Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+R:28-32S: (1/2-)28-45 Fyzikálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+R:28-32S: (1/2-)28-45 Fyzikálně."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+R:28-32S: (1/2-)28-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bílá krystalická látka, hořlavá, dobře rozpustná ve vodě (nestabilní, uvolňuje nitrózní plyny), s kyselinami reaguje za vývinu vysoce toxických par kyseliny azidovodíkové.

2 Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+R:28-32S: (1/2-)28-45 Toxikologie: Vysoce toxický při požití. LD 50 =27 mg/kg (potkan) Dráždí ústřední nervstvo. Dráždí oči i kůži, dýchací cesty (plicní edém), nevolnost, bolesti hlavy, křeče, bezvědomí. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, ne spolu s kyselinami. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle případně respirátor, dodržovat zásady BP.

3 Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+R:28-32S: (1/2-)28-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody (po odstranění kontaminovaného oděvu). Vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru lze hasit pěnou či vodní mlhou, malý požár i práškem. Pozor na toxické plyny a možnost výbuchu. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, pokrýt inertním práškovým materiálem (zemina, písek).

4 Látky vysoce toxické Brom, Br 2 T+, CR:26-35-50S: (1/2-)7/9-26-45-61 Fyzikálně chemické vlastnosti: Červenohnědá kapalina štiplavého zápachu, málo rozpustná ve vodě, více v organických rozpouštědlech a kyselinách. Silné oxidační činidlo, při styku s organickými látkami může dojít ke samovznícení.

5 Látky vysoce toxické Brom, Br 2 T+, CR:26-35-50S: (1/2-)7/9-26-45-61 Toxikologie: Vysoce toxický při vdechování. LD 50 =2600 mg/kg (potkan orálně). Působí na ústřední nervstvo, způsobuje těžké poleptání (hluboké vředy), při nižších koncentracích dráždí oči i kůži, dýchací cesty (kašel až do křečí, zánět plic), zvracení, bolesti hlavy. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, dobré větrání, ne spolu s hořlavými látkami. Chránit před teplem a slunečním zářením. Likvidovat pouze odbornou firmou. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, funkční větrání.

6 Látky vysoce toxické Brom, Br 2 T+, CR:26-35-50S: (1/2-)7/9-26-45-61 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody se 3 lžičkami soli). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody (po odstranění kontaminovaného oděvu). Vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru nehoří, okolní požár hasit vodní mlhou. Pozor na toxické páry a možnost samovznícení při styku s organickou látkou. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, překrýt vodou pro snížení rychlého odpařování. Sanovat inertním savým materiálem (zemina, vapex, vertikulit apod.).

7 Látky vysoce toxické Dichroman draselný, K 2 Cr 2 O 7 T+, NR: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 S: 53-45-60-61 Fyzikálně chemické vlastnosti: Oranžová až červená krystalická látka, rozpustná ve vodě. Silné oxidační činidlo, při styku s organickými a všemi redukčními látkami může dojít k prudké reakci.

8 Látky vysoce toxické Dichroman draselný, K 2 Cr 2 O 7 T+, NR: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 S: 53-45-60-61 Toxikologie: Vysoce toxický při vdechování, toxický při požití. LD 50 =95 mg/kg (krysa orálně). Může vyvolat rakovinu či genetické poškození (kat. 2). Při požití způsobuje prudké bolesti v trávicím traktu, poškozuje játra a ledviny, methemoglobinémie (i při chronickém a subchronickém působení). Dráždí a poškozuje pokožku i sliznice. Vysoce toxický pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené v suchu a chladnu, v dobře uzavřených obalech. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, zajistit odsávání.

9 Látky vysoce toxické Dichroman draselný, K 2 Cr 2 O 7 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody, do 30 min). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem, pokrýt sterilním obvazem. Vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru sám nehoří, požár hasit pěnou či vodou. Při úniku zabránit průniku do kanalizace, pokrýt inertním práškovým materiálem (zemina, písek, vápenec). V případě úniku roztoku je vhodné redukovat Cr 6+ na Cr 3+ slabým redukčním činidlem, např. siřičitanem sodným Poznámka: Roztoky K 2 Cr 2 O 7 jsou vysoce toxické od koncentrace 7 hm. %, v rozmezí 0,1 až 7 hm. % jsou toxické.

10 Látky vysoce toxické Dichroman sodný dihydrát, Na 2 Cr 2 O 7 · 2H 2 O T+, NR: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 S: 53-45-60-61 Vlastnosti obdobné dichromanu draselnému.

11 Látky vysoce toxické Dichroman sodný, Na 2 Cr 2 O 7 O, T+, NR: 49-46-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53 S: 53-45-60-61 Vlastnosti obdobné dichromanu draselnému, má navíc výrazně silnější oxidační účinky.

12 Látky vysoce toxické Dichroman amonný, (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 E, T+, NR: 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53 S: 53-45-60-61 Vlastnosti obdobné dichromanu sodnému, navíc je v suchém stavu explozivní a je hořlavý.

13 Látky vysoce toxické Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů) T+, NR:26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61 Fyzikálně chemické vlastnosti: Alkalické kyanidy jsou bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, v kyselých roztocích se uvolňuje HCN, vonící po hořkých mandlích. Kyanidová skupina se může odštěpovat i z organických sloučenin (např. nitrily). Silné komplexní činidlo.

14 Látky vysoce toxické Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů) T+, N R:26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61 T oxikologie: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Jeden z nejsilnějších jedů, LD 50 =10 mg/kg (krysa orálně), resp. 3 mg/kg (člověk orálně). HCN vznikající v kyselém prostředí (např. žaludek) se velmi rychle vstřebává a reaguje s Fe 3+ cytochromoxidázy dýchacího řetězce v mitochondriích – inhibice buněčného dýchání. Smrt může nastat velmi rychle (sekundy až minuty od expozice), nejrychleji při vdechnutí HCN. Při nižších koncentracích se nejprve projevuje otrava únavou, bolestí hlavy, hučením v uších, pokožka zrůžoví. Při těžších otravách se projevují hypoxické křeče. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, dobré větrání, ne spolu s kyselinami. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, zajistit místní odsávání.

15 Látky vysoce toxické Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů) T+, N R:26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61 První pomoc: Při těžkém postižení je důležitý co nejrychlejší zásah. Lze podávat dusitany (10 ml 3% roztoku NaNO 2 ), oxidující Fe 2+ na Fe 3+, lze podat amylnitrit nebo obdobně působící 4 ‑ dimethylaminofenol podporující tvorbu kyanmethemoglobinu. Detoxikaci urychluje podání thiosíranu sodného (20 ml 10-20% roztoku) podporující tvorbu rhodanidu. Lze využít i tvorbu pevných komplexů podáním Co 2 EDTA. V případě lehkých případů použijeme klasické postupy – při nadýchání vyvedení na čerstvý vzduch, při požití zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody, při potřísnění důkladný oplach vodou.Vždy co nejrychleji zajistit lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru nehoří, okolní požár hasit podle hořících materiálů. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, překrýt inertním savým materiálem (zemina, vapex, vertikulit apod.).


Stáhnout ppt "Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+R:28-32S: (1/2-)28-45 Fyzikálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google