovat shrnující informaci o realizaci celého projektu. Popis realizace projektu, zhodnocení realizace klíčových aktivit, údaje o dosažení cílů, problémové oblasti, souhrn publicity, popis plnění MI, možnou další udržitelnost projektu Vodné přiložit na samostatné příloze (nebo ve 2. části MZ v bodě 8 „Další informace o realizaci projektu“). Viz D2 Příručka pro příjemce, kap. 14.3. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Databáze produktů http://esfdb.esfcr.cz/ http://esfdb.esfcr.cz/ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Postup pro vkládání produktů + nejčastější chyby Registrace – Email, Přihlašovací jméno Uživatel – Jednající osoba = statutární zástupce! Sídlo – adresa příjemce, ne zhotovitele produktu! PRODUKTY - Vložení produktu – vybrat projekt – registrační číslo (přenesen z Esfcr – správnost údajů!) Tlačítko MOJE PRODUKTY – přehled všech produktů uživatele + jejich stavy (Rozpracovaný, Kontrola, Zamítnutý, Zkontrolovaný se smlouvou, Zkontrolovaný bez smlouvy, Kontrola smlouvy, Ke schválení, Schválený - poskytovatelem) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Produkt  Popis produktu – údaje musí odpovídat Projektové žádosti a MZ – shodné názvy!  Autor produktu = realizátor produktu = příjemce  Druh produktu, cílové skupiny, Uživatel produktu, Popis produktu  Nahrání souboru (produkty v elektronické podobě – vložit dokument s popisem produkty)  Možnost předání a zveřejnění:  Produkt nemůže být předán poskytovateli  Může být předán poskytovateli, avšak nemůže být zveřejněn – v případě citlivých údajů a využití produktu pro vnitřní fungování organizace – uvést zdůvodnění.  Produkt může být zveřejněn = vygenerování Podlicenční smlouvy  Uložení produktu – lze vložit více produktů najednou (možnost Uložit a vložit další produkt) Odeslat produkt ke kontrole! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Kontrola produktů ze strany poskytovatele dotace Vrácení k přepracování (upozornění emailem) – Oprava:  Chybně uvedené informace v identifikačních údajích – REGISTRACE - EDITOVAT PROFIL  Vrácené produkty – „Vráceno k přepracování“ EDITOVAT Odeslat ke kontrole Nejčastější chyba u produktů – PUBLICITA – Titulní strana – povinné minimum publicity OP LZZ (loga), registrační číslo a název projektu, Logo dodavatele zakázáno (lze uvést odkaz na dodavatele)! (viz. D4 Manuál pro publicity) Schválení produktů a jejich zveřejnění – Příjemce emailem vyzván k odsouhlasení licenční smlouvy Vyjádřit souhlas se smlouvou – Tisk čestného prohlášení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – podepsané statutárem zaslat poskytovateli dotace – poskytovatel odsouhlasí smlouvu – odeslána příjemci. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Manuál pro vkládání produktů do databáze Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Ukončení projektu Schválení ZMZ + ŽoP Dopis o výsledku ověření závěrečné ŽoP Uchovávání dokumentů – Po dobu 10 let (lhůta od 1. ledna následujícího roku, kdy byla schválena poslední ŽoP) – více viz. D2, kap. 17 + uchování propagačních předmětů! Udržitelnost - není přesně vymezena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace – není uveden způsob jejího naplnění (nebude kontrolována)! Předpoklady pro udržitelnost projektu po skončení financování OP LZZ jsou jedním z kritérií ve věcném hodnocení projektu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Finanční vypořádání projektu – dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 52/2008 Sb, po finančním ukončení projektu. Vyplnění přílohy (obce, kraje, Praha – 11B) zaslání na kraj a poskytovateli dotace. Částky se uvádí v 85% podíl ESF Čj.účelový znak UkazatelPoskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Vratka dotace při finančním vypořádání abc1234 = 2 - 3 B 1. Neinvestiční dotace celkem 0,00 v tom: - jednotlivé projekty 0,00 B.2. Investiční dotace celkem 0,00 v tom: - jednotlivé projekty 0,00 B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.)0,00 ČÁSTKA DLE ROZHODNUTÍ PROSTŘEDKY OBDRŽENÉ OD POSKYTOVATELE POŽITÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

18 Nesrovnalosti Úprava od 1. 4. 2014 Krácení nezpůsobilých výdajů v rámci administrace MZ – dle §44a odst. 5 písm. B) Rozpočtových pravidel 218/2000 Sb. Poskytovatel eviduje, po schválení ZMZ musí být předán podnět Finančnímu úřadu Podezření na porušení rozpočtové kázně FÚ – vyčíslí odvod a penále – V případě krácení ze strany poskytovatele, FÚ vyčíslí pouze PENÁLE (1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše do výše částky odvodu, do 500 Kč se penále nevyměřuje) Lze požádat GFŘ o prominutí odvodu nebo penále, které FÚ uložil (více viz D2, kap. 3.4.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 Novela zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel Revize příruček – od 1. 3. 2015 – krácení dle §14e nebo vrácení dotace nebo její části dle §14f Lze snížit platbu - krácení dle §14e - příjemce je o krácení písemně informován (v Dopise o ověření ŽoP) – do 15 kalendářní dnů lze podat odůvodněné NÁMITKY (vzor na esfcr.cz) – poskytovatel vydá rozhodnutí o námitce (do 30/60 dnů, vyhoví, nevyhoví) informuje o krácení FINANČNÍ ÚŘAD! Nelze snížit platbu – výzva dle §14f o vrácení části dotace ve stanovené lhůtě – pokud vráceni ve lhůtě, tak je FÚ pouze informován x pokud nevráceno ve lhůtě předává se podnět FÚ Nově je FÚ pouze informován – není podáván podnět k zahájení daňové kontroly! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Dotazy k projektové části Projektoví manažeři - Oddělení realizace OP LZZ Výzva 89: Mgr. Linda Prokešoválinda.prokesova@mvcr.czlinda.prokesova@mvcr.cz 974 818 515 Ing. Štěpánka Sýkorová stepanka.sykorova@mvcr.czstepanka.sykorova@mvcr.cz 974 818 537 Výzva C4: Ing. Bc. Bronislava Nitranová bronislava.nitranova@mvcr.czbronislava.nitranova@mvcr.cz 974 818 525 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 FINANČNÍ ČÁST Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 OBSAH Způsobilé výdaje Způsob financování grantových projektů Účetnictví Osobní náklady Nákup služeb Nepřímé náklady Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Způsobilé výdaje Způsobilé jsou také některé výdaje vztahující se k danému projektu vzniklé po ukončení projektu (např. audit, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu) – jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval Evidence a prokazování uskutečněných výdajů: rozepsány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ D5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Způsob financování grantových projektů Financování formou Ex-ante – ZMZ –Předložení ZMZ + ŽoP – vyúčtování poskytnutých prostředků a žádost o platbu – doplacení či vrácení části dotace do výše vyúčtovaných prostředků po odečtení záloh. –Použití prostředků krácených v MZ – pokrácený výdaj si nelze nárokovat znova!, o nezpůsobilé výdaje se snižuje celková částka dotace. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Účetnictví Je nutné vést oddělenou účetní evidenci pro projekt Je důležité vést analytiku pro všechny způsobilé výdaje projektu Náležitosti účetního dokladu – dle zákona o účetnictví Nutnost opatřit účetní doklad větou, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Účetní doklady Dokládají se faktury nad 10.000,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) U faktur do 200.000,- Kč se nedokládá smlouva ani objednávka U faktur od 200.000,- Kč – 500.000,- Kč doložte objednávku nebo smlouvu Při kontrole na místě musí být k dispozici všechny účetní doklady Specifikace jednotkové ceny dle schváleného rozpočtu Rozdílné stanovení jednotkové ceny v rozpočtu a ve smlouvě Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Úvazky Maximálně 1,0 úvazek v souhrnu u jednoho zaměstnavatele Je nutné udělat přepočty hodin do MAX úvazků a poté zpět do hodin, které se budou sledovat Sledované období = délka pracovní smlouvy, DPČ, DPP/projekt, V průběhu realizace i na konci sledovat počet hodin V ZMZ přehled zapojení zaměstnance v projektu u klouzavého úvazku Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Odměny Do výše 20 % reálně vyplacené mzdy za 12 měsíců Řádně zdůvodněné projektovému manažerovi Lze vyplácet za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu (nad rámec pracovní náplně) Vyplácení odměn zakotveno v pracovních smlouvách, dohodách nebo ve vnitřní směrnici organizace Výplatu odměn nejlépe řešit pololetně, ročně Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Nákup služeb Limit kapitoly Nákup služeb - nutno dodržet 60 % této kapitoly na způsobilých přímých nákladech projektu – u závěrečné MZ její překročení znamená snížení poloviny nepřímých nákladů! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Nepřímé náklady Stanovené procentní sazbou v Rozhodnutí v závislosti na prokázaných přímých nákladech Neprokazují se v monitorovacích zprávách – nepředkládají se faktury Nekontrolují se v rámci MZ ani při kontrole na místě Náklady na administraci a aktivity, které nespadají pod klíčové (publicita, kopírování apod.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Nepřímé náklady Účtování vychází z běžné praxe v organizaci, doporučujeme konzultaci s příslušným finančním úřadem (kontrola pouze zaúčtování na příjmu) Vymezení nepřímých nákladů je uvedeno v Příručce D5 Po skončení realizace projektu se nevrací na účet MV ČR Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

32 Finanční přílohy k ZMZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

33 Obsah Žádost o platbu Příloha č. 9 - Přehled čerpání způsobilých výdajů Tabulka čerpání dovolené za dobu realizace projektu za realizační tým Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

34 Žádost o platbu Odevzdat jen Finální verzi Vyplnit všechna požadovaná pole HASH odpovídá MZ+1 Řádný podpis, místo a datum Originální verze Hodnoty se uvádí ve 100 % I. část - prostředky, které budou zaslány II. část - výdaje, které jsou prokazovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

35 I. a II. část ŽoP II. část: Celkové způsobilé výdaje - dle Soupisky, Přehledu čerpání Nepřímé náklady - dle Soupisky, Přehledu čerpání I. část: Požadovaná částka dotace - postup dle Finančního plánu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

36 Požadovaná částka dotace MZPořadíČástka dotace Dotace skutečnost Vyúčtování skutečnost 01500 000 0 ZZRP02500 000 0 MZ203400 0000700 000/400 000 MZ30450 00050 000/0500 000/350 000 ZMZ40550 0000250 000/150 000 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Finanční plán: Př.: Vyúčtování účetních dokladů v MZ: 1)1 450 000,- Kč 2)900 000,- Kč

37 Postup výpočtu PČD Dotace skutečnost -Vyúčtování skutečnost = Výsledek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

38 Řešení příkladu 1 050 0001 000 000 -0 - 0 - 700 000 - 400 000 -500 000 - 350 000 -250 000 -150 000 = - 400.000 100 000 1)PČD je 400.000,- Kč 2)PČD je – 100 000,- Kč vratka dotace Vratka dotace – informace (č. účtu, VS) v Dopise o ověření ŽoP Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

39 VZOR ŽoP - vratka Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

40 Soupiska účetních dokladů Soupiska_VZOR.xls Nárokovat lze, způsobilé výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval (mzdy za poslední měsíc realizace projektu, audit projektu) Nepřímé náklady se konkrétně nevykazují Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

41 Přehled čerpání Přehled čerpání_VZOR.xls Členění musí odpovídat schválenému či příjemcem upravenému Rozpočtu, tzn. shodné položky, názvy (hodnoty) Nejčastější chyby – Překročení 100 % rozpočtu, změněné, vynechané vzorce (sloupce v %), není zohledněno krácení z předchozích MZ – překročení položky Kapitola 04 Nákup služeb nesmí být vyšší než 60% přímých způsobilých nákladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

42 Tabulka čerpání dovolené Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz položka rozpočtu projektu úvazek v projektu Jméno a příjmení 2014 23456789101112 ∑ za rok∑ nárok Přečerpáno / OK za rok 2014 01.01.011,0 Jan Novák - dny 55 7 6 23 OK 01.01.020,5 Jana Nováková - hodiny 16,040,0 96,092,0 přečerpáno 01.01.030,5 Anna Nováková od 1.7. 10,020,0 50,0 OK

43 Dotazy k finanční části Ing. Martina Tomová Finanční manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel. 974 818 497 martina.tomova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

44 Děkujeme za pozornost! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OP LZZ K ZÁVĚREČNÉ MZ – výzvy č. 89 a C4 25. 5. 2015 Budova Ministerstva vnitra Centrotex, nám. Hrdinů 4, Praha 4, konferenční sál."

Podobné prezentace


Reklamy Google