Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní kurz Písemné rozkazy Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní kurz Písemné rozkazy Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s."— Transkript prezentace:

1 Dopravní kurz Písemné rozkazy Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s.

2 Písemné rozkazy Používají se ke zpravování strojvedoucích, případně obsluhy vlaku, o mimořádnostech týkajících se výkonu dopravní služby. V písemných rozkazech se musí uvádět jen pokyny, za které strojvedoucí nebo člen obsluhy vlaku odpovídá a musí je plnit.

3 Všeobecný rozkaz bílé barvy (zkráceně rozkaz V); Rozkaz k opatrné jízdě žluté barvy nebo se žlutým pruhem (zkráceně rozkaz Op); Rozkaz pro tratě s automatickým blokem zelené barvy nebo se zeleným pruhem (zkráceně rozkaz Z); Příkaz vlaku bílé barvy (zkráceně rozkaz Pv); Všeobecný rozkaz pro PMD bílé barvy (zkráceně rozkaz V PMD). Poznámka: Na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy se používá také rozkaz PVD3. Jako písemné rozkazy se používají stanovené tiskopisy:

4

5

6

7

8

9 Zásady pro sepisování písemných rozkazů V mimořádném případě je písemný rozkaz s razítkem a podpisem sepisujícího zaměstnance platný, i když není sepsán na předepsaném tiskopise. Musí být vyhotoven v předepsaném vzoru a počtu stejnopisů. Neplatné části, věty nebo části vět vzoru se na rozkaze neuvádí.

10 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Písemné rozkazy mohou být zpracovány: - výpočetní technikou - s předtištěným textem - s použitím nálepek. Nálepky se nesmí překrývat a jejich počet se musí poznamenat do rozkazu V, např. „tři nálepky“

11 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Je-li při sepisování rozkazů používána výpočetní kopírovací technika, musí být zachována čitelnost a srozumitelnost rozkazu. Je-li při sepisování rozkazů používána výpočetní nebo kopírovací technika, musí být zachována čitelnost a srozumitelnost rozkazu. V tomto případě se rozkaz sepisuje ve dvou (třech) shodných výtiscích; název stanice může být vytištěn místo razítka. Výtisk potvrzený příjemci je považován za prvopis, výtisk vydaný určenému zaměstnanci je považován za průpis (otisk).

12 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Písemné rozkazy, které nejsou sepsány na předepsaném tiskopise, se musí pořadovým číslem a do příslušného svazku rozkazů. Odchylky stanoví ZDD. Písemné rozkazy, které nejsou sepsány na předepsaném tiskopise, se musí před vydáním očíslovat pořadovým číslem a po vydání prvopisy buď spojit po 100 kusech nebo je vlepit do příslušného svazku rozkazů. Odchylky stanoví ZDD.

13 Připomeňme si Výnos č. 2 SŽDC č. j. 824/09-OŘ: Rozkazy musí být jasné, stručné, srozumitelné a čitelné! Jednotlivé zápisy v rozkaze, kromě těch předtištěných, musí být seřazeny podle směru jízdy vlaku. Všechny texty, zápisy a nálepky musí být vodorovně a česky. Česky i u dvoujazyčných názvů stanic a zastávek (ne Bystřice/Bystrzyca). V zápise není dovoleno používat telegrafické nebo jiné zkratky (pom., vých., např., zk.,...), kromě těch, které mají obecnou platnost (žst, km, hod, min,...). Je dovoleno používat zkrácené názvy dopraven nebo zastávek, pokud zůstanou srozumitelné a vylučují pochybnost (Ml. Boleslav hl.n. ano - MB hl.n. ne, St. Město u U.H. ano - SMUH ne, P-Rosice n.L. ano - P-R n.L. ne).

14

15 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Písemné rozkazy, sepisované na předepsaném tiskopise, jsou ve svazku a a píší se průpisem na dvou nebo třech stejně číslovaných listech. Prvopis rozkazu potvrzený příjemci zůstane ve svazku. Je-li třeba informovat o mimořádnostech obsluhu vlaku, napíše se tato informace buď na samostatný rozkaz, nebo se napíše na společný rozkaz pro strojvedoucího a pro vedoucího obsluhy vlaku (se dvěma průpisy). Je-li zpravován písemným rozkazem s dvěma průpisy jen jeden člen doprovodu vlaku, MUSÍ další průpis zůstat ve svazku.

16 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Opravy písemných rozkazů se mohou provádět, pokud se neporuší srozumitelnost rozkazu. Změny a opravy musí sepisující zaměstnanec označit poznámkou „Opravil Novák“.

17 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Je-li opravován již vydaný rozkaz, musí být stejným způsobem opraven i prvopis. V takovém rozkaze se nesmí opravit číslo vlaku. Není-li možné splnit tyto podmínky, musí být sepsán rozkaz nový a původní se označí jako zrušený. Zkažené a zrušené rozkazy se nesmí zničit. Pokud byly ze svazku vytrženy, musí se do něho vlepit. Pokud už byl písemný rozkaz strojvedoucím (vedoucím obsluhy vlaku) podepsán, zruší se na prvopisu v jeho přítomnosti nebo novým rozkazem.

18 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Rozkazy V, Op, Z a V PMD sepisuje výpravčí. V odůvodněných případech znění rozkazů může nadiktovat výhybkáři. Výhybkář nadiktované znění zapíše přímo do tiskopisu a pro kontrolu přečte výpravčímu. Kromě příjmení výpravčího uvede doložku „zr“ (z rozkazu) a připojí svůj podpis. Stejným způsobem může výpravčí nadiktovat znění rozkazu Op část A strážníkovi oddílu. Při výlukách kolejí pro jízdu PMD sepisuje písemné rozkazy V ve svazku označeném heslem „výluky“ zaměstnanec pro řízení sledu (ve stanovených případech i výpravčí na základě dohody s tímto zaměstnancem - znění rozkazu pak zaměstnanec pro řízení sledu výpravčímu nadiktuje - výpravčí pro kontrolu správného sepsání zaměstnanci pro řízení sledu rozkaz přečte, napíše jeho příjmení, doložku „zr“ a připojí svůj podpis).

19 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o dočasných změnách stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze, které mají přímý vliv na bezpečnost a plynulost drážní dopravy. Písemným rozkazem se zpravují strojvedoucí také v těchto případech:

20

21 Zásady pro sepisování písemných rozkazů Zpravování písemným rozkazem se provádí po celou dobu trvání změn staveb drah a staveb na dráze. Strojvedoucí, který již odjel ze sousední stanice a kterého nelze zpravit telekomunikačním zařízením, může být zpraven ústně prostřednictvím jiného zaměstnance. Nelze-li zastavit vlak nebo PMD hlavním návěstidlem, zastaví jej zaměstnanec návěstí Stůj zastavte všemi prostředky.

22 Všeobecný rozkaz (rozkaz V) Je písemný rozkaz, kterým jsou zaměstnanci zpravováni o mimořádnostech, pokud není nařízeno použití jiného písemného rozkazu. Rozkazem V jsou zpravovány vlaky ve stanici výchozí, není-li předpisem D2 nebo výlukovým rozkazem stanoveno jinak. V této stanici se vlak zpraví o mimořádnostech v následujícím dispozičním úseku. Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC (ČD) D7 může nařídit zpravování i pro více dispozičních úseků.

23 Všeobecný rozkaz (rozkaz V) Výpravčí stanice, která má za povinnost vlak zpravit o mimořádnostech v následujícím dispozičním úseku, může požádat o zpravení vlaku i výpravčího jiné stanice. Pokud neobdržel zprávu o tom, že vlak bude nebo byl zpraven, nesmí jej považovat za zpravený. Není-li hovor zaznamenáván záznamovým zařízením, musí výpravčí, který o zpravení požádal, tuto zprávu zapsat do telefonního zápisníku. Stejným způsobem musí postupovat výpravčí, který má povinnost se přesvědčit, zda vlak byl nebo bude zpraven. Pokud nebyl vlak zpraven podle předchozích zásad, zpraví se nejpozději v poslední stanici obsazené výpravčím před místem, pro které rozkaz platí.

24 Všeobecný rozkaz (rozkaz V) Při použití výpočetní techniky může být na rozkaze V vytištěn text rozkazů Op a Z za podmínky, že bude dodrženo řazení pokynů podle kilometrických údajů. Nařizuje-li některý předpis zpravení doprovodu vlaku rozkazem V, může se pro toto zpravení použít i část „Jiné příkazy“ na rozkazech Z, Op nebo Pv.

25 Všeobecný rozkaz (rozkaz V) V jednom kalendářním dni (jedné směně) se může sepsat jeden rozkaz V téhož obsahu také pro několik vlaků, pokud je doprovází stejný strojvedoucí. Toto nelze využít, pokud je na rozkaze V uveden: - text rozkazu Op nebo Z, - svolení k jízdě kolem neobsluhovaného návěstidla nebo - rozkaz k odjezdu.

26 Rozkaz k opatrné jízdě (rozkaz Op) Je rozkaz, kterým se zpravuje strojvedoucí o mimořádnostech vyžadujících zvlášť opatrnou jízdu. Rozkazem Op se dává strojvedoucímu příkaz: - k jízdě se zvýšenou opatrností přes přejezdy s PZZ nebo - k jízdě podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění.

27

28 Rozkaz k opatrné jízdě (rozkaz Op) Strojvedoucí se zpravuje rozkazem OP:  část A - nemohl-li být ohlášen předvídaný odjezd vlaku některému zaměstnanci obsluhujícímu PZZ (u sunutých vlaků se zpravuje i zaměstnanec v čele sunutého vlaku);  část A - je-li PZZ poroucháno nebo vypnuto z činnosti, příp. požádal-li o vypnutí udržující zaměstnanec, kromě případů, kdy jsou před přejezdem umístěna příslušná návěstidla (u sunutých vlaků se zpravuje i zaměstnanec v čele sunutého vlaku);  část A - chybí-li u přejezdu (bez ohledu na vybavení PZZ) výstražná dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd“ (u sunutých vlaků se zpravuje i zaměstnanec v čele sunutého vlaku);  část B - je-li nařízena pro nemožné dorozumění jízda podle rozhledových poměrů.

29 Rozkaz k opatrné jízdě (rozkaz Op) Příkazy pro jednotlivé případy jsou v tiskopise rozkazu Op již předtištěny. Další pokyny se mohou napsat do části ”Jiné příkazy”, například text jinak uváděný do rozkazu V. Týká-li se zpráva přejezdů, doplní se předtisk: - jejich polohou s udáním kilometru a jeho tisícin - názvy stanic, zastávek, hradel nebo hlásek, mezi kterými se přejezd nachází.

30 Rozkaz k opatrné jízdě (rozkaz Op) Jde-li o poruchu PZZ v obvodu stanice, předtištěný text je nutné upravit. V případě umístění přejezdu přímo na zastávce (v prostoru nástupiště) část A rozkazu se vyplní „mezi stanicemi A a B“. Do části „Jiné příkazy“ se může uvést umístění přejezdu na zastávce (název zastávky), například: „Přejezd umístěn na zastávce Vendryně“.

31 Rozkaz k opatrné jízdě (rozkaz Op) Rozkazem Op se zpravují vlaky v poslední stanici obsazené výpravčím před místem, pro které platí. Jde-li o zpravení z důvodu poruchy či vypnutí PZZ, požádal-li o to udržující zaměstnanec nebo chybí- li u přejezdu výstražná dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd“; vlak se může zpravit ve stanici, kde před tímto místem naposledy zastavuje. Dříve než výpravčí dovolí průjezd vlaku, musí z této stanice obdržet hlášení, že vlak byl zpraven rozkazem Op.

32 Rozkaz pro tratě s automatickým blokem (rozkaz Z) Je rozkaz, kterým se zpravuje strojvedoucí o mimořádnostech týkajících se zabezpečení jízd vlaků na tratích s automatickým blokem. Strojvedoucí se zpravuje rozkazem Z:  část 1 - nelze-li obsluhovat odjezdové návěstidlo, popř. jiné hlavní návěstidlo na odjezdovém zhlaví;  část 2 - je-li porouchán nebo vypnut automatický blok a je nařízena jízda v mezistaničním oddílu;  část 3 - jede-li vlak po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu na trati s jednosměrným automatickým blokem, a to při nesjízdnosti nebo výluce správné koleje popř. při souběžné jízdě.

33

34

35 Rozkaz pro tratě s automatickým blokem (rozkaz Z) Rozkaz Z se vydává vždy ve stanici, ze které má platit! Příkazy pro jednotlivé případy jsou v tiskopise předtištěny. V případě potřeby se mohou napsat i na rozkaz V. Pro další pokyny je možné použít část ”Jiné příkazy”, například k zápisu textu jinak uváděného do rozkazu V.

36 Rozkaz pro tratě s automatickým blokem (rozkaz Z) Měl-li by platit rozkaz Z, část 2 nebo 3 ze stanice, která je do příslušné trati připojena jen jedním zhlavím, může být strojvedoucí zpraven rozkazem V již v předchozí stanici. V tomto rozkaze se text příslušné části rozkazu Z musí upravit podle předpisu D2. Například takto: Znění v úvahu připadajících rozkazů musí být uvedeno v ZDD.

37 Rozkaz pro tratě s automatickým blokem (rozkaz Z) V mezistaničních úsecích s odbočkou se strojvedoucí zpravují místo rozkazem Z, část 2 nebo 3 vždy rozkazem V. V takovém rozkaze se musí opět upravit text podle předpisu D2. Například takto: Znění v úvahu připadajících rozkazů musí být uvedeno v ZDD.

38 VR může nařídit zpravování rozkazem V místo rozkazem Z v dispoziční stanici (výchozí, je-li blíže), popř. ve stanici, kde vlak naposledy zastavuje, při: jízdě po nesprávné koleji; vypnutí automatického bloku, jsou-li oddílová návěstidla zneplatněna. Při předpokládaných vypnutích automatického bloku (AB) nebo automatického hradla (AH), a jízdě v mezistaničním oddílu, musí písemný rozkaz obsahovat nejméně:

39 Příkaz vlaku (rozkaz Pv) Je písemný rozkaz, jehož sepsání při mimořádnostech nařizuje výpravčí telekomunikačním zařízením strojvedoucímu. Strojvedoucí smí sepisovat rozkaz Pv, jen pokud vlak nebo PMD stojí. Svazek rozkazů Pv musí být uložen na každém činném nebo k službě pohotovém hnacím vozidle (SHV), které jede na trať.

40 Výpravčí nejprve sepíše rozkaz Pv sám (bez průpisu). Potom nařídí sepsání rozkazu strojvedoucímu a znění rozkazu mu nadiktuje. Sdělí strojvedoucímu své příjmení a číslo rozkazu. Nemá-li výpravčí rozkaz Pv k dispozici, zapíše znění rozkazu do Telefonního zápisníku a místo čísla rozkazu uvede strojvedoucímu číslo fonogramu. Strojvedoucí po sepsání rozkazu oznámí své příjmení výpravčímu a ten je zapíše na určené místo. Je-li v činnosti záznamové zařízení, výpravčí rozkaz Pv nesepisuje a místo čísla rozkazu (fonogramu) oznámí strojvedoucímu, že je hovor zaznamenáván. Ze záznamu nahrávacího zařízení musí být patrné nařízení výpravčího k sepsání rozkazu Pv!

41 Všeobecný rozkaz pro PMD (rozkaz V PMD) Je písemný rozkaz kterým se zpravuje strojvedoucí PMD při jízdách na vyloučenou nebo i nevyloučenou traťovou kolej a při posunu, kdy posunový díl třeba jen částečně opustí obvod stanice. Zpravování PMD písemným rozkazem řeší kapitola Posun mezi dopravnami (D2).

42 Zásady pro vydávání písemných rozkazů Průpis rozkazu, určený strojvedoucímu, dostane v zásadě strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla! Je-li rozkaz určen pouze pro strojvedoucího jiného hnacího vozidla ve vlaku nebo PMD, pak jej obdrží jen tento strojvedoucí. Je-li na vlaku více činných nebo k službě pohotových elektrických hnacích vozidel a je třeba zpravit strojvedoucí o povinnosti stáhnout sběrače elektrických hnacích vozidel, musí dostat průpis rozkazu V, popř. rozkazu Pv strojvedoucí všech hnacích vozidel činných a pohotových k službě.

43 Vedoucí obsluhy vlaku musí být společně se strojvedoucím zpraven písemným rozkazem: o jízdě po odklonové trase; o mimořádném sunutí vlaku; o přečíslování vlaku; Dále vedoucí vlakové čety musí být společně se strojvedoucím zpraven písemným rozkazem: Dále vedoucí vlakové čety musí být společně se strojvedoucím zpraven písemným rozkazem: o mimořádném zastavení vlaku ve stanici nebo na širé trati pro výstup, nástup a přestup cestujících (např. při výlukách kolejí, při nástupu nebo výstupu zaměstnanců ČD, popř. jiných oprávněných osob); o změnách ve výluce služby výpravčího ve stanici. Vedoucí obsluhy vlaku potvrdí převzetí rozkazu na místě určeném pro vedoucího vlakové čety.

44

45 Rozkazy V, Op a Z doručuje ten zaměstnanec, který je sepsal. V odůvodněných případech to může být i jiný zaměstnanec určený výpravčím nebo TPÚ. Zaměstnanec přijímající písemný rozkaz, jej musí přečíst ještě před potvrzením převzetí. Případné nesrovnalosti musí být ihned odstraněny. Pokud je rozkaz sepsán nesprávně, zaměstnanec ho odmítne převzít.

46 Dojde-li ke ztrátě nebo poškození písemného rozkazu za neprojetou trať a strojvedoucí obsah rozkazu nezná, pokračuje v jízdě do nejbližší stanice obsazené výpravčím podle rozhledových poměrů, kde zastaví a požádá o vydání nových písemných rozkazů, případně může požádat telekomunikačním zařízením o jejich nadiktování. Vedoucí obsluhy vlaku požádá o vydání nových písemných rozkazů v nejbližší stanici obsazené výpravčím, ve které vlak zastaví.

47 Písemné rozkazy pozbývají platnosti: provedením nařízených úkonů; zneplatněním vydáním dalšího písemného rozkazu (ale nezapomeňte na čl. 546, týkající se zpravení vlaku písemným rozkazem o mimořádném zastavení); ukončením jízdy vlaku (posunu mezi dopravnami); mimo časové vymezení platnosti.

48

49 Předpis D2/2 Obsahuje vzory písemných rozkazů. Některé vzory nejsou zpracovány pro všechny v úvahu přicházející možnosti, proto zaměstnanec sepisující písemný rozkaz musí posoudit, zda uvedený vzor přesně vystihuje skutečnost nebo zda je nutno zkombinovat různé vzory, popř. zda je nutno nepotřebnou část textu vypustit. Tabulka obsahuje stručný popis situace, číslo vztažného článku příslušného předpisu a místo, kde se rozkaz sepisuje.

50


Stáhnout ppt "Dopravní kurz Písemné rozkazy Zpracovali: Marcela Mrkosová, Milan Janík, DVI, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google