Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci"— Transkript prezentace:

1 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Chroman draselný, K2CrO4 T, N R: /37/ /53 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka sytě žlutého zabarvení, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky).

2 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Chroman draselný, K2CrO4 T, N R: /37/ /53 S: Toxikologie: Může vyvolat rakovinu při vdechování resp. může vyvolat poškození dědičných vlastností (karcinogen a mutagen kategorie 2). Po požití prudké bolesti v trávicím traktu, poškození ledvin. LD50=180 mg/kg (myš). Silně leptá nosní sliznici a pokožku, působí těžko hojitelné vyrážky. Silně dráždí oči, může dojít k poškození rohovky. Může rovněž vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých a krytých skladech. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání.

3 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Chroman draselný, K2CrO4 T, N R: /37/ /53 S: První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 30 min od požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 15 min. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat vždy lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Při úniku provést evakuaci, zabránit vdechování osobami a potřísnění pokožky, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt vlhkým inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

4 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 O, T R: /22-33 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka bílé barvy, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky). Při zahřátí na teplotu vyšší než 470 °C dochází k rozkladu látky za tvorby velmi jedovatých nitrosních plynů.

5 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 O, T R: /22-33 S: Toxikologie: Škodlivé při vdechování a při požití. LD50=74 mg/kg (myš dermálně). Vstřebává se plícemi a působí jako protoplasmatický jed, který vyvolává změny zejména nervové soustavy, krve a cév. Teratogenní látka. Projevy otravy: křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, někdy křeče a poruchy srdeční činnosti; při větší intoxikaci poškození ledvin a jater. Nebezpečí kumulativních účinků. Při nadýchání možnost vzniku plicního edému i se zpožděním dvou dnů. Škodlivé pro vodní prostředí. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých a krytých skladech, odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy a ženy v reprodukčním věku.

6 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 O, T R: /22-33 S: První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Vdechovat každých 10 minut 5 vstřiků z dávkovače aerosolu s dexametasonem do ústupu obtíží. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím nebo suspenzí oxidu hořečnatého). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

7 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Oxid olovnatý žlutý, PbO T R: / S: 53-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná látka žluté barvy, obvykle prášek, rozpustný v kyselině dusičné i octové, za tepla v alkalických hydroxidech. Nehořlavý, podporuje však hoření jiných látek (oxidační účinky).

8 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Oxid olovnatý žlutý, PbO T R: / S: 53-45 Toxikologie: Může poškodit plod v těle matky (kat.1). Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností (kat.3). Zdraví škodlivý při vdechování (nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší 0,1 mg/m3) a při požití. Toxický při vdechování. Projevy otravy: křečovité bolesti břicha, slabě hmatný tep; poškození krvetvorby. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých skladech, odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy.

9 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Oxid olovnatý žlutý, PbO T R: / S: 53-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím), nepodávat mléko. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami. Při úniku provést evakuaci, omezit prášení, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

10 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Akrylamid (2-propenamid), T, N R: /37/ /53 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka bílé barvy, rozpustná ve vodě a polárních rozpouštědlech, hořlavá, zejména v přítomnosti silných oxidačních činidel. Snadno polymeruje, při rychlé polymeraci bouřlivý průběh. Při vysoké teplotě se rozkládá za vzniku nebezpečných plynů.

11 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Akrylamid (2-propenamid), T, N R: /37/ /53 S: První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nebo mléka. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 15 min. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat vždy lékařskou pomoc, obzvláště přetrvávají-li pocity pálení či bolesti na postižených místech. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit nejlépe práškem, pěnou nebo CO2. Při úniku provést evakuaci, zabránit vdechování osobami a potřísnění pokožky, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt vlhkým inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

12 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Benzen, C6H6 F, T R: /23/24/25 S: 53-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické aromatické vůně, nemísitelná s vodou, mísitelná s většinou organických rozpouštědel, vysoce hořlavá, páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

13 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Benzen, C6H6 F, T R: /23/24/25 S: 53-45 Toxikologie: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. LD50=930 mg/kg (potkan orálně). Nadýchání vysokých koncentrací par dráždí dýchací cesty i oči a může rychle přivodit smrtelné ochrnutí CNS (obrna dýchání). Poškozuje CNS, játra, ledviny, kostní dřeň (poruchy krvetvorby – karcinogen kat. 1). Při otravách se příznaky podobné opilosti, poruchy srdečního rytmu, bezvědomí, zástava dechu. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu a chladnu (ale nad 10ºC), větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem, dodržovat zásady BP, větrání.

14 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Benzen, C6H6 F, T R: /23/24/25 S: 53-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex).

15 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2 T R: 61-20/21-36 S: 53-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina, dobře mísitelná s vodou, mísitelná s většinou organických rozpouštědel, hořlavá kapalina III. třídy; nebezpečí vznícení při zahřátí páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

16 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2 T R: 61-20/21-36 S: 53-45 Toxikologie: Může poškodit plod v těle matky (kat.2). Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí oči. LD50=2800 mg/kg (krysa orálně), LD50=4720 mg/kg (králík dermálně), LC50=9400 ppm/2 hod (myš inhalačně). Příznaky postižení: pálení v nose, nosohltanu, pálení očí a kůže. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení. Při silné expozici může dojít k poškození jater a ledvin Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu a chladnu, větrání, ne na přímém slunci, nepoužívat otevřený oheň. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem proti org. parám, dodržovat zásady BP, větrání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy.

17 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2 T R: 61-20/21-36 S: 53-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a vypít cca 0,2 l vody, nevyvolávat zvracení a zajistit okamžitě lékařskou pomoc. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěnými vodními proudy nebo pěnou. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex).


Stáhnout ppt "Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci"

Podobné prezentace


Reklamy Google