Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 VYMEZENÍ POJMU FINANČNÍ PRÁVO = souhrn právních norem, jimiž je upraveno finanční hospodaření státu a jeho jednotlivých, zpravidla veřejnoprávních subjektů  patří do veřejného práva (ne do soukromého) +

3 PRAMENY FINANČNÍHO PRÁVA  zákon o státním rozpočtu a rozpočtové soustavě obcí a krajů  zákony daňové  zákon o správě daní a poplatků  právní normy v oblasti celní správy  zákony o pojistném na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění +

4 FINANČNÍ VZTAHY = takové právní vztahy, které vznikají při soustřeďování a užívání peněžních prostředků (fondů) a emisi peněz  státní orgány jako nadřízení nositelé a vykonavatelé státní moci vyžadují plnění finančních povinností vůči státu +

5 OBSAH FINANČNÍHO PRÁVA Normy finančního práva upravují především:  státní rozpočet (a rozpočty územně samosprávných celků)  daně a poplatky  cla  měna  devizy  částečně pojistné +

6 STÁTNÍ ROZPOČET = zákon schválený Poslaneckou sněmovnou ČR, stanovící příjmy a výdaje státu na jednoroční období  je to tedy centralizovaný peněžní fond, ve kterém jsou soustředěny státní finance  je nejvýznamnějším rozpočtem v soustavě veřejných rozpočtů +

7 ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH Upravuje:  obsah SR  principy sestavování SR  schvalování SR  hospodaření s rozpočtovými prostředky  kontrolu rozpočtového hospodaření +

8 ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA vyváženost příjmů a výdajů  Důraz je kladen na vyváženost příjmů a výdajů s tím, že rozpočtové příjmy se mají přizpůsobovat rozpočtovým výdajům.  Na rozdíl od hospodaření organizací, kde je tomu naopak – výdaje se řídí výší příjmů. +

9 ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA Vyrovnaný rozpočet  příjmová i výdajová stránka jsou vyrovnané Přebytkový rozpočet  příjmová stránka převyšuje výdajovou Schodkový rozpočet (deficitní)  výdajová stránka převyšuje příjmovou rozpočtovým provizoriem Období, po které se v běžném roce hospodaří bez SR, se nazývá rozpočtovým provizoriem. +

10 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA = souhrn všech veřejných rozpočtů  státní rozpočet ČR  rozpočty obcí a krajů  rozpočty státních účelových fondů Na rozpočty v jednotlivých úrovních jsou napojeny i rozpočty organizačních složek státu a příspěvkových organizací a také organizací, které dostávají z rozpočtu zřizovatele prostředky (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace…). +

11 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU  daňové příjmy  daň z přidané hodnoty  spotřební daně  daň z příjmu právnických osob  daň z příjmu fyzických osob  silniční daň  poplatky za používání silnic a dálnic  ostatní daně a poplatky +

12 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU  pojistné na sociální zabezpečení  výnosy cel  příjmy z činnosti organizačních složek státu  odvody příspěvkových organizací  odvod zbývajícího zisku ČNB  sankce za porušení rozpočtové kázně  správní a soudní poplatky  příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR  atd. +

13 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU  na činnost organizačních složek státu  příspěvky na provoz příspěvkových organizací  výdaje na dávky důchodového pojištění  dávky nemocenského pojištění  další sociální dávky  dotace územním samosprávným celkům  dotace právnickým a fyzickým osobám  dotace občanským sdružením a politickým stranám  atd.+

14 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ = všechna opatření, kterými se mění výše a účel původně schválených rozpočtových prostředků nebo výše výdajů, přesuny mezi jednotlivými položkami, zpravidla se souhlasem ministerstva zahraničí V jejich důsledku však nesmí dojít k absolutnímu zvýšení původně uzákoněné výše rozpočtu. +

15 STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET = výsledek hospodaření za uplynulý (rozpočtový) rok  Je přijímán Poslaneckou sněmovnou ve formě usnesení.  Může tvořit státní finanční aktiva, nebo naopak pasiva. +

16 DANĚ A POPLATKY  tvoří podstatnou část příjmů státních a místních rozpočtů  jejich prostřednictvím je odčerpávána část zisku podniků, podnikatelů i občanů do peněžního fondu státu, ze kterého se pak hradí celospolečenské potřeby +

17 DRUHY DANÍ Podle toho, komu je daň odváděna:  státní  místní Podle jejich určení:  všeobecné  účelové Podle způsobu vybírání:  pravidelné  nepravidelné (dávky) +

18 DRUHY DANÍ Jedno ze základních dělení:  Daně přímé  odčerpávají část příjmů poplatníka na základě zjištění jeho důchodových nebo majetkových poměrů  Daně nepřímé (daně spotřební)  se vybírají v ceně zboží (přirážka k ceně zboží) při jeho prodeji spotřebiteli  nezáleží na majetkových poměrech poplatníka +

19 PLATEBNÍ POVINNOST Platební povinnost (daňová, poplatková) se stanoví částí (zlomkem, procentem) neboli sazbou z daňového základu. +

20 PLATEBNÍ POVINNOST Pohyblivá sazba vzhledem k výši daňového základu je:  Progresivní sazba -  Progresivní sazba - procento se zvyšuje s růstem daňového základu.  Degresivní sazba -  Degresivní sazba - procento se snižuje s růstem daňového základu. Neměnná sazba bez ohledu na pohyb daňového sazba lineární základu je sazba lineární (někdy to bývá pevná částka). +

21 POPLATNÍK A PLÁTCE DANĚ Poplatník:  fyzická či právnická osoba s povinností platit daň Plátce daně:  ten, kdo obstarává technické úkony potřebné k odvedení daně státu (např. zaměstnavatel) Poplatník může být zároveň plátcem daně. +

22 ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ zpravidla kalendářní rok Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí lhůty tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení. +

23 ZÁNIK PLATEBNÍ POVINNOSTI  zaplacením daně či poplatku  osvobozením od daně  zánikem poplatníka  prominutí již stanovené povinnosti  prekluze nároku státu proti poplatníkovi +

24 DAŇOVÁ SOUSTAVA Daňovou soustavu tvoří:  daň z přidané hodnoty  spotřební daň  daň z příjmů fyzických osob  daň z příjmů právnických osob  daň z nemovitosti  silniční daň  daň dědická  daň darovací  daň z převodu nemovitostí +

25 CLA = platba, která je vybírána v souvislosti s přechodem zboží přes státní hranice Vybírá se od osob:  které zboží dovážejí nebo vyvážejí nebo  kterým je zboží dováženo či vyváženo. Plní funkci:  fiskální – příjem státního rozpočtu  ochranářskou – celní protekcionismus +

26 DRUHY CEL Autonomní clo:  jednostranně ho určuje stát  sazby jsou uvedeny v jednotném celním sazebníku Smluvní clo:  je stanoveno na základě smlouvy s jinými státy Preferenční clo:  jednostranně ho určuje stát pro země, kterým poskytuje preference +

27 MĚNA A DEVIZY zákon o České národní bance Základním pramenem měnového práva je zákon o České národní bance. Ten stanoví, že peněžní jednotkou v ČR je koruna česká (Kč, CZK), která se dělí na sto haléřů. Koruna česká není vyjádřena žádným zlatým ekvivalentem. +

28 ZÁKONNÁ PLATIDLA Zákonná platidla Zákonná platidla = platné bankovky a mince. Výhradní právo vydávat bankovky a mince má Česká národní banka. +

29 PLATEBNÍ STYK = způsob placení a zúčtování peněžních prostředků Může probíhat:  hotovostně  bezhotovostně +

30 DEVIZOVÉ PROSTŘEDKY = peněžní prostředky v cizí měně  Valuty  v hotovostní podobě  bankovky, státovky, mince  Devizy  při bezhotovostní formě  zůstatky na účtech peněžních ústavů +

31 DEVIZOVÝ TUZEMEC A DEVIZOVÝ CIZINEC Není zde rozhodující otázka státní příslušnosti, ale trvalý pobyt (sídlo) fyzických či právnických osob.  Devizový tuzemec  osoba, která má v ČR trvalý pobyt (FO) nebo sídlo (PO).  Devizový cizinec  mezinárodní organizace, i když má v ČR sídlo +

32 DEVIZOVÉ BANKY = banky se sídlem v tuzemsku, které mají povolení ČNB obchodovat s devizovými hodnotami a provádět platební styk se zahraničím +

33 ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY všeobecnou působností Vláda je orgánem finanční správy se všeobecnou působností:  podává návrh zákona o státním rozpočtu  podává návrh státního závěrečného účtu  řídí a kontroluje činnost ministerstev. +

34 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ  Ministerstvo financí ČR  ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet a státní závěrečný účet  metodicky usměrňuje vypracování rozpočtů dalších státních orgánů a fondů  vydává povolení ke vzniku burzy a jmenuje a odvolává burzovního komisaře pro státní dozor nad burzou  vykonává státní dozor nad vydáváním cenných papírů, nad činností investičních společností a fondů  řídí finanční ředitelství +

35 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ  Státní fondy  finančně zabezpečují zvlášť stanovené úkoly a spravují prostředky pro ně určené  státní fond rozvoje bydlení  státní fond pro životní prostředí  státní fond kultury  státní fond pro podporu a rozvoj kinematografie  státní fond pro tržní regulace v zemědělství  státní fond dopravní infrastruktury +

36 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ  Další fondy  nejsou napojeny na státní rozpočet  působí jako samostatné a samostatně financované organizace  Pozemkový fond  investiční fondy +

37 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ  Finanční ředitelství  řídí činnost finančních úřadů  přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů  provádí revize a cenovou kontrolu  Finanční úřady  základní článek na úseku správy daní a poplatků +

38 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ  Generální ředitelství cel  je součástí Ministerstva financí ČR  řídí oblastní celní úřady  přezkoumává jejich rozhodnutí  Oblastní celní úřady  řídí celní úřady  přezkoumávají jejich rozhodnutí  povolují odklady plateb cla  pátrají po zboží uniklému celnímu dohledu  vymáhají nedoplatky cla +

39 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ  Celní úřady  vyměřují a vybírají clo  provádějí řízení o celních přestupcích  rozhodují o propuštění zboží do navrženého celního režimu atd. +

40 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD Kontroluje:  hospodaření se státním majetkem  plnění státního rozpočtu  činnost ministerstev a jiných ústředních státních orgánů  fyzické i právnické osoby Nekontroluje Českou národní banku. +

41 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  ústřední banka státu  nezávislá na výkonné moci  má téměř absolutní nezávislost  pečuje o stabilitu měny  určuje měnovou politiku  vydává bankovky a mince  řídí peněžní oběh, platební styk  vykonává dohled nad ostatními bankami  vydává vyhlášky nebo opatření +

42 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Co je státní rozpočet, kdo jej tvoří a schvaluje? 2.Co tvoří rozpočtovou soustavu? 3.Co je rozpočtové provizorium? 4.Kdo předkládá a schvaluje státní závěrečný účet? 5.Kdo je poplatník a kdo plátce daně? 6.Jaké daně rozlišujeme? 7.Které daně tvoří soustavu daní? 8.Co je dvojí zdanění a jak mu lze čelit? +

43 KONTROLNÍ OTÁZKY 9.Co je clo a jaké má funkce? 10.Která jsou zákonná platidla u nás? 11.Kdo je devizovým tuzemcem a devizovým cizincem? 12.Co je devizová banka? 13.Co je to valuta a deviza? 14.Které orgány vykonávají finanční správu? 15.Jaké máme státní fondy a co je jejich podstatou? 16.Jak lze charakterizovat postavení ČNB? +

44 FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.wikipedie.cz Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google