Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZVA č. 03_15_037 (č. 37) PODPORA PROCESU TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB A PODPORA SLUŽEB KOMUNITNÍHO TYPU VZNIKLÝCH PO TRANSFORMACI metodický den na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZVA č. 03_15_037 (č. 37) PODPORA PROCESU TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB A PODPORA SLUŽEB KOMUNITNÍHO TYPU VZNIKLÝCH PO TRANSFORMACI metodický den na."— Transkript prezentace:

1 VÝZVA č. 03_15_037 (č. 37) PODPORA PROCESU TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB A PODPORA SLUŽEB KOMUNITNÍHO TYPU VZNIKLÝCH PO TRANSFORMACI metodický den na téma „Podpora deinstitucionalizace a sociálních služeb komunitního charakteru a její zaměření“ MPSV, Na Poříčním právu 1/376,

2 IDENTIFIKACE VÝZVY Č Investiční priorita2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Specifický cílSC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování Číslo výzvy03_15_037 Název výzvyPodpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Druh výzvyKolová Určení z hlediska konkurence mezi projekty Otevřená Určení, zda se jedná o synergickou nebo komplementární výzvu Komplementární IROP - specifický cíl 2.1 (Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi) Model hodnoceníJednokolový

3 ČASOVÉ NASTAVENÍ 3 Datum vyhlášení výzvy20. října 2015 Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS listopadu 2015 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 1. listopadu 2015 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. prosince 2015 Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 2 roky pro projekty věcně zaměřené dle bodu A této výzvy 3 roky pro projekty věcně zaměřené dle bodu B a C této výzvy Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. června 2020

4 VYHODNOCENÍ VÝZVY Příjem projektů, hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Počet přijatých žádostí o podporu: 21 Počet žádostí, které splnili podmínky kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí: 21 Nejčastější důvody vrácení žádostí o podporu k opravě žadatelům: neúplnost povinných příloh žádosti. 4

5 VYHODNOCENÍ VÝZVY Věcné hodnocení Počet projektů, které byly předmětem věcného hodnocení: 21 Počet projektů, které splnili kritéria věcného hodnocení: 12 Cílený výběr odborných hodnotitelů Počet podaných žádostí o přezkum: 5 5

6 VYHODNOCENÍ VÝZVY Nejčastější důvody nesplnění kritérií odborného hodnocení: nedostatečné zdůvodnění a doložení potřebnosti projektu aktivity, jejichž zacílení není v souladu se zaměřením výzvy; nedostatečně popsané aktivity projektu (a následný problém při posouzení rozpočtu projektu a výše způsobilých výdajů); nekonzistentnost projektové žádosti, nepropojenost aktivit a rozpočtu projektu, nesoulad uváděných informací v jednotlivých částech žádosti; chybějící popis zapojení cílových skupin do projektu; nejasné položky rozpočtu a způsob určení jejich výše. 6

7 VYHODNOCENÍ VÝZVY Jiné nedostatky v žádostech o podporu: nevhodně zvoleny indikátory resp. jejich cílová hodnota (problém s „bagatelní podporou“); nezpůsobilé výdaje v rozpočtu projektu (výdaje na provoz služby – zařízení a vybavení kanceláří, akreditované kurzy s DPH, položky neodpovídající obvyklým cenám – nadhodnocení jednotkové ceny); nepřímé náklady v rozpočtu projektu (zařazené do přímých nákladů); nevhodně zvolená délka realizace projektu; neuvedený harmonogram realizace klíčových aktivit; naddimenzované/poddimenzované pozice realizačního týmu s ohledem na obsah klíčových aktivit a charakter projektu; chybějící informace o zapojení uživatelů služby do klíčových aktivit projektu; formální nedostatky – nevyplněná pole žádosti o podporu (např. informace o VŘ, VP a jiné). 7

8 VYHODNOCENÍ VÝZVY Výběrová komise Zasedání dne: Počet projednávaných projektů: 12 Počet projektů doporučených k financování: 12 V celkové výši maximálních způsobilých výdajů: ,01 CZK. Počty schválených žádostí o podporu dle zaměření aktivit: Projekty typu A – 3 Projekty typu B - 4 Projekty typu C – 5 Zveřejnění zápisu z VK: https://www.esfcr.cz/vyzva-037-opz 8

9 SYSTÉMOVÉ PROJEKTY 871. Oddělení systémových projektů Chyby v žádostech, resp. v projektech jsou bezvýznamné a téměř vždy opravitelné. Projekty v realizaci Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III Realizace od: , Celkové náklady projektu: ,80 Kč (Projekt je zaměřen na podporu organizací v procesu transformace v MSK, a to podpořením kvality nově vzniklých služeb, podporou pracovníků v těchto zařízeních, nabídkou metod. vedení a konzultací s exter. odborníkem, ale také se zaměřuje na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice života osob se zdrav. postižením a probíhající transformací soc. služeb, podporuje systémové změny v poskytování pobyt. soc. služeb v kraji a začlenění osob se zdrav. postižením do běžné společnosti.) 9

10 SYSTÉMOVÉ PROJEKTY Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V Realizace od: , Celkové náklady projektu: ,45 Kč (Projekt mimo jiné podporuje transformaci a deinstitucionalizaci soc. služeb a zvyšování kvality soc. služeb směrem k individualizovanému poskytování.) Schválen projektový záměr: Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji Realizace od: , Celkové náklady projektu: ,86 Kč (Podpora 11 vybraných pobytových sociálních službách (Domovy pro osoby se zdravotním postižením) poskytovaných ve Zlínském kraji. V rámci projektu je počítáno také se vznikem nových služeb komunitního typu, konkrétně se vznikem služeb chráněného bydlení.) 10

11 PODPORA ŽADATELŮ (VE VÝZVĚ 03_15_037) Zřízený klub pro žadatele na ESF fóru Semináře pro žadatele ( , , ) Telefonická a ová podpora žadatelů (mimo ESF fóra) Využití Hotline IS KP

12 DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE Při vypracování žádosti o podporu využít informace k odbornému hodnocení (přístupné v systému IS KP14+), jako formu zpětné vazby s cílem odstranění nedostatků při zpracování žádosti o podporu pro další kolo výzvy. Využití Příručky pro hodnotitele - jako pomůcky při vypracování žádosti o podporu (popis hodnocení, pomocné podotázky) https://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele-opz https://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele-opz Depeše k projektu je potřebné sledovat v IS KP14+ v přehledu depeší přímo v daném projektu. Plánovaný termín vyhlášení výzvy: březen Využít podporu/informace při přípravě žádosti prostřednictvím seminářů pro žadatele, klubu k výzvě na ESF fóru, telefonické, ové konzultace. Nečekat s finalizací žádosti o podporu na poslední den (ukončení příjmu žádosti o podporu). 12

13 13 Kontakty Mgr. Miroslava Kováčová, Oddělení projektů systému služeb (odd. 874) Kartouzská 4/200, Praha 5


Stáhnout ppt "VÝZVA č. 03_15_037 (č. 37) PODPORA PROCESU TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB A PODPORA SLUŽEB KOMUNITNÍHO TYPU VZNIKLÝCH PO TRANSFORMACI metodický den na."

Podobné prezentace


Reklamy Google