Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konzultace k problematice registrací poskytovatelů sociálních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konzultace k problematice registrací poskytovatelů sociálních služeb."— Transkript prezentace:

1 Konzultace k problematice registrací poskytovatelů sociálních služeb

2 Program semináře Změny vyplývající z novely zákona o sociálních službách s účinností od 1.1.2012 Problematika kontrol plnění registračních podmínek Opakující se nedostatky v oznamování změn v registraci Dotazy a diskuze

3 Změny vyplývající z novely zákona o sociálních službách - účinnost od 1.1.2012 1. Podmínky registrace uvedené v § 79 se rozšiřují o: Bezúhonnost právnické osoby - § 79 ods. 1 písm. c. Číslo platebního účtu poskytovatele - § 79 odst. 5 písm. a. 2. Nově může službu bez registrace poskytovat tzv. asistent sociální péče – za podmínek uvedených v § 83 (písemná smlouva) 3. Povinnost zapsat se do registru do 31.3.2012 mají podle § 85 odst. 1 nově speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov.

4 4. Registr poskytovatelů sociálních služeb v elektronické podobě podle § 85 nově obsahuje: Údaje o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytování sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3. Poskytovatelé mají nově povinnost uvádět do výkazu dat o poskytovaných službách (roční výkaz k 30. 6. za předchozí kalendářní rok) kromě údajů o osobách, kterým byla služba poskytována, také údaje o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, z důvodů uvedených v § 91 odst. 3. Poskytovatel je povinen vydat na žádost odmítnuté osobě písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy, § 91 odst. 7.

5 5. Změny týkající se dalšího vzdělávání sociálního pracovníka uvedené v § 111: Pokud pracovní poměr u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, krátí se rozsah dalšího vzdělávání o 1/12 za každý měsíc. Stejný postup se uplatňuje v případě nepřítomnosti v práci delší jak 1 kalendářní měsíc. Účast na školících akcích organizovaných zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jíž je zaměstnavatel členem, lze pracovníkovi započítat v max. rozsahu 8 hodin, podmínkou je akreditace vzdělávacího zařízení. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání na VOŠ a v kurzech s akreditovaným programem je osvědčení. Dokladem o absolvování odborné stáže nebo účasti na školících akcích je potvrzení vydané zařízením, ve kterém se odborná stáž uskutečnila.

6 6. Změny týkající se dalšího vzdělávání pracovníka v sociálních službách uvedené v § 116, odst. 9: Obdobně jako u sociálního pracovníka v § 111. Povinnost účasti na dalším vzdělávání se nevyžaduje za kalendářní rok, v němž pracovník v sociálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz.

7 Problematika kontrol plnění registračních podmínek Kontrolují se podmínky registrace uvedené v §§ 79, 80, 82. Kontrola je zaměřena na soulad mezi údaji uvedenými v platném rozhodnutí o poskytování sociální služby a reálným stavem. Kontrola personálního zabezpečení registrované sociální služby. Kontrola plnění oznamovací povinnosti podle § 82 odst.1.

8 Opakující se nedostatky týkající se oznamování změn v registraci Poskytovatel má za povinnost ohlásit nejpozději do 15-ti dnů registrujícímu orgánu všechny změny související s registrací. Rozdílné pojetí oznamovaných změn v legislativě: -Pokud jde o změnu týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci, je nutné postupovat v souladu se Správním řádem (platnost, účinnost), z čehož plyne, že tyto změny je nezbytné hlásit předem, nikoliv až po vzniku změny. -Pokud se změna týká aktualizace údajů obsažených v žádosti o registraci, např. personální změny v obsazení služby, lze využít 15-ti denní lhůtu pro oznámení v souladu se Zákonem o sociálních službách.

9 Opakující se nedostatky v oznamování změn Neoznamovat opakovaně změny, které již byly nahlášeny a registračním orgánem zaneseny do registru. Při oznamování změn uvádět druh služby, které se změna týká, neplést si s názvem zařízení, příp. neuvádět slangové nebo interní označení. V popisu personálního zajištění a popisu realizace služby rozlišovat v záhlaví dokumentů název poskytovatele, název zařízení, druh služby.

10 Opakující se nedostatky v oznamování změn Je nezbytné dokládat také aktualizované dokumenty, týkající se např.: nájemních smluv, dodatků smluv, změn stanov, změn zřizovací listiny, pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování soc. služeb, atd.

11 Opakující se nedostatky v oznamování změn Odborná způsobilost pracovníků v sociálních službách, dle § 116, je prokazována doložením: Ověřené kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (ZŠ, SOU,SŠ,VOŠ, VŠ). -NUTNO ROZLIŠOVAT ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ (vysvědčení je opatřeno doložkou o získání stupně základního vzdělání) A POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU. -K diplomu z VOŠ nutno dokládat i vysvědčení – je jeho nedílnou součástí. Ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu – pozor na správnost vydaného osvědčení (min. rozsah zvláštní části kurzu činí 80 hodin z celkového rozsahu 150 hodin, dle § 37 vyhl. 505/2006)

12 Opakující se nedostatky v oznamování změn Doložení trestní bezúhonnosti zaměstnance Dokládá se při každém nástupu (i opakovaném nebo při změně pracovně právního vztahu) Poskytovatel doloží vyplněný formulář „ SOUHLAS K POŘÍZENÍ VÝPISU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ“, vlastnoručně podepsaný zaměstnancem. Formulář je dostupný na www.kr-jihomoravsky.cz, sociální oblast, (OSV) Odbor sociálních věcí, nadpis: Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.www.kr-jihomoravsky.cz

13 Formulář Souhlas k pořízení výpisu z rejstříku trestů SOUHLAS K POŘÍZENÍ VÝPISU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ Jméno a příjmení……………………………………………………… Rodné příjmení………………………………………………………… Datum narození………………………………………………………… Místo a okres narození ……………………………………………….. Rodné číslo……………………………………………………………… V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů pro pořízení výpisu z rejstříku trestů pro účely registrace sociální služby. ………………………….. podpis

14 Náležitosti při oznamování personálních změn (týká se okruhu pracovníků uvedených v § 115) Nezbytné je přesné uvedení kdo, kdy, odkud a kam a na jakou pracovní pozici byl převeden. (dopisem nebo tabulkou) Nedílnou součástí je doložení aktualizovaného jmenného seznamu pracovníků sociální služby. Pokud se personální změny dotknout popisu personálního zajištění služby (tj. počtu a úvazků v organizační struktuře), je nezbytné doložit současně elektronickou verzi popisu personálního zajištění. Je nutné zachovávat provázanost mezi organizační strukturou, ve které jsou uvedeny pracovní pozice s úvazky a jmenným seznamem pracovníků.

15 Dotazy a diskuze

16 Děkujeme za Vaši pozornost. Těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Bc. Jana Nečasová, tel. 541 652 157 Bc. Alena Chocholáčová, DiS., tel. 541 65 2 165


Stáhnout ppt "Konzultace k problematice registrací poskytovatelů sociálních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google