Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku

2 „RESTART“, „PODPORA“, „KREDIT“ Zdroj financování: Evropský sociální fond (85 %) Státní rozpočet ČR (15 %) Oblasti podpory 1.2 a 2.1 OP LZZ Realizátor / Příjemce / Zadavatel / Objednatel: Úřad práce v Mostě Typ projektů: Regionální individuální projekty (RIP)

3 „RESTART“, „PODPORA“, „KREDIT“ Výběrové řízení na dodavatele služeb: Vyhlášení veřejných zakázek: 25.9.2009 Zadávací dokumentace k dispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo_info/projekty/vyzvy_a_aktuality Dotazy je možné podávat do: 25.10.2009 Podávání nabídek do: 6.11.2009 do 11.00 hod. na ÚP v Mostě Otevírání obálek na Úřadě práce v Mostě: 9.11.2009, 9.00 hod. (RESTART) 9.11.2009, 12.00 hod. (PODPORA) 9.11.2009, 15.00 hod. (KREDIT) Předpokládaná doba zahájení plnění zakázek: 1.3.2010

4 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST“

5 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Cílové skupiny: zaměstnanci uvolňovaní v rámci hromadného propouštění zaměstnanci, s nimiž bude do 3 měsíců rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů zaměstnanci, jimž nebyla vyplacena mzda Cíle projektu: zabezpečit plynulý přechod propouštěných zaměstnanců „ze zaměstnání do zaměstnání“, bez evidence na úřadě práce zvýšit uplatnitelnost propouštěných osob školením a rekvalifikacemi

6 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Monitoring a poradenství pro zaměstnavatele 3.Zapojování účastníků do projektu 4.Vstupní rozhovor, individuální projektový plán (IPP) a diagnostika 5.Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti 6.Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills) včetně IT dovedností 7.Rekvalifikace a praxe 8.Zprostředkování zaměstnání 9.Poskytování přímé podpory účastníkům

7 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Doba plnění: 1.3.2010 – 28.2.2011 (max. 31.7.2012) V případě hrozícího nenaplnění indikátorů projektu (počtu podpořených osob), které je do značné míry závislé na vnějších okolnostech, může dodavatel nejpozději do 31.12.2010 požádat zadavatele o prodloužení realizace veřejné zakázky, a to na dobu max. do 31.7.2012. Zadavatel již od počátku uzavře s dodavatelem rámcovou smlouvu na dobu do 31.7.2012. Místo plnění: Zadavatel požaduje, aby přímé služby pro účastníky (aktivity 3 – 9) probíhaly jak v Mostě tak v Litvínově. V případě hromadného propouštění a na základě souhlasu propouštějících zaměstnavatelů bude vhodné některé z aktivit realizovat i přímo na pracovišti.

8 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Závazné indikátory dosahování cílů: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu - 400 Počet osob umístěných na rekvalifikaci (dle zákona o zaměstnanosti) - 300 Počet úspěšných absolventů kurzů - 800 - z toho absolventů školení prac. práva, psychologie či finanční gramotnosti - 300 - z toho absolventů školení soft skills včetně IT dovedností - 300 - z toho úspěšných absolventů rekvalifikací - 200 Počet osob umístěných na praxi k novým zaměstnavatelům - 150 Počet úspěšně podpořených klientů služeb (nově zaměstnaných osob) - 200

9 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky618 403,00735 900,00 2. Monitoring a poradenství pro zaměstnavatele36 303,0043 200,00 3. Zapojování účastníků do projektu12 773,0015 200,00 4. Vstupní rozhovor, IPP a diagnostika1 344 538,001 600 000,00 5. Školení v oblasti prac.práva, psychologie a fin.gramotnosti1 008 403,001 200 000,00 6. Školení v oblasti soft skills včetně IT dovedností672 269,00800 000,00 7. Rekvalifikace a praxe6 949 580,008 270 000,00 8. Zprostředkování zaměstnání34 622,0041 200,00 Celková cena bez přímé podpory10 676 891,0012 705 500,00 9. Poskytování přímé podpory účastníkům34 719 000,00 Celková cena včetně přímé podpory45 395 891,0047 424 500,00

10 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 5 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 5 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v Mostě a v Litvínově

11 Poskytování komplexních služeb v projektu RESTART - MOST Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 9)................. 30 % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky …………………………………….. 70 % Subkritéria: 2.1 Popis spolupráce se zaměstnavateli v rámci aktivit 2, 3 a 8…………….. 40 % 2.2 Specifikace diagnostických metod pro aktivitu 4..……………………….. 10 % 2.3 Kvalita osnov a organizace školení pro aktivity 5 a 6............................... 20 % 2.4 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 7………………………….…… 30 % Pro hodnocení číselně nevyjádřitelných kritérií budou srovnávány vzájemně porovnatelné charakteristiky (např. pestrost nabídky rekvalifikačních kurzů z hlediska stupně vzdělání účastníků, genderové vyváženosti a relevance oborů k požadavkům místního trhu práce, kvalita osnov školení, typ diagnostiky apod.). Hodnotící komise využije podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

12 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka“

13 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní Úřadem práce v Mostě s bydlištěm v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka (viz Příloha č. 11 zadávací dokumentace), kteří jsou zároveň: dlouhodobě nezaměstnaní, opakovaně nezaměstnaní, osoby do 24 let věku (včetně). Cíle projektu: provést účinnou profilaci klientů úřadu práce žijících v sociálně vyloučených lokalitách nikoli na bázi etnického původu, ale z hlediska míry jejich sociálního vyloučení – vzdálenosti od trhu práce zajistit kulturně citlivé poskytování služeb v místě, kde cílová skupina žije, a ve spolupráci s neziskovými organizacemi etablovanými v sociálně vyloučených lokalitách odzkoušet nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – pracovní asistenci – při procesu vyjednávání se zaměstnavateli, náboru pracovníků a po dobu prvních několika týdnů působení klienta na pracovišti

14 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Oslovení, výběr a kategorizace účastníků 3.Individuální a skupinové poradenství 4.Motivace a aktivizace 5.Rekvalifikace a praxe 6.Zprostředkování zaměstnání 7.Přímá podpora

15 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Doba plnění: 1.3.2009 – 30.6.2012 4 cykly po 16 měsících – viz Harmonogram v Příloze č. 10 zadávací dokumentace Místo plnění: Přímé služby pro účastníky (aktivity 2 – 7) budou probíhat ve třech oblastech okresu, jak jsou popsány v Příloze č. 11 zadávací dokumentace. Oblast Most (Stovky, Liščí vrch) - 200 účastníků, Oblast Litvínov (Janov, Bílý sloup, UNO) - 100 účastníků Oblast Jih okresu (Chanov, Bečov, Obrnice) - 100 účastníků

16 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Závazné indikátory dosahování cílů: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu - 400 Počet účastníků kurzů - 600 - z toho účastníků motivačních kurzů - 400 - z toho účastníků rekvalifikací - 200 Počet úspěšných absolventů kurzů - 420 - z toho úspěšných absolventů motivačních kurzů - 300 - z toho úspěšných absolventů rekvalifikací - 120 Počet úspěšně podpořených klientů služeb (zaměstnaných osob) - 100 Počet nově vytvořených pracovních míst - 50 - z toho pracovních míst pro ženy - 25 Počet udržených dotovaných pracovních míst - 50

17 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč)Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky1 451 765,001 727 600,00 2. Oslovení, výběr a kategorizace účastníků470 588,00560 000,00 3. Individuální a skupinové poradenství1 986 555,002 364 000,00 4. Motivace aktivizace1 068 235,001 271 200,00 5. Rekvalifikace a praxe4 726 050,005 624 000,00 6. Zprostředkování zaměstnání774 454,00921 600,00 Celková cena bez přímé podpory10 477 647,0012 468 400,00 7. Přímá podpora21 030 000,00 Celková cena včetně přímé podpory31 507 647,0033 498 400,00

18 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 5 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 5 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v oblasti Most, oblasti Litvínov a oblasti Jih okresu

19 Poskytování komplexních služeb v projektu PODPORA Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 7)............... 30 % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky …………………………………... 70 % Subkritéria: 2.1 Popis poradenských a motivačních opatření v rámci aktivit 3 a 4 …... 40 % 2.2 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 5 ……..….…………………. 30 % 2.3 Popis spolupráce se zaměstnavateli v rámci aktivity 6......................... 30 % Pro hodnocení využije hodnotící komise podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

20 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku“

21 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní úřadem práce v Mostě, kteří spadají do některé z těchto kategorií, popř. do obou: osoby zdravotně postižené ve smyslu § 67 zákona o zaměstnanosti osoby sociálně znevýhodněné ve smyslu § 33 zákona o zaměstnanosti Cíle projektu: poskytnout cílovým skupinám příležitost k poznání svých možností na trhu práce s využitím ergodiagnostiky, pracovní a bilanční diagnostiky zajistit pracovní uplatnění zdravotně a sociálně znevýhodněných osob na dobu 12 – 24 měsíců s využitím principů sociálního podnikání (participace klientů na řízení podniku, seberealizace a pocit užitečnosti vůči místní komunitě apod.) zvyšovat povědomí o sociální ekonomice, iniciovat sociálně odpovědné chování firem a propojování ziskového a neziskového sektoru při integraci znevýhodněných osob na volný trh práce

22 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Výběr a vstup účastníků do projektu 3.Diagnostika a motivace 4.Rekvalifikace a pracovní rehabilitace 5.Zprostředkování zaměstnání 6.Pracovní asistence 7.Přímá podpora

23 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Doba plnění: 1.3.2009 – 30.4.2012 2 cykly po 14 měsících – viz Harmonogram v Příloze č. 10 zadávací dokumentace Místo plnění: Místo plnění je určeno územní působností Úřadu práce v Mostě (okres Most). Zadavatel požaduje, aby přímé služby pro účastníky (aktivity 2 – 7) probíhaly ve městě Most i v Litvínově, a to v poměru odpovídajícím rozložení počtu uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných mosteckým úřadem práce (3 : 2).

24 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Závazné indikátory dosahování cílů: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu - 60 Počet účastníků kurzů - 110 - z toho účastníků motivačních kurzů - 60 - z toho účastníků rekvalifikací - 50 Počet úspěšných absolventů kurzů - 90 - z toho úspěšných absolventů motivačních kurzů - 50 - z toho úspěšných absolventů rekvalifikací - 40 Počet úspěšně podpořených klientů služeb (zaměstnaných osob) - 30 - z toho účastníků pracovní rehabilitace - 5 Počet nově vytvořených pracovních míst - 15 - z toho pracovních míst pro ženy - 8

25 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč)Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky644 338,00766 762,00 2. Výběr a vstup účastníků do projektu73 612,0087 600,00 3. Diagnostika a motivace468 908,00558 000,00 4. Rekvalifikace a pracovní rehabilitace1 284 874,001 529 000,00 5. Zprostředkování zaměstnání79 328,0094 400,00 6. Pracovní asistence504 202,00600 000,00 Celková cena bez přímé podpory3 055 262,003 635 762,00 7. Přímá podpora5 700 600,00 Celková cena včetně přímé podpory8 755 862,009 336 362,00

26 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 2 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 2 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v Mostě a v Litvínově

27 Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 7)..................... 30 % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky …………………………………......... 70 % Subkritéria: 2.1 Popis diagnostických metod a výstupů v rámci aktivity 3 ………..…......... 20 % 2.2 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 4 ……..….……………………... 30 % 2.3 Organizace zapojení zaměstnavatelů a pracovní asistence v akt. 5 a 6 … 50 % Pro hodnocení využije hodnotící komise podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

28 Kontakt na zadavatele: Úřad práce v Mostě Mgr. Alena Zieglerová Odbor projektů RLZ Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most alena.zieglerova@mo.mpsv.cz Máte dotazy?


Stáhnout ppt "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektů Úřadu práce v Mostě RESTART – MOST PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka."

Podobné prezentace


Reklamy Google