Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REZIDENČNÍ MÍSTA Lenka Bendová – projekty ESF a dotace na rezidenční místa (lékaři) Mgr. Pavla Povolná – dotace na rezidenční místa (nelékaři)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REZIDENČNÍ MÍSTA Lenka Bendová – projekty ESF a dotace na rezidenční místa (lékaři) Mgr. Pavla Povolná – dotace na rezidenční místa (nelékaři)"— Transkript prezentace:

1 REZIDENČNÍ MÍSTA Lenka Bendová – projekty ESF a dotace na rezidenční místa (lékaři) Mgr. Pavla Povolná – dotace na rezidenční místa (nelékaři)

2 STRUKTURA PREZENTACE  OBECNÉ – nejčastější dotazy  LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ – podání žádosti  NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ – podání žádostí  DISKUZE

3 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY V metodice jsou uvedeny celkem 3 projekty. Čím se od sebe liší a k jakým účelům lze použít finanční prostředky získané z dotace?  Projekt 1 je zaměřen na lékařské zdravotnické pracovníky, a to na financování jednak jejich mzdy po dobu rezidentúry, tak dalších nákladů spojených se specializačním vzděláváním.  Mzda rezidenta (55-100% z celkové dotace)  Odměna školitele (0-20% z celkové dotace)  Ostatní náklady  Služby (stáže mimo dané ZZ)  Materiál  Ostatní (povinné kurzy)

4 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY  Projekt 2 je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky, a to na financování jednak jejich mzdy po dobu rezidentúry, tak dalších nákladů spojených se specializačním vzděláváním.  Mzda rezidenta (55-100% z celkové dotace)  Odměna školitele (0-20% z celkové dotace)  Ostatní náklady  Služby (stáže a kurzy mimo dané ZZ)  Materiál  Ostatní (jízdné a stravné – pouze u pracovníků uvedených v §§5-21a zákona č. 96/2004 Sb.)

5 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY  Projekt 3 je zaměřen na lékařské zdravotnické pracovníky, avšak finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady spojené se specializačním vzděláváním.  Odměna školitele (50% z celkové dotace)  Náklady na služby (50% z celkové dotace - stáže mimo dané ZZ)

6 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Mohou se rezidenty stát pouze absolventi?  Rezidentem se může stát jak absolvent, tak pracovník, který již část přípravy započal tak také rekvalifikant. Je možné vyplácet finanční prostředky retrospektivně?  Finanční prostředky lze vyplatit až ve chvíli, kdy bude podepsána stabilizační dohoda a pouze za to období, ve kterém dohoda byla sepsána. Částky uvedené v přílohách č. 5-7 jsou na jeden rok specializačního vzdělávání?  Jsou na celou dobu specializačního vzdělávání. To se týká také projektu č. 3,

7 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jaký je okruh možných žadatelů?  O dotaci na rezidenční místo může požádat:  Projekt 1 Akreditované zdravotnické zařízení, které získalo akreditaci v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a dále je schopno zajistit vlastním personálním a technickým vybavením alespoň část vzdělávacího programu, kterou lékařský zdravotnický pracovník nabývá praktických dovedností v oboru.

8 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY  Projekt 2 Akreditované zdravotnické zařízení, které získalo akreditaci pro program specializačního vzdělávání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a dále je schopno zajistit vlastním personálním a technickým vybavením alespoň ucelenou část vzdělávacího programu, kterou nelékařský zdravotnický pracovník nabývá praktických dovedností v oboru. Neakreditované zdravotnické zařízení, které je schopno zajistit absolvování celého vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení v příslušném oboru.

9 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY  Projekt 3 Akreditované zdravotnické zařízení, které získalo akreditaci v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a dále je schopno zajistit vlastním personálním a technickým vybavením alespoň část vzdělávacího programu, kterou lékařský zdravotnický pracovník nabývá praktických dovedností v oboru.

10 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Může zdravotnické zařízení žádat o přidělení rezidenčního místa na konkrétního rezidenta?  Toto zákon neumožňuje. Žádost je nutné podat na anonymního rezidenta neboť rezident bude vybrán ve výběrovém řízení, které ZZ vypíše po získání dotace. Plán je nutné tedy připravit pro absolventa. V žádosti je uvedené, že máme žádost doložit 1 x originál, 2 x kopie a 1 x CD. V kopii a na CD postačí doložit pouze žádost samotnou (příloha 1)?  Žádost je nutné doložit kompletní, a to jak v originále, tak v kopii i na CD, a to se všemi jejími přílohami uvedenými v metodice. Dokumenty, které nemá žadatel k dispozici v elektronické podobě musí naskenovat.

11 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Co všechno se tedy musí dokládat k žádosti?  Vyplněné přílohy 1a-g, přílohu 2 a 3 a dále aktualizovaný dotazník personálního, věcného a technického vybavení, doklad o vzniku subjektu, kopie rozhodnutí o udělení akreditace a smlouvy o spolupráci. Jakou formu může mít smlouva o spolupráci? Je nutné nyní uzavírat smlouvy o spolupráci?  Dohoda mezi jednotlivými zařízeními může mít formu smlouvy o smlouvě budoucí, prohlášení o partnerství, prohlášení o umožnění stážování a nebo také pouze čestného prohlášení. Po získání dotace je však nutné je nahradit kopiemi právoplatných smluv.

12 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jako zdravotnické zařízení jsme žadatelem o dotaci na rezidenční místo, pokud dotaci pro rok 2009 získáme a nepodaří se nám ji pro tento rok vyčerpat, (např. rezident nezačne v tomto roce studovat) budeme peníze vracet?  Jednou z formálních náležitostí žádosti je uvedení předběžného plánu rezidenta, ze kterého vyplývá kde a kdy bude účastník specializačního vzdělávání, který je zároveň rezidentem, vzděláván. V případě změny žadatel napíše žádost o změnu rozhodnutí, a to buď z důvodu změny čerpání dotace a nebo žádost o přerušení čerpání dotace. Pokud přidělená dotace na rezidenční místo pro rok 2009 nebude vyčerpána, je povinností příjemce dotace poukázat nespotřebovanou částku na depozitní účet (viz kapitola 12 Metodiky), ze kterého byla částka uvolněna.

13 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jak máme jako žadatel (zdravotnické zařízení) vyplnit „tabulku předpokládaného plánu rezidenta“, když v době podání žádosti nám není známo kdo se rezidentem stane, ani kde a kdy bude jeho specializační vzdělávání probíhat?!  Tabulka PŘEDBĚŽNÉHO plánu rezidenta je skutečně pouze předběžná. Při vyplňování tabulky by měl žadatel předpokládat, že přijme absolventa. Po obsazení rezidenčního místa konkrétním školencem (rezidentem) žadatel plán upraví v závislosti na tom, jakého rezidenta vybral. Změnu plánu žadatel ohlásí nejpozději do 15 dní ode dne zjištění změny na Ministerstvo zdravotnictví. V předběžném plánu rezidenta jsou uvedeny kolonky OD – DO. Je možné do těchto kolonek napsat kalendářní měsíc absolvování praxe a nebo měsíc od nástupu na místo rezidenta?  Do kolonek OD – DO je nutné vyplnit kalendářní měsíc a rok, ve které bude daná stáž. V případě kurzů postačuje uvedení roku. V žádném případě není možné vyplňovat pořadí měsíce od nástupu na místo rezidenta neboť by nebylo možné na základě plánu rezidenta vyhotovit finanční plán, který z plánu rezidenta vychází.

14 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Pokud jsme jako žadatelé prošli úspěšně hodnotícím procesem a získali dotaci na rezidenční místo, kdy můžeme očekávat první uvolnění finančních prostředků?  uveřejnění seznamu úspěšných žadatelů o dotaci  vypsání výběrového řízení na rezidenta  výběr rezidenta nejpozději do 30.9.2009 (lékařská povolání) nebo do 31.8.2009 (nelékařská povolání)  zaslání údajů o rezidentovi včetně všech oprav (plán rezidenta, finanční plán, atd.)  podpis Stabilizační dohody školencem (budoucím rezidentem) + vydání rozhodnutí příp. změnového rozhodnutí  K uvolnění dojde zhruba v říjnu příslušného roku

15 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Mohu se proti kterémukoliv rozhodnutí ministerstva týkající se rezidenčních míst odvolat?  Vzhledem k tomu, že dotace ze státního rozpočtu není nároková, je možné pouze podat námitky v případě, že žádost bude vyloučena pro formální nedostatky. Je nutné tak učinit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu vyloučených žádostí. Ministerstvo uveřejní informaci týkající se podání námitek. Kdo a nebo co je statutární orgán?  Statutární orgán je označení pro osobu, která je oprávněna činit právní úkony právnických osob ve všech věcech. U OSVČ není statutární orgán a tedy není nutné v žádosti tuto kolonku vyplňovat.

16 LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ – podání žádosti Lenka Bendová – projekty ESF a dotace na rezidenční místa (lékaři)

17 ŽÁDOST I. Přílohy k žádosti  příloha 1a – průvodní list k žádosti  příloha 1b – žádost  příloha 1c – finanční plán rezidenta I.  příloha 1d – finanční plán rezidenta II.  příloha 1e – finanční plán rezidenta III.  příloha 1f – profesní životopisy školitelů  příloha 1g – prohlášení o zpracování projektu  příloha 2 – čestné prohlášení o bezdlužnosti  příloha 3 – tabulka předpokládaného plánu rezidenta

18 PŘÍLOHA 1A

19 PŘÍLOHA 1B

20

21 PŘÍKLAD – výpočet nákladů  Všeobecné praktické lékařství48 měsíců (36) Celková částka dotace = 1.032.000,- Kč 55% z celkové dotace na mzdu rezidenta  567.600,- Kč na celou dobu  11.825,- Kč na 1 měsíc (4 roky)  15.767,- Kč na 1 měsíc (3 roky)  7.883,- Kč/ 10.511,- Kč (sníženo o 1/3 – superhrubá mzda) 20% z celkové dotace na mzdu školitele  206.400,- Kč na celou dobu  4.300,- Kč na 1 měsíc (4 roky)  5.733,- Kč na 1 měsíc (3 roky)  2.866,- Kč / 3.822,- Kč (sníženo o 1/3 – superhrubá mzda)

22 PŘÍKLAD – výpočet nákladů  Praktické lékařství pro děti a dorost48 měsíců Celková částka dotace = 1.276.000,- Kč 55% z celkové dotace na mzdu rezidenta  701.800,- Kč na celou dobu  14.620,- Kč na 1 měsíc (4 roky)  9.747,- Kč (sníženo o 1/3 – superhrubá mzda) 20% z celkové dotace na mzdu školitele  255.200,- Kč na celou dobu  5.316,- Kč na 1 měsíc (4 roky)  3.544,- Kč (sníženo o 1/3 – superhrubá mzda)

23 NÁKLADY NA REZIDENTA  55% - 100% z celkové dotace na mzdu rezidenta  Částka určená na mzdu rezidenta je na superhrubou mzdu, tj. hrubá mzda navýšená o částku, kterou odvádí zaměstnavatel na zdravotní a sociální pojištění rezidenta.

24 NÁKLADY NA ŠKOLITELE  0 - 20% z celkové dotace na odměnu školitele  odměna školitele je hrazena pouze v případě, že je zaměstnancem daného zařízení s rezidenčním místem  odměna školitele z jiného zařízení je hrazena z nákladů označených „náklady na služby“

25 OSTATNÍ NÁKLADY  Náklady na služby  stáže a kurzy absolvované (konané) v jiném zdravotnickém zařízení  placeno fakturou  Náklady na materiál  drobný zdravotnický materiál (pomůcky, pracovní oděv)  Ostatní náklady  kurzy (lze uvést jak v náklech na služby tak v ostatních nákladech)

26 PŘÍLOHA 1C

27 PŘÍLOHA 1D

28 PŘÍLOHA 1E

29 PŘÍLOHA 1F

30 ŠKOLITEL Jakým způsobem mám dokládat splnění podmínky účasti na vzdělávacích aktivitách v rámci celoživotního vzdělávání?  Postačí v životopise uvést seznam všech vzdělávacích aktivit za posledních 5 let. Není nutné dokládat kopie dokladů o jejich absolvování. Hodnotu 20 hodin přepočítejte dle následujícího: 1 kredit = 1 hodina 1 certifikát = 8 hodin

31 PŘÍLOHA 1G

32 PŘÍLOHA 2

33 PŘÍLOHA 3

34

35 ŽÁDOST II. A dále také  doklad o vzniku subjektu (u OSVČ postačuje pouze rozhodnutí o registraci NZZ)  kopie rozhodnutí o akreditaci  aktualizovaný dotazník personálního zajištění a technického vybavení pracoviště.

36 NE LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ – podání žádosti Mgr. Pavla Povolná – dotace na rezidenční místa (nelékaři)

37 ŽÁDOST I. Přílohy k žádosti  příloha 1a – průvodní list k žádosti  příloha 1b – žádost  příloha 1c – finanční plán rezidenta I.  příloha 1d – finanční plán rezidenta II.  příloha 1e – finanční plán rezidenta III.  příloha 1f – profesní životopisy školitelů  příloha 1g – prohlášení o zpracování projektu  příloha 2 – čestné prohlášení o bezdlužnosti  příloha 3 – tabulka předpokládaného plánu rezidenta

38 PŘÍLOHA 1A

39 PŘÍLOHA 1B

40

41 PŘÍKLAD – výpočet nákladů  Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči36 měsíců Celková částka dotace = 100.000,- Kč 55% z celkové dotace na mzdu rezidenta  55.000,- Kč na celou dobu  1.527,- Kč na 1 měsíc (3 roky)  1.018,- Kč (sníženo o 1/3 – superhrubá mzda) 20% z celkové dotace na mzdu školitele  20.000,- Kč na celou dobu  555,- Kč na 1 měsíc (3 roky)  370,- Kč (sníženo o 1/3 – superhrubá mzda)

42 NÁKLADY NA REZIDENTA  55% - 100% z celkové dotace na mzdu rezidenta  Částka určená na mzdu rezidenta je na superhrubou mzdu, tj. hrubá mzda navýšená o částku, kterou odvádí zaměstnavatel na zdravotní a sociální pojištění rezidenta.

43 NÁKLADY NA ŠKOLITELE  0 - 20% z celkové dotace na odměnu školitele  odměna školitele je hrazena pouze v případě, že je zaměstnancem daného zařízení s rezidenčním místem  odměna školitele z jiného zařízení je hrazen z nákladů označených „náklady na služby“

44 OSTATNÍ NÁKLADY  Náklady na služby  stáže a kurzy absolvované (konané) v jiném zdravotnickém zařízení  placeno fakturou  Náklady na materiál  drobný zdravotnický materiál (pomůcky, pracovní oděv)  Ostatní náklady  kurzy (lze uvést jak v náklech na služby tak v ostatních nákladech)  cestovné, stravné (pouze pracovníci dle §§5-21a zákona č. 96/2004 Sb.)

45 PŘÍLOHA 1C

46 PŘÍLOHA 1D

47 PŘÍLOHA 1E

48 PŘÍLOHA 1F

49 ŠKOLITEL Mám potíže se získáním údajů o školiteli od akreditované zařízení.  K žádosti, kromě jména školitele, postačí doložit jeho registrační číslo. Jedná se o veřejně přístupný údaj a tedy se na něj nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů. Koho mám doložit jako školitele rezidenta za neakreditované zařízení?  Pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru a dále s registrací.

50 PŘÍLOHA 1G

51 PŘÍLOHA 2

52 PŘÍLOHA 3

53 ŽÁDOST II. A dále také  doklad o vzniku subjektu (u OSVČ postačuje pouze rozhodnutí o registraci NZZ)  kopie rozhodnutí o akreditaci  aktualizovaný dotazník personálního zajištění a technického vybavení pracoviště.

54 KONTAKT LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ Lenka Bendová Telefon: 224 972 555 E-mail: lenka.bendova@mzcr.czlenka.bendova@mzcr.cz NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ Mgr. Pavla Povolná Telefon: 224 972 160 E-mail: pavla.povolna@mzcr.czpavla.povolna@mzcr.cz www: www.mzcr.cz – vzdělávání a uznávání kvalifikací – dotační programy – rezidenční místawww.mzcr.cz

55 WEBOVÉ STRÁNKY

56

57

58

59 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "REZIDENČNÍ MÍSTA Lenka Bendová – projekty ESF a dotace na rezidenční místa (lékaři) Mgr. Pavla Povolná – dotace na rezidenční místa (nelékaři)"

Podobné prezentace


Reklamy Google