Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, TR: 11-23/25S: (1/2-)7-16-24-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické alkoholické vůně,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, TR: 11-23/25S: (1/2-)7-16-24-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické alkoholické vůně,"— Transkript prezentace:

1 Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, TR: 11-23/25S: (1/2-)7-16-24-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické alkoholické vůně, dobře mísitelná s vodou i organickými rozpouštědly, vysoce hořlavá. Páry jsou snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. Vznícení působením horkých povrchů, jisker nebo otevřeného ohně.

2 Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, TR: 11-23/25S: (1/2-)7-16-24-45 Toxikologie: Toxický při vdechování a při požití. LD 50 =5628 mg/kg (krysa orálně), LC 50 = 64000 ppm/4h (krysa inhalačně). Tekutina a páry poškozují CNS, zvláště zrakové nervy s nebezpečím oslepnutí; vstřebává se i pokožkou. Po požití a po vstřebání poškození ledvin, jater a srdce. Projevuje se nejprve jako stav opojení, křečemi v břiše, závratěmi, bolestmi hlavy, nevolností a zvracením, lehkou narkózou, později poruchami vidění, bezvědomím až zástavou dechu. Bezpečné nakládání: Uchovávat v chladnu a dobře uzavřených obalech, ne společně s oxidujícími látkami. Zajistit větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou, zbytky methanolu se ani ve formě vodných roztoků nesmí dostat do odpadních vod (nebezpečná látka pro vodní organismy). Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem A, při vysokých koncentracích dýchací přístroj, dodržovat zásady BP, větrání.

3 Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, TR: 11-23/25S: (1/2-)7-16-24-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít 30-40 ml ethylalkoholu (v podobě alkoholického nápoje, ne čistý ethanol). Dávku ethylalkoholu opakovat. Udržovat hladinu 1 promile ethanolu v krvi. V každém případě podat 2 lžičky jedlé sody a zajistit hojný přívod tekutiny (izotonický roztok glukózy). Je vhodné chránit oči před světlem (obvaz). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO 2, pěna. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Větší množství odčerpat, malé absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

4 Látky toxické Formaldehyd (36-38 % roztok), CH 2 O TR: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45-51 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristického štiplavého zápachu, dobře mísitelná s vodou, hořlavá. Páry se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch.

5 Látky toxické Formaldehyd (36-38 % roztok), CH 2 O TR: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45-51 Toxikologie: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. LD 50 =100 mg/kg (krysa orálně). Silné podráždění nosu a nosohltanu, záchvaty kašle, silné slzení. Při krátkém účinku 0,001-0,002% je značně ztížené dýchání. Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Je karcinogenem kat.3. Pro vodní prostředí škodlivý. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu a chladnu (ale nad +8ºC) a dobře uzavřených obalech. Zajistit větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou, zbytky formaldehydu se nesmí vylévat do odpadu ani po zředění. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem A, dodržovat zásady BP, větrání.

6 Látky toxické Formaldehyd (36-38 % roztok), CH 2 O TR: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45-51 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 10-20 min po požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Zajistit lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO 2, pěna. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním savým materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

7 Látky toxické Fenol, C 6 H 5 OH TR: 24/25-34S: (1/2-)28-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka, bezbarvá až načervenalá, charakteristického dezinfekčního zápachu. Nerozpustná ve vodě, rozpouští se v organických rozpouštědlech. Hořlavá, při zahřátí na vyšší teploty se rozkládá za úniku výbušných a korozivních plynů. Koroduje mnoho materiálů, běžně používaných na obaly.

8 Látky toxické Fenol, C 6 H 5 OH TR: 24/25-34S: (1/2-)28-45 Toxikologie: Jedovatá látka. Snadno se vstřebává kůží a touto cestou vyvolává otravu. Vdechnuté páry leptají dýchací cesty. LD 50 =317 mg/kg (krysa orálně) resp. 669 mg/kg (krysa dermálně), LC 50 =316 mg/m 3 (krysa inhalačně). Při styku s kůží způsobuje těžké poleptání. Vdechované páry leptají dýchací cesty, zřídka i plíce. U těžké otravy i smrt ochrnutím centrálního nervového systému. Při chronickém či subchronickém působení poškozuje CNS, játra a ledviny. Pro vodní prostředí je škodlivý. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu, chladnu a temnu v dobře uzavřených obalech. Likvidovat pouze odbornou firmou. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, rouška, dodržovat zásady BP, větrání.

9 Látky toxické Fenol, C 6 H 5 OH TR: 24/25-34S: (1/2-)28-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 10 min po požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 10-15 min.. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem, postižené místo potřít rostlinným (nejlépe olivovým) olejem. Zajistit lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO 2, pěna, malé požáry i vodou. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň (výbušné páry), zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách předat k odborné likvidaci.

10 Látky toxické Dusitan draselný, KNO 2 O, TR: 8-25S: (1/2-) 45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná látka bílé až nažloutlé barvy zabarvení, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky). Je hygroskopický, rozkládá se nad 400ºC za uvolňování nitrózních plynů.

11 Látky toxické Dusitan draselný, KNO 2 O, TR: 8-25S: (1/2-) 45 Toxikologie: Toxický při požití. LD 50 =200 mg/kg (králík). Působí vasodilataci a přeměnu krevního barviva. Při zasažení dochází k pálení očí a sliznic, objevuje se dráždivý kašel, bolesti hlavy, nevolnost, závratě, pokles krevního tlaku, bušení srdce, zčervenání obličeje, kolaps; při těžké otravě modravé zabarvení pokožky. Pro vodní organismy nebezpečná látka. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých a krytých skladech. odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání.

12 Látky toxické Dusitan draselný, KNO 2 O, TR: 8-25S: (1/2-) 45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

13 Látky toxické Dusitan sodný, NaNO2 O, TR: 8-25S: (1/2-) 45 Obdobné nebezpečné vlastnosti a zacházení jako u dusitanu draselného.

14 Látky toxické Chlorid barnatý, BaCl 2 TR: 20-25S: 45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná látka bílé barvy, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá. Při zahřívání na vyšší teploty se rozkládá.

15 Látky toxické Chlorid barnatý, BaCl 2 TR: 20-25S: 45 Toxikologie: Toxický při požití. LD 50 =118 mg/kg (potkan). Po požití dochází k podráždění sliznic, objevuje se nausea, slinění, zvracení až kolika, průjem. Systemické účinky zahrnují: srdeční arytmie, bradykardie (zpomalená srdeční činnost), zvýšený krevní tlak, šok, selhání oběhu a svalová ztuhlost. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých skladech při teplotách 15-25ºC v dobře uzavřených nádobách. Při manipulaci zamezit tvorbě prachu. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor (v případě tvorby prachu), dodržovat zásady BP, odsávání.

16 Látky toxické Chlorid barnatý, BaCl 2 TR: 20-25S: 45 První pomoc: Při nadýchání prachu přenést na čerstvý vzduch, umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody, následně podejte síran sodný (1 pol. lžíce na 1/4 l). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Voda použitá k hašení se nesmí dostat do kanalizace. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

17 Látky toxické Rtuť, Hg TR: 23-33S: (1/2-)7-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Kovově lesklá vysoce pohyblivá kapalná látka stříbrné barvy, díky vysokému povrchovému napětí prakticky nesmáčí žádné materiály a snadno se rozptyluje do malých pohyblivých kulových kapiček. Nerozpustná v rozpouštědlech, z běžných kyselin reaguje snadno pouze s kyselinou dusičnou za uvolnění nitrózních plynů. Reaguje s kyslíkem, acetylenem, amoniakem, oxidem chloričitým, karbidem vápníku, lithiem, mědí a oxidanty. Při reakci s amoniakem, aminy, acetylenem a kyselinou šťavelovou tvoří přitom explozivní sloučeniny citlivé na mechanické podněty. Při zahřívání se snadno odpařuje.

18 Látky toxické Rtuť, Hg TR: 23-33S: (1/2-)7-45 Toxikologie: Toxická při vdechování. Nebezpečí kumulativních účinků. Ukládá se zejména ve vnitřních orgánech, které nevratně poškozuje. Při otravě se projevuje kovovou chutí v ústech, nevolností, zvracením, bolestmi břicha a průjmy, objevuje se kašel, dušnost, horečka. Látka je karcinogenem kategorie 3. Bezpečné nakládání: Uchovávat v dobře uzavřených nerozbitných nádobách při teplotách do 30ºC a při dobrém větrání skladovacích prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, při vysokých koncentracích par v ovzduší (nad 0,15 mg/m 3 ) použít izolační dýchací přístroj, dodržovat zásady BP, větrání laboratoře.

19 Látky toxické Rtuť, Hg TR: 23-33S: (1/2-)7-45 První pomoc: Při nadýchání prachu přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst, nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Obaly chladit vodou. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Posypat rozlitou rtuť práškovou sírou nebo polysulfidem vápenatým, aby se snížilo její odpařování (vzniká povlak sulfidu rtuťnatého) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě. Malé množství lze posbírat za pomoci měděného plíšku pokrytého rtuťovou amalgamou. Odpadní rtuť je vhodné uchovávat pod vrstvou vody, která rovněž snižuje její odpařování.


Stáhnout ppt "Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, TR: 11-23/25S: (1/2-)7-16-24-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické alkoholické vůně,"

Podobné prezentace


Reklamy Google