Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelnost projektu Karlovy Vary, 5. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelnost projektu Karlovy Vary, 5. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 Udržitelnost projektu Karlovy Vary, 5. listopadu 2015

2 1.Základní zdroje informací o povinnostech 2.Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce 3.Nejčastější pochybení v době udržitelnosti 4.Výše finančních oprav Obsah - program 2

3  Smlouva o poskytnutí dotace (čl. II., V., IX., XIII. a XVII.)  Příručka pro příjemce včetně příloh, zejména: - Metodický pokyn pro publicitu (příloha č. 2) - Přepočtený stav zaměstnanců (příloha č. 10) - Metodika změn projektů (příloha č. 11a) - Metodické listy k indikátorům (příloha č. 15)  M etodika pro výpočet finanční mezery projektů vytvářejících příjem ROP SZ - příloha č. 10A Příručky pro žadatele  Metodické doporučení k uzavírání programového období 2007 – 2013 (MMR – NOK) – bod 12 Základní zdroje informací o povinnostech 3

4  ExMP č. 72 – Metodika změn projektů  ExMP č. 60 – Metodické listy k indikátorům  ExMP č. 59 – Udržitelnost projektu  ExMP č. 56 – Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu  ExMP č. 55 – Přepočtený stav zaměstnanců  ExMP č. 52 – Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ  ExMP č. 45 – Pojištění majetku Základní zdroje informací o povinnostech 4

5  Udržitelnost projektu Doba, po kterou musí příjemce zachovat výstupy projektu. Efekty projektu musejí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu (u malého nebo středního podniku v případě investic nebo vytvořených pracovních míst po dobu 3 let ode dne finančního ukončení projektu). 5 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

6  Splnit účel projektu a zachovat ho po dobu udržitelnosti; dosažené hodnoty indikátorů je třeba uchovat po celou dobu udržitelnosti  Nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu ŘO  Pronajmout či vypůjčit majetek pouze s písemným souhlasem ŘO a za stanovených podmínek 6 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

7  Nakládání s majetkem - pronájem 1.Na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení; výjimka (výlučná majetková práva, výkon činnosti ve prospěch příjemce, příjemce ovládá řízení a kontrolu nájemce, nesmí být prospěch pro soukromý subjekt); 2.Bez výběrového řízení při zpracování znaleckého posudku – doložení, že cena nájmu je v čase a místě obvyklá.  Nakládání s majetkem – výpůjčka  bezplatnost;  nepřenášení výhody na podnikatelské subjekty;  nekomerční účel výpůjčky;  předmětem výpůjčky jsou pouze věci či prostory využívané ve veřejném nekomerčním zájmu. 7 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

8  Nakládání s majetkem - jednorázové užívání - Zpravidla bez smlouvy - Nutno dodržet transparentnost = zveřejnit ceník a provozní řád - Jasné stanovení: - provozních hodin; - místně obvyklé ceny za hodinu, případně za delší časový úsek; - povoleného účelu užití. 8 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

9  Zástavní právo - Zřídit zástavní právo vztahujícího se na majetek, který je předmětem projektu a/nebo pořízený z dotace bude umožněno v odůvodněných případech pouze na základě předchozího písemného souhlasu ŘO. Souhlas je možné udělit v případě, kdy zástavní právo bude maximálně do výše vlastního podílu příjemce na spolufinancování projektu, a to nestátním neziskovým organizacím a malým a středním podnikům. -doložit kopii úvěrové smlouvy, splátkový kalendář (pokud není součástí úvěrové smlouvy) a zástavní smlouvu, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy o úvěru, -předložit jako přílohu prvního monitorovacího hlášení/monitorovací zprávy následujícího po uzavření úvěrové smlouvy a zastavení nemovitosti (podle toho, co nastane dříve) originál Listu vlastnictví se zápisem zástavního práva, -předložit potvrzení od banky, která úvěr poskytla, že řádně splácí splátky úvěru, včetně uvedení zbývající částky, kterou musí příjemce ještě uhradit. 9 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

10  Pojistit majetek -pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený z dotace, a to nejpozději ke dni ukončení projektu, -slouží k náhradě škod souvisejících se zničením nebo poškozením majetku, tak aby příjemce byl schopen naplnit účel projektu, tj. zachovat po stanovené období výsledky realizace projektu, -po celou dobu udržitelnosti projektu a minimálně do výše poskytnutých finančních prostředků; pojistná smlouva musí být doložena poskytovateli nejpozději společně s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku, přičemž každou změnu či prodloužení pojistné smlouvy je příjemce povinen poskytovateli doložit v nejbližší možné monitorovací zprávě, -předložit úhrady pojistného výpisy z bankovního účtu, -předložit pojistná hlášení o pojistné události.  Výjimky (nepojistitelný majetek, nehospodárnost pojištění) – nutné prokázat 10 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

11  Zásahy do investice Aktivita, jejímž následkem je dočasná nebo trvalá změna technických parametrů nebo indikátorů projektu. Obecně můžeme rozlišovat tři druhy zásahů. a) Zásahy z důvodu havárie nebo jiné nepředvídatelné události: odstranění následků povodní nebo záplavových děšťů a zabránění vzniku podobných škod v budoucnu. 11 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

12 b) Zásahy, které vedou k trvalé změně projektu - investici nelze uvést do původního stavu: změna plochy nebo využití revitalizovaného území výstavba objektů na území revitalizovaném z dotačních prostředků stavební zásah do silnice, která byla rekonstruovaná z dotačních prostředků, z důvodu výstavby chodníků úprava vnitřních dispozic objektu přístavba k objektu vybudovaného nebo zrekonstruovaného z dotačních prostředků 12 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

13 c) Zásahy, které lze uvést do původního stavu: oprava kanalizace pod komunikací rekonstruované z dotačních prostředků přechodné využití zpevněné plochy vybudované z dotačních prostředků pro deponii materiálu vybudování nové technologie v objektu rekonstruovaného z dotačních prostředků s nutností dočasného stavebního zásahu 13 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

14 -Příjemce je povinen oznámit zásahy do investice předem, u očekávaných zásahů minimálně 15 pracovních dnů před vznikem zásahu do investice. V odůvodněných případech může příjemce oznámit očekávaný zásah do investice i ve lhůtě kratší. -U neočekávaných zásahů do investice je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku neočekávaného zásahu, např. v případech havárie. -Příjemce zásah do investice oznamuje příslušnému ORKP prostřednictvím formuláře „Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu“ (příloha č. 11b Příručky pro příjemce) – současně dokládá stanovené přílohy 14 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

15 -Po realizaci zásahu do investice příjemce dotace poskytne následující informace: a) smlouvu o dílo, kde dílem se rozumí zásah do investice, b) zákres trvalé změny projektu do dokumentace skutečného provedení nebo do realizační dokumentace stavby, v případech, kdy se dokumentace skutečného provedení nepořizovala, c) skutečné vyčíslení změny indikátorů, pokud nastala, d) skutečné finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice. 15 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

16 -Pro akceptovatelnost výše uvedených zásahů do investice je nutné dodržet následující podmínky: a) povolení poskytovatele dotace na základě žádosti, b) zachování účelu, cíle, výstupů a indikátorů projektu po dobu udržitelnosti projektu, c) uvedení investice do původního stavu, splnění technických norem a použitých technologií (je následně ověřováno), d) po dobu zásahu se pozastavuje lhůta udržitelnosti operace (projektu), e) čestné prohlášení příjemce, že nečerpá žádné další dotace (tím se rozumí, že neuplatňuje způsobilé výdaje) na uvedení do původního stavu, f) vrácení dotace, popřípadě její části, vztahující se ke způsobilým výdajům v případě trvalé změny projektu, která neumožňuje uvedení do původního stavu 16 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

17  Oznamovat všechny změny, které se v průběhu udržitelnosti vyskytnou  Zajistit plnění partnerských smluv - partnerské smlouvy a činnosti nejsou uzavřeny, resp. vykonávány po stanovenu dobu projektu; např. nesoulad s údaji uvedenými v Žádosti o dotaci – „..partner se podílí na projektu ve všech fázích.“, ve skutečnosti se partner nepodílí na projektu ve fázi udržitelnosti, resp. došlo k ukončení partnerské smlouvy.  Dodržet harmonogram předkládání monitorovacích zpráv – termíny jsou uvedeny v dopise o finančním ukončení projektu  Veřejní zadavatelé jsou povinni dále předložit relevantní dokumenty prokazující splnění povinnosti dle § 147a odst. 1 písm. b) a c) ZVZ, a to s nejbližší Monitorovací zprávou (zveřejnění na profilu - výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů veřejné zakázky) 17 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

18  Uchovávat dokumentaci k projektu po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (nejen účetní doklady) -složka musí obsahovat všechny dokumenty k projektu, musí být uchovávány originály dokumentů, složka musí obsahovat i komunikaci s ÚRR  Provádět propagaci projektu v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a závazkem příjemce uvedeném v žádosti o dotaci 18 Důležité povinnosti a pravidla pro příjemce

19  Neudržení monitorovacích indikátorů  Pronájem majetku bez souhlasu poskytovatele  Zásahy do investice bez oznámení/souhlasu poskytovatele  Nenahlášení poškození nebo odcizení majetku  Prodej majetku 19 Nejčastější pochybení v době udržitelnosti

20  Partnerské smlouvy:  nejsou uzavřeny na celou dobu projektu; např. nesoulad s údaji uvedenými v Žádosti o dotaci – „...partner se podílí na projektu ve všech fázích...“;  po prodloužení doby realizace projektu nepokrývají partnerské smlouvy dobu udržitelnosti projektu – uzavřeny na konkrétní časový úsek (např. na 5 let), končí pak dříve, protože se při uzavírání partnerských smluv předpokládalo dodržení harmonogramu projektu;  není doloženo, jak se partner podílí na realizaci projektu – účast ve všech třech fázích projektu a na publicitě projektu. 20 Nejčastější pochybení v době udržitelnosti

21  Zjištění v oblasti dodržení pravidel publicity - internetové stránky příjemce/projektu:  neprezentují projekt v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu;  neobsahují v zápatí stránky viditelně uvedenou informaci o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením povinných údajů);  nemají funkční odkazy (hyperlinky) k webovým stránkám www.europa.eu a www.nuts2severozapad.cz. 21 Nejčastější pochybení v době udržitelnosti

22  Zjištění v oblasti dodržení pravidel publicity – pamětní deska:  obsahuje nesprávné odkazy/informace (nesprávné uvedení názvu/etapy projektu, chybný odkaz na stránky EU apod.);  příjemce neprovádí kontrolu umístěné pamětní desky – jedná se zejména o úseky silnic, cyklostezky apod. Publicitu je povinen příjemce dodržet i v době udržitelnosti projektu. Dochází k poškození či odcizení;  Příjemce nevede složku projektu dle metodiky ROP Severozápad (nutnost doložit veškeré dokumenty související s projektem po celou dobu udržitelnosti) 22 Nejčastější pochybení v době udržitelnosti

23 23 Výše finančních oprav Popis porušeníVýše finanční opravy Předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti projektu 100 % dotace vztahující se k majetku Nenaplnění monitorovacích indikátorů 0 – 10 %0 % Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 10 % až 30 % včetně 0,5 – 1 % dotace Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 30 % Proporcionálně s ohledem na výši plnění (% dotace) = 90 - % plnění indikátoru Nezajištění povinné udržitelnosti projektu Proporcionálně s ohledem na dobu neplnění = skutečná doba neplnění podmínky/stanovená doba udržitelnosti * částka dotace

24 24 Výše finančních oprav Popis porušeníVýše finanční opravy Zřízení zástavního práva v rozporu se Smlouvou 100 % dotace vážící se k zatíženému majetku Pronajmutí/vypůjčení majetku pořízeného z dotace v rozporu se Smlouvou (příjemce napraví) 0,05 – 0,1 % dotace Pronajmutí/vypůjčení majetku pořízeného z dotace v rozporu se Smlouvou bez zjednání nápravy 100 % dotace Převedení vlastnického práva k majetku pořízenému, byť i jen částečně z dotace v rozporu se Smlouvou 100 % dotace vážící se k převáděnému majetku Nesplnění povinnosti pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený z dotace 0,5 – 1 % dotace vážící se k nepojištěnému majetku Použití majetku pořízeného z dotace na jiné účely, které nesouvisí přímo s předkládaným projektem (bez souhlasu) 100 % dotace

25 25 Výše finančních oprav Popis porušeníVýše finanční opravy Zcizení majetku podpořeného z dotace bez pořízení nového majetku 100 % dotace vážící se ke zcizenému majetku Archivace – absence Smlouvou požadovaných dokumentů vztahujících se k projektu 100 % dotace vážící se k chybějícím dokumentům

26 Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 email: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu


Stáhnout ppt "Udržitelnost projektu Karlovy Vary, 5. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google