Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků Způsob a forma předkládání žádostí a hodnocení žádostí Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel Oddělení metodik a hodnocení projektů lucie.kucerova@mvcr.cz, karel.ritschel@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu.www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.eu POZOR: Žádost musí být založena ve správné výzvě! Žádost o finanční podporu se předkládá v tištěné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie (musí být totožné s originálem, tzn. i zadní strana s podpisem!). POZOR: Kroužková vazba není považována za pevné spojení! 2

3 Způsob a forma předkládání žádostí Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem a podepsána z obou stran (případně podepsána a orazítkována). Povinné přílohy žádosti: –Pověření pro účel schválení a realizace projektu  tato příloha se nepředkládá, pokud projektovou žádost podepisuje statutární zástupce žadatele. V takovém případě je nutné v IS Benefit zaškrtnout, že příloha není relevantní. –Návaznost projektu na všechny dosud realizované (tj. financované) projekty v IOP (oblast intervence 1.1) a OP LZZ (prioritní osa 4.1) daného žadatele, aby bylo již v hodnotícím procesu zamezeno případným duplicitám ve financování  závazný vzor této přílohy vyhlašovatel výzvy nestanovil. Podrobné informace pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete v Průvodci vyplněním projektové žádosti OP LZZ (D6), která je součástí desatera OP LZZ. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 3

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Požadovaná forma: Na obálce musí být uvedeny následující informace – adresa vyhlašovatele (včetně jména příslušného kontaktního pracovníka), název programu, číslo prioritní osy a oblasti podpory, číslo výzvy, název projektu, plný název a adresa žadatele, heslo „NEOTVÍRAT“ (v levém horním rohu) Stav žádosti lze po celou dobu procesu hodnocení sledovat v IS Benefit (záložka Konto žádosti) Povinnosti žadatele jsou blíže specifikovány v příloze Desatera OP LZZ D1 – Příručka pro žadatele 4

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Provádí se podle checklistu, který obsahuje jednotlivá formální kritéria a kritéria přijatelnosti formou odpovědi ANO/NE Přehled kritérií naleznete v Příručce pro žadatele (D1) nebo na předposlední straně žádosti s názvem Kontrola žádosti Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti probíhá do 15 dnů od uzávěrky příjmu žádostí u všech zaregistrovaných žádostí v IS Monit7+ 5

6 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Formální hodnocení: –V případě nesplnění formálních kritérií je žadatel vyzván, aby svou žádost opravil –Náprava nedostatků musí proběhnout v co nejkratší lhůtě Hodnocení přijatelnosti: –Opravitelné jsou max. 3 chyby v kritériích přijatelnosti –Žádost se 4 a více chybnými kritérii přijatelnosti bude z dalšího procesu hodnocení vyřazena (viz Příloha č. 1 výzvy č. B6) –Náprava nedostatků musí proběhnout v co nejkratším termínu 6

7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Věcné hodnocení = kvalita V případě, že žádost splňuje všechna kritéria pro formální hodnocení a kritéria přijatelnosti postupuje do věcného hodnocení Smysl a cíle projektu Cílová skupina Žadatel Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu Rozpočet projektu Výsledky a výstupy Rozpor s horizontálními tématy 7

8 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Další informace o věcném hodnocení Věcné hodnocení proběhne do 45 dnů od doručení žádostí vyhlašovateli. Věcné hodnocení se skládá ze 2 individuálních hodnocení a následného hodnocení prostřednictvím hodnotící komise. Každý projekt hodnotí alespoň 2 hodnotitelé, individuální hodnocení je podkladem pro jednání hodnotící komise. HK proběhne po ukončení věcného hodnocení. Na zasedání hodnotící komise jsou projednávány projekty, které ve věcném hodnocení získaly alespoň od jednoho hodnotitele 65 a více bodů. Pokud projekt získá od všech externích hodnotitelů méně než 65 bodů bude vrácen žadateli k přepracování. Projekty jsou schvalovány do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu či do vyčerpání limitu na jednoho žadatele. Při vyčerpání alokovaných prostředků se další schválené žádosti řadí na seznam náhradních projektů. Při vyčerpání limitu na jednoho žadatele budou další žádosti vyřazeny. 8

9 Další informace o věcném hodnocení Projekt, jenž byl už jednou vrácen k přepracování z důvodu nedosažení hranice 65 bodů z obecných kritérií při věcném hodnocení a ani při opětovném přepracování nedosáhne hranice 65 bodů, bude vyřazen. Projekt bude možné zamítnout v případě, že ani po urgenci ze strany poskytovatele žadatel nepředloží ve stanovené lhůtě (max. 30 PD)přepracovaný projekt. (Lhůtu je možné prodloužit pouze 1x max. v délce původního termínu). Hodnotící komise může projekt doporučit k financování za podmínek např. krácení rozpočtu, úpravy či doplnění klíčové aktivity, apod. Podmínky, za kterých je projekt doporučen k financování jsou závazné!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 9

10 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Schválení projektu  Doporučená žádost k financování je zaslána na ŘO OP LZZ k odsouhlasení potvrzení postupu výběru individuálních projektů.  Do 5 pracovních dnů od schválení postupu ŘO OP LZZ jsou žadatelé seznámeni s výsledkem výběrového procesu prostřednictvím Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu.  Do 15 pracovních dnů vypracuje OSF právní akt a zahájí proces jeho podpisu.  Hodnotící proces trvá cca 2 měsíce (dle kvality projektu) 10

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Formální náležitosti –Neodpovídá počet listů uvedený v žádosti se skutečností. –Neodpovídá počet listů příloh uvedený v Seznamu příloh žádosti se skutečností. –Žádost (přelepka) není podepsána na přední a na zadní straně. –Žádost je podepsána „VZ“ bez přiloženého pověření. –Žádost není správně, popř. vůbec svázána. –Doporučujeme interní kontrolu žádosti před odesláním na OSF dle Kontroly žádosti na předposlední straně žádosti o podporu 11

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Realizační tým –Neadekvátní počet členů RT –Nadhodnocené úvazky, nereálné sazby –Nejasně vymezený popis činnosti –Při nastavování pozic a odměn v RT doporučujeme řídit se tabulkou obvyklých mezd (viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8)http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8 Klíčové aktivity –Stručný a obecný popis. –Klíčové aktivity nejsou provázány s položkami v rozpočtu a VZ, nejsou uvedeny výstupy z KA. Cílová skupina –Nejasné vymezení cílové skupiny, není kvantifikována –Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou –Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu 12

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Rozpočet –Nadhodnocené výdaje, zejména kapitola osobní náklady a zařízení a vybavení –Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu –Chybně vyplněné údaje (zařazení položek rozpočtu – viz D5) –Překročené limity pro jednotlivé kapitoly (viz D1) –Při nastavování cen jednotlivých položek doporučujeme respektovat hodnoty uvedené v tabulce obvyklých cen (http://www.osf- mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8)http://www.osf- mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8 Hodnoty indikátorů –Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů. –Nejasný způsob naplňování ukazatelů, chybné nastavení (doporučujeme nastavit systém jejich výpočtu před zahájením projektu) –Chybně nastavené datum dosažení plánované hodnoty –Neúplné vyplnění ukazatelů (některé chybí úplně). 13

14 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Harmonogram –Nastavení volných měsíců v projektu, i když jsou čerpány mzdové náklady Zdroje financování a náklady projektu –Uvedení povinného spolufinancování pod soukromými zdroji Výběrová řízení –Absence uvedení nákladů –Částka není bez DPH –Chybně nastavený režim zadání VZ Další informace –Cokoli je třeba vysvětlit nebo doplnit, tak je uvedeno v této kapitole 14

15 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel Oddělení metodik a hodnocení lucie.kucerova@mvcr.cz, karel.ritschel@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google