Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26 / 02.0010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26 / 02.0010."— Transkript prezentace:

1 ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26 / 02.0010

2 Měření izolačních odporů Autor: Pavel Porteš

3 Před uvedením elektrického zařízení do provozu se musí měřit izolační odpor. Izolační odpor je odpor, který klade el. proudu izolace nebo jiný druh ochrany tak, aby nemohla proniknout do okolí. Izolační odpor nemá stejné vlastnosti jako odpor vodiče. Odpor vodiče závisí na průřezu, délce, mění se s teplotou a nezáleží na velikosti napětí. Izolační odpor se mění s velikostí napětí ve vodiči. Aby se naměřil izolační odpor odpovídající skutečnosti, je třeba, aby měřící napětí bylo shodné s napětím provozním, nejméně 100V.

4 Měření nesmí být zkresleno kapacitním proudem, proto použijeme k měření stejnosměrného proudu. Elektrický proud může izolačním odporem procházet do země, nebo může přecházet do jiného vodiče stejného zdroje proudu. Proto musíme měřit izolační odpory vodičů proti zemi, a také mezi sebou. Izolační odpor elektrického vedení do 1000V má být jako celek, nebo mezi dvěma jistícími prvky ( jističi nebo pojistkami) a za posledním jistícím prvkem 1000 Ω na 1V.

5

6 U zařízení v novostavbách může být izolační odpor menší, nesmí však být v žádné části instalace menší než 50 Ω na 1V. V nevyschlých stavbách se musí izolační stav měřit po půl roce a musí vykazovat hodnoty 1000 Ω na 1V. V soustavě 3x400/230 V, se středním vodičem spojeným se zemí, budeme měřit izolační odpor fázových vodičů mezi sebou a proti zemi. Při měření proti zemi se jedna svorka měřícího přístroje připojí na vhodný zemnič, nebo na pomocnou sondu. Při měření mezi vodiči se bude měřit mezi fázemi: L1- L2, L1- L3, L2- L3.

7

8 Měření izolačních odporů u nových zařízení uváděných do provozu. Všechna svítidla mají být připojena a všechny vypínače musí být zapnuty. Žárovky nebo zářivky musí být povoleny nebo vyjmuty. Motory i jiné spotřebiče musí být ve svorkovnicích odpojeny. To znamená, že budeme měřit po dokončení instalace, dokud ještě nejsou spotřebiče připojeny a také vodivé kostry spotřebičů a jiných zařízení nejsou spojeny s nulovacím vodičem. Jsou-li v rozvodu osazena měřidla (voltmetry, napěťové cívky elektroměrů apod.), která propojují vodiče a při měření by znamenala zkrat, musí se odpojit. Měření mezi vodiči

9 .Je-li střední vodič v některém místě uzemněn, odpojíme spojovací vodič k zemniči v místě, kde je připojen ke střednímu vodiči. Při neodpojeném zemniči by se při měření izolačního odporu mezi krajními vodiči a vodičem středním měřily krajní vodiče proti zemi. U rozsáhlých zařízení můžeme měřit izolační odpory po částech, např. v napájecím vedení od hlavního rozvaděče k podružným rozvaděčům, na vývodech z rozvaděče apod. Naměříme celkem šest hodnot, a to mezi vodiči N-L1, N-L2, N-L3, L1-L2, L1-

10

11 Měří se izolační odpor každého vodiče proti zemi, popřípadě proti uzemněnému vodiči (nulovacímu, střednímu provozně uzemněnému, ochrannému, apod.). Při měření zůstane měřený rozvod v tom stavu, ve kterém jsme měřili izolační odpory mezi vodiči. V rozsáhlejším rozvodu je střední vodič vždy uzemněn alespoň na hlavním rozvaděči, a proto se dá při měření fázových vodičů proti zemi použít za zem. Není-li střední vodič uzemněn, např. v domovní instalaci, dá se za zem použít např. zemnič hromosvodu, pomocná sonda, kterou může být ocelová tyčka o průměru asi 2cm, zaražená do země asi 50cm hluboko, vodovodní potrubí, které má překlenutý vodoměr apod. Měření proti zemi

12 Také výsledky tohoto měření se zaznamenají do revizní zprávy. Po ukončení měření nesmíme opomenout znovu připojit měřidla a odpojená uzemnění středního vodiče. Po změření izolačního stavu rozvodu změříme také izolační stav spotřebičů, a to ještě před jejich připojením. Vyvarujeme se tím připojení různých izolačních chyb vzniklých např. přepravou spotřebičů.

13

14 Měření izolačních odporů při periodických revizích U zařízení, která jsou již v provozu, by bylo někdy obtížné upravit před měřením rozvod obdobně jako u nových, do provozu uváděných zařízení, např. odpojit spotřebiče a vyjmout žárovky nebo zářivky. Při periodických revizích stačí, změří-li se jen izolační odpor fázových vodičů proti zemi, popř. proti uzemněnému vodiči (nulovacímu, střednímu provozně uzemněnému, ochrannému apod.). U trojfázových vedení se odpojí spotřebiče vypínačem a měří se izolační odpor každé fáze proti zemi až k vypínači. Přitom je třeba odpojit ta zařízení, která propojují krajní vodiče s vodičem středním.

15 V jednofázových obvodech, měřit odpor fázového vodiče po rozpojení vypínače. Nedá- li se to zajistit, musí se měřit izolační odpor fázového vodiče při zapnutém spínači a při odpojených spotřebičích (žárovky a zářivky povoleny nebo vyjmuty, motory spotřebiče odpojeny na svorkovnicích).

16 Měření izolačního odporu spotřebičů Izolační odpor spotřebičů měříme před připojením spotřebičů do rozvodu a také po jejich opravě nebo vysušení. Měření se nevyrovná tovární zkoušce, která se dělá vysokým napětím, ale stačí k posouzení izolačního stavu. Aby měření bylo úspěšné, musíme znát vnitřní propojení fází spotřebiče a podle toho si stanovíme postup měření. V každém případě měříme izolační stav proti kostře a tam, kde je to možné, také mezi jednotlivými fázemi. Nejdříve se přesvědčíme, že některá fáze není přerušena. Jeden zkušební hrot přiložíme na spojené konce fází a druhým hrotem se postupně dotýkáme svorek L1, L2, L3. Při nepřerušených fázích bude ručka měřidla ukazovat zkrat. Potom změříme izolační odpor celého vinutí proti kostře. Po rozpojení spojky konců fází změříme izolační odpor mezi jednotlivými fázemi.

17 Měření izolačního stavu spotřebiče 1.Proti kostře2.mezi fázemi

18 1,Dá se zjistit, že snížení izolačního odporu je celkové nebo jen místní? Dá se to zjistit jen postupným rozdělováním a měřením izolačního odporu rozvodu po částech. 2,Jak velký izolační odpor se musí alespoň naměřit v novostavbách? V dosud nevyschlých novostavbách nesmí být izolační odpor v žádné části vedení menší než 50 Ω/. V takovém případě se musí měřit znovu po půl roce a musí se naměřit nejméně 1000Ω/V.

19 3,Jak velký musí být celkový izolační odpor vedení s připojenými spotřebiči u zařízení do 1000 V v soustavě s izolovaným uzlem? Při zemním odporu uzemnění chráněného zařízení 20 Ω nesmí klesnout pod 1000 Ω/V, při zemním odporu 2 Ω nesmí klesnout pod 100 Ω/V.

20 4,Na čem závisí velikost požadované hodnoty izolačního odporu? Závisí v první řadě na velikosti napětí, při kterém se měření provádí. Izolační odpor naměřený se rovná skutečnému, když se měření provádí při napětí rovném nebo blízkém napětí provoznímu. V sítích NN se obvykle používají k měření přístroje s měřícím napětím 500 V. Měřící napětí je stejnosměrné, aby se neprojevoval vliv kapacit. Záporný pól se připojuje na vedení. Naměřený odpor se odečítá, teprve když vedení je nejméně 1 minutu pod napětím.

21 5,Kdy se musí měřit izolační odpor elektrického zařízení? Musí se měřit při výchozí revizi před uvedením nových zařízení do provozu a v potřebném rozsahu i při pravidelných revizích 6,Která měření izolačního odporu se provádějí při výchozí revizi? Při výchozí revizi se u nových zařízení uváděných do provozu měří izolační odpor vodičů proti zemi a izolační odpor vodiči, mezi nimž je při provozu napětí mezi sebou.

22 7,Jak se postupuje při měření izolačního odporu? 1) Všechna svítidla se rozsvítí 2) Všechny vypínače se zapnou 3) Žárovky a zářivky se ze svítidel výjmou(nebo povolí) 4) Motory i jiné spotřebiče se ve svorkovnicích odpojí od vedení 5) Měří se izolační odpor každého fázového vodiče zvlášť proti zemi nebo proti uzemněnému vodiči nulovacímu, ochrannému apod. 6) Měří se izolační odpor mezi vodiči.

23 Zdroje: Dílenské příručka učebních oborů elektro- Josef Bohdal, Ing. Jan Staněk, Josef Lancoš, Miroslav Weber, Tomáš Kudlička, František Černošek, Rostislav Přibík, Rudolf Šimek, Miroslav Hloucal, Josef Rozsypal, Jan skopal Snímky autora- Pavel Porteš Autor: Pavel Porteš D ě kuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/1.1.26 / 02.0010."

Podobné prezentace


Reklamy Google