Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup hodnocení a výběru projektových žádostí Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup hodnocení a výběru projektových žádostí Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010."— Transkript prezentace:

1 Postup hodnocení a výběru projektových žádostí Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010

2 Obsah prezentace 1.Systém hodnocení a výběru projektových žádostí 2.Formální hodnocení 3.Hodnocení přijatelnosti 4.Věcné hodnocení 5.Výběrová komise Praktické informace: 6.Lhůta pro hodnocení a výběr projektů 7.Zdroj informací o stavu projektu žadatele 8.Průběh komunikace se žadateli

3 1. Systém hodnocení a výběru projektových žádostí Systém hodnocení a výběru grantových projektů:  formální hodnocení  hodnocení přijatelnosti  věcné hodnocení  výběrová komise Viz Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ (D1 – Desatero OP LZZ, www.esfcr.cz).www.esfcr.cz Pozor změna systému hodnocení od 15. 10. 2009!

4 2. Formální hodnocení  kontrola úplnosti a správnosti údajů uvedených v projektu  provádějí pracovníci vyhlašovatele výzvy (v tomto případě odboru 45 MPSV)  opravitelné jsou max. 2 chyby, 3 a více chyb = vyřazení projektové žádosti z dalšího hodnocení (změna od 15. 10. 2009).

5 Kritéria formálního hodnocení 1. tištěná podoba žádosti (označení obálky, počet výtisků určených ve výzvě – 2 vyhotovení (1 originál + 1 kopie) 2.kontinuální číslování tištěné verze (nechybí stránky) 3.povinné přílohy 4.potvrzení o IPRM (týká-li se žadatele – označení v žádosti, doložení čestného prohlášení, potvrzení od příslušné obce) 5.počet listů příloh odpovídá seznamu příloh 6.požadované podpisy oprávněných osob (žádost, seznam příloh a přílohy) Nově checklist pro kontrolu splnění podmínek formálního hodnocení + přijatelnosti (po vytištění projektové žádosti z IS Benefit7) – vyplní žadatel!

6 3. Hodnocení přijatelnosti  posouzení žádostí z hlediska souladu se zaměřením oblasti podpory a textu výzvy, oprávněnosti žadatele a partnerů a aktivit  provádějí pracovníci vyhlašovatele výzvy současně s formálním hodnocením  veškerá kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná! Tj. chyba = vyřazení žádosti z dalšího hodnocení (změna od 15. 10. 2009)

7 Kritéria hodnocení přijatelnosti 1.finální uložení v Benefitu7 (formulář odpovídající dané výzvě + stejný Hash v tištěné i elektronické verzi) 2.oprávněný žadatel (dle výzvy, sídlo na území ČR – PO) 3.Partnerství není v této výzvě umožněno! 4.oprávněná cílová skupina dle výzvy, podmínka územní působnosti 5.max. délka trvání projektu (2 roky, maximum do 31.8.2014) 6.požadovaná podpora 500.000 – 10 000 000 Kč 7.aktivity v souladu s výzvou 8.správně vyčísleny nepřímé náklady dle podílu určeného ve výzvě 9.dodrženy limity položek rozpočtu (70% výdajů na dodavatele služeb a další obecná pravidla OP LZZ) 10.veřejná podpora v souladu s výzvou a OP LZZ

8 4. Věcné hodnocení  posuzování projektu ve vztahu ke kritériím věcného hodnocení, která jsou obecná a specifická  u GP provádí 2 nezávislí hodnotitelé (v případě rozdílného hodnocení – více než 20 bodů – se provádí 3. hodnocení)  podmínky splnil projekt, který získal v průměru min. 65 bodů z obecných kritérií Počet bodůmax. 125 b  obecná kritéria max. 100 b  specifická kritériamax. 15 b  IPRM10% z obecných kritérií (tedy maximálně 6,5-10 bodů)

9 Obecná kritéria věcného hodnocení:  smysl a cíle projektu (zdůvodnění potřebnosti, vazba na cíle výzvy, zhodnocení cílů projektu)  cílová skupina (jasné vymezení, přiměřenost, přínos pro CS, způsob zapojení CS)  žadatel (kompetence, zkušenosti)  projektové řízení, udržitelnost a rizikovost (klíčové aktivity, harmonogram, udržitelnost projektu, kvalita řízení rizik, rizikovost projektu)  rozpočet projektu (přiměřenost, přehlednost, srozumitelnost, věcná správnost)  výsledky a výstupy (šíře, adekvátnost a reálnost MI, poměr výsledky-náklady) Hodnotitel zvolí slovní deskriptor + uvede komentář (je-li povinný).

10 Specifická kritéria věcného hodnocení: 1.komplexnost (komplexnější nabídka projektu, 0 – 5b) 2.specifické skupiny (ztížené podmínky uplatnění na trhu práce, tj. osoby nad 50 let, do 25 let věku a osoby se zdravotním postižením, 0 – 5b) 3.inovativnosti (podpora nových metod, forem a obsahu vzdělávání: inovace v produktu – obsah, inovace v procesu – forma, inovace v kontextu – systém, 0 – 5b) Podrobněji viz Metodika hodnocení specifických kritérií (příloha výzvy č. 36).

11 5. Výběrová komise  posuzuje projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení (získaly v průměru min. 65 bodů z obecných kritérií)  sestupně projednává projekty podle počtu dosažených bodů až do vyčerpání alokace na výzvu  určený počet projektů nad rámec alokace = zásobník možný na konci výzvy  členy VK jsou zástupci státní správy, místní samosprávy, sociálních partnerů, nestátní neziskové organizace, nezávislí odborníci apod.  výběrová komise musí mít minimálně 9 hlasujících členů a jejich náhradníků (pro usnášeníschopnost musí být na jednání výběrové komise přítomno minimálně 7 hlasujících členů)

12 Co může výběrová komise s projektem udělat:  schválit  schválit s podmínkami (rozpočet, MI, aktivity,…)  neschválit Neschválení žádosti musí VK řádně a objektivně zdůvodnit. Možné důvody neschválení (např.):  více projektů na jednu cílovou skupinu v regionu (nad absorpční schopnost regionu)  odůvodněné obavy o schopnost žadatele realizovat daný projekt  neplnění povinností v jiném projektu  nedostatečné zpracování žádosti a další (viz D1)

13 6. Jak dlouho trvá hodnocení a výběr projektů? Termíny stanovené metodikou (D1):  formální hodnocení a přijatelnost30 dnů  věcné hodnocení30 dnů  výběrová komise do 30 dnů od VH  ukončení výběrové komise do 15 dnů o zahájení  zpracování výsledků VK Hodnocení a výběr projektů = cca 4 měsíce

14 7. Kde získáme informace o stavu našeho projektu? Aplikace Benefit7

15 Další zdroje informací o projektech  oficiální stránky ESF v ČR (www.esfcr.cz) – záložka „aktuality, semináře, akce“. Aktuální informace např. o prodloužení termínu pro provedení některé fáze hodnocení apod. Lze si nastavit automatické zasílání novinek na email.www.esfcr.cz  kontaktní osoby vyhlašovatele výzvy  Portál Správy služeb zaměstnanosti: http://ssz.mpsv.cz/, http://portal.mpsv.cz/sz http://ssz.mpsv.cz/http://portal.mpsv.cz/sz

16 8. Komunikace se žadateli Monit7+ - Benefit7 zpráva v Benefitu7 opovědět pouze přes email (nelze Benefit7) Konečné vyrozumění (vyřazení / schválení) Písemně (dopisem pana ředitele odboru 45)

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Postup hodnocení a výběru projektových žádostí Seminář pro žadatele Praha, 22. března 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google