Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Podniková kultura Diplomová práce Bc. Hana Kubicová Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Podniková kultura Diplomová práce Bc. Hana Kubicová Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 Úvod Podniková kultura Diplomová práce Bc. Hana Kubicová Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

2 ÚvodPhotography credits - example slide Podniková kultura jako ucelený koncept nacházení společných hodnot a zásad spolupráce v podniku. Její historie a vývoj v ČR. Zaměření práce: Analýza kultury a hodnot v nadnárodních podnicích v ČR, její vývoj. Konkrétní šetření provedena v nevýrobním podniku zabývajícím se obchodním poradenstvím (pro účely práce nejmenován). Další témata: Míra ztotožnění zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání s hodnotami podniku. Oblasti působení podnikové kultury (share/stakeholders). Etické kodexy podniků, stírání kulturních rozdílů ve stylu vedení a spolupráci v podniku. Úvod – hlavní témata práce

3 ÚvodPhotography credits - example slide Definice hodnot zkoumaného podniku. Dopad aspektů podnikové kultury na jeho fungování, zaměstnance a jednotlivé stakeholders. Ověřit, zda jsou hodnoty zaměstnanci přijímány, a v jaké míře se s nimi ztotožňují, zejména jde-li o členy managementu. Ověřit, do jaké míry se s hodnotami podniku ztotožňují uchazeči o zaměstnání v nejužším kole výběru. Míra seznámení zaměstnanců s etickým kodexem podniku a schopnost jeho aplikace v konkrétních morálně složitých situacích. Analýza rysů spolupráce v podniku, kulturních rozdílů mezi jeho zaměstnanci a míru přijetí anglo-amerického participativního stylu řízení českými zaměstnanci. Cíle

4 ÚvodPhotography credits - example slide Dotazník s bodovou škálou; Dotazník s uzavřenými otázkami; Osobní pohovory; Pravidla klubu – metoda, kdy skupina účastníků vymýšlí pravidla, nebo normy, jimiž se řídí chování v podniku, ve kterém pracují; Erb – metoda, kdy jsou skupinou stanoveny čtyři nejvýraznější rysy kultury podniku a zakresleny do pomyslného erbu; Konzultace a rozhovory s odborníky; Rešerše v rámci podnikových materiálů. Metody

5 ÚvodPhotography credits - example slide Hypotéza č. 1: Čím déle je člověk v podniku zaměstnán, a na čím vyšší pozici, tím je jeho ztotožnění s hodnotami podniku větší (dotazník s bodovou škálou). Hypotéza č. 2: Uchazeči o zaměstnání v podniku, jež se ve výběrovém řízení dostali do nejužšího okruhu výběru, se ztotožňují s jeho hodnotami, tedy ucházejí se o práci v podniku mj. proto, že má hodnoty jim blízké (dotazník s bodovou škálou). Hypotézy

6 ÚvodPhotography credits - example slide Hypotéza č. 3: Zaměstnanci vědí, že podnik má etický kodex a znají jeho obsah a dokáží jej aplikovat v morálně rozporuplných situacích (dotazník s uzavřenými otázkami, rešerše v rámci podnikových materiálů, analýza výsledků podnikových výzkumů a rozhovory s odborníky). Hypotéza č. 4: Sami zaměstnanci podniku si uvědomují, že hodnoty, které jsou jim podnikem vštěpovány a jsou konzistentní na celém světě, vylepšují pracovní procesy v českém prostředí a anglo-americký styl vedení vnímají jako lepší, než jejich předchozí pracovní zkušenost v ryze českém podniku (osobní pohovory, pravidla klubu, erb). Hypotézy

7 Úvod 7 Ověření hypotéz

8 ÚvodPhotography credits - example slide Hodnoty podniku Dokonalost Týmová práce Vůdcovství

9 ÚvodPhotography credits - example slide Ověření: dotazník s bodovou škálou (1+, 6-) respondenti vyznačili, jak dalece výroky odrážejí jejich osobní hodnoty, jejich vnitřní přesvědčení. Hodnoty, prezentované dotazníkem (dle čísel otázek): Ověření souladu osobních a podnikových hodnot 1. Plnění slibů. 6. Vůdcovství vyžaduje bezúhonnost. 2. Dosáhnout dokonalosti, neustále se snažit. 7. Nejlepší řešení přicházejí ze spolupráce s kolegy a klienty. 3. Dosáhnout dokonalosti, neustále se zlepšovat. 8. Přinášet klientům přidanou hodnotu nad jejich očekávání. 4. Vzájemně sdílet. 9. Efektivní týmová práce vyžaduje partnerství. 5. Vůdcovství vyžaduje vizi. 10. a 11. Vůdcovství znamená vést spolu s klienty, vést spolu s lidmi.

10 ÚvodPhotography credits - example slide Složení respondentů a průměrné skóre: Ověření souladu osobních a podnikových hodnot ŽenyMužiskóre Uchazeči (nejužší kolo výběrového řízení)232,8 Administrativa (recepční, sekretářky, IT)412,9 Junioři (odborný personál do 5-ti let u podniku)323,0 Senioři (český management, nad 5 let u podniku)142,9 skóre3,12,8 Hypotéza: čím déle u podniku a na čím vyšší pozici – tím větší ztotožnění s podnikovými hodnotami, nepotvrzena. Hypotéza: uchazeči si vybírají podnik mj. dle toho, že vyznává hodnoty jim blízké, byla potvrzena.

11 ÚvodPhotography credits - example slide Struktura hodnot: ženy a muži 1. Plnění slibů4. Vzájemné sdílení7. Spolupráce 2. Neustálá snaha5. Jasná vize8. Výsledky nad očekávání 3. Neustálé zlepšování6. Bezúhonnost9. Druhý jako partner 10. a 11. Prestiž

12 ÚvodPhotography credits - example slide Struktura hodnot: dle skupin respondentů 1. Plnění slibů4. Vzájemné sdílení7. Spolupráce 2. Neustálá snaha5. Jasná vize8. Výsledky nad očekávání 3. Neustálé zlepšování6. Bezúhonnost9. Druhý jako partner 10. a 11. Prestiž

13 ÚvodPhotography credits - example slide Znalost etického kodexu Etický kodex podniku k dispozici na internetu: Otázky k zamyšlení pro etické rozhodování + návod pro etické rozhodování. Březen 2006: Etický audit – výzkum ohledně etického kodexu Ověření jeho znalosti: Elektronický dotazník – simulace morálně složitých situací, kde má respondent zvolit variantu chování. Úspěšnost správných odpovědí: 98% ⇒ zaměstnanci motivováni k co nejlepšímu vyplnění. Cíl ⇒ přimět zaměstnance 1xročně k prostudování etického kodexu. Hypotéza: zaměstnanci podniku znají jeho etický kodex a dokáží jej použít v konkrétních situacích, byla potvrzena.

14 Úvod Podniková kultura promítající se do pravidel spolupráce a její prosazování nad rámec národních kultur zaměstnanců podniku.

15 ÚvodPhotography credits - example slide Výsledky metody erb Jsme jeden tým. Je nezbytné, abys byl jeho součástí. Ostatní jsou na tvé práci závislí a potřebují její výsledky pro další zpracování. Vždy uslyšíš „prosím“, „děkuji“ a „jak to jde“. Dobré vztahy jsou zásadní. Každý člověk je na svém místě. Je poznat, když někdo schází. Dostali jsme se sem poctivou cestou, protože jsme byli ve výběrovém řízení nejlepší. Myslíme si, že pracujeme intenzivněji, a také efektivněji než v jiných podnicích.

16 ÚvodPhotography credits - example slide Anglo-americký styl vedení  zaměření na týmovou spolupráci, na výkon, otevřenou komunikaci bez ohledu na hierarchii podniku (tykání).  vítán zejména zaměstnanci, jež mají předchozí zkušenosti se zaměstnáním v ryze českém podniku (kde kritizovány problémy komunikačních bariér, neopodstatněná hierarchizace, nepotismus).  přirozeně akceptován novými zaměstnanci - absolventy VŠ; vnímán jako efektivní, bezkonfliktní, zaměřený na výsledky.  problematicky vnímán ze strany českého managementu středního věku. Hypotéza: zaměstnanci si uvědomují, že anglo-americký styl vedení vylepšuje pracovní procesy v českém prostředí, byla potvrzena.

17 ÚvodPhotography credits - example slide Přínos práce Zpětná vazba podniku:  Podnik nastavil hodnoty a domníval se, že budou zaměstnanci a uchazeči akceptovány. Nikdy však na tuto problematiku nezkoumal v konkrétním šetření. Oceňuje prokázání shody.  Podnik dosud posuzoval management souhrnně, nikoliv dle národností a netušil rozdílné postoje českého managementu středního věku, zejména k týmové práci. Podnik oceňuje tento poznatek s cílem zaměřit se na rozvoj jejich sociálních dovedností. Obecný přínos:  Práce prokázala, že lidé si vybírají uplatnění na trhu práce nejen dle své kvalifikace, schopností a ohodnocení, ale zohledňují i hodnotovou orientaci podniku a shodu se svým vnitřním přesvědčením.

18 Úvod Otázky k obhajobě


Stáhnout ppt "Úvod Podniková kultura Diplomová práce Bc. Hana Kubicová Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google