Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union."— Transkript prezentace:

1 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Rozvoj komunitních zdravotně sociálních služeb – hledání průniků a společných víceoborových řešení konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 27. 5. 2014 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

3 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Aktivity Institutu důstojného stárnutí Zpracovávání tématu stárnutí a umírání ve všech jeho aspektech Analýza, výzkum a zpracování nových modelů péče a podpora jejich zavádění Příprava a prosazování legislativních změn Vzdělávání, informační a publikační činnost Konzultace, poradenství a metodická činnost Podpora mezioborové spolupráce - komunikace s veřejnou správou, politiky a institucemi Přenos zkušeností ze zahraničí Realizace projektů Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

4 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb  Institut důstojného stárnutí vznikl 1. 11. 2013 v rámci projektu realizovaného Diakonií ČCE  Institut od svého založení realizuje projekt z Programu švýcarsko-české spolupráce PROJEKT: PODPORA ROZVOJE KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

5 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Realizační tým projektu: Bc. Petr Haška, ředitel Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Ph.D. Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th. Mgr. Olga Mutlová PhDr. Karel Schwarz Mgr. Petr Wija, Ph.D. Ing. Ivo Kaplán (do 28.2.) Mgr. Miroslava Cedidlová, Ph.D. (od 1.5.) Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

6 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb AKTIVITY PROJEKTU Aktivita I.Vytvoření metodicko-edukačního Institutu Aktivita II.Kampaň za změnu společenského postoje/ destigmatizace stáří Aktivita III.Hledání průniků a společných, multidisciplinárních řešení – kulaté stoly Aktivita IV.Semináře a vzdělávací akce Aktivita V. Podpora rozvoje nových konceptů péče Aktivita VI. Podpora dlouhodobé udržitelnosti Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

7 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Hledání průniků a společných, multidisciplinárních řešení - Aktivita č. 3 projektu Tematické diskusní kulaté stoly pro zástupce odborné veřejnosti a politiky v různých krajích ČR, organizované se záměrem hledat společná východiska a průniky pro možné budoucí funkční modely poskytování zdravotních a sociálních služeb seniorům a jejich financování. Oblasti:  Paliativní péče  Dlouhodobá komunitní péče  Řízení, ekonomika a financování  Důstojnost stárnutí a umírání/etika a spiritualita … Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

8 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb  kulaté stoly v Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové (březen – duben 2014):  zúčastnilo se 145 osob  čtyři cílové skupiny pracovníků veřejné správy, zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků a managementu poskytovatelů sociálních služeb  metody: anketa, „focus group“, facilitovaný rozhovor  zaměření na očekávaný "ideální" systém komunitních zdravotně sociálních služeb a komunitní podpory pro seniory a lidi s omezenou soběstačností (priority a bariéry)  mezinárodní konference v Praze (12. 5. 2014) se 120 účastníky Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

9 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Nejdůležitější rysy očekávaného systému:  péče v přirozeném prostředí bytu, domácnosti a rodiny (co nejdéle je to možné)  dostupné kvalitní komplexní a víceoborové služby v blízkosti bydliště (v komunitě, obci, městě)  provázané sociální, zdravotní (a další) služby  příznivé společenské klima  vstřícná legislativa  optimální financování Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

10 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Nejvýznamnější překážky realizace ideálního systému:  nepropojenost zdravotnických a sociálních služeb, nepropojenost resortů  nefungující komunita, bez funkčního komunitního plánu  nedostatek dostupných mobilních, terénních služeb  nedostatečná podpora pečujících a uživatelů služeb v rodinách  nepřipravenost klientů, jejich rodin a celé veřejnosti  nepříznivá finanční situace klientů a jejich rodin  absence koncepčního systémového řešení  složitá a nejednoznačná legislativa  restriktivní praxe a omezující výklad předpisů Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

11 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Nezbytnost zásadních změn: Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

12 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb klíčová úloha obcí a měst ve smyslu zvýšení odpovědnosti obecních samospráv za kvalitu života seniorů a zdravotně postižených občanů: posílení kompetencí a odpovědnosti samosprávných obcí a měst při vytváření podmínek pro podporu komunitních forem péče o nesoběstačné osoby obce jako garant vytváření podmínek pro ucelené komunitní plánování služeb, vyhledávání rizikových lidí a včasného rozpoznávání potřebnosti péče prostřednictvím komunitní (geriatrické) sestry nutnost koordinace podpůrné sítě, poradenství a dlouhodobé péče na úrovni obcí zajištění dostupnosti pečovatelské služby prostřednictvím komunitního centra podpora role komunitní sestry a komunitního sociálního pracovníka Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

13 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb užší spolupráce a propojení MPSV a MZČR při přípravě věcných a legislativních řešení v oblasti služeb a péče na zdravotně sociálním rozhraní: zejména pro cílové skupiny dlouhodobé péče seniorům, zdravotně postiženým a umírajícím při respektování neoddělitelnosti zdravotně sociálních potřeb a potřeby koordinovaného poskytnutí zdravotních a sociálních služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

14 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb posílení koordinační úlohy samosprávných krajů, zejména pokud jde o strategické plánování, dostupnost a provázanost zdravotních, sociálních a dalších služeb, včetně otázky seniorského bydlení (ve všech krajích ČR): lepší součinnost obcí s rozšířenou působností a krajů, včetně koordinace nabídky a poptávky pečovatelských a dalších služeb na úrovni obecních samospráv, včetně informační sítě dostupných služeb - mobilních pečovatelských, duchovních a hospicových model péče a zdravotních i sociálních služeb vycházejících důsledně z komunitního principu mimo jiné za pomoci stanovení standardů, tedy zabezpečení rovného přístupu k čerpání veřejně poskytovaných zdravotně sociálních služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

15 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb smlouvy poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami umožňující bezproblémový výkon specializované geriatrické a paliativní péče, včetně zákonem daného řešení přístupu k uzavírání smluv na poskytování domácí paliativní a hospicové péče a zdravotní péče v domovech pro seniory nebo se zvláštním režimem; základem by mělo být komplexní geriatrické hodnocení (viz příklad Velké Británie) nový systém financování péče v přirozeném prostředí rodiny : role a úloha odborných společností, profesních sdružení, krajských a obecných samospráv při vytvoření Systému integrovaných podpůrných služeb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

16 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Nasměrování předpokládaných změn: o zřetelné vymezení oblasti dlouhodobé péče o redefinice zdravotních a sociálních služeb o překlenutí segmentace a překážek mezi službami zdravotní a sociální péče o zajištění dostupnosti dlouhodobé péče o nalezení optimálního způsobu poskytování dlouhodobé péče o zvýšení komplexnosti zdravotních i sociálních služeb o dosažení vysoké kvality zdravotních i sociálních služeb o účelnější vynakládání prostředků ze státního rozpočtu a ze systému veřejného zdravotního pojištění Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

17 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Cíle změn v legislativě a v uplatňování předpisů:  včasná identifikace osob s potřebou dlouhodobé péče poskytované efektivním a rovným způsobem v domácím i institucionálním prostředí  koordinace poskytování péče potřebným klientům kombinací domácích pečujících, terénních a ambulantních sociálních služeb a domácích a ambulantních zdravotních služeb  rovnost podmínek pro všechny občany a poskytovatele dlouhodobé péče a zajištění její dostupnosti  zlepšení efektivity vynakládaných veřejných prostředků ze systému zdravotního pojištění i sociálních dávek  zajištění dostupné a kvalitní dlouhodobé péče poskytované zejména v domácím, a v případě potřeby i v institucionálním prostředí – pobytovém zařízení Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

18 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Chceme spolupracovat na řešení problematiky:  s veřejností  s pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách  s odbornými experty ve všech dotčených oborech  s veřejnou správou (ministerstva, kraje, obce a města)  s politiky (poslanci a senátoři) Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

19 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Otázky pro rozpravu: 1.Jak upravit zákon o obcích a specifikovat jejich roli v plánování a poskytování sociálních služeb tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost a návaznost na zdravotní péči? 2.Podpořili byste zřízení pozice komunitního zdravotně-sociálního pracovníka (komunitní sestra, komunitní sociální pracovník) v zákoně o zdravotních a sociálních službách? 3.Jak řešit situaci, kdy zdravotní pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy s domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, kde se nachází řada klientů, kteří potřebují komplexní dlouhodobou ošetřovatelskou péči obdobné intenzity a kvality jako v léčebnách dlouhodobě nemocných? Jak řešit situaci, kdy pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy na domácí paliativní péči? 4.Jak byste podpořili stárnutí a umírání doma a dostupnost zejména domácích a terénních zdravotních a sociálních služeb namísto služeb pobytových a ústavních? 5.Jak se zdravotnictví a systém sociálních služeb připravuje na očekávaný skokový nárostu počtu osob potřebujících dlouhodobou podporu a péči tak, aby v těchto službách byl dostatek kvalifikovaných pracovníků – geriatrů, praktických lékařů, zdravotních sester a pečovatelek(ů)? Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

20 Podněty k podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb Otázky pro rozpravu: 6. Jak zrovnoprávnit poskytování sociálně zdravotní péče rodinnými příslušníky se zaměstnáním a vytvořit pro ně lepší pozici a podmínky? Jaké nástroje podpory neformálních pečujících považujete za nejdůležitější? Byli byste pro zavedení pečovatelské dovolené? Jaké služby a opatření na trhu práce (částečné úvazky apod.) mohou usnadnit setrvání nebo návrat pečujících na trh práce? 7. Na stárnutí je třeba se připravovat od dětství finančně i zdravotně, a je proto třeba začít již od základních škol. Myslíte si, že je vhodné upravit vzdělávací osnovy základních škol a vzdělávání budoucích pedagogů základních a středních škol tak, aby zahrnovaly otázky přípravy stárnutí a měnících se potřeb ve stáří, mezigeneračních vztahů a solidarity, umírání atd.? Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

21 Děkujeme za pozornost. Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE Belgická 22, 120 00 Praha 2 telefon: 242 487 824 e-mail: ids@diakonie.czids@diakonie.cz web: www.dustojnestarnuti.czwww.dustojnestarnuti.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union


Stáhnout ppt "Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union."

Podobné prezentace


Reklamy Google