Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 1 26.11.2012 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 1 26.11.2012 Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 1 26.11.2012 Praha 28.11.2012 Olomouc

2 2 Odbor evropských fondů (EF) Hlavní role odboru EF v Programu švýcarsko-české spolupráce: Vykonává funkci zprostředkovatele a zprostředkujícího subjektu, který zabezpečuje administraci celého procesu implementace Programu „Zdraví“ na MZ ČR od přípravy dokumentace Programu, vyhlašování výzev, příjem žádostí o poskytnutí dotace, kontrolu žádostí o poskytnutí dotace, přípravu a realizaci jednání hodnotící komise, zajištění vydání řídící dokumentace projektů až po kontrolu výběrových řízení.

3 33 Program švýcarsko – české spolupráce Globální cíl programu P osílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované nestátním neziskovým organizacím. Snížit hospodářské a sociální rozdíly v rámci ČR v závislosti na dostupnosti vymezených služeb veřejného zdraví.

4 44 Specifické cíle programu švýcarsko – české spolupráce Specifické cíle Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a umírající v oblastech geografického zaměření Institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče na národní úrovni Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni

5 55 Rozdělení alokace Rozdělení alokace na jednotlivé aktivity: Alokace pro výzvu z fondů švýcarsko-české spolupráce: 177 225 000 Kč Alokace pro výzvu ze státního rozpočtu: 31 275 000 Kč Alokace pro výzvu celkem: 208 500 000 Kč Aktivita I. – 173 500 000 Kč Aktivita II. – 7 000 000 Kč Aktivita III. – 28 000 000 Kč

6 66 Aktivity I. – III. Aktivita I. - Modernizace a obnova infrastruktury potřebné k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnických zařízení a zajištění zdravotní péče pro osoby dlouhodobě nemocné, v oblasti paliativní a geriatrické péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají oprávnění k poskytování lůžkové péče následné i dlouhodobé podle § 9, odst. 2, písm. c) i d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi Ministerstvo zdravotnictví ČR a jím zřizované organizace Právnické osoby Nestátní neziskové organizace

7 77 Aktivity I. – III. Aktivita II. - Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče podle § 10, odst. 1, písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi Právnické osoby, fyzické osoby Nestátní neziskové organizace

8 88 Aktivity I. – III. Aktivita III. - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče. Nestátní neziskové organizace

9 99 Aktivita IV. Aktivita IV. - Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR. MZ ČR a jím zřizované příspěvkové organizace bude zahrnuta do 2. výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů

10 10 Minimální a maximální výše grantu

11 11 Struktura financování ŽadatelVýše grantu [1] [1] Podíl spolufinancování organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR 85 %15 % organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi 85%15 % fyzické a právnické osoby60 % / 85 % [2] [2] 40 % / 15 % [3] [3] nestátní neziskové organizace 90 %10 % [ 1][ 1] Uvedené podíly platí v případě, že dotace není snížena v důsledku zachování pravidel veřejné podpory. [2][2] Max. 85 % v případě, kdy spolufinancování žadatelem je zajištěno z veřejných zdrojů, max. 60 % v ostatních případech. [3][3] Min. 15 % v případě, kdy spolufinancování žadatelem je zajištěno z veřejných zdrojů, min. 40 % v ostatních případech.

12 12 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Oprávněné výdaje Ing. Eva Tomsová

13 13 Oprávněné výdaje Časová oprávněnost Výdaj musí vzniknout v časovém rozmezí mezi zahájením a ukončením realizace sub-projektu Datum zahájení – stanoví si příjemce v Žádosti o poskytnutí grantu; den, který nastane nejdříve po schválení (podpisu) vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace Datum ukončení – nastavuje si příjemce v Žádosti o poskytnutí grantu; den, kdy došlo k prokazatelnému ukončení všech aktivit sub-projektu, naplnění cílů a indikátorů (nutné doložit – např. protokol o předání díla atd.) Výdaj musí být uhrazen mezi datem zahájení sub-projektu a předložením poslední průběžné zprávy o sub-projektu.

14 14 Oprávněné výdaje 1. Stavební výdaje Oprávněné pouze pro aktivitu I Příprava staveniště – demolice stávajících objektů, úprava stávajícího vzhledu Stavební práce dle technické dokumentace projektu: Externí rekonstrukce současných prostor včetně střechy Úprava vnitřního rozčlenění současných prostor Nově postavené prostory včetně střechy Napojení na inženýrské sítě (rozvody elektřiny, vody, plynu atd.) Vnější povrchová úprava a související práce jako součást většího projektu Vnitřní povrchová úprava a související práce jako součást většího projektu Terénní úpravy a práce Výdaje za odbornou práci při realizaci smlouvy (např. stavební dozor) Nákup nemovitostí není oprávněným výdajem.

15 15 Oprávněné výdaje 2. Zařízení a vybavení Nákup nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena nad 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. zařízení, zdravotnické prostředky, vybavení, IT) Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena nad 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. nákup SW, know-how) Drobný hmotný majetek Pořizovací cena do 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. IT, zdravotnické prostředky, zařízení a vybavení) Drobný nehmotný majetek Pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok (např. SW, know-how) Zakoupený majetek musí být po dobu realizace a po dobu udržitelnosti sub-projektu využíván v souladu se stanoveným účelem sub-projektu.

16 16 Oprávněné výdaje 3. Nákup služeb Nezbytné pro realizaci sub-projektu Zejména odborné služby pro realizaci sub-projektu, výdaje související s pořádáním školení a seminářů (např. občerstvení, pronájem) Výdaje na řízení zajišťované dodavatelsky: Externí řízení sub-projektu – služby související s řízením a administrací sub-projektu zajišťované externími subjekty Výdaje na publicitu – výdaje související s publicitou a propagací (jiné než prováděné zaměstnanci konečného příjemce) Externí řízení sub-projektu je oprávněné za následujících podmínek: Jeho potřeba je zdůvodněna v Žádosti Rozpočtovaná částka odpovídá cenám obvyklým Externí společnost je vybrána v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek

17 17 Oprávněné výdaje 4. Osobní výdaje Na realizaci sub-projektu Oprávněné pouze pro aktivitu III, konečného příjemce typu NNO (zapojení vlastních zaměstnanců je nutné pro úspěšnou realizaci aktivit a je řádně zdůvodněno v Žádosti) Výdaje na zaměstnance konečného příjemce vykonávajícího specifickou odbornou činnost nezbytnou pro dosažení cílů sub- projektu (tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní sub- projektu) Na řízení sub-projektu Oprávněné pouze pro aktivitu III, konečného příjemce typu NNO Výdaje související s řízením a administrací sub-projektu zajišťované zaměstnanci konečného příjemce (vč. pracovníků na DPČ a DPP) Musí odpovídat nominálním mzdám (platům) a zákonným odvodům hrazeným zaměstnavatelem (SP a ZP) Výdaje na zaměstnance, které mají motivační a stabilizační funkci (odměny, prémie atd.) nejsou oprávněnými výdaji

18 18 Oprávněné výdaje 5. Cestovní náhrady Oprávněné pouze pro sub-projekty v aktivitě III, které mají zahraničního partnera Výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a partnera Pro tuzemské pracovníky: Stanoveny v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškami MPSV a MF stanovujícími výši cestovních náhrad pro daný rok Pro zahraniční pracovníky: Výdaje za dopravu experta do ČR a zpět, ubytování, stravné a cestovné v ČR Výdaje za ubytování a stravné max. do 6 000 Kč za osobu a noc Výdaje za cestovné do ČR a zpět max. do 27 600 Kč za osobu a cestu Příjemce musí být schopen doložit písemnou pozvánku, program daného jednání nebo navštívené akce a zápis ze služební cesty

19 19 Oprávněné výdaje 6. Daň z přidané hodnoty Oprávněný výdaj pouze v případě, kdy nemůže příjemce/plátce uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu (za předpokladu splnění základních principů pro uznání oprávněných výdajů a za podmínky, že se DPH vztahuje k plněním, která jsou sama považována za oprávněná) Není oprávněným výdajem v případě, že existuje nárok na odpočet daně na vstupu (není oprávněným výdajem ani v případě, že plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu z vlastního rozhodnutí)

20 20 Oprávněné výdaje 7. Oprávněnost výdajů partnerů Partnerství je podporováno v rámci aktivity III Výdaje partnerů jsou oprávněné pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech Vztah příjemce a partnera Založen na nekomerčním principu Podložen Dohodou o partnerství (úprava mimo jiného finančních toků mezi příjemcem a partnerem) Dodavatelsko-odběratelský vztah není považován za partnerství

21 21 Oprávněné výdaje 8. Režijní/provozní výdaje Režijní/provozní výdaje nejsou v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce oprávněné

22 22 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Veřejná podpora Ing. Martina Juřicová

23 23 Veřejná podpora Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, jsou neslučitelné s vnitřním trhem. 4 znaky veřejné podpory: 1. Veřejná podpora je poskytnuta prostřednictvím státních finančních prostředků. - Tento znak je naplněn u všech projektů. 2. Veřejná podpora je poskytnuta podniku. - Podnikem se rozumí subjekt, který vykonává ekonomickou činnost, a to i v případě, že je nezisková nebo má sociální charakter. Rozhodující je, že jde o subjekt, který má konkurenty na trhu, s nimiž se dostává do hospodářské soutěže. Podnikem může být i kraj, obec nebo nestátní nezisková organizace.

24 24 Veřejná podpora 3. V důsledku poskytnutí veřejné podpory je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže. - Pro naplnění tohoto znaku je důležitá skutečnost, zda v rámci podpořené ekonomické činnosti existuje trh a konkurenti, a to i v případě, že existuje potenciální možnost vytvoření nerovných podmínek podnikání 4. V důsledku veřejné podpory je či bude ovlivněn obchod mezi členskými státy EU. (tzv. přeshraniční efekt veřejné podpory) - K naplnění tohoto znaku dochází v případě, že: činnost přesahuje geografické hranice ČR nebo pokud se na daném trhu účastní nebo mohou účastnit i subjekty jiného členského státu nebo zákazníci pocházejí rovněž z jiných členských států EU.

25 25 Veřejná podpora V případě, že sub-projekt vykazuje znaky veřejné podpory (kumulativně), je možné využít např. následující výjimky z nedovolené veřejné podpory: 1) Podpora de minimis – (dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006) - De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. - Platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. - V případě doložení pověření službou v obecném hospodářském zájmu je dle Nařízení komise (EU) č. 360/2012 možné poskytnout podporu de minimis do výše 500 000 EUR za 3 roky podnikům poskytujícím služby v obecném hospodářském zájmu.

26 26 Veřejná podpora 2) Bloková výjimka - Regionální veřejná podpora (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008) - Určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů (zaměřených na rozvoj, modernizaci a diverzifikaci aktivit podniků působících v daných regionech), která může být poskytnuta v daném regionu soudržnosti NUTS II. - Podíl maximální podpory je rozdílný pro malé, střední a velké podniky. - V případě poskytnutí regionální podpory je možné do způsobilých výdajů zahrnout pouze investiční výdaje související s počáteční investicí, či rozšířením činností, které jsou amortizovatelné ve smyslu účetních předpisů (netýká se aktivity III).

27 27 Veřejná podpora 3) Služby obecného hospodářského zájmu - V případech, kdy trh není schopen zajistit poskytování těchto služeb - Nebude se jednat o veřejnou podporu v případě, že závazek subjektu vykonávat veřejnou službu: je jasně definován národní legislativou a/nebo licencí (smlouvou), musí být stanovena taková metoda výpočtu kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti poskytování služby obecného hospodářského zájmu, která zabrání překompenzaci poskytovatele této služby.

28 28 Veřejná podpora – přílohy k Žádosti 1. Povinné přílohy 1) Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na sub-projekt 2) Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na sub-projekt 2. V případě využití podpory de minimis 1) Prohlášení o poskytnutých podporách 2) Prohlášení o poskytnutých podporách partnera 3. V případě blokové výjimky na regionální veřejnou podporu - Nepovinná příloha (není vzor): prohlášení, ve kterém bude uveden způsob naplnění znaků regionální podpory - Velký podnik: analýza životaschopnosti podporovaného projektu nebo činnosti s podporou a bez podpory. 4. V případě využití možnosti služby všeobecného hospodářského zájmu - Nepovinná příloha (není vzor): uvést způsob naplnění znaků služby v obecném hospodářském zájmu a metodu zamezení překompenzace

29 29 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Ing. Eva Tomsová

30 30 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Výzva k předkládání žádostí Zveřejněna na internetových stránkách MZ ČR, Ministerstva financí ČR, v tisku Poskytování informací Odbor evropských fondů, oddělení EF/5 Písemné i ústní konzultace (kontakt na pracovníky uveden ve Výzvě) FAQ zveřejňovány na www.mzcr.czwww.mzcr.cz Zodpovídání dotazů ukončeno 5 pracovních dnů před konečným datem pro předložení žádosti, tj. 25. 1. 2013

31 31 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Místo a termín předložení žádosti Zaslání na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů, oddělení finančních mechanismů, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Osobní předložení na odbor evropských fondů (8-15 hodin) Od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013 Doručení po termínu = nepřijetí a nehodnocení žádosti

32 32 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Požadovaná forma žádosti Formulář „Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu“ Předloženo: v tištěné formě (3 vyhotovení – 1 originál nebo úředně ověřená kopie + 2 kopie) v elektronické formě (na 2 CD) Žádost a přílohy nesmí být pevně svázány dohromady Žádost a vícestránkové přílohy musí být pevně svázány (každá zvlášť)

33 33 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 1. Doklad o právní subjektivitě výpis z obchodního rejstříku zakladatelská listina (zakladatelská/společenská smlouva) stanovy s označením dne registrace (občanská sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) výpis z příslušného rejstříku (obecně prospěšné společnosti podle zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech) Doložení požadované historie v daném oboru – všichni žadatelé (aktivita I – 2 roky, aktivita II a III – 1 rok)

34 34 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 2. Doklady o finančním zdraví daňová přiznání za poslední tři uzavřená účetní období s přílohami Přílohu nedokládají: MZ ČR a organizace zřizované MZ ČR Organizace zřizované kraji a obcemi 3. Prohlášení o předfinancování a spolufinancování prohlášení žadatele o zajištění finančních zdrojů pro realizaci sub-projektu organizace zřizované MZ ČR - pouze prohlášení za spolufinancování vzor přílohy je součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů

35 35 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 4. Podrobný rozpočet podrobná specifikace jednotlivých kapitol rozpočtu uvedených v Žádosti vzor přílohy je součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů postup stanovení cen (rozveden ve finanční kalkulaci): průzkum trhu (min. 3 nabídky) obdobná dodávka (max. 1 rok nazpět) soudně znalecký posudek (posudek experta) podrobný rozpočet na stavební výdaje – součást projektové dokumentace 5. Čestné prohlášení, že žádný oprávněný výdaj nebude financován duplicitně z jiného zdroje spolufinancování vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů, žadatel si přílohu vyhotoví sám

36 36 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 6. Doklady o prokázání vlastnických vztahů v případě, že se sub-projekt týká konkrétních budov a dalšího majetku např: kopie výpisu z katastru nemovitostí, smlouva o pronájmu/zapůjčení movitého/nemovitého majetku (ověřená kopie) musí být zřejmé zajištění majetkoprávních vztahů příjemce po celou dobu realizace a udržitelnosti sub-projektu (např. nájemní smlouva na dobu realizace + dobu udržitelnosti) 7. Prohlášení o partnerství (je-li relevantní) vzor přílohy je součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů

37 37 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 8. Prohlášení zřizovatele pouze u zřizovaných organizací souhlas zřizovatele s realizací sub-projektu vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů 9. Stanovisko kraje k sub-projektu (aktivita I a II) stanovisko relevantního kraje – příslušného odboru zabývajícího se zajištěním zdravotní péče povinností není, aby stanovisko bylo kladné vzor přílohy není součástí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů

38 38 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 10. Projektová dokumentace technicko-technologický popis pořizovaných investic nebo technicko-technologických řešení uvedených v rozpočtu musí být zřejmé jasné parametry a specifika vč. odůvodněnosti zvolené technologie a investic v případě neinvestičních sub-projektů detailní rozvedení jednotlivých aktivit sub-projektu s odhadem postupného naplňování cílů prostřednictvím jednotlivých aktivit musí být pevně svázána, opatřena přelepem přes spoj a tento spoj musí být podepsán statutárním zástupcem a orazítkován

39 39 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy Povinná struktura projektové dokumentace: 1.Popis současného stavu 2.Popis odůvodněnosti podpory 3.Popis pořizovaných investic (u investičních sub-projektů) 4.Podrobný harmonogram projektu 5.Organizační diagram 6.Podrobná finanční kalkulace 7.Stanovení nákladovosti výdajů 8.Projektová dokumentace pro stavební aktivity Podrobný popis k jednotlivým bodům je uveden v Příručce pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů.

40 40 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 11. Doklady ke stavebním projektům (pouze pro aktivitu I) prostá kopie v odůvodněných případech předložení před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12. Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na sub-projekt prohlášení o tom, zda sub-projekt zakládá/nezakládá veřejnou podporu 13. Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na sub-projekt prohlášení partnera o tom, zda poskytnutá podpora zakládá/nezakládá veřejnou podporu

41 41 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 14. Prohlášení o poskytnutých podporách v případě využití podpory de-minimis přehled podpor de-minimis za poslední 3 roky 15. Prohlášení o poskytnutých podporách partnera v případě využití podpory de-minimis přehled podpor de-minimis za poslední 3 roky obdržených partnerem 16. Pověření službou obecného hospodářského zájmu pouze v případě, kdy je podnik touto službou pověřen nutné uvést metodu zamezení možné překompenzace

42 42 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a její přílohy Povinné přílohy 17. Prohlášení o způsobu naplnění znaků regionální podpory doložení způsobu naplnění znaků regionální podpory podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s čl. 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) velký podnik – součástí prohlášení analýza životaschopnosti podporovaného projektu nebo činnosti s podporou a bez podpory

43 43 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub- projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Princip hodnocení a výběr sub-projektů Ing. Jana Štědrá

44 44 Princip hodnocení a výběr sub-projektů Celkové posouzení žádosti je rozděleno do tří fází:

45 45 1. Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů Kritéria posouzení formálních náležitostí žádostí: žádost o poskytnutí grantu sub-projektu je předložena ve třech vyhotoveních (1x originál, 2x kopie) žádost o poskytnutí grantu sub-projektu je předložena v elektronické podobě (na dvou označených CD) tištěná a elektronická verze jsou shodné ve formuláři žádosti jsou vyplněny všechny požadované údaje jsou doloženy všechny požadované přílohy tištěná verze žádosti a příslušné přílohy jsou podepsány statutárním orgánem, případně pověřenou osobou, přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti, žádost a přílohy jsou dodány v předepsaném formátu a nejsou pevně spojeny dohromady.

46 46 1. Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů Kritéria pro posouzení oprávněnosti žádostí : žadatel splňuje definici příjemce v rámci výzvy, sub-projekt se vztahuje k dané aktivitě, žádost odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě, umístění sub-projektu je v souladu s výzvou, délka trvání sub-projektu nepřesahuje stanovené maximum ve výzvě, požadovaná výše grantu nepřesahuje stanovené maximum ve výzvě, požadovaná výše grantu nepřesahuje % z celkových oprávněných nákladů stanovené ve výzvě (je-li relevantní), je doloženo spolufinancování, je dodržena podmínka neposkytování nedovolené veřejné podpory

47 47 2. Hodnocení kvality sub-projektu Hodnocení kvality žádostí bude realizováno posouzením žádostí expertními hodnotiteli. hodnocení kvality provádí vždy dva expertní hodnotitelé nezávisle na sobě, hodnotitel je pro danou žádost vybrán na základě profesního zaměření a zkušeností, maximální počet bodů, které může sub-projekt získat, je 100 bodů, výsledné bodové hodnocení jednotlivé žádosti bude aritmetickým průměrem bodových hodnocení obou expertních hodnotitelů, kteří provedli hodnocení, v případě, že rozdíl bodů posouzené Žádosti dvěma expertními hodnotiteli bude roven nebo vyšší než 30 bodů, bude provedeno hodnocení žádosti třetím expertním hodnotitelem.

48 48 2. Hodnocení kvality sub-projektu Pokud při hodnocení kvality sub-projektu nastane případ, kdy některá z daných kritérií: 1.schopnosti žadatele, 2.význam (relevance) sub-projektu, 3.struktura sub-projektu, rizika a výstupy, 4.hospodárnost a udržitelnost sub-projektu, 5.horizontální (průřezové) politiky, budou ohodnocena nulovým počtem bodů, bude taková žádost automaticky vyloučena z dalšího hodnocení.

49 49 2. Hodnocení kvality sub-projektu Žádosti, které dosáhnou aritmetického průměru minimálně 70 bodů ze 100 možných, budou doporučeny a předloženy k projednání hodnotící komisi. Žádosti, které dosáhnou méně než 70 bodů, nebudou doporučeny, budou vyřazeny a nebudou dále projednávány hodnotící komisí.

50 50 3. Hodnotící komise Členy hodnotící komise nominuje Ministerstvo zdravotnictví, zástupci Moravskoslezského a Olomouckého kraje, nestátní neziskové organizace a odborná společnost. Každý hlasující člen má náhradníka, který je nominován stejně jako řádný člen hodnotící komise.

51 51 3. Hodnotící komise Jednání hodnotící komise Hodnotící komise posuzuje jen doporučené žádosti, tj. takové, které dosáhly výsledného bodového hodnocení min. 70 bodů. hodnotící komise se řídí bodovým hodnocením a stanoví pořadí sub-projektů. hodnotící komise posuzuje návaznost a provázanost aktivit sub-projektu s rozpočtem sub-projektu. hodnotící komise musí hlasovat o každé jednotlivé žádosti. Konečná rozhodnutí hodnotící komise musí být přijata vždy se souhlasem nadpoloviční většiny (min. 4 hlasy ).

52 52 Informace o výběru sub-projektu Podle výsledků hodnocení kvality žádostí o poskytnutí grantu bude seznam sub-projektů doporučených k financování předložen ke schválení poradě vedení MZ. Žadatel bude osloven dopisem, kde mu bude oznámeno doporučení k financování, doporučení mezi náhradní sub-projekty nebo nedoporučení žádosti, a to do 10 pracovních dnů od schválení výstupu poradou vedení.

53 53 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Princip financování sub-projektů Ing. Jana Štědrá

54 54 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS Investiční projekty: v oznámení o schválení sub-projektu bude žadatel vyzván k předložení podkladů nutných pro zaregistrování v EDS/SMVS. Neinvestiční projekty (pro NNO, aktivita III.): vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace mimo systém EDS/SMVS (nemusí být podklady pro EDS/SMVS, jen finanční plán), v podkladech KP uvede plán čerpání na jednotlivá monitorovací období (3 měsíce) po celou dobu realizace sub-projektu a dále na jednotlivé roky, při tvorbě finančního plánu se musí brát v úvahu pravidlo vyplacení druhé části dotace (přibližně 60%) po předložení min. první průběžné zprávy.

55 55 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS na základě těchto podkladů budou vyhotoveny Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se následně zašlou k formální kontrole a podpisu KP, v Podmínkách Rozhodnutí bude uvedena povinnost vedení zvláštního účtu sub-projektu. KP bude vyzván k předložení čísla tohoto účtu, následně bude vyhotoveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané mimo systém EDS/SMVS). Rozhodnutí s Podmínkami EF/5 zkompletuje. Jedno paré zašle KP a jedno paré zůstane MZ ČR.

56 56 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS Projekty ostatních typů příjemců na základě formulářů EDS/SMVS bude vydána Registrace akce, KP sub-projektu bude vyzván ke kontrole návrhu Podmínek, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí/Stanovení výdajů, po kontrole Podmínek budou následně zkompletovány s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/ Stanovení výdajů.

57 57 Administrace plateb a princip financování sub-projektů MZ ČR a příspěvkových organizací MZ ČR(dále jen PO MZ ČR S účinností od 1.1. 2013 dojde k proplácení výdajů sub-projektů výhradně prostřednictvím Integrovaného systému státní pokladny. Podrobný postup financování bude upřesněn aktualizovanou verzí Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů. V současné době je jasné pouze to, že budou zrušeny čerpací účty v ČNB. Hlavní principy však budou obdobné.

58 58 Administrace plateb a princip financování sub-projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.) Sub-projekty NNO budou financovány prostřednictvím zálohových plateb, které budou vymezeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané mimo systém EDS/SMVS). platí pouze pro Aktivitu III., u neinvestičních projektů nestátních neziskových organizací, v aktivitě I. a II. je financování ex-post. ze zvláštního účtu sub-projektu bude KP hradit oprávněné výdaje, a v případě potřeby rovněž výdaje neoprávněné spojené s realizací projektu. Na tento účet budou příjemci zaslány prostředky grantu a zároveň je KP povinen převádět na něj prostředky na vlastní spolufinancování, případné financování neoprávněných výdajů a předfinancování prostředků grantu.

59 59 Administrace plateb a princip financování sub-projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.) Prostředky grantu budou na zvláštní účet sub-projektu zasílány v etapách: první záloha bude ve výši přibližně 30% celkové výše schváleného grantu, druhá zálohová platba bude ve výši přibližně 60% celkové výše schváleného grantu, zbývající výše grantu ze skutečných celkových oprávněných výdajů projektu bude vyplacena po ukončení projektu, po vyúčtování poslední Žádosti o platbu.

60 60 Administrace plateb a princip financování sub- projektů nestátních neziskových organizací (u Aktivity III.) po vyčerpání 90% první zálohové platby požádá KP o druhou zálohovou platbu. platba bude KP zaslána na základě příkazu k převodu prostředků na účet KP (zvláštní účet sub-projektu). žádost o druhou zálohovou platbu může být podána nejdříve po schválení žádosti o platbu, tj po schválení první monitorovací zprávy. Toto je třeba zohlednit při tvorbě finančního plánu sub-projektu. EF/5 na základě žádosti finanční prostředky proplatí. KP bude jednotlivé uhrazené výdaje zahrnovat do Žádostí o platbu, které jako přílohu k Průběžným zprávám o sub- projektu předkládá 1x za 3 měsíce.

61 61 Administrace plateb a princip financování sub- projektů ostatních typů příjemců týká se organizací zřizovaných a zakládaných kraji a obcemi, fyzických a právnických osob a organizací zřízených nestátními neziskovými organizacemi a nestátních neziskových organizací (pro Aktivitu II. a Aktivitu I.) KP sub-projektů v průběhu realizace sub-projektu hradí výdaje z vlastních zdrojů. Dotace je na základě žádosti o platbu zaslána ex-post prostřednictvím Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace.

62 62 Žádost o platbu (platí pro všechny konečné příjemce sub-projektů) do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období (3 nebo 6 měsíční) zasílá konečný příjemce sub-projektu žádost o platbu prostředků spolu s průběžnou zprávou o sub- projektu, včetně všech příloh zprostředkovateli programu EF/5. žádost o platbu zahrnuje oprávněné výdaje vzniklé v daném monitorovacím období. v případě financování ex-post (týká se ostatních typů konečných příjemců) vydá EF/5 Pokyn pro platební příkaz, lhůta pro zaslání prostředků na účet příjemce je 15 pracovních dnů. EF/5 při kontrole žádosti o platbu za sub-projekt kontroluje především oprávněnost výdajů a zamezení duplicitě výdajů. u financování prostřednictvím zálohových plateb a nastavení rozpočtového limitu bude Žádost o platbu podkladem pro vyúčtování. V případě zálohových plateb bude poslední Žádost o platbu podkladem pro proplacení poslední části grantu.

63 63 Prokazatelnost výdajů KP sub-projektu a jejich kontrola výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady. výdaje musí být uhrazeny a jejich uhrazení musí být doloženo kopiemi bankovních výpisů při podání žádosti o platbu. transakce související se sub-projektem musí být jednoznačně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí se sub-projektem nesouvisejících. každý originál dodavatelské smlouvy, objednávky a účetního dokladu musí být opatřen názvem sub-projektu (minimálně zkrácený). datum uskutečnění zdanitelného plnění (případně datum vystavení) na jednotlivých účetních dokladech musí spadat do období realizace sub-projektu, tj. maximálně do data ukončení sub-projektu.

64 64 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Veřejné zakázky Ing. Martina Juřicová

65 65 Druhy zakázek 1)Zakázky podle předmětu: Dodávky (§ 8 ZVZ) Stavební práce (§ 9 ZVZ) Služby (§ 10 ZVZ) 2) Zakázky podle předpokládané hodnoty: A.Zakázky s vyšší hodnotou stanovené Programem švýcarsko-české spolupráce -Nad 500 000 CHF -Předložit zadávací dokumentaci a dokumenty k výběrovému řízení i v anglickém jazyce – kontrolu výběrového řízení provádí také Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci. B. Zakázky s vyšší hodnotou (podlimitní a nadlimitní) -Limit: 3 782 000 Kč pro dodávky a služby, 146 447 000 Kč pro stavební práce C. Zakázky malého rozsahu (ZMR) -na služby a dodávky do 1 mil. Kč bez DPH, na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH. -Platnost limitu do 31. 12. 2013 D. Přímé nákupy - Do 10 000 CHF - Povinnost dokumentovat výběr dodavatele a stanovení ceny (např. analýzou trhu – oslovení možných dodavatelů)

66 66 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Při zadávání a průběhu veřejných zakázek je třeba se řídit: Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (ZVZ); Platným příkazem ministra zdravotnictví ČR (Příkaz č.12/2012 Protikorupční strategie); Příručkou pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů. Obecné zásady při zadávání veřejných zakázek: Transparentnost - srozumitelně informovat uchazeče a dodavatele Proporcionalita - zohlednit cenu zakázky ve srovnání s náklady na proces jejího zadání Rovné zacházení - přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům či uchazečům Zákaz diskriminace - neoprávněně znevýhodňovat jednoho či více dodavatelů/uchazečů oproti ostatním Vzájemné uznávání osvědčení - akceptovat doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou kvalifikaci Povinnost postupovat: hospodárně, účelně a efektivně

67 67 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Zakázky s vyšší hodnotou - Všichni zadavatelé (bez ohledu na ZVZ): povinnost postupovat vždy podle ZVZ a podle finančními limitů platných pro zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ. - Příjemce, který není zadavatelem dle zákona v oznámení/výzvě uvede, že se nejedná o zadávací řízení dle ZVZ, avšak se ZVZ a finančními limity bude řídit. Přepočet - Aktuální kurz CZK/CHF vyhlášený ČNB platný k poslednímu pracovnímu dni předposledního měsíce před plánovaným vyhlášením.

68 68 Povinnosti při zadávání zakázek platné pro všechny Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: - Podle § 13, § 14 (dodávky), § 15 (služby), § 16 (stavební práce) ZVZ - Není dovoleno předmět jedné zakázky rozdělit tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty - Při předání návrhu zadávací dokumentace ke kontrole EF/5 přiložit: Čestné prohlášení o způsobu stanovení ceny, Prohlášení o stanovení předpokládané hodnoty – detailní popis Výzkum trhu – minimálně 3 nabídky (rozepsat dodavatele a ceny) Posudek odborníka s uvedením jeho jména, zaměstnavatele, životopisem. Obdobná realizovaná zakázka (vlastní nebo jiným subjektem), do 1 roku nazpět.

69 69 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. 1)Zadávací dokumentace -Součástí přípravy ZD musí být Prohlášení o objektivnosti a důvěrnosti – podepíší všichni, kteří se podíleli na přípravě ZD -Externí zhotovitel ZD - prohlášení objektivnosti a důvěrnosti součástí smlouvy a sankce v případě porušení -Prohlášení bude součástí kontroly průběhu veřejné zakázky. -Doložit způsob stanovení ceny -Součástí ZD: - návrh smlouvy o dílo (nesmí obsahovat klauzuli o důvěrnosti, uvést souhlas se zveřejněním smluvního vztahu) - doložka o bezúhonnosti - požadavek na odevzdání čestného prohlášení dodavatele k doložce o bezúhonnosti (u konsorcia podepisují všichni členové) -Navázat sankce či jiné opatření v zadávacích podmínkách za nedodržení lhůt (např. dokončení dodávky).

70 70 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. 2) Hodnoticí kritéria nejnižší nabídková cena ekonomická výhodnost nabídky, jedním ze sub-kritérií musí být nabídková cena Kritérium ekonomické výhodnosti pouze ve výjimečných a odůvodněných případech – podléhá schválení EF/5. 3) Komise pro otevírání obálek - Jedním ze členů komise musí být zástupce zadavatele (tj. kmenový zaměstnanec). - Každý člen komise pro otevírání obálek musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti. 4) Hodnoticí komise (HK) - Nepodjatost členů HK a náhradníků - Každý člen hodnotící komise a další osoby, musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti.

71 71 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Zakázky malého rozsahu nad 10 000 CHF 1)Výzva k podání nabídky -Zaslat výzvu alespoň 3 dodavatelům, kteří jsou schopní plnit řádně a včas. Není dovoleno vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců. -Uveřejnit na svých webových stránkách po celou dobu lhůty pro podání nabídek. -V den uveřejnění informovat emailem EF/5 (email doporučujeme archivovat). -Výzva musí obsahovat Doložku o bezúhonnosti, další náležitosti viz Příručka. -Uvést ve výzvě, pokud se nebude jednat o zadávací řízení dle ZVZ. - Dodatečných informace odeslat všem osloveným dodavatelům a uveřejnit na webových stránkách. -Lhůta pro podání nabídek: min. 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům a uveřejnění. - Zadavatel může připustit i elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem.

72 72 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Zakázky malého rozsahu nad 10 000 CHF 2) Otevírání obálek a hodnotící komise (HK) - Komise pro otevírání obálek: min. 3 členové, jeden člen musí být zástupce zadavatele. Funkci může vykonávat hodnotící komise. - HK minimálně 3 členové, alespoň jedna osoba odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu zakázky a jedna osoba zástupce zadavatele. - Stanovit minimálně jednoho náhradníka. - Členové komisí jsou povinni podepsat Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. - HK je usnášeníschopná nadpoloviční většinou pozvaných členů (náhradníků) a zároveň je dodržen minimální počet 3 osob a rozhoduje na principu většiny přítomných. - Zakázky, které nebyly doručeny včas nebo nesplňují požadavky zadavatele budou vyloučeny a nebudou dále hodnoceny. Zadavatel dotčené uchazeče informuje (e- mail nebo dopis).

73 73 Povinnosti vyplývající z Programu švýcarsko-české spolupráce Zakázky malého rozsahu -Výstup HK: všemi členy podepsaný zápis + ČP o nepodjatosti a důvěrnosti seznam posouzených a vyřazených nabídek; zdůvodnění vyloučení předložené nabídky popis způsobu hodnocení nabídek; výsledek hodnocení; údaj o složení komise 3) Uzavření smlouvy -Vybraný dodavatel je vyzván k uzavření smlouvy spolu s rozhodnutím o přidělení zakázky. -Pro všechny VZ malého rozsahu nad 10 000 CHF musí být uzavřena písemná smlouva. -Smlouva musí obsahovat Doložku bezúhonnosti a musí být uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky.

74 74 Kontrola výběrových řízení ze strany EF/5 1)Po schválení sub-projektu zaslat plán veřejných zakázek. 2)Zaslat elektronickou verzi kompletní zadávací dokumentace (ZD) 30 kalendářních dní před plánovaným vyhlášením veřejné zakázky. U zakázek s předpokládanou hodnotou ≥ 500 000 CHF také v anglické verzi, min. 60 dní před plánovaným vyhlášením. Se ZD se předkládá dále: ČP o způsobu stanovení ceny Prohlášení o stanovení předpokládané hodnoty – detailní popis Výzkum trhu – minimálně 3 nabídky (rozepsat dodavatele a ceny) Posudek odborníka s uvedením jeho jména, zaměstnavatele, životopisem Obdobná realizovaná zakázka (vlastní nebo jiným subjektem) Čestné prohlášení, že technická specifikace odpovídá projektové žádosti 3)Zaslat odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 ZVZ - Vyhláška č. 232/2012 Sb. 4)Doporučení: zaslat formuláře Předběžné oznámení a Oznámení o zakázce 5)Po vydání souhlasného stanoviska EF/5 lze zahájit výběrové řízení.

75 75 Kontrola výběrových řízení ze strany EF/5 6)V den zahájení informovat e-mailem o zahájení (uvést číslo zakázky ve Věstníku). 7)Poslat pozvánky na komisi pro otevírání obálek, hodnotící komise + informaci o složení HK min. 8 pracovních dní předem. 8)Po ukončení VŘ zaslat kopie: jednotlivých nabídek (CD) a všech dokumentů stanovených v ZVZ. U zakázek s hodnotou nad 500 000 CHF zaslat dokumenty v anglické verzi s výjimkou nabídek. 9)EF/5 provede kontrolu a vydá stanovisko. Stanovisko EF/5 závazné, nelze bez něj uzavřít smlouvu. Každá smlouva musí obsahovat doložku o bezúhonnosti. 10)V případě námitek je povinností průběžně informovat EF/5 o dalším vývoji. 11)Po podpisu smlouvy zaslat EF/5 její kopii do 10 pracovních dní. 12)EF/5 vystaví do 20 pracovních dní od podpisu smlouvy potvrzení, že výběrové řízení proběhlo v souladu s národní legislativou a příslušnými směrnicemi EU a zašle konečnému příjemci na vědomí. U nadlimitních zakázek bude potvrzení zasláno v anglické verzi Švýcarské agentuře pro rozvoj a spolupráci.

76 76 Doporučení a upozornění - Při stanovení předpokládané hodnoty provést aktuální průzkum trhu. - Využívat institutu zadávání částí veřejných zakázek podle § 98. - V ZD vyhradit možnost zrušit VŘ a odstoupit od smlouvy v případě, že by nebyla poskytnuta dotace. - Dostatečně zdokumentovat a archivovat průběh VŘ (žádost o poskytnutí ZD, dodatečných informací, evidence komunikace zadavatel a dodavatelé § 148 ZVZ, protokol o otvírání obálek, zápisy z jednání) - Formální požadavky na nabídky (číslování, počet kopií apod.) jen formou doporučení. - Důkladná kontrola nabídek (kvalifikace, technické specifikace).

77 77 Doporučení a upozornění - Zveřejňovat všechny stanovené náležitosti na profilu zadavatele - Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. - Dodatečné informace rozeslat všem „známým“ uchazečům (pokud e- mailem, vyžadovat odpověď od příjemce o přečtení) a zveřejnit na profilu. - Informace o námitkách zaslat písemně všem uchazečům. - Zaslat informace o uzavření smlouvy uchazečům - Odpovědnost za správnost zadání zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. Je na příjemci finančních prostředků.

78 78 Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 1 z Programu „Zdraví“ Monitoring Ing. Eva Tomsová

79 79 Monitoring = pravidelné předkládání zpráv o průběhu realizace sub-projektů (hledisko věcné, finanční plnění výsledků a cílů sub-projektu) Konečný příjemce sub-projektu je povinen EF/5 předkládat: Průběžné zprávy o sub-projektu Výroční zprávy o sub-projektu Závěrečnou zprávu o sub-projektu Zprávy o udržitelnosti sub-projektu V českém jazyce, na vyžádání poskytovatele v anglickém jazyce Formuláře – příloha Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů V elektronické i tištěné podobě

80 80 Monitoring Průběžná zpráva o sub-projektu Informace o průběhu projektu Monitorovací období 3 (NNO) nebo 6 měsíců (ostatní příjemci) Předložení do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období Přílohou každé průběžné zprávy je Žádost o platbu za sub-projekt Další přikládané přílohy: Pověření k podpisu, podklady o zajištění publicity, soupis uhrazených dokladů, kopie účetních dokladů, doklady prokazující stavební výdaje, doklady prokazující osobní výdaje, seznam čísel účtů a názvů bank, výpisy z bankovních účtů, smlouvy s dodavateli, doklady související se zadávacím řízením, výpis z oddělené účetní evidence (závěrečná zpráva), popis vedení oddělené účetní evidence a účetní osnova (první monitorovací zpráva)

81 81 Monitoring Kontrola průběžné zprávy a žádosti o platbu Posouzení věcné, finanční a formální správnosti Do 15 pracovních dnů od předložení Vše v pořádku – informování konečného příjemce Nedostatky: Výzva k doplnění/opravě údajů (max. do 10 pracovních dnů) Neodstranění nedostatků ze strany příjemce do stanoveného termínu → neoprávněný výdaj Po kontrole každé průběžné zprávy provedena analýza rizik, dle výsledku provedení auditu u sub-projektu

82 82 Monitoring Výroční zpráva o sub-projektu Informace o postupu v rámci aktivit a o platbách provedených ve vymezeném období Popis výstupů a výsledků sub-projektu včetně odůvodnění odchylek Souhrn finančních dat (není však spojena s žádostí o platbu) Předložení do 15 dnů od ukončení kalendářního roku V českém jazyce Kontrola do 15 pracovních dnů Výzva k doplnění Nedostatek informací Nesoulad s informacemi v předložených průběžných zprávách

83 83 Monitoring Závěrečná zpráva o sub-projektu Shrnutí implementace celého sub-projektu Zaměřena na popis výsledků a výstupů sub-projektu Příjemce vyzván k jejímu předložení po úspěšném provedení kontroly poslední průběžné zprávy o sub-projektu (termín předložení zpravidla 10 pracovních dní) Předložení max. do 3 měsíců od ukončení realizace sub-projektu (zdržení kontroly poslední průběžné zprávy – předložení neprodleně) V českém jazyce Kontrola do 15 pracovních dnů Výzva k doplnění Nedostatek informací Nesoulad s informacemi v předložených průběžných zprávách

84 84 Monitoring Zpráva o udržitelnosti sub-projektu Povinnost předkládat po dobu udržitelnosti sub-projektu každoročně do 20 pracovních dnů od uplynutí 12 měsíců od ukončení realizace kontrola do 15 pracovních dnů od předložení Informace pro poskytovatele, zda konečný příjemce po dobu udržitelnosti plní povinnosti dané v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů zda jsou výstupy sub-projektu využívány podle původního účelu zda došlo k udržení cílů a indikátorů o změnách sub-projektu o případných kontrolách sub-projektu

85 85 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Děkujeme Vám za pozornost! Kontaktní osoby pro danou výzvu: Odbor evropských fondů, Oddělení finančních mechanismů Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová,tel.: 224 972 372, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz vedoucí oddělenízdenka.zatloukalova@mzcr.cz Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: martina.juricova@mzcr.czmartina.juricova@mzcr.cz Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: renata.bednarova@mzcr.czrenata.bednarova@mzcr.cz Ing. Eva Tomsová, tel.: 224 972 860, email: eva.tomsova@mzcr.czeva.tomsova@mzcr.cz Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: jana.stedra@mzcr.czjana.stedra@mzcr.cz


Stáhnout ppt "1 Program implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR ( Program „Zdraví “) Seminář pro žadatele Výzva č. 1 26.11.2012 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google