Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290"— Transkript prezentace:

1 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz „Co dělat, když přijde na návštěvu Antimonopolní úřad či Evropská komise“ V Praze dne 10. ledna 2007

2 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 2 STRUKTURA PREZENTACE 1.Úvod 2.Obecné pravomoci šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise 3.„Návštěva“ orgánů pro ochranu hospodářské soutěže 4.Možné sankce za porušení soutěžněprávních předpisů

3 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 3 ÚVOD Základním cílem pravidel soutěžního práva je zajistit podnikům možnost svobodného podnikání v poctivém a konkurenčním prostředí. Soutěžní právo ovlivňuje podniky v následujících oblastech: 1.Dohody narušující soutěž 2.Zneužití dominantního postavení 3.Spojování podniků

4 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 4 Ad 1.) Dohody narušující soutěž - kartely Nejzávažnější protisoutěžní chování Podstatou kartelu je dohoda konkurentů, že budou za účelem kontroly soutěže a výběru manipulovat s některými z následujících položek:  ceny/slevy  vyráběná či prodávaná množství  kam nebo komu budou dodávat  kdo se zúčastní výběrového řízení na určitý obchod/ kdo vyhraje;  podmínky, které mají být nabídnuty  Jakákoli diskuze nebo sdílení informací o obchodně citlivých tématech, jako jsou tyto, je nesmírně riziková. Dohoda či domluva v těchto oblastech je nezákonná.

5 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 5 Ad 2.) Zneužití dominantního postavení Společnost se stane dominantní, má-li takovou tržní sílu, že může působit na trhu nezávisle. Společnosti s dominantním postavením na trhu mají „zvláštní odpovědnost“ za to, aby nenarušovaly konkurenci. Pro společnosti v dominantním postavení proto mohou být riskantní dále uvedené kroky:  zaměření na konkurenty a jejich zákazníky  vázání prodeje výrobků  prodej více výrobků v jednom cenovém balíku  stanovení cen a slevy  diskriminace  odmítnutí obchodovat

6 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 6 Ad 3.) Spojování soutěžitelů  pokud společnosti získávají tržní sílu prostřednictvím spojování podniků, prošetřují orgány na ochranu hospodářské soutěže, zda takovým spojením nedojde k narušení hospodářské soutěže.

7 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 7 OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (1) Hlavním orgánem pro prosazování soutěžního práva v České republice je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS aplikuje ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (ZOHS) a má pravomoc aplikovat i články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství. V případě, že řízení vede Evropská komise, poskytuje ÚOHS Komisi nezbytnou spolupráci a pomoc.

8 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 8 OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (2) Všichni soutěžitelé jsou ze zákona vždy povinni poskytnout ÚOHS na jeho vyžádání úplné, správné a pravdivé podklady a informace ve lhůtě jím stanovené a umožnit jejich prověření, a to bez ohledu na to, zda –bylo zahájeno správní řízení či se jedná o výkon dozoru –je soutěžitel účastníkem tohoto řízení Po zahájení správního řízení Ti soutěžitelé, vůči nimž bylo správní řízení zahájeno, mají postavení účastníků řízení a mohou v řízení využívat též instituty upravené správním řádem

9 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 9 OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (3) Za účelem provádění šetření jsou zaměstnanci ÚOHS oprávněni  vstupovat na pozemky, do všech objektů, místností a dopravních prostředků, které jsou užívány soutěžiteli při jejich podnikatelské činnosti;  nahlížet do obchodních knih a jiných obchodních záznamů;  pořizovat si z nich výpisy;  na místě požadovat ústní vysvětlení.

10 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 10 OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (4) Kontrola v jiných prostorách, na pozemcích a v dopravních prostředcích –existuje důvodné podezření –týká se též bytů fyzických osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy nebo zaměstnanci, –nezbytný souhlas příslušného soudu podle § 200h a násl. občanského soudního řádu Každý, v jehož objektu se obchodní nebo jiné než obchodní prostory nalézají, je povinen strpět šetření v těchto prostorách. V případech, kdy soutěžitel přístup do obchodních či jiných prostor odmítá, jsou osoby provádějící šetření oprávněny zjednat si do těchto prostor přístup, popřípadě otevřít uzavřené skříně nebo schránky.

11 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 11 OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (5) Evropská komise – generální ředitelství pro hospodářskou soutěž -odpovídá za dohled nad aplikací evropského práva v oblasti ochrany hospodářské soutěže; -provádí šetření, zejména je-li důležité (z hlediska právního a ekonomického) a má dopad na více členských zemí Evropské unie. Evropský soud první instance se sídlem v Lucemburku rozhoduje ve věci žaloby proti rozhodnutí Evropské komise. Evropský soudní dvůr se sídlem v Lucemburku projednává odvolání proti rozhodnutím Evropského soudu první instance.

12 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 12 Za účelem plnění povinností svěřených jí Nařízením č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy si může Komise kdykoliv  prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků a sdružení podniků veškeré nezbytné informace;  dotazovat se každé fyzické či právnické osoby, která s tím souhlasí, za účelem shromáždění informací týkajících se předmětu šetření;  provádět veškeré nezbytné kontroly podniků a sdružení podniků. OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (6)

13 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 13 Úředníci a ostatní doprovázející osoby zmocněné Komisí ke kontrole jsou oprávněni:  vstupovat do všech prostorů, na pozemky a do dopravních prostředků podniků a sdružení podniků nebo do jiných prostor (na základě povolení příslušného národního soudu, je-li dáno důvodné podezření,);  kontrolovat účetní knihy a ostatní obchodní záznamy;  kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo záznamů;  pečetit kterékoli podnikatelské prostory a účetní knihy nebo záznamy;  žádat každého zástupce nebo zaměstnance podniku nebo sdružení podniků o vysvětlení a zaznamenávat odpovědi. OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (7)

14 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 14 SECTOR ENQUIRY Pokud vývoj obchodu mezi členskými státy, stabilita cen nebo jiné okolnosti naznačují, že hospodářská soutěž na společném trhu může být omezena nebo narušena, může Komise provést šetření určitého hospodářského odvětví nebo určitého druhu dohod v různých odvětvích. V průběhu tohoto šetření si může Komise vyžádat od dotyčných podniků nebo sdružení podniků nezbytné informace a může provádět jakékoli kontroly, které jsou k tomuto účelu nezbytné. OBECNÉ PRAVOMOCI ŠETŘENÍ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (9)

15 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 15 Antimonopolní orgány mají rozsáhlé vyšetřovací pravomoci, které mohu způsobit narušení činnosti společnosti a mohou být drahé a časově náročné A)Preventivní opatření Komunikační (horká) linka –bezprostředně využitelný kontakt na interního či externího právního poradce k zajištění jeho okamžité účasti v průběhu šetření Compliance program –interní předpis –základní rámec, který zajistí, že soutěžněprávní předpisy budou dodržovány nejen zaměstnanci, ale i samotným soutěžitelem. „NÁVŠTĚVA“ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

16 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 16 „NÁVŠTĚVA“ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (2) B) Průběh „návštěvy“. Co dělat? V rámci osvědčených postupů by zaměstnanci společnosti v souladu se strategií společnosti pro nenadálé kontroly měli: –získat upřesňující informace od osob provádějících šetření; –snažit se zjistit, o co mají zájem; –pečlivě přečíst oznámení nebo úřední příkaz; –okamžitě se spojit s (1) přímým nadřízeným, (2) podnikovým právníkem nebo (3) externím právníkem v souladu se zavedenou komunikační linkou; –snažit se, aby s osobami provádějícími šetření jednalo pouze vedení;

17 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 17 „NÁVŠTĚVA“ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (3) –vést si písemné záznamy o všem, co je řečeno či požadováno. –nabídnout, že zapečetí nebo uzamknou příslušné kartotéky nebo kanceláře. –neposkytovat dokumenty nebo informace, které neobsahují relevantní materiál. –pokud určitá složka nebo dokument obsahuje obchodní tajemství, označit dokument „Obchodní tajemství“. –korespondence s právníky je většinou „privilegovaná“. Pokud vznikne nějaký spor, odložit ji stranou a nabídnout k projednání až za přítomnosti právníků.

18 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 18 „NÁVŠTĚVA“ ORGÁNŮ PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (4) –spolupracovat při pořizování požadovaných kopií. Pořídit dvě zvláštní sady. Na každém dokumentu poznamenat, odkud pochází a proč byl vyžádán. –informace obsažené v osobních složkách, interních memorandech, e-mailech, diářích, aktovkách s dokumenty a v přihrádkách s přijatou poštou a poštou k odeslání nejsou soukromého rázu. –pokud se vyskytnou nějaké dotazy, snažit se, aby byly adresovány příslušným vedoucím pracovníkům.

19 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 19 MOŽNÉ SANKCE A) SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ SANKCE Pokuty ÚOHS může uložit pokutu do výše 300 000 Kč nebo do výše 1 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období tomu, kdo zaviněně neposkytne Úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace nebo tyto podklady a informace poskytne neúplné, nepravdivé či nesprávné, do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období soutěžitelům, kteří úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené ZOHS až do výše 100 000 Kč tomu, kdo ztěžuje průběh řízení,

20 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 20 Pokuty (pokrač.) Evropská komise může uložit pokutu nepřesahující 1 % celkového obratu za předchozí hospodářský rok tomu, kdo zaviněně neposkytne Úřadu ve stanovené lhůtě požadované odpovědi a informace nebo je poskytne neúplné, nepravdivé či nesprávné, až do výše 10 % celkového obratu za předchozí hospodářský rok těm, kdo se dopouštějí jednání v rozporu s články 81 nebo 82 Smlouvy nebo porušují rozhodnutí komise nebo nesplní nabídku závazku, kterou jsou vázány

21 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 21 MOŽNÉ SANKCE B) SOUKROMOPRÁVNÍ SANKCE Náhrada škody: Subjekty, které byly poškozeny nezákonným chováním, mohou žádat náhradu způsobené škody. Neplatnost a nevymahatelnost: Dohody porušující zákon jsou zakázané, neplatné a soudně nevymahatelné a společnostem může být přikázáno, aby je pozměnily nebo ukončily. C) TRESTNĚPRÁVNÍ SANKCE Vězení Jednotlivci zapojení do závažných protisoutěžních jednání mohou být podle českého práva potrestáni pro porušování závazných pravidel hospodářského styku trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

22 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 22 MOŽNÉ SANKCE Od září 2006 uplatňuje Evropská komise nový přísnější systém pro výpočet pokut za porušení soutěžních pravidel. Tento systém je dvoustupňový. Komise nejprve určí výši základní pokuty pro každý podnik nebo sdružení podniků, která poté bude upravena směrem nahoru nebo dolů dle stanovených kritérií. Z rozhodnutí ÚOHS z poslední doby lze vysledovat zřetelný trend, že ÚOHS zvyšuje výši ukládaných pokut za porušení pravidel hospodářské soutěže a při jejich stanovení systémově vychází z pravidel aplikovaných Evropskou komisí


Stáhnout ppt "Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290"

Podobné prezentace


Reklamy Google