Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Obsah změn předpisů: SŽDC D1 nahrazující předpisy SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2 SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Obsah změn předpisů: SŽDC D1 nahrazující předpisy SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2 SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013."— Transkript prezentace:

1 1 Obsah změn předpisů: SŽDC D1 nahrazující předpisy SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2 SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013

2 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Z předpisu byla vypuštěna ustanovení, týkající se výhradně dopravců. ■ Naopak byla do předpisu doplněna některá nová ustanovení, kterými SŽDC stanoví dopravcům podmínky pro provozování drážní dopravy a která byla do této doby obsažena pouze v předpisech dopravců (a možná jen některých). Jedná se například o základní ustanovení z předpisu ČD V15/I, týkající se brzdění a stanovení potřebných brzdících procent, nebo ustanovení z předpisu ČD V2, týkající se používání sběračů. (u dopravce ČD Cargo zůstávají v platnosti normy KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel“ a PTs10-B- 2011 „Lokomotivní čety“ ■ V uvedeném přehledu změn jsou uvedeny jen nejdůležitější změny. Pro výkon činnosti je rozhodující ustanovení předpisu SŽDC D1, 2

3 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Rozsah znalostí předpisu je stanoven pouze pro zaměstnance SŽDC; pro dopravce pouze jako celek. Rozsah znalostí zaměstnanců dopravce ČD Cargo je uveden v č.j. 0183-2013-O13/22 Opatření k zavedení Dopravního a návěstního předpisu SŽDC D1 a Předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy SŽDC D3 (dále jen opatření) následně bude zapracován k jednotlivým odborným zkouškám v IN PERs28-B-2009. ■ V základních pojmech jsou definovány některé nové, resp. v předpisech chybějící pojmy (např. provozování dráhy, provozování drážní dopravy, provozuschopnost dráhy, kapacita dráhy, dopravní služba, souprava, stanice přednostního směru atd.). ■ Jsou zde také vysvětleny některé pojmy, používané v předpisech SŽDC D3 a SŽDC D4 (předpis pro radioblok – po jeho vydání). 3

4 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Nově jsou stanoveny podmínky pro výhybky se samovratným přestavníkem, včetně označení návěstních těles těchto výhybek. Při snižování rychlosti z rychlosti vyšší než 120 km/h je nutno umístit předvěstník i při snížení o 10 nebo 5 km/h. ■ Předpis definuje rozdělení stanic podle použité návěstní soustavy, včetně způsobu (rychlosti) jízdy a označování v TJŘ: ■ a) stanice se závislými návěstidly aa) stanice s rychlostní návěstní soustavou – bez označení ab) stanice bez rychlostní návěstní soustavy – označeny P b) stanice s nezávislými návěstidly – označeny N c) stanice bez odjezdových návěstidel – označeny B 4

5 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Návěstidla je možno doplnit směrovou šipkou pro vyjádření směru, ve kterém návěstidlo platí 5

6 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Indikátorovou tabulku s číslicí 3 nebo 5 bude možno umisťovat i na odjezdová návěstidla ve stanicích bez rychlostní návěstní soustavy nebo ve stanicích s nezávislými návěstidly. V takovém případě bude platit i v kombinaci s návěstí Volno nebo Výstraha, bude ‑ li vlak odjíždět jiným než přímým směrem. ■ Nově jsou definovány jednosvětlové a dvousvětlové návěsti. Návěsti Stůj, PN a Jízda vlaku dovolena nepatří ani do jedné z těchto skupin. ■ Jsou upřesněna ustanovení o zpravování strojvedoucích a pro krytí hlavních návěstidel, předvěstí a seřaďovacích návěstidel při jejich poruše. 6

7 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Zavedena nová návěst Jízda vlaku dovolena – modré přerušované světlo. Pro stanovení rychlosti pro jízdu kolem cestového návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena se strojvedoucí řídí návěstí předcházejícího (resp. následujícího) návěstidla. Důvody pro zřízení nové návěsti: ■ možnost zvýšení rychlosti v předjízdných kolejích při umístění návěstidel na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost; ■ možnost instalace návěstidla i v místě, kde je nedostatek místa pro klasické návěstidlo (se šesti i více svítilnami, případně i se světelnými pruhy nebo s indikátorem). 7

8 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Zavedena nová návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí. Tato návěst upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost. Předvěstní upozorňovadla podle písmene b) se umisťují k poslední výhybce odjezdového zhlaví, popř. na odjezdové záhlaví stanice, jejíž odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti 8

9 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Zavedena nová návěst Hranice provozovatele dráhy. Tato návěst upozorňuje na místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování drážní dopravy příslušných provozovatelů drah. ■ Zavedena nová verze návěsti Místo zastavení, platná jen pro vlaky zastavující pro výstup a nástup cestujících. ■ Lichoběžníková tabulka s číslem koleje se bude používat i v dopravnách D3, ve kterých jsou současné vjezdy zakázány (verze návěstidla bez čísla koleje je zrušena). 9

10 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Do předpisu je vrácena traťová značka s uvedením kilometrické polohy („patník“). ■ Zavedena nová verze návěsti Hranice izolovaného úseku (deska) s jiným významem než sloupek. Návěst stanovuje místo, za kterým musí vlak, zastavující na zastávce pro výstup a nástup cestujících, zastavit všemi vozidly, pokud to délka vlaku a vzdálenost mezi touto návěstí a návěstí Konec nástupiště, popř. Místo zastavení umožňuje. ■ Návěsti Jednokolejný provoz a Dvoukolejný provoz byly zrušeny. ■ Návěstí Možno projet výpravčí oznamuje strojvedoucímu i to, že porucha PZZ s přejezdníkem již byla ohlášena. 10

11 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Jsou zavedeny nové návěsti pro obsluhu VZ. (Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti, Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti hlavního návěstidla a Bez přenosu kódu VZ). Návěsti budou používány na tratích bez automatického bloku, na kterých bude pro umožnění rychlosti vyšší než 100 km/h zajištěn přenos návěstí na hnací vozidlo. ■ Je zavedena nová návěst Lokalizační značka ETCS. 11

12 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Pro tratě s radioblokem bude zavedena nová návěst Číslo dopravny. ■ Jsou zavedeny nové návěsti Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS a Konec platnosti rychlostníků NS. Z tohoto důvodu se úseky s platností rychlostníků NS nebudou uvádět v SJŘ. ■ Nová návěst Trať bez rádiového spojení. 12

13 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Pokud bude pod indikátorem pro návěst Rychlost (Očekávejte rychlost) umístěn na společném sloupku i rychlostník (předvěstník), řídí se strojvedoucí návěstí indikátoru; pokud indikátor nesvítí, řídí se rychlostníkem (předvěstníkem). ■ Na zadní straně výstražného terče bude umístěna návěst Konec pracovního místa. ■ Návěst Pozor dává strojvedoucí již od začátku viditelnosti světelné rampy nebo světelného výstražného terče. 13

14 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Signalizace červeným zábleskovým světlem u úrovňového přechodu pro přístup cestujících na poloostrovní nástupiště není varovné návěstidlo. ■ Předpis jednoznačně stanoví, že další návěstidla, umístěná na stožáru návěstidla zneplatněného návěstí Neplatné návěstidlo, zůstávají v platnosti. Nemají ‑ li platit, musí být zneplatněna samostatně (např. další návěstí Neplatné návěstidlo). 14

15 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Předpis upřesňuje postupy při zajišťování odstavených vozidel a stanoví podmínky pro odstavování vozidel ve stanicích s DOZ nebo výlukou dopravní služby výpravčího. ■ Pro „ruční speciální návěsti“ (podle starých předpisů) se v novém předpise používá výraz „ruční návěsti pro posun“. ■ Pojmy Svolení k posunu a Souhlas k posunu jsou v předpise nově definovány a také důsledně rozlišovány i používány. ■ Zarážky pro posun si zajišťuje dopravce. Stejně tak dopravce zajišťuje podložky (zarážky) pro zajištění vozidel při jejich plánovaném odstavení. V nepředpokládaných případech (odstavení jízdy neschopného vozidla) však může zarážky zapůjčit stanice. 15

16 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Kromě vyjmenovaných případů je zaměstnancem řídícím posun vždy strojvedoucí! Zaměstnancem řídícím posun může být také: ■ zaměstnanec, dávající pokyny k jízdě při posunu za námezník; ■ zaměstnanec, dávající při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (popř. na kolej obsazenou vozidly) strojvedoucímu pokyn k najetí na stojící vozidla; ■ zaměstnanec pro řízení sledu při jízdě na / z vyloučené koleje; ■ zaměstnanec, který při jednoduchém posunu rozhoduje o pohybu vozidel a tento pohyb řídí. 16

17 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Strojvedoucí může vykonávat posun buď bez posunové čety, nebo s posunovou četou. Vykonává ‑ li posun s posunovou četou, může po předchozím vyrozumění výpravčího nebo výhybkáře pověřit vedoucího posunové čety k předávání pokynů výpravčímu nebo výhybkáři (a naopak). ■ Strojvedoucí musí své povinnosti plnit sám nebo může jejich plněním pověřit vedoucího posunové čety. V takovém případě pak odpovídá za jejich splnění vedoucí posunové čety. Předpisem dopravce však může být vedoucí posunové čety pověřen plněním stanovených povinností strojvedoucího při posunu s posunovou četou trvale (viz čl. 2.3 Opatření č.j. 0183-2013-O13/22). ■ V souvislosti se změnou zaměstnance řídícího posun byla v předpise změněna i řada dalších ustanovení. ■ Při posunu musí být o poruše PZZ zpraven zaměstnanec řídící posun písemným rozkazem! ■ Nelze-li při posunu bez posunové čety přejezd střežit, musí strojvedoucí dodržet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. 17

18 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Při posunu za označník je možná i jízda za úroveň vjezdového návěstidla, konec posunového dílu však nesmí opustit stanici. ■ Písemný rozkaz pro posun za označník není nutno sepisovat (s výjimkou v předpise uvedených situací, např. posun za vlakem, porucha PZZ apod.): a) může ‑ li o něm výpravčí zpravit strojvedoucího i vedoucího posunové čety telekomunikačním zařízením za podmínky, že hovor je zaznamenáván, nebo b) pokud bude jízda posunového dílu prováděna pouze do úrovně vjezdového návěstidla nebo c) pokud bude jízda posunového dílu dovolena seřaďovacím (popř. hlavním) návěstidlem, které plní funkci označníku. 18

19 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Pokud je před uvedením posunového dílu do pohybu mezi jeho čelem a návěstidlem s návěstí Posun dovolen výhybka nebo přejezd s PZZ (např. při úvraťové jízdě), musí zaměstnanec řídící posun dostat souhlas k posunu přes tuto výhybku samostatně (návěst seřaďovacího, popř. hlavního návěstidlo není závislá na správné poloze výhybek před návěstidlem - proto platí až od jeho úrovně), pokud ZDD nestanoví jinak. Např. ve stanicích s výhybkáři, obsluhujícími seřaďovací (hlavní) návěstidla nezávisle na přestavování výhybek, může SŘ nařídit, že výhybkář smí toto návěstidlo přestavit na návěst Posun dovolen až po postavení posunové cesty i před tímto návěstidlem. 19

20 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Při jízdě PMD musí strojvedoucí vždy dodržet podmínky pro jízdu podle rozhledových poměrů. O platnosti návěstí pro jízdu vlaku pro odjezd PMD se strojvedoucí zpravuje ústně. Jede ‑ li PMD pro uvázlý vlak (jiné PMD), smí jet v úseku posledních 1000 m před místem uváznutí rychlostí nejvýše 20 km/h; není ‑ li místo uváznutí známo, musí jet rychlostí nejvýše 20 km/h od úrovně vjezdového návěstidla (pro opačný směr jízdy). Pokud je při jízdě PMD pro uvázlý vlak známa kilometrická poloha vozidel, nejedná se o jízdu za vlakem. Pokud je při jízdě PMD na oddílovém návěstidle návěst Stůj a návěstidlo je opatřeno štítem Op, jedná strojvedoucí podle tohoto štítu (přestože oddílové návěstidlo pro PMD neplatí). 20

21 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Základní rychlost pro lokomotivní vlaky není omezena – jejich rychlost závisí na skutečných brzdících procentech. ■ Předpisem jsou stanovena pravidla pro jízdu přes stanici, ve které dochází ke změně stanovené rychlosti. ■ EC, IC, EN vlaky jsou zrušeny; všechny budou nově Ex (EC atd. bude komerční označení, obdobně jako dnes SC). ■ Rn a Vn vlaky jsou zrušeny. ■ Lokomotivní vlaky patří mezi nákladní vlaky. ■ Následy se budou ve veškeré dokumentaci označovat jen šestimístným číslem, označení typu „2.nsl 8312“ je zrušeno 21

22 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Definice vlaků v pravidelných a mimořádných trasách je změněna. Nově budou za vlaky v pravidelných trasách považovány všechny vlaky, obsažené v GVD, s výjimkou vlaků v nabídkových (katalogových) trasách. ■ V pořadí vlaků z hlediska přednosti v jízdě jsou vlaky ve zbytkové kapacitě poslední. ■ Do předpisu jsou doplněna ustanovení pro sestavu vlaků (přechodnost, délka a hmotnost vlaku). ■ Do předpisu jsou doplněna ustanovení s povinnostmi dopravců ve vztahu k mimořádnostem na vlaku (ohlašování apod. řešeno IN PTs9-B-2009). ■ Pravidla pro platnost oddílových návěstidel při návratu nezavěšeného postrku na dvoukolejné trati jsou upravena. 22

23 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Evidenční čísla povolenek se budou uvádět v ZDD. Při ztrátě (prokazatelné i neprokazatelné) nebo poškození povolenky bude vydána nová povolenka s jiným evidenčním číslem. Náhradní povolenky se proto nebudou vydávat. ■ Pokud po příjezdu vlaku odjede na tutéž traťovou kolej vlak opačného směru bez změny směru traťového souhlasu (při poruše TZZ, návratu postrku apod.), musí se zkontrolovat, zda PZZ nezůstala v anulačním stavu nebo musí být strojvedoucí zpraven rozkazem Op. ■ Není-li na AH nebo AB zřízena kontrola PZZ ani v jedné stanici a oddílové návěstidlo je opatřeno štítem Op, musí být při jízdě v mezistaničním oddíle zpraven strojvedoucí rozkazem Op; na trati s AH toto platí i při jízdě na PN. ■ Předpis stanovuje podmínky pro zrušení již daného rozkazu k odjezdu vlaku. ■ Předpis obsahuje zvláštní ustanovení pro tratě (stanice) s DOZ 23

24 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Postupy a podmínky ve stanicích kde je povolena při výprava vlaku návěstí hlavního návěstidla jsou nově upraveny (a platí i pro nákladní vlaky): a) pokud je mezi čelem vlaku a nejbližším hlavním návěstidlem výhybka nebo přejezd s PZZ a: - vlak přijel z opačného směru, než bude odjíždět (změnil směr jízdy - přitom není rozhodující, zda se jedná o původní vlak nebo o výchozí vlak), nebo - souprava vlaku byla na dopravní kolej přistavena jako posun nebo - před původní čelo vlaku byla přidána další vozidla (spojení souprav, přidání přípřeže apod.), a strojvedoucí nezjistí z vlakového zabezpečovače, že je odjezd vlaku dovolen, smí uvést vlak do pohybu jen po předchozím svolení výpravčího, a to i v případě, že za výhybkou nebo přejezdem s PZZ vidí hlavní návěstidlo, dovolující odjezd vlaku. Výpravčí musí vždy před postavením vlakové cesty informovat strojvedoucího, že bude toto ustanovení uplatněno. V tabulce 3 TTP může být stanoveno, ve kterých stanicích ustanovení písmene a) neplatí; (viz pokračování na další straně) 24

25 Nejdůležitější změny SŽDC D1 b) vidí ‑ li v ostatních případech strojvedoucí, že nejbližší hlavní návěstidlo dovoluje odjezd vlaku (nebo tuto skutečnost zjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti, vlakového zabezpečovače nebo dotazem u výpravčího), uvede po provedení dopravcem předepsaných úkonů vlak do pohybu. c) mohla ‑ li však být odjezdem vlaku ohrožena bezpečnost cestujících u jiného vlaku (stojícího na vzdálenější koleji) a jeho strojvedoucí ani výpravčí strojvedoucímu neoznámil, že je jejich bezpečnost zajištěna, musí strojvedoucí vyčkat s odjezdem do odjezdu vlaku, u něhož by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, a do odchodu cestujících, jejichž bezpečnost by mohla být ohrožena, z kolejiště; d) nemůže ‑ li strojvedoucí zjistit, zda nejbližší hlavní návěstidlo dovoluje odjezd vlaku (a ani tuto skutečnost nezjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti nebo vlakového zabezpečovače), smí uvést vlak do pohybu jen po předchozím svolení výpravčího; Předpokládá ‑ li nebo zjistí ‑ li výpravčí, že strojvedoucí bude vyžadovat souhlas k uvedení vlaku do pohybu podle předchozího textu, musí informovat strojvedoucího (i prostřednictvím výhybkáře) o tom, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu. Pokyn daný rozhlasem nemusí strojvedoucí opakovat. Pokud výpravčí strojvedoucího neinformuje, musí si strojvedoucí bezprostředně před časem pravidelného odjezdu (před ukončením výstupu a nástupu cestujících u zpožděného vlaku, popř. před oznámeným časem, byl ‑ li informován o prodloužení pobytu) informaci vyžádat. 25

26 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Při výpravě vlaku výpravkou dá výpravčí strojvedoucímu jen návěst Odjezd; následně postupuje strojvedoucí stejně jako při výpravě hlavním návěstidlem. ■ Ve všech stanicích (i tam, kde se vlaky s přepravou cestujících vypravují návěstí hlavního návěstidla) budou výpravčí označeni červenou stejnokrojovou čepicí. ■ Do předpisu jsou doplněny další situace, kdy je nutno zpravovat strojvedoucího rozkazem Op, část A. ■ Určit místo zastavení v TTP nebo v tab. 3 SJŘ je možno, jen pokud je tím dovoleno zastavení méně než 10 m před světelným hlavním návěstidlem. ■ Pro obnovení šuntovací schopnosti koleje smí výpravčí se souhlasem provozního dispečera postavit vlakovou cestu pro projíždějící vlak i sníženou rychlostí (odbočkou). ■ Místo pojmu „výluka služby dopravních zaměstnanců“ je zaveden pojem „výluka dopravní služby (výpravčího, strážníka oddílu apod.)“. 26

27 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Členy obsluhy vlaku zpravuje o mimořádnostech, které se jich týkají, strojvedoucí; zaměstnance v čele sunutého vlaku však zpravuje výpravčí. ■ S výjimkou zpravení o jízdě se staženým sběračem zpravuje ostatní strojvedoucí na vlaku o mimořádnostech strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla (je-li to zapotřebí); nemůže-li to udělat, požádá o zpravení výpravčího. ■ Při ztrátě napětí musí strojvedoucí ihned zastavit (kromě tunelů apod.). ■ Je zavedena nová návěst Vypněte napájení průběžného vedení. Na tabulce (tabulkách) pod návěstidlem jsou vyznačeny symboly napájecích systémů, které nesmí být dále zapnuty. ■ Jsou doplněna ustanovení pro používání sběračů. ■ Předpis již nenařizuje dodržovat elektrická mezidobí; ta se budou uplatňovat pouze při sestavě GVD. V případě poruchy (vypnutí) napájecí stanice však může elektrodispečer nařídit výpravčím dodržovat jím určené mezidobí mezi vlaky elektrické trakce. 27

28 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Návěst Jeďte na sériové spojení se nově nazývá Jízda sníženým výkonem; jízda sníženým výkonem je předpisem definována. Dopravce stanoví pro jednotlivé řady HV konkrétní postup. ■ Při poklesu napětí TV pod stanovenou hranici postupuje strojvedoucí stejně, jako by obdržel návěst Jízda sníženým výkonem. ■ Návěst Hranice pro návrat vozidel může být doplněna tabulkou s nejkratší dobou, po níž se smí vozidla vracet; na opačné straně návěstidla je v takovém případě nová návěst Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati se stejným časovým údajem. ■ Je zaveden nový pojem „kmenový přejezdník“ pro přejezdník, který je umístěn nejméně na zábrzdnou vzdálenost před PZZ; pojem „přejezdník“ je používán jako společný pojem pro kmenový i opakovací přejezdník. 28

29 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Část vyloučené koleje (popř. celou vyloučenou kolej) je možno označit jako technologickou kolej, na které není pohyb vozidel považován za provozování drážní dopravy. Způsob označení hranice mezi provozovanou a technologickou kolejí stanoví OZOV; ■ Přejezdník s notou byl zrušen. ■ Nově jsou zavedeny „provozní výluky“ (z dopravních důvodů nebo pro zajištění bezpečnosti při šetření a odklizování následků MU). Povinnosti OZOV při nich plní výpravčí – náhrada „neprovozování koleje“, má však širší využití. ■ V předpise je používán nový pojem „vozidla v čele vlaku“ (podle TSI) = přípřež + vlakové HV. ■ Předpis umožňuje použití více přípřeží (dovoluje-li to přechodnost) a stanovuje způsob jejich číslování. 29

30 Nejdůležitější změny SŽDC D1 ■ Pokud nebude možno z důvodu snížení rychlosti vlaku dodržovat jízdní doby, musí dopravce požádat o novou kapacitu. ■ Předpis nově upravuje povinnosti zaměstnanců SŽDC i dopravců při vzniku MU. ■ Jsou stanoveny zásady pro bezpečnostní pomalé jízdy v místě MU. ■ Předpis nově stanovuje postup při požárech ve vlaku. ■ V předpise jsou nově stanoveny postupy při mimořádných povětrnostních podmínkách. ■ V předpise je nově stanoven postup pro ověření volnosti a průjezdnosti tratě. ■ Mezi návěstidla, dočasně ponechaná v provozu, byla nově zařazena: - návěstidla čtyřznakového AB, - mechanická hlavní návěstidla, - mechanické předvěsti, - mechanická seřaďovací návěstidla. 30

31 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům ■ Rychlost 30 km/h přes výhybky musí být vždy návěstěna; značka 3> se proto bude uvádět v TJŘ jen u stanic, kde je tato rychlost návěstěna indikátorem a bude platit jen při jízdě na PN. ■ Je zrušeno používání značky → v TJŘ. Všechna mechanická dvouramenná návěstidla musí mít ramena z odrazek. ■ Uzávěry koleje (hlavní návěstidla) byly z předpisu vypuštěny, všechny již byly zrušeny. 31

32 Nejdůležitější změny SŽDC D3 ■ V uvedeném přehledu změn jsou uvedeny jen nejdůležitější změny. Pro výkon činnosti je rozhodující ustanovení předpisu SŽDC D3, ■ Rozsah znalostí předpisu je stanoven pouze pro zaměstnance SŽDC; pro dopravce pouze jako celek. Rozsah znalostí zaměstnanců dopravce ČD Cargo je uveden v č.j. 0183-2013-O13/22 Opatření k zavedení Dopravního a návěstního předpisu SŽDC D1 a Předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy SŽDC D3 (dále jen opatření) následně bude zapracován k jednotlivým odborným zkouškám v IN PERs28-B-2009. ■ Předpis již neobsahuje část, týkající se organizování drážní dopravy bez dirigování. ■ Základní rychlost na tratích D3 je snížena na 60 km/h. Na tratích, kde již je povolena rychlost vyšší (do 90 km/h), je možno tuto rychlost ponechat. Důvodem je změněný §23, odst. 1 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 32

33 Nejdůležitější změny SŽDC D3 ■ V základních pojmech jsou definice některých pojmů změněny, resp. upřesněny (např. „zajištěná výhybka“). Dále je zde nově definován pojem „mimořádný vlak“. ■ Předpis umožňuje dirigujícímu dispečerovi vydávat příkazy pro zabezpečení návratu souprav hlavních klíčů (popř. pro jejich doručení do konkrétní dopravny). ■ Předpisem je stanoveno, že minimální vybavení dopravny D3 v případě, že tam není telefon, stanoví PND3. Nebude ‑ li však v dopravně D3 seznam vlaků pro staniční zaměstnance, musí PND3 stanovit, jakým způsobem se strojvedoucí dozví o časech příjezdu a odjezdu a o vjezdových (odjezdových) kolejích těch pravidelných vlaků, jejichž TJŘ nemá obsažen ve svém SJŘ. ■ Předpisem je stanoven způsob zápisu souhlasu k jízdě do telefonního zápisníku D3 v případě, že je jízda vlaku dovolena do km na širé trati a zpět nebo do dopravny, kde není nařízena ohlašovací povinnost a zpět. 33

34 Nejdůležitější změny SŽDC D3 ■ Předpis připouští, že v odůvodněných případech mohou být i v TJŘ mimořádného vlaku uvedeny vjezdové koleje, pořadí vjezdů a dopravny D3, kde dochází ke křižování (dostižení) vlaků. V takovém případě dirigující dispečer strojvedoucího mimořádného vlaku již o těchto skutečnostech nezpravuje a o jízdě mimořádného vlaku zpraví pouze strojvedoucí pravidelných vlaků. ■ Předpis jednoznačně stanoví, jak ohlašuje dirigující dispečer výpravčímu přilehlé stanice příjezd vlaku do sousední dopravny D3 a jak se postupuje v případě, že v této dopravně D3 nemá strojvedoucí nařízenou ohlašovací povinnost. ■ V TJŘ i NJŘ jsou nově označeny dopravny D3, ve kterých má strojvedoucí nařízenou ohlašovací povinnost (značkou  ). Dopravny D3, ve kterých tuto povinnost nemá, označeny nejsou. ■ Předpis stanoví, jak postupovat v případě, že je vlak tak opožděn (popř. jede s náskokem), že se s vlakem uvedeným ve sloupci Stihne vlak TJŘ vůbec nesetká. ■ Předpis nově stanoví, jak se postupuje v případě změn v dostižení vlaků. 34

35 Nejdůležitější změny SŽDC D3 ■ Nově je dovoleno TJŘ určit v některé dny jinou vjezdovou (odjezdovou) kolej než v ostatní dny. ■ Předpis stanoví, že v dopravnách D3 jsou zásadně současné vjezdy dovoleny. Pouze v odůvodněných případech je možno současné vjezdy zakázat a určovat v TJŘ pořadí vjezdů. Dovolení současných vjezdů je způsob organizování drážní dopravy v příslušné dopravně D3. V žádném případě to neznamená, že tento způsob organizování je nutno zakázat tam, kde k současným vjezdům nemůže docházet (např. v koncových dopravnách D3). ■ V dopravně D3, ve které nejsou současné vjezdy zakázány, si strojvedoucí všech vlaků (PMD) vždy zajišťují pro svůj vlak (PMD) přestavení výhybek do správné polohy při vjezdu na určenou kolej a při odjezdu z určené koleje. 35

36 Nejdůležitější změny SŽDC D3 ■ V předpise je nově stanoveno, jak v dopravně D3, do které jsou na jednom zhlaví zaústěny dvě traťové koleje a nejsou v ní zakázány současné vjezdy, postupovat v případě, že se jízdní cesty z obou traťových kolejí stýkají ( viz podrobnosti v článku 371.). ■ Předpis umožňuje v odůvodněných případech zprostředkování pokynu k vjezdu vlaku druhého do dopravny D3 dirigujícím dispečerem. Jde o zapracování stávající výjimky z předpisu SŽDC (ČD) D3 pro dopravnu D3 Špičák přímo do předpisu. 36

37 Nejdůležitější změny SŽDC D3 ■ Předpis nově umožňuje dovolit i mimořádný současný vjezd na stejnou kolej. ■ O mimořádném vjezdu na kolej obsazenou vozidly není nutno strojvedoucího zpravit v sousední dopravně, ale již v poslední dopravně D3, ve které má strojvedoucí nařízenou ohlašovací povinnost (resp. v dirigující nebo přilehlé stanici). Stejným způsobem předpis dovoluje zpravit strojvedoucího o mimořádném vjezdu na obsazenou kolej v dirigující nebo přilehlé stanici. ■ Předpis stanoví, že při vjezdu na manipulační kolej se neprovádí zpravení strojvedoucího o vjezdu na kolej obsazenou vozidly. ■ Předpis upřesňuje povinnosti strojvedoucího při obsluze nákladišť a vleček, odbočujících ze širé trati. ■ V předpise jsou nově stanoveny podmínky pro posun za označník v dirigující a přilehlé stanici směrem na trať D3. ■ Předpis stanoví, co musí strojvedoucí oznámit dirigujícímu dispečerovi při žádosti o PMD. ■ Předpisem je stanoveno, že svolením k odjezdu PMD z dopravny D3 je sepsání písemného rozkazu. Výjimkou je jízda vlaku z dopravny D3 do sousedící přilehlé stanice. 37

38 Příloha 2 č.j. 0183-2013-O13/22


Stáhnout ppt "1 Obsah změn předpisů: SŽDC D1 nahrazující předpisy SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2 SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google