Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období3. PředmětČeský jazyk Téma hodinyBiblické mýty OznačeníOP VK (III/2) – Čj/6 – 13 VyučujícíMgr. Michal Oblouk

2 BIBLICKÉ MÝTY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

3 IVAN OLBRACHT (1882 – 1952) - - český spisovatel-prozaik, publicista, novinář a překladatel německé prózy ZE STARÝCH LETOPISŮ – zpracování starých českých mýtů a pověstí BIBLICKÉ PŘÍBĚHY - příběhy ze Starého zákona, zaměřil se na kapitoly, které vyprávějí o historii, o společenských a politických poměrech, o politickém zřízení a o způsobu myšlení jednoho ze starověkých národů, dílo zobrazuje utrpení a pronásledování starožidovského národa

4 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY O stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Vražda Kainova, O potopě světa, Stavění věže a zmatení jazyků, Zničení Sodomy a Gomory, O velké poslušnosti, Prvorozenství za misku čočky prodané, Příběh Josefův, Mojžíš, Desatero božích přikázání, Lid nestatečný, Mojžíšova smrt, Dobytí Jericha, Tři sta mužů statečných více než třicet tisíc, Těžká oběť, O Samsonovi, David a Goliáš, Saulova nenávist, Král David zpívá žalmy, Davidův hřích, Trest Davidův, O moudrosti Šalamounově, Judit, Jonáš a ryba, Do zajetí Babylónského, V zajetí, Hodokvas Belsazarův, Královna Ester, Návrat do Jeruzaléma

5 O STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Příběh o tom, jak Bůh v sedmi dnech stvořil naši planetu. První den stvořil zemi a světlo, druhý den oblohu, třetí den moře a souši, trávu, stromy, rostliny, čtvrtý den slunce, měsíc, hvězdy, pátý den ryby a ptáky, šestý den zvířata, muže a ženu, sedmý den požehnal a po práci odpočíval.

6 ADAM A EVA - Hospodin stvořil muže Adama, z jeho žebra ženu Evu - oba žili v ráji - okusili jablko ze zakázaného stromu vědění a poznali dobro a zlo - Bůh potrestal jejich neposlušnost vyhnáním z ráje

7 VRAŽDA KAINOVA - Kain a Ábel byli synové Adama a Evy - zlý Kain byl rolníkem, spravedlivý Ábel pastýřem ovcí - jednou společně obětovali Bohu - Kainova oběť se nelíbila, a proto bratra zabil - Bůh ho potrestal, učinil z něj tuláka a vtiskl mu na tvář znamení, aby ho nikdo nezabil

8 O POTOPĚ SVĚTA - Bůh se rozhodl seslat na zemi potopu a vyhladit lidstvo, protože lidé byli na sebe zlí - Noe byl spravedlivý, proto ho Bůh vybral, aby postavil archu pro svou rodinu a všechna zvířata - lidé pyšní a bezbožní se utopili, Noe se spasil na lodi a po potopě začal obývat zemi jen on a jeho synové

9 STAVĚNÍ VĚŽE A ZMATENÍ JAZYKŮ - Noemovi synové začali stavět věž, jejíž vrchol by dosahoval až k nebi - Bohu se nelíbila jejich pýcha, proto zmátl jazyky těch, kteří věž stavěli, aby si vzájemně nerozuměli

10 ZNIČENÍ SODOMY A GOMORY - lidé ve městech Sodoma a Gomora žili rozmařile a bezbožně - Bůh se rozhodl města zničit, zachránil ale Lota, spravedlivého a čestného člověka, jeho ženu a dvě dcery

11 O velké poslušnosti Pastýři Abrahamovi se ve stáří zjevil Bůh a pravil, že jeho žena bude mít syna. Jednoho dne mu ale Hospodin dal rozkaz, aby svého syna obětoval. Abraham vyšel na posvátné místo a už chtěl Izáka, svého syna, zabít, objevil se ale anděl a řekl, že svou poslušnost Bohu dokázal a aby chlapce nechal žít. Prvorozenství za misku čočky prodané Izák, syn Abrahamův, měl dva syny – chlupatého Ezaua a Jákoba. Raději měl Ezaua a požehnání od Izáka před smrtí mělo patřit právě Ezauovi. Jákob byl ale chytrý a vymámil na Ezauovi za misku čočky prvorozenství a pak předstoupil před Izáka s kozlečími kůžemi na sobě a dostal bratrovo požehnání. Jákob musel prchnout, protože se Ezau takovým podvodem velmi rozlítil. Jákob se s Ezauem potkal až po letech a měl strach, že jej Ezau zabije, avšak Ezau mu odpustil a rozešli se v lásce. Příběh Josefův Jákob měl dvanáct synů a nejradši z nich měl Josefa. Ostatní bratři Josefa nesnášeli, a tak ho prodali do otroctví a otci řekli, že ho roztrhaly divoké šelmy. Avšak Josef byl houževnatý a z pozice otroka se v Egyptě vypracoval až na moudrého faraonova rádce. Díky svým snům, které mu posílal Bůh, věděl o sedmi letech bídy, která čekají okolní svět. V Egyptu byl blahobyt. Jeho bratři z vedlejší země za ním přišli, avšak Josefa nepoznali, ale on je ano. Za obilím u něj byli několikrát a nakonec jim Josef odhalil, kdo je a odpustil jim. Celá Josefova rodina pak přesídlila do Egypta.

12 MOJŽÍŠ - pokolení Jákobovo zůstalo v Egyptě po čtyři století, ale egyptští již na Josefovy dobré skutky pro Egypt zapomněli, faraon rozkázal zabíjet všechny izraelské novorozené chlapce - novorozeného Mojžíše poslala jeho matka po řece a vylovila jej egyptská princezna - Mojžíš vyrostl při dvoře, ale když se stal dospělým, začal soucítit se svým utiskovaným lidem a zjevil se mu Bůh - chtěl, aby sdělil faraonovi, že vyvede izraelský lid z Egypta - faraon nechtěl přijít o otroky, proto Bůh seslal na Egypt deset egyptských ran - faraon nakonec povolil - Hospodin silou větru rozdělil mořskou hladinu tak, že vznikla suchá cesta, kudy Mojžíš se svým lidem prošel - jakmile se za nimi vrhli Egypťané, moře se zavřelo a egyptské vojsko pohltilo

13 DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ - Mojžíš shromáždil svůj lid pod horou Sinaj - vystoupil na vrchol, kde rozmlouval s Hospodinem - Hospodin stanovil pro lid desatero božích přikázání - Mojžíš je oznámil lidu, vytesal do kamenných desek a uložil do zlaté truhlice (Archa úmluvy)

14 Lid nestatečný Mojžíš žil se svým lidem na poušti, bojoval s různými národy a po čtyřiceti letech je Hospodin dovedl k zemi zaslíbené. Tuto zemi ovšem obývali lidé velmi silní a izraelští se jich zalekli. Když jim zvědové líčili krásy kananejské země, chtěli je bojící se lidé ukamenovat. Bohovi se to nelíbilo, a proto musel Mojžíš svůj lid odvést do pouště, aby zemřeli všichni, kdo pamatovali egyptské otroctví. Mojžíšova smrt Po čtyřiceti letech na poušti se z bojácného lidu stal lid statečný a došli k zemi zaslíbené. Nyní již byli ochotni ji dobýt. Ovšem Mojžíš byl jeden ze starých, jako jediný pamatoval egyptské otroctví, a tak Bůh vzal Mojžíše k sobě. Dobytí Jericha Aby izraelští dobyli město nepřátel, museli na to jít značně vychytralým způsobem. Šest dní chodil lid kolem Jericha, nesli před sebou archu úmluvy a sedm beraních rohů. Sedmého dne kněží zatroubili na rohy, lid naráz zakřičel, hradby Jericha se zbořily a izraelské vojsko obyvatelstvo Jericha pobilo. Zachovali jen dívku Ráchel a její rodinu, protože pomohla židovským zvědům. Tři sta mužů statečných více než třicet tisíc Izraelští se zabydleli v zemi kananejské, ale Madiáni je ustavičně sužovali svými nájezdy. S boží pomocí je porazili - Bůh se zjevil pastýři Gedeonovi, ten vzal třicet tisíc mužů, z nichž mu po několika zkouškách zbylo jen tři sta. Vytáhli proti Madiánským, napadli je v noci a Gedeon je i se zbytky svého vojska všechny pobil. Těžká oběť Po Madiánských začal Izrael napadat kmen Ammonitů. Jeft Galádský stanul v čele vojska v bitvě proti Ammonitským. Když viděl jejich počet, řekl, že v případě vítězství obětuje cokoli, co první doma potká. Zvítězil, ale doma první potkal svou milovanou dceru. Plakal, ale obětoval ji.

15 O SAMSONOVI - Izrael i po porážce Ammonitských nezůstal v pokoji a tentokrát je obtěžoval lid filištínský - Samson (neobyčejný silák) si vzal za manželku Filištínku jménem Dalila - ta ho zradila, dala mu ostříhat vlasy, ve kterých byla ukryta jeho síla, Filištínští mu vypíchli oči a zesměšňovali ho - když mu vlasy dorostly, pomstil se - Samsona si přivedli na jednu hostinu v chrámu a on celý chrám zbořil, sám zahynul

16 DAVID A GOLIÁŠ - v době vlády prvního izraelského krále Saula sebrali Filištínští vojsko a vytáhli proti Izraeli - z jejich vojska každý den vyšel obrovský bojovník Goliáš - všichni měli z Goliáše strach, David se rozhodl, že s ním bude bojovat - vzal si jen pastýřskou mošnu s pár oblázky – jedním pomocí praku trefil Goliáše do čela, kde mu uvízl - nakonec mu jeho mečem usekl hlavu - když to viděli Filištínští, utekli, izraelští je pronásledovali a většinu z nich zabili

17 Saulova nenávist Králi Saulovi se David zalíbil a vzal si ho k sobě. Jak David vyrůstal, stal se úspěšným vojevůdcem a lid si ho velmi oblíbil. Král Saul na něj začal žárlit a David musel utéct. Saul pak prohrál bitvu s Filištínskými a sám se nabodl na meč, protože v bitvě zahynuli všichni jeho synové. Král David zpívá žalmy Po Saulově smrti se stal králem David. Všechny bitvy vyhrával a útočné národy porážel. Velmi často sám ve svých pokojích skládal žalmy velebící Boha, aby je potom svému dvoru zpíval. Davidův hřích I David jednou proti Bohu zhřešil, když se zamiloval do ženy svého vojevůdce. Napsal do vojska, aby Uriáš, onen vojevůdce, zemřel. Když pak Uriáš v bitvě padl, vzal si David jeho manželku. Bůh ho potrestal - syn Davida a Betsabé zemřel. Trest Davidův Bůh se ale smrtí syna neusmířil. David měl hodně starších dětí a jeden z nich byl Absolón. Ten v hněvu zabil svého mladšího bratra, načež ho David vyhnal z Jeruzaléma. Po dvou letech se Absolón směl vrátit, avšak nemohl přijít Davidovi na oči. Po jisté době mu ale David úplně odpustil. Absolón to ale otci oplatil zlým. Obracel lid proti Davidovi a získal si mnoho příznivců. S těmi se pak vydal proti Davidovi, který byl donucen prchnout. Absolón vtrhnul do Jeruzaléma a učinil se králem. David nakonec Absolóna porazil, prchajícího Absolóna pak usmrtili Davidovi vojáci. David velmi truchlil.

18 O MOUDROSTI ŠALAMOUNOVĚ - izraelský panovník, syn krále Davida - Bohu vystavěl chrám a vyprosil si od něj moudrost - za jeho panování nikdy nebyla válka, všichni si ho vážili a přinášeli mu dary - spravedlivý soudce

19 Judit Mocný asyrský král rozložil své vojsko u stěn Jeruzaléma a žádal po obyvatelích, aby se vzdali. Jelikož odřízl Jeruzalému vodu, byla ve městě žízeň. Vdova Judit se vydala do asyrského tábora a tvrdila, že jim poví tajemství, jak pokořit Jeruzalém. V noci zabila vůdce Achiora - uťala mu hlavu a izraelští si ji pověsili na hradební zdi. Ráno asyrští vojáci viděli, že je jejich velitel mrtev a ve strachu utíkali pryč. Izraelským stačilo je pronásledovat a pobíjet. Jonáš a ryba Jonáš měl jít z Bohovy vůle do města Ninive, aby přesvědčoval místní lid k návratu k Bohu. Jonáš si ale přál, aby bylo Ninive zničeno. Před Boží vůlí utíkal na lodi, ze které jej vyhodili, spolkla ho ryba a vyvrhla na břeh. Jonáš tedy šel do Ninive a kázal, že bude město do čtyřiceti dnů zničeno. Obyvatelé se začali Hospodinovi omlouvat a držet půst, Bůh je tedy ušetřil. Do zajetí Babylónského Lid už úplně přestal sloužit Hospodinovi, Bohův hněv na ně dopadl v podobě babylonského krále Nabuchodonozora, jenž zničil Jeruzalém. Židy přesídlil k sobě do Babylónie, přičemž kněží nechal povraždit a chrámy spálit. V zajetí V Babylónii nebylo Židům dobře. Bůh je ale neopustil, neboť se králi zdál sen, jenž mu židovský hoch David vyložil jako brzký pád a zničení Babylónu. Hodokvas Belsazarův Po smrti Nabuchodonozora panoval Belsazar, který se během hostiny provinil před Hospodinem, protože pil ze zlatých číší ukradnutých z jeruzalémského chrámu. Proto se v průběhu hostiny objevila ve vzduch ruka, která napsala na stěnu: sčetl jsem, zvážil jsem, rozdělil jsem. To znamená, že má být příliš lehkomyslné království Belsazarovo rozděleno mezi nepřátele. Téže noci byl Belsazar zavražděn a do země vtrhl perský král Cyrus. Dlouho Babylónii drancoval a vraždil bohaté. Královna Ester Ester byla židovská dívka a král Asverus si ji vybral za manželku. Když se stala královnou, chodíval každý den Mardocheus, její pěstoun, před brány paláce, aby si s ní promluvil. Díky tomuto čekání jednou zachránil králi život, když Ester pověděl o dvou komornících, kteří chtěli krále zabít. Mardochea ale nesnášel jeden královský úředník, který se ho rozhodl oběsit. Ester pověděla králi o tom, jak mu Mardocheus zachránil život a také o velikém bezpráví, které chce jeho úředník spáchat židovskému národu. Úředník byl oběšen. Návrat do Jeruzaléma Jednoho dne se naplnila slova o propuštění Židů a perský král Cyrus jim dal svobodu. Všichni izraelští odešli ke zříceninám Jeruzaléma a vystavěli zde na počest Bohu veliký chrám.

20 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Olbracht http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Olbracht http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Olbracht http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_a_Eva http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_a_Eva http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_a_Eva http://cs.wikipedia.org/wiki/Kain http://cs.wikipedia.org/wiki/Kain http://cs.wikipedia.org/wiki/Kain http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209164745-noemova-archa-a-zahada- potopy-sveta/20938254345/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209164745-noemova-archa-a-zahada- potopy-sveta/20938254345/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209164745-noemova-archa-a-zahada- potopy-sveta/20938254345/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209164745-noemova-archa-a-zahada- potopy-sveta/20938254345/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonsk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonsk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonsk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora http://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1 http://www.dailymail.co.uk/news/article-525993/Moses-high-hallucinogenic-drug- received-Ten-Commandments-claims-academic.html http://www.dailymail.co.uk/news/article-525993/Moses-high-hallucinogenic-drug- received-Ten-Commandments-claims-academic.html http://www.dailymail.co.uk/news/article-525993/Moses-high-hallucinogenic-drug- received-Ten-Commandments-claims-academic.html http://www.dailymail.co.uk/news/article-525993/Moses-high-hallucinogenic-drug- received-Ten-Commandments-claims-academic.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Samson_(biblick%C3%A1_postava) http://cs.wikipedia.org/wiki/Samson_(biblick%C3%A1_postava) http://cs.wikipedia.org/wiki/Samson_(biblick%C3%A1_postava) http://cs.wikipedia.org/wiki/David_a_Goli%C3%A1%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/David_a_Goli%C3%A1%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/David_a_Goli%C3%A1%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alamoun http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alamoun http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alamoun http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ivan-olbracht/biblicke-pribehy- souhrn.html http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ivan-olbracht/biblicke-pribehy- souhrn.html http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ivan-olbracht/biblicke-pribehy- souhrn.html http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ivan-olbracht/biblicke-pribehy- souhrn.html


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google