Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku

2 „RESTART“, „PODPORA“, „KREDIT“ Zdroj financování: Evropský sociální fond (85 %) Státní rozpočet ČR (15 %) Oblasti podpory 1.2 a 2.1 OP LZZ Realizátor / Příjemce / Zadavatel / Objednatel: Úřad práce v Mostě Typ projektů: Regionální individuální projekty (RIP)

3 „RESTART“, „PODPORA“, „KREDIT“ Výběrové řízení na dodavatele služeb: Vyhlášení veřejných zakázek: Zadávací dokumentace k dispozici na adrese: Dotazy je možné podávat do: Podávání nabídek do: do hod. na ÚP v Mostě Otevírání obálek na Úřadě práce v Mostě: , 9.00 hod. (RESTART) , hod. (PODPORA) , hod. (KREDIT) Předpokládaná doba zahájení plnění zakázek:

4 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST“

5 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Cílové skupiny: zaměstnanci uvolňovaní v rámci hromadného propouštění zaměstnanci, s nimiž bude do 3 měsíců rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů zaměstnanci, jimž nebyla vyplacena mzda Cíle projektu: zabezpečit plynulý přechod propouštěných zaměstnanců „ze zaměstnání do zaměstnání“, bez evidence na úřadě práce zvýšit uplatnitelnost propouštěných osob školením a rekvalifikacemi

6 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Monitoring a poradenství pro zaměstnavatele 3.Zapojování účastníků do projektu 4.Vstupní rozhovor, individuální projektový plán (IPP) a diagnostika 5.Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti 6.Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills) včetně IT dovedností 7.Rekvalifikace a praxe 8.Zprostředkování zaměstnání 9.Poskytování přímé podpory účastníkům

7 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Doba plnění: – (max ) V případě hrozícího nenaplnění indikátorů projektu (počtu podpořených osob), které je do značné míry závislé na vnějších okolnostech, může dodavatel nejpozději do požádat zadavatele o prodloužení realizace veřejné zakázky, a to na dobu max. do Zadavatel již od počátku uzavře s dodavatelem rámcovou smlouvu na dobu do Místo plnění: Zadavatel požaduje, aby přímé služby pro účastníky (aktivity 3 – 9) probíhaly jak v Mostě tak v Litvínově. V případě hromadného propouštění a na základě souhlasu propouštějících zaměstnavatelů bude vhodné některé z aktivit realizovat i přímo na pracovišti.

8 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Závazné indikátory dosahování cílů: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu Počet osob umístěných na rekvalifikaci (dle zákona o zaměstnanosti) Počet úspěšných absolventů kurzů z toho absolventů školení prac. práva, psychologie či finanční gramotnosti z toho absolventů školení soft skills včetně IT dovedností z toho úspěšných absolventů rekvalifikací Počet osob umístěných na praxi k novým zaměstnavatelům Počet úspěšně podpořených klientů služeb (nově zaměstnaných osob) - 200

9 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky , ,00 2. Monitoring a poradenství pro zaměstnavatele36 303, ,00 3. Zapojování účastníků do projektu12 773, ,00 4. Vstupní rozhovor, IPP a diagnostika , ,00 5. Školení v oblasti prac.práva, psychologie a fin.gramotnosti , ,00 6. Školení v oblasti soft skills včetně IT dovedností , ,00 7. Rekvalifikace a praxe , ,00 8. Zprostředkování zaměstnání34 622, ,00 Celková cena bez přímé podpory , ,00 9. Poskytování přímé podpory účastníkům ,00 Celková cena včetně přímé podpory , ,00

10 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 5 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 5 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v Mostě a v Litvínově

11 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 9) % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky …………………………………….. 70 % Subkritéria: 2.1 Popis spolupráce se zaměstnavateli v rámci aktivit 2, 3 a 8…………….. 40 % 2.2 Specifikace diagnostických metod pro aktivitu 4..……………………….. 10 % 2.3 Kvalita osnov a organizace školení pro aktivity 5 a % 2.4 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 7………………………….…… 30 % Pro hodnocení číselně nevyjádřitelných kritérií budou srovnávány vzájemně porovnatelné charakteristiky (např. pestrost nabídky rekvalifikačních kurzů z hlediska stupně vzdělání účastníků, genderové vyváženosti a relevance oborů k požadavkům místního trhu práce, kvalita osnov školení, typ diagnostiky apod.). Hodnotící komise využije podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

12 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka“

13 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní Úřadem práce v Mostě s bydlištěm v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka (viz Příloha č. 11 zadávací dokumentace), kteří jsou zároveň: dlouhodobě nezaměstnaní, opakovaně nezaměstnaní, osoby do 24 let věku (včetně). Cíle projektu: provést účinnou profilaci klientů úřadu práce žijících v sociálně vyloučených lokalitách nikoli na bázi etnického původu, ale z hlediska míry jejich sociálního vyloučení – vzdálenosti od trhu práce zajistit kulturně citlivé poskytování služeb v místě, kde cílová skupina žije, a ve spolupráci s neziskovými organizacemi etablovanými v sociálně vyloučených lokalitách odzkoušet nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – pracovní asistenci – při procesu vyjednávání se zaměstnavateli, náboru pracovníků a po dobu prvních několika týdnů působení klienta na pracovišti

14 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Oslovení, výběr a kategorizace účastníků 3.Individuální a skupinové poradenství 4.Motivace a aktivizace 5.Rekvalifikace a praxe 6.Zprostředkování zaměstnání 7.Přímá podpora

15 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Doba plnění: – cykly po 16 měsících – viz Harmonogram v Příloze č. 10 zadávací dokumentace Místo plnění: Přímé služby pro účastníky (aktivity 2 – 7) budou probíhat ve třech oblastech okresu, jak jsou popsány v Příloze č. 11 zadávací dokumentace. Oblast Most (Stovky, Liščí vrch) účastníků, Oblast Litvínov (Janov, Bílý sloup, UNO) účastníků Oblast Jih okresu (Chanov, Bečov, Obrnice) účastníků

16 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Závazné indikátory dosahování cílů: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu Počet účastníků kurzů z toho účastníků motivačních kurzů z toho účastníků rekvalifikací Počet úspěšných absolventů kurzů z toho úspěšných absolventů motivačních kurzů z toho úspěšných absolventů rekvalifikací Počet úspěšně podpořených klientů služeb (zaměstnaných osob) Počet nově vytvořených pracovních míst z toho pracovních míst pro ženy - 25 Počet udržených dotovaných pracovních míst - 50

17 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč)Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky , ,00 2. Oslovení, výběr a kategorizace účastníků , ,00 3. Individuální a skupinové poradenství , ,00 4. Motivace aktivizace , ,00 5. Rekvalifikace a praxe , ,00 6. Zprostředkování zaměstnání , ,00 Celková cena bez přímé podpory , ,00 7. Přímá podpora ,00 Celková cena včetně přímé podpory , ,00

18 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 5 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 5 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v oblasti Most, oblasti Litvínov a oblasti Jih okresu

19 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 7) % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky ………………………………… % Subkritéria: 2.1 Popis poradenských a motivačních opatření v rámci aktivit 3 a 4 … % 2.2 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 5 ……..….…………………. 30 % 2.3 Popis spolupráce se zaměstnavateli v rámci aktivity % Pro hodnocení využije hodnotící komise podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

20 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku“

21 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní úřadem práce v Mostě, kteří spadají do některé z těchto kategorií, popř. do obou: osoby zdravotně postižené ve smyslu § 67 zákona o zaměstnanosti osoby sociálně znevýhodněné ve smyslu § 33 zákona o zaměstnanosti Cíle projektu: poskytnout cílovým skupinám příležitost k poznání svých možností na trhu práce s využitím ergodiagnostiky, pracovní a bilanční diagnostiky zajistit pracovní uplatnění zdravotně a sociálně znevýhodněných osob na dobu 12 – 24 měsíců s využitím principů sociálního podnikání (participace klientů na řízení podniku, seberealizace a pocit užitečnosti vůči místní komunitě apod.) zvyšovat povědomí o sociální ekonomice, iniciovat sociálně odpovědné chování firem a propojování ziskového a neziskového sektoru při integraci znevýhodněných osob na volný trh práce

22 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Výběr a vstup účastníků do projektu 3.Diagnostika a motivace 4.Rekvalifikace a pracovní rehabilitace 5.Zprostředkování zaměstnání 6.Pracovní asistence 7.Přímá podpora

23 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Doba plnění: – cykly po 14 měsících – viz Harmonogram v Příloze č. 10 zadávací dokumentace Místo plnění: Místo plnění je určeno územní působností Úřadu práce v Mostě (okres Most). Zadavatel požaduje, aby přímé služby pro účastníky (aktivity 2 – 7) probíhaly ve městě Most i v Litvínově, a to v poměru odpovídajícím rozložení počtu uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných mosteckým úřadem práce (3 : 2).

24 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Závazné indikátory dosahování cílů: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu - 60 Počet účastníků kurzů z toho účastníků motivačních kurzů z toho účastníků rekvalifikací - 50 Počet úspěšných absolventů kurzů z toho úspěšných absolventů motivačních kurzů z toho úspěšných absolventů rekvalifikací - 40 Počet úspěšně podpořených klientů služeb (zaměstnaných osob) z toho účastníků pracovní rehabilitace - 5 Počet nově vytvořených pracovních míst z toho pracovních míst pro ženy - 8

25 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč)Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky , ,00 2. Výběr a vstup účastníků do projektu73 612, ,00 3. Diagnostika a motivace , ,00 4. Rekvalifikace a pracovní rehabilitace , ,00 5. Zprostředkování zaměstnání79 328, ,00 6. Pracovní asistence , ,00 Celková cena bez přímé podpory , ,00 7. Přímá podpora ,00 Celková cena včetně přímé podpory , ,00

26 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 2 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 2 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v Mostě a v Litvínově

27 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 7) % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky ………………………………… % Subkritéria: 2.1 Popis diagnostických metod a výstupů v rámci aktivity 3 ………..… % 2.2 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 4 ……..….…………………… % 2.3 Organizace zapojení zaměstnavatelů a pracovní asistence v akt. 5 a 6 … 50 % Pro hodnocení využije hodnotící komise podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

28 Kontakt na zadavatele: Úřad práce v Mostě Mgr. Alena Zieglerová Odbor projektů RLZ Tř. Budovatelů 1989, Most Máte dotazy?


Stáhnout ppt "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka."

Podobné prezentace


Reklamy Google