Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní firma podnikatele – relativní právní ochrana - přehled úpravy (srovnání § 53 - 55 obch. zákoníku a § 2988 – 2989 obč. zákoníku) - současná právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní firma podnikatele – relativní právní ochrana - přehled úpravy (srovnání § 53 - 55 obch. zákoníku a § 2988 – 2989 obč. zákoníku) - současná právní."— Transkript prezentace:

1 Obchodní firma podnikatele – relativní právní ochrana - přehled úpravy (srovnání § 53 - 55 obch. zákoníku a § 2988 – 2989 obč. zákoníku) - současná právní úprava – občanský zákoník § 2976 a násl. (nekalá soutěž) - další předpisy (o. s. ř., trestní zákoník) 16. 11. 2015

2 Ochrana proti nekalé soutěži soukromoprávní podle občanského zákoníku : veřejnoprávní podle trestního zákoníku : - § 248 (nekalá soutěž) etická podle etických kodexů, např. Etický kodex reklamy aj. - dohoda - svépomoc (§ 14) - nutná obrana (§ 2905) / oprávněná obrana - krajní nouze (§ 2906) - nekalosoutěžní ochrana (§ 2988-2989) podle zvláštních zákonů : Právní Mimoprávní např. podle zák. o regulaci reklamy, zák. o ochraně spotřebitele, zák. o ochranných známkách podle občanského soudního řádu : - návrh na vydání předběžného opatření soudem (§ 74 a násl., § 102) - určovací žaloba (§ 80 písm. c/) - uveřejnění rozsudku (§ 155 odst.4) podle jiných zákonů, např. AutZák

3 Podle obch. zák. § 53 Osoby dotčené nekalou soutěží a jejich žalobní nároky … § 54 odst. 1 Právnické osoby oprávněné hájit zájmy … a jejich žalobní nároky … § 54 odst. 2 Postavení spotřebitele (žalobce) Podle OZ § 2988 Osoba dotčená nekalou soutěží a její žalobní nároky … § 2989 odst. 1 Právnická osoba oprávněná hájit zájmy … a její žalobní nároky … § 2989 odst. 2 Postavení spotřebitele (žalobce)

4 Aktivně legitimované subjekty Ochrana proti nekalé soutěži – subjekty Pasivně legitimované subjekty soutěžitel jiná osoba právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo právnická osoba oprávněná hájit zájmy zákazníků rušitel zákazníci § 2988 – 2989 OZ Osoby dotčené nekalou soutěží

5 Dle § 53 obch. zák.: Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, - aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat … přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, …náhradu škody (dle § 757 + § 373 nsl. obch. zák.) … a vydání bezdůvodného obohacení. (dle § 451 nsl. obč. zák.) Dle § 2988 OZ: Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, … aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat … přiměřené zadostiučinění, (dle § 2951 nsl. OZ) … náhradu škody (dle § 2894 nsl. OZ) … a vydání bezdůvodného obohacení. (dle 2991 nsl. OZ)

6 Dle § 54 odst. 1 obch. zák.: Právo, aby se rušitel … protiprávního jednání zdržel a aby … odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 48 až 51 (tj. parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušení obchodního tajemství) uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů. Dle § 2989 odst. 1 OZ: Právo, aby se rušitel … nekalé soutěže zdržel nebo aby … odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 (tj. parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, porušení obchodního tajemství) uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.

7 Dle § 54 odst. 2 OZ : Jestliže se práva, aby se rušitel jednání … nekalé soutěže zdržel nebo aby …odstranil závadný stav v případech uvedených v § 44 až 47 a § 52 domáhá spotřebitel, musí rušitel prokázat, že se jednání nekalé soutěže nedopustil. To platí i pro …povinnost k náhradě škody, pokud jde o otázku, zda škoda byla způsobena jednáním nekalé soutěže, a pro … právo na přiměřené zadostiučinění a na … vydání neoprávněného majetkového prospěchu; výši způsobené škody, závažnost a rozsah jiné újmy, povahu a rozsah bezdůvodného obohacení však musí prokázat vždy žalobce, i když jím je spotřebitel. Dle § 2989 odst. 2 OZ : Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel … zdržel nekalé soutěže nebo aby …odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel … právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.

8 § 2988 OZ Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, - aby se nekalé soutěže zdržel nebo - aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat - přiměřené zadostiučinění, - náhradu škody a - vydání bezdůvodného obohacení. ---------------- § 74 a násl. + § 102 o. s. ř. Návrh na vydání předběžného opatření § 155 odst. 4 o. s. ř. Dotčená osoba může navrhnout soudu, aby jí bylo přiznáno právo uveřejnit rozsudek. Ochrana obchodní firmy /relativní ochrana/

9 *** „Vzhledem k tomu, že žalovaný netvrdil okolnosti liberace (§ 374 obch. zák.), správně pak soud prvního stupně postupoval, pokud ve smyslu § 757 a § 373 obch. zák. při posuzování splnění podmínek odpovědnosti žalovaného za tvrzenou škodu se soustředil na posouzení existence tvrzené škody, její výše – přičemž v souladu s § 380 obch. zák. za škodu je třeba považovat i újmu, jež vznikla poškozenému proto, že musel vynaložit pro protiprávní jednání (nekalé soutěže) náklady, jež by jinak nevynaložil – a příčinné souvislosti vzniku škody s jednáním nekalé soutěže žalovaného.“ /VS sp. zn. 3 Cmo 487/2007/ Soudní rozhodnutí ve věcech obchodní firmy

10 § 2989 NOZ (1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků. (2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží. Ochrana obchodní firmy I /relativní ochrana/ pokrač.

11 Příklady z judikatury Příklad 1: Žalobkyně „Investprag, spol. s r. o.“ (investorská činnost a spravování majektu)… od 1993 …….. ž-ně Žalovaná „INVEST PRAG, spol. s r. o.“ (spravování hmot. a nehm. majektu)... od 1996 ……. ž-ná ---------- Tvrzení žalobkyně (žaloba z r. 2006): -ž-ná podniká v zaměnitelném oboru podnikání pod OF I. M., spol. s.r. o. – znění této OF je foneticky i vizuálně zaměnitelné s OF ž-ně, -ž-ná měla změnit do 1.1.2002* svoji společ. smlouvu, aby firma ž-né nebyla zaměnitelná a klamavá ve vztahu k firmě ž-ně (§ 10/1 obch.zák.) Tvrzení žalované: -vznikla zápisem do OR 12.3.1996 = více než 10 let před podání žaloby ž-ní, -splnila podmínky pro zápis do OR podle obch. zák.** v době, kdy založila s.r.o. (ž-ně a ž-ná měly jiné sídlo a podnikaly v jiných oborech) ------------ * zák. č. 370/2000 Sb. – přechodná ust. k části první, bod 20 ** § 10 (1) Obchodní jméno nesmí být zaměnitelné s obchodním jménem jiného podnikatele. U právnické osoby postačí k odlišení od obchodního jména jiné právnické osoby uvedení jiného sídla, jestliže tyto osoby nepodnikají v tomtéž oboru nebo v oborech zaměnitelných při hospodářské soutěži. U fyzických osob postačí k odlišení uvedení jiného místa podnikání.

12 Příklad 1 - pokrač. Žalobkyně – žalobní nároky: - 1. uložit žalované zdržet se užívání firmy „INVEST PRAG, spol. s r. o.“ či jiné firmy, ve které se bude vyskytovat výraz „INVESTPRAG“, ať již jako jedno slovo nebo spojení několika slov po sobě následujících a psané ať již malými nebo velkými písmeny nebo jejich kombinací, a to do 15 dnů…, - 2. uložit žalované povinnost a)rozhodnutím VH nebo jiného oprávněného orgánu rozhodnout o změně zakladatelské listiny, resp. společenské smlouvy, v části týkající se firmy tak, že ve fonetickém ani písemném znění firmy se nebude vyskytovat výraz „INVESTPRAG“, ať již jako jedno slovo nebo ve spojení několika slov po sobě následujících a psané ať již malými nebo velkými písmeny nebo jejich kombinací, b) podat rejstříkovému soudu návrh na výmaz dosavadní firmy žalované a zápis nové firmy v souladu se změnou zakladatelské listiny, resp. společenské smlouvy, změněné v souladu s písm. a), to vše do 30 dnů …

13 Řešení příkladu 1 : Soud 1. stupně: - nárok 1. ……….. zamítl (výrok I.) - nárok 2. ……….. uložil žalované povinnost dle a) + b) (výrok II.) - náklady řízení… žádný z účastníků (výrok III.) Odvolání v celém rozsahu ….. žalobkyně i žalovaná Soud odvolací (VS Praha): - výrok I. ………. potvrdil - výrok II. ………. změnil: Uložil ž-né povinnost změnit svou obchodní firmu vypuštěním slova INVEST, ledaže by stávající znění své obchodní firmy doplnila vložením dalšího samostatného slova, nejméně dvojslabičného, mezi stávající slova INVEST a PRAG, a podat návrh na zápis takto změněné obchodní firmy rejstříkovému soudu ve lhůtě 2 měsíců… -------- „Při rozhodování o způsobu nápravy závadného stavu, založeného existencí zaměnitelných obchodních firem, lze přihlédnout i ke skutečnosti, že žalobce svůj nárok neuplatnil nijak bezprostředně po vzniku závadného stavu, naopak tento stav po řadu let toleroval a žalovaný pak pod kolidující obchodní firmou po celou tuto dobu působil a budoval své postavení na trhu.“ VS Praha sp. zn. 3 Cmo 424/08

14 Příklad 2 : Žalobkyně „Media Service, a. s.“ ………………… od 1994 (reklamní a propag. činnost, poradenská čin. v oblasti reklamy…) Žalovaná „Media Service Zawada, s. r. o.“ …… od 1998 (tentýž obor) ---------- Tvrzení žalobkyně (žaloba z r. 2002): - časová priorita svého zápisu v OR (upozornění na zaměnitelnost OF), - porušení práv k OF, jednání nekalé soutěže (§ 47 obch. zák.), způsobilé ohrozit právo žalobkyně podle § 19b obč.zák. Tvrzení žalované: - slovní prvky Media a Service v OF žalobkyně jsou významově popisné, nemají žádnou rozlišovací způsobilost, - připojením slova Zawada (= výrazný prvek v OF žalované) došlo k dostatečnému rozlišení znění OF účastníků

15 Příklad 2 - pokrač. Žalobkyně – žalobní nároky: - 1. uložit ž-né zdržet se užívání firmy se slovním spojením MEDIA SERVICE, - 2. uložit ž-né odstranit závadný stav tím, že do 15 dnů… změní svou OF tak, aby neobsahovala v žádné kombinaci a podobě slovní spojení MEDIA SERVICE, a podá příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis této změny OF v OR do 1 měsíce… - 3. přiznat žalobkyni právo uveřejnit na náklady ž-né rozsudek v rozsahu jeho výroku a podstatné části odůvodnění v Mladé frontě DNES

16 Řešení příkladu 2 : Soud 1.stupně: - žalobu ……………. zamítl (výrok I.) - náklady řízení…….. žalobce zaplatí ž-né 1.725 Kč (výrok II.) Odvolání v celém rozsahu ….. Žalobkyně Soud odvolací (VS Praha): - rozsudek soudu 1. st. ………. potvrdil Firma ž-né „Media Service Zawada, s. r. o.“ oproti firmě žalobce „Media Service, a. s.“ požadavek nezaměnitelnosti splňuje. „Byť ze znění obou OF vyplývá shoda ve významově obecných (a tedy jinak nezpůsobilých k rozlišení) slovech /Media a Service/, z pohledu třetích osob, i blíže neinformovaných, je pro svou neobvyklost a originalitu však další část kmene firmy ž-né /„Zawada“/ natolik dominantním, na první pohled upoutávajícím prvkem, že potlačuje význam ostatních částí kmene firmy ž-né. To vede k závěru, že znění obou firem v jejich kmenech /nehledě k rozdílným dodatkům o druhu společnosti/ se odlišuje natolik výrazně, aby k záměnám účastníků objektivně dojít nemohlo.“ Je vyloučena rovněž klamavost OF ž-né (jediným společníkem ž-né je zahraniční právn.osoba „Media Service Zawada Ltd.“). VS Praha sp. zn. 3 Cmo 72/03


Stáhnout ppt "Obchodní firma podnikatele – relativní právní ochrana - přehled úpravy (srovnání § 53 - 55 obch. zákoníku a § 2988 – 2989 obč. zákoníku) - současná právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google