Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční právo Nováčková Dominika, Kateřina C3A. Finanční právo souhrn právních norem, obsahem jsou finanční vztahy, to znamená vztahy získávání, shromažďování,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční právo Nováčková Dominika, Kateřina C3A. Finanční právo souhrn právních norem, obsahem jsou finanční vztahy, to znamená vztahy získávání, shromažďování,"— Transkript prezentace:

1 Finanční právo Nováčková Dominika, Kateřina C3A

2 Finanční právo souhrn právních norem, obsahem jsou finanční vztahy, to znamená vztahy získávání, shromažďování, rozdělování a upotřebení peněžních prostředků samostatné právní odvětví, patřící do veřejného práva obsahují především úpravu státního rozpočtu, rozpočtu územně samosprávních celků, daně a poplatky, měnu.. finanční vztahy jsou takové právní vztahy, které vznikají při soustřeďování a užívání peněžních prostředků (fondů) a emisi peněz finanční úřady zřizuje ministerstvo financí vyhláškou

3 Prameny daňové zákony zákony o soudních, správních a místních poplatcích celní zákon zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (získávání peněžních prostředků) zákon o státním rozpočtu právní normy upravující rozpočty nižších stupňů včetně rozpočtových pravidel (upotřebení finančních prostředků)

4 Dělení finančního práva obecné a zvláštní obecná část- obecné poznatky o oboru, vymezení předmětu a systému, problematika realizace norem, problematika finančních orgánů jako subjektů finančněprávních vztahů, státního dozoru, finanční kontroly zvláštní část- tvořena desítkami zákonů a stovkami právních předpisů nižší právní síly (rozpočtové právo, daňové právo, poplatkové právo, měnové právo, devizové právo)

5 Státní rozpočet dokument schválený Poslaneckou sněmovnou, stanovící předpokládané příjmy a výdaje státu na jednoroční období právní úprava rozpočtu vychází z rámcových ustanovení Ústavy ČR nynější podobě je znám v našich zemích v podstatě až od 19. století podnět k sestavování dala Marie Terezie (potřebovala zvýšit státní finanční zdroje) v roce 1860 byl rozpočet schválen jako ostatní zákony zastupitelským sborem zákon o rozpočtových pravidlech-upravuje obsah státního rozpočtu a principy sestavování rozpočtu, jeho schvalování, hospodaření s rozpočtového hospodaření

6 Státní rozpočet hlavním zdrojem rozpočtových příjmů jsou daně, poplatky, dávky a cla z těchto příjmů je financováno hospodářství, společenská spotřeba, správa státu, výdaje na sociální a kulturní účely a dotace rozpočtům územních samospráv ve středověku byly předchůdcem daní a poplatků tzv. regály

7 Dělení daní přímé daně- odčerpávají část příjmů poplatníka na základě zjištění jeho důchodových nebo majetkových poměrů nepřímé daně (daně spotřební) se vybírají v ceně zboží (přirážka k ceně zboží) při jeho prodeji spotřebiteli (neví se v jakých majetkových poměrech se poplatník nachází) povinnost platit nepřímé daně je poplatníkům vyměřována, zatímco povinnost platit nepřímé daně vyplývá přímo ze zákona povinnost platit daň má poplatník (osoba fyzická nebo právnická) plátcem daně- obstarává technické úkony potřebné k odvedení příslušné daně státu (např. zaměstnavatel u daně vybírané srážkou ze mzdy.). poplatník však může být zároveň i plátcem daně

8 Pojmy Definice daní a poplatků: = peněžitá zákonem stanovená veřejná dávka ve prospěch veřejného fondu Daň: = zákonem stanovená a pravidelně se opakující platba FO a PO do státního rozpočtu Poplatek: = dávka víceméně nepravidelná- úhradou za něco Daňová záloha: = část daně, která musí být placená dříve než bude ukončeno daňové období, za které se daň

9 Daňová soustava daň z přidané hodnoty (nepřímá daň)- zdaňován veškerý prodej zboží a služeb spotřební daň u vybraných skupin daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z nemovitosti, která je placena z veškerých budov, staveb a pozemků silniční daň -poplatníkem je pouze osoba provádějící podnikatelskou činnost spojenou s užíváním silnic k dopravě daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitostí

10 Zdroje VYBÍRAL, Roman. Finanční právo: praktikum. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-532-6. ŠEDOVÁ, Marie. Finanční a daňové právo [CD-ROM]. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2011. ISBN 978-80-7314-244-5. Finanční právo. Https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_pr%C3%A1vo [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_pr%C3%A1vo


Stáhnout ppt "Finanční právo Nováčková Dominika, Kateřina C3A. Finanční právo souhrn právních norem, obsahem jsou finanční vztahy, to znamená vztahy získávání, shromažďování,"

Podobné prezentace


Reklamy Google