Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost základních složek IZS při řešení následků radiační havárie v zóně havarijního plánování mjr. Mgr. Štěpán Kavan Hasičský záchranný sbor Jihočeského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost základních složek IZS při řešení následků radiační havárie v zóně havarijního plánování mjr. Mgr. Štěpán Kavan Hasičský záchranný sbor Jihočeského."— Transkript prezentace:

1 Činnost základních složek IZS při řešení následků radiační havárie v zóně havarijního plánování mjr. Mgr. Štěpán Kavan Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

2 Struktura příspěvku Vnitřní bezpečnost státu a IZS Vnitřní bezpečnost státu a IZS Pojmové vymezení: radiační havárie, zóna havarijního plánování Pojmové vymezení: radiační havárie, zóna havarijního plánování Činnost složek IZS Činnost složek IZS Závěr Závěr

3 IZS jako nástroj vnitřní bezpečnosti státu Bezpečnost je zajišťována kombinací preventivních a reaktivních nástrojů. Ochrana společnosti je zaměřena na lidskou bezpečnost – ochranu obyvatelstva v návaznosti na ochranu ekosystému. Jedním ze základních nástrojů vnitřní bezpečnosti ČR je INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS). Bezpečnost je zajišťována kombinací preventivních a reaktivních nástrojů. Ochrana společnosti je zaměřena na lidskou bezpečnost – ochranu obyvatelstva v návaznosti na ochranu ekosystému. Jedním ze základních nástrojů vnitřní bezpečnosti ČR je INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS). Propojený, sjednocený systém součinnosti je založen na úzké spolupráci jeho složek. Jedná se o právně vymezený systém spolupráce a koordinace, který se podílí na naplňování ústavního práva občanů na poskytnutí pomoci ze strany státu v případě ohrožení zdraví nebo života. Propojený, sjednocený systém součinnosti je založen na úzké spolupráci jeho složek. Jedná se o právně vymezený systém spolupráce a koordinace, který se podílí na naplňování ústavního práva občanů na poskytnutí pomoci ze strany státu v případě ohrožení zdraví nebo života.

4 Charakteristika IZS Hlavním úkolem IZS je koordinace postupu orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek při přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Složky IZS, které se podílí na zajištění a provádění úkolů v případě radiační havárie JE Temelín, plní v rámci své havarijní připravenosti úkoly vyplývající ze zák. č. 239/2000 Sb., prováděcích právních předpisů a úkoly jim stanovené zvláštními právními předpisy. Hlavním úkolem IZS je koordinace postupu orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek při přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Složky IZS, které se podílí na zajištění a provádění úkolů v případě radiační havárie JE Temelín, plní v rámci své havarijní připravenosti úkoly vyplývající ze zák. č. 239/2000 Sb., prováděcích právních předpisů a úkoly jim stanovené zvláštními právními předpisy. Základní právní předpisy: Základní právní předpisy: - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění. v platném znění. - Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění. - Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění. Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí kraje JPO, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba.

5 Radiační havárie Radiační havárie – událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Radiační havárie – událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí.

6 Zóna havarijního plánování Zóna havarijního plánování (ZHP) je oblast v okolí jaderného zařízení, v níž na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie jsou uplatňovány požadavky z hlediska havarijního plánování a ochrany obyvatelstva pro případ radiační havárie. Území ZHP tvoří plocha kruhu o poloměru 13 km od středu kontejnmentu 1. výrobního bloku JE Temelín, který kopíruje správní území obcí, které se nacházejí na hranici uvedeného kruhu.

7 Jednotky požární ochrany (JPO) JPO při mimořádné události na JETE tvoří HZS krajů, HZS podniku ČEZ a.s., jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a Záchranný útvar HZS ČR Hlučín. Tyto jednotky zabezpečují: provádění záchranných a likvidačních prácí provádění záchranných a likvidačních prácí dekontaminace osob, vozidel,věcných prostředků před příjezdem Armády ČR, poté ve spolupráci s AČR dekontaminace osob, vozidel,věcných prostředků před příjezdem Armády ČR, poté ve spolupráci s AČR označování nebezpečného území označování nebezpečného území Dále se podílí na zabezpečení: Dále se podílí na zabezpečení: evakuace evakuace náhradního ubytování náhradního ubytování humanitární pomoc humanitární pomoc pomoci při realizaci mimořádných veterinárních opatření pomoci při realizaci mimořádných veterinárních opatření vedení evidence vstupu zasahujících příslušníků HZS do ZHP vedení evidence vstupu zasahujících příslušníků HZS do ZHP zajištění průjezdnosti evakuačních tras – likvidace následků dopravních nehod zajištění průjezdnosti evakuačních tras – likvidace následků dopravních nehod výdej ochranných prostředků zasahujícím složkám výdej ochranných prostředků zasahujícím složkám

8 Činnost Hasičského záchranné sboru ČR Činnost HZS ČR při řešení následků radiační havárie je realizována ve třech základních rovinách: A)Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR. B) Hasičské záchranné sbory krajů. C)Záchranný útvar HZS ČR Hlučín.

9 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Plní funkci národního bodu varování. Plní funkci národního bodu varování. Zajišťuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních (ZaL) prací: Zajišťuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních (ZaL) prací: - zabezpečuje opatření ve prospěch ZaL prací z úrovně ministerstva, ostatních ministerstvech a jiných ústředních správních úřadů, - eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků, - organizuje spojení ministerstva s postiženým územím. Spolupracuje na monitorování situace. Spolupracuje na monitorování situace. Mobilní monitorovací skupiny jsou tvořeny: Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, laboratoř HZS ČR Kamenice, Třemošná, Tišnov, Frenštát pod Radhoštěm.

10 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Při přípravě na mimořádnou událost v JE Temelín: zpracovává a koordinuje zpracování Vnějšího havarijního plánu (VHP) JE Temelín, zpracovává a koordinuje zpracování Vnějšího havarijního plánu (VHP) JE Temelín, nařizuje, připravuje a účastní se cvičení, nařizuje, připravuje a účastní se cvičení, uzavírá dohody o plánované pomoci na vyžádání a další dohody pro potřebu VHP JE Temelín. uzavírá dohody o plánované pomoci na vyžádání a další dohody pro potřebu VHP JE Temelín. Zajišťuje připravenost na plnění úkolů v oblasti ochrany životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a mimořádnými událostmi v souladu se zákonem č. 238/2000Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů).

11 Příjem a vyhodnocení informací o mimořádné události na JETE. Příjem a vyhodnocení informací o mimořádné události na JETE. Zabezpečení vyrozumění o MU složkám IZS, státním orgánům a orgánům územních samosprávných celků dle VHP JETE. Zabezpečení vyrozumění o MU složkám IZS, státním orgánům a orgánům územních samosprávných celků dle VHP JETE. Spouštění sirén v ZHP na pokyn směnového inženýra JE Temelín. Spouštění sirén v ZHP na pokyn směnového inženýra JE Temelín. Zajištění odvysílání varovných relací v ČT 1, ČRo 1. Zajištění odvysílání varovných relací v ČT 1, ČRo 1. Další činnosti v rámci operačního řízení. Další činnosti v rámci operačního řízení. HZS JčK – Krajské operační a informační středisko

12 Hasičské záchranné sbory krajů Dle vývoje MU na JETE a v případě zajištění dekontaminace osob a techniky dojde Dle vývoje MU na JETE a v případě zajištění dekontaminace osob a techniky dojde k vyrozumění: - HZS Jihočeského kraje, - HZS hlavního města Prahy, - HZS kraje Vysočina, - HZS Jihomoravského kraje, - HZS Středočeského kraje.

13 Záchranný útvar HZS ČR Hlučín Síly a prostředky záchranného útvaru vyslané na místo zásahu k mimořádné události se považují za jednotku požární ochrany. V rámci činnosti při řešení následků radiační havárie v zóně havarijního plánování zajišťuje Záchranný útvar HZS ČR Hlučín dekontaminaci a výstavbu Materiální základny humanitární pomoci. Materiální základna humanitární pomoci pohotovost k naložení materiálu a zahájení jeho vývozu do 360 minut od obdržení požadavku, od obdržení požadavku, výstavba MZHP na teritoriu republiky do 24 hodin, výstavba MZHP na teritoriu republiky do 24 hodin, kapacita MZHP je 150/150 osob. kapacita MZHP je 150/150 osob.

14 Zdravotnická záchranná služba Poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a zdravotnické pomoci v ZHP a mimo ZHP, na místech dekontaminace a v místech náhradního ubytování (v nezbytných případech). Poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a zdravotnické pomoci v ZHP a mimo ZHP, na místech dekontaminace a v místech náhradního ubytování (v nezbytných případech). Zabezpečení odvozu raněných/vážně nemocných do zdravotnických zařízení. Zabezpečení odvozu raněných/vážně nemocných do zdravotnických zařízení.

15 Policie České republiky Uzavírání komunikací hlídkami zaujetím určených pevných stanovišť v ZHP: Uzavírání komunikací hlídkami zaujetím určených pevných stanovišť v ZHP: -prověření a zajištění průjezdnosti komunikací a evakuačních tras, -regulace pohybu osob a vozidel v ZHP, -hlídková činnost v ZHP. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve spolupráci s městskou policií a AČR ( Vojenskou policií): Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve spolupráci s městskou policií a AČR ( Vojenskou policií): - obnova veřejného pořádku a bezpečnosti v případě jeho narušení v průběhu evakuace, v místech dekontaminace a v příjmových obcích, -zajištění ochrany majetku v místech provedení evakuace.

16 Policie České republiky Identifikování neznámých zemřelých osob, Identifikování neznámých zemřelých osob, vyhledávání pohřešovaných osob, vyhledávání pohřešovaných osob, spolupráce s ostatními zasahujícími složkami IZS, spolupráce s ostatními zasahujícími složkami IZS, vedení evidence vedení evidence vstupu zasahujících vstupu zasahujících příslušníků Policie ČR do ZHP.

17 Činnost základních složek IZS při řešení následků radiační havárie v zóně havarijního plánování se provádí v závislosti na způsobu průběhu radiační havárie a šíření uniklých radioaktivních látek. K efektivnímu případnému zásahu složek IZS při mimořádné události je nezbytné uskutečňovat taktická cvičení za účelem přípravy složek IZS a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při MU.

18 Děkuji za pozornost stepan.kavan@jck.izscr.cz


Stáhnout ppt "Činnost základních složek IZS při řešení následků radiační havárie v zóně havarijního plánování mjr. Mgr. Štěpán Kavan Hasičský záchranný sbor Jihočeského."

Podobné prezentace


Reklamy Google