Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb – úvod do diskuse 17.3.2009 Národní knihovna ČR Tel. 603 223 627.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb – úvod do diskuse 17.3.2009 Národní knihovna ČR Tel. 603 223 627."— Transkript prezentace:

1 Novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb – úvod do diskuse Národní knihovna ČR Tel

2 Standard VKIS  Standard schválen počátkem roku 2005  V roce 2009 uplyne 5 let od jeho účinnosti – možnost novelizace  Je standard VKIS k něčemu užitečný?  Má schopnost motivovat? – knihovny, provozovatele  Používáme ho ve své činnosti?  Používáme ho rozdělování dotací?  Blíží se knihovny k hodnotám stanoveným standardem?  Zlepšuje se kvalita a dostupnost VKIS?  Využití standardu pro audity?

3 Standard VKIS  Jsou parametry standardu nastaveny správně?  Standard byl koncipován jako optimum  Není nastaven příliš přísně?  Parametry standardu zvýšit nebo snížit?  Navrhnout nové parametry? – jaké?

4 Kalkulátor pro vyhodnocování standardu VKIS

5 Provozní doba počet obyvatelstandard nesplňuje %standard splňuje %hodnota standardu hodiny 1 – ,35,75 až ,66,410 až ,830,215 až ,364,720 až ,957,125 až ,440,635 až ,726,345 až 50 Nad ,632,450 a více Splňuje standard: 42% obyvatel

6 Výdaj na nákup KF počet obyvatelstandard nesplňuje %standard splňuje %hodnota standardu Kč 1 – ,012,025 až ,411,625 až ,220,8 25 až ,430,6 25 až ,744,3 25 až ,762,3 25 až ,373,7 25 až 35 Nad ,0 25 až 35 Splňuje standard: 37% obyvatel

7 Doplňování KF – počet svazků počet obyvatelstandard nesplňuje %standard splňuje %hodnota standardu k.j. 1 – ,718,345 až ,227,880 až ,348,7150 až ,374,7350 až ,172,9750 až ,585,51500 až ,776,34000 až 7500 Nad ,888,27500 a více Splňuje standard: 74% obyvatel

8 Počet studijních míst počet obyvatelstandard nesplňuje %standard splňuje %hodnota standardu st. místo 1 – ,127,94 až ,722,36 až ,423,69 až ,536,510 až ,636,420 až ,029,028 až ,560,540 až 75 Nad ,261,875 a více Splňuje standard: 53% obyvatel

9 Počet internetových stanic počet obyvatelstandard nesplňuje %standard splňuje %hodnota standardu počítač 1 – ,833,21 až ,014, ,033,02 až ,132,93 až ,025,05 až ,131,97 až ,668,410 až 15 Nad ,467,615 a více Splňuje standard: 56% obyvatel

10 Rozšířit kvalitativní parametry? Obecné principy dostupnosti VKIS:  Dostupnost VKIS všem bez rozdílu  Dostupnost služeb menšinám - jazykové, zdravotně postižení, ti, kteří žijí ve vzdálených lokalitách  Dostupnost informací o knihovně pomocí webové stránky  Přizpůsobení webové stránky pro zrakově postižené  Umístění knihovny v blízkosti centra. Docházková do 15 minut nebo zřízení pobočky, pojízdné knihovny apod.  Prostorové zajištění knihovny, projektová příprava výstavby i rekonstrukce knihovny - v přiměřeném rozsahu použít typizační směrnice MK ČR.  Respektování principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách.

11 Příklady zahraničních standardů  Standard pro VK ve Velké Británii  Návrh standardu pro veřejné knihovny v SRN  Standard pro veřejné knihovny Baden- Württembergska

12 Standard pro VK ve Velké Británii

13 Veřejné knihovny ve Velké Británii  Procento domácností žijících v určité vzdálenosti od „fyzické“knihovny (do 1 míle, do 2 mil)  Celkově plánovaná otevírací doba na obyvatel pro všechny knihovny hodin  Procento „fyzických knihoven“ (podle definice CIPFA) poskytujících přístup k elektronickým informačním zdrojům připojených k Internetu – 100%  Celkový počet elektronických pracovních stanic s přístupem k internetu a katalogu knihoven (dostupných pro veřejné využití prostřednictvím jak „fyzických“ tak pojízdných knihoven a dalších míst poskytování služeb dostupných uživatelům v rámci populace určené obyvateli – 6 stanic

14 Veřejné knihovny ve Velké Británii  Délka vyřízení požadavku  Procento požadavků na knihy uspokojených do 7 dnů  Procento požadavků na knihy uspokojených do 15 dnů  Procento požadavků na knihy uspokojených do 30 dnů  Směrné hodnoty:  50% požadavků uspokojených do 7 dnů  70% uspokojených do 15 dnů  85% uspokojených do 30 dnů

15 Veřejné knihovny ve Velké Británii  % uživatelů knihovny ve věku 16 let a vyšším, kteří hodnotí služby knihovny jako:  velmi dobré  dobré  přiměřené  špatné  velmi špatné Navrhovaný standard - 94 % respondentů hodnotí služby knihovny jako „velmi dobré“ nebo „dobré“  % uživatelů knihovny mladších 16 let, kteří hodnotí služby knihovny jako:  dobré  přiměřené  špatné Navrhovaný standard 77% respondentů hodnotí služby knihovny jako „dobré“.

16 Veřejné knihovny ve Velké Británii  Roční přírůstek dokumentů provedený formou nákupu na 1000 obyvatel  Přírůstek 216 knihovních jednotek na 1000 obyvatel  Doba aktuálnosti půjčovního fondu ve volném výběru nebo fondu, který je k dispozici pro půjčování.  6,7 let

17 Návrh standardu pro VK v SRN 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny 21 gute Gründe für gute Bibliotheken

18 Návštěvy knihovny  Nabídka médií a služeb knihovny je utvářena poptávkou uživatelů. Nabídka bude přiměřená intenzitě využití. Půjčování médií, prezenční využívání médií nebo služeb, jako jsou například informační nebo rešeršní služby, jsou formy využívání knihoven. Podmínkou pro tuto formu využívání služeb je návštěva knihovny. Indikátor pro tvorbu nabídky:  Knihovna ročně dosahuje minimálně 3 tisíců fyzických návštěv na každých 1 tisíc obyvatel její spádové oblasti.

19 Registrovaní uživatelé - mládež  V budoucnu budou k dispozici metody, které spolehlivě a standardizovaně změří virtuální návštěvy knihovny, tzn. používání online knihovních služeb (např. používání elektronických katalogů, ebooks a další). První výsledky ukazují, že tyto virtuální návštěvy budou dosahovat minimálně stejných hodnot, jako návštěvy fyzické.  Pro knihovnu jako vzdělávací zařízení, jsou žákyně a žáci zvláště důležitou cílovou skupinou. Jejich zájmu o nabídky knihovny je přičítán zvláštní význam.  Indikátor pro tvorbu nabídky pro žákyně a žáky: minimálně 60 % žáků v obci jsou aktivními uživateli veřejné knihovny.

20 Spokojenost uživatelů - dospělí  Spokojenost uživatelů se pravidelně a minimálně každé dva roky zjišťuje pomocí ankety. Hodnocení služeb knihovny se provádí u dospělých nad 18 let podle škály: velmi dobrý, dobrý, upokojivý, dostatečný a nedostatečný. Indikátor spokojenosti uživatelů  Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.

21 Spokojenost uživatelů – děti, mládež  U dětí a mládeže se hodnotí podle škály: dobrý, uspokojivý a špatně koncentrovaný. Indikátor spokojenosti uživatelů pro děti a mládež:  Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobrý.

22 Nabídka KF a zdrojů  Knihovny mají k dispozici úplnou aktuální nabídku médií od tištěných přes audiovizuální a elektronické. Zajišťují přístup k moderním formám médií, jako jsou např. digitální média, online publikace. Kvalita nabídky médií se zobrazuje jak ve své aktuálnosti, tak v její šíři. Indikátory pro kvalitu nabídky:  Knihovna ročně aktualizuje 10 % svého fondu.  Knihovna má, podle mezinárodních standardů, k dispozici 2000 médií na 1 tisíc obyvatel své spádové oblasti.  Knihovna doplňuje svoji nabídku pomocí meziknihovní výpůjční služby (mezinárodní a regionální výpůjční služba).

23 Dostupnost knihovny – provozní doba  Využívání nabídky knihovny předpokládá dostupnost nejen virtuální, ale i fyzickou. Svoji dostupnost, tzn. provozní dobu, přizpůsobují knihovny měnícím se životním zvyklostem svých uživatelů (např. zaměstnaným, žákům, studujícím, vědcům). Zvláštní význam má provozní doba knihoven přátelská rodině. Indikátor pro dostupnost:  Provozní doba obecní knihovny dosahuje minimálně 75 % průměrné otevírací doby místního obchodu.

24 Dostupnost knihovny – vzdálenost  Sídlo knihovny (pobočka nebo pojízdná knihovna) je zvoleno tak, aby bylo provázáno s ostatními veřejnými zařízeními a místy (nákupní možnosti, vzdělávací a volnočasová centra) a dobře dosažitelné veřejnou dopravou. Knihovna je dostupná také méně mobilním občanům. Indikátor pro dostupnost:  Vzdálenost k sídlu knihovny činí pro minimálně 75 % občanů města méně než 2 kilometry.

25 Prostor knihovny  Veřejné budovy vytváří podobu obce. Dodávají jí identitu, umožňují identifikaci s ní a zkvalitňují život v obci. Knihovny jsou těmi veřejnými místy v obci, které s odstupem vykazují nejvyšší návštěvnost. Slouží jako živoucí centra setkávání, studijní a pracovní místa pro jednotlivce i skupiny. Funkce knihovny, jako veřejného místa, se odráží v atraktivním vzhledu jejích prostor. Prostor a zařízení knihovny je sladěn s její funkcí. Indikátor pro prostor  Je stanoveno minimálně 60 m² plochy pro veřejnost na 1 tisíc obyvatel spádové oblasti knihovny

26 Pracovníci knihovny a jejich odborný vývoj  Knihovny jsou zařízení, která ve vysoké míře poskytují služby vázané na personál. Z toho důvodu je nutné měřit personální zabezpečení knihovnických služeb. Přínosem pro měřitelnou nabídku jejich služeb je zaměstnaný, odborně kvalifikovaný personál, který se dále vzdělává. Publikovaná čísla předpokládají využívání technických prostředků, které šetří čas. Indikátor pro personální vybavení  Na každých 1 tisíc obyvatel spádové oblasti je ve službách knihovny k dispozici 0,33 pracovního úvazku (tzn. na 3 tisíce obyvatel 1 celý pracovní úvazek).

27 Pracovníci knihovny a jejich odborný vývoj Indikátor pro personální rozvoj  Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 3 % pracovních dní (6 pracovních dní při 5denním pracovním týdnu). Na nutné náklady na vzdělávání je pamatováno v rozpočtu.

28 Pracovat na budoucnosti města a země Veřejné knihovny Baden-Württembergska Německý knihovnický spolek – regionální organizace Baden- Württembergska Bibliotheksverband

29 Standard knihoven BW  Vymezení různých funkcí veřejné knihovny  Dům pro budoucnost  Dům pro obec  Dům znalostí  Dům vzdělávání  Dům kultury  Dům integrace  Dům pro rodinu a všechny generace  Dům participace  Dům služeb

30 Standard knihoven BW  Knihovna jako informační a komunikační centrum  Knihovna jako vzdělávací centrum  Cílové skupiny  Nabídka médií  Indikátory funkcí

31 Funkce knihoven podle velikosti lokality  Velké centrum – více než obyvatel  Středně velké centrum – minimálně obyvatel  Sub-centrum – minimálně obyvatel  Malé centrum – minimálně obyvatele  Profil knihovny  Přístupnost fondů  Poloha  Dostupnost  Provozní doba  Poplatky  Bezbariérový přístup  Nabídka médií  Výpůjčky médií  Informační služba  Počítačová a internetová místa  Čtenářská, pracovní, studijní místa  Virtuální nabídka  MVS  Čtenářské a rešeršní dovednosti  Vzdělávací a kulturní aktivity  Práce s veřejností  Prostorové vybavení  Technické vybavení  Personální zajištění  Finanční zajištění

32

33 Další postup  Ustavení pracovní skupiny  Analýza statistických dat z posledních let  Analýza plnění standardu VKIS  Využití benchmarkingových dat  Využití zahraničních zkušeností  Nastavení stávajících parametrů = zvýšit + snížit  Diskuse o nových parametrech  Důraz na kvalitativní a výkonové parametry  Koncepce rozvoje knihoven


Stáhnout ppt "Novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb – úvod do diskuse 17.3.2009 Národní knihovna ČR Tel. 603 223 627."

Podobné prezentace


Reklamy Google