Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 VYMEZENÍ POJMU FINANČNÍ PRÁVO
= souhrn právních norem, jimiž je upraveno finanční hospodaření státu a jeho jednotlivých, zpravidla veřejnoprávních subjektů patří do veřejného práva (ne do soukromého) +

3 PRAMENY FINANČNÍHO PRÁVA
zákon o státním rozpočtu a rozpočtové soustavě obcí a krajů zákony daňové zákon o správě daní a poplatků právní normy v oblasti celní správy zákony o pojistném na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění +

4 státní orgány jako nadřízení nositelé
FINANČNÍ VZTAHY = takové právní vztahy, které vznikají při soustřeďování a užívání peněžních prostředků (fondů) a emisi peněz státní orgány jako nadřízení nositelé a vykonavatelé státní moci vyžadují plnění finančních povinností vůči státu +

5 OBSAH FINANČNÍHO PRÁVA
Normy finančního práva upravují především: státní rozpočet (a rozpočty územně samosprávných celků) daně a poplatky cla měna devizy částečně pojistné +

6 Poslaneckou sněmovnou ČR, stanovící příjmy a výdaje státu
STÁTNÍ ROZPOČET = zákon schválený Poslaneckou sněmovnou ČR, stanovící příjmy a výdaje státu na jednoroční období je to tedy centralizovaný peněžní fond, ve kterém jsou soustředěny státní finance je nejvýznamnějším rozpočtem v soustavě veřejných rozpočtů +

7 ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH
Upravuje: obsah SR principy sestavování SR schvalování SR hospodaření s rozpočtovými prostředky kontrolu rozpočtového hospodaření +

8 ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA Důraz je kladen na vyváženost příjmů a výdajů s tím, že rozpočtové příjmy se mají přizpůsobovat rozpočtovým výdajům. Na rozdíl od hospodaření organizací, kde je tomu naopak – výdaje se řídí výší příjmů. +

9 ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA Vyrovnaný rozpočet
příjmová i výdajová stránka jsou vyrovnané Přebytkový rozpočet příjmová stránka převyšuje výdajovou Schodkový rozpočet (deficitní) výdajová stránka převyšuje příjmovou Období, po které se v běžném roce hospodaří bez SR, se nazývá rozpočtovým provizoriem. +

10 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA = souhrn všech veřejných rozpočtů
státní rozpočet ČR rozpočty obcí a krajů rozpočty státních účelových fondů Na rozpočty v jednotlivých úrovních jsou napojeny i rozpočty organizačních složek státu a příspěvkových organizací a také organizací, které dostávají z rozpočtu zřizovatele prostředky (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace…). +

11 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU
daňové příjmy daň z přidané hodnoty spotřební daně daň z příjmu právnických osob daň z příjmu fyzických osob silniční daň poplatky za používání silnic a dálnic ostatní daně a poplatky +

12 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU
pojistné na sociální zabezpečení výnosy cel příjmy z činnosti organizačních složek státu odvody příspěvkových organizací odvod zbývajícího zisku ČNB sankce za porušení rozpočtové kázně správní a soudní poplatky příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR atd. +

13 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU
na činnost organizačních složek státu příspěvky na provoz příspěvkových organizací výdaje na dávky důchodového pojištění dávky nemocenského pojištění další sociální dávky dotace územním samosprávným celkům dotace právnickým a fyzickým osobám dotace občanským sdružením a politickým stranám atd

14 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ = všechna opatření, kterými se mění výše a účel původně schválených rozpočtových prostředků nebo výše výdajů, přesuny mezi jednotlivými položkami, zpravidla se souhlasem ministerstva zahraničí V jejich důsledku však nesmí dojít k absolutnímu zvýšení původně uzákoněné výše rozpočtu. +

15 = výsledek hospodaření za uplynulý (rozpočtový) rok
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET = výsledek hospodaření za uplynulý (rozpočtový) rok Je přijímán Poslaneckou sněmovnou ve formě usnesení. Může tvořit státní finanční aktiva, nebo naopak pasiva. +

16 tvoří podstatnou část příjmů státních
DANĚ A POPLATKY tvoří podstatnou část příjmů státních a místních rozpočtů jejich prostřednictvím je odčerpávána část zisku podniků, podnikatelů i občanů do peněžního fondu státu, ze kterého se pak hradí celospolečenské potřeby +

17 DRUHY DANÍ Podle toho, komu je daň odváděna: Podle jejich určení:
státní místní Podle jejich určení: všeobecné účelové Podle způsobu vybírání: pravidelné nepravidelné (dávky) +

18 DRUHY DANÍ Jedno ze základních dělení: Daně přímé
odčerpávají část příjmů poplatníka na základě zjištění jeho důchodových nebo majetkových poměrů Daně nepřímé (daně spotřební) se vybírají v ceně zboží (přirážka k ceně zboží) při jeho prodeji spotřebiteli nezáleží na majetkových poměrech poplatníka +

19 PLATEBNÍ POVINNOST Platební povinnost (daňová, poplatková)
se stanoví částí (zlomkem, procentem) neboli sazbou z daňového základu. +

20 PLATEBNÍ POVINNOST + Pohyblivá sazba vzhledem k výši daňového
základu je: Progresivní sazba - procento se zvyšuje s růstem daňového základu. Degresivní sazba - procento se snižuje Neměnná sazba bez ohledu na pohyb daňového základu je sazba lineární (někdy to bývá pevná částka). +

21 POPLATNÍK A PLÁTCE DANĚ
fyzická či právnická osoba s povinností platit daň Plátce daně: ten, kdo obstarává technické úkony potřebné k odvedení daně státu (např. zaměstnavatel) Poplatník může být zároveň plátcem daně. +

22 zpravidla kalendářní rok
ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ zpravidla kalendářní rok Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí lhůty tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení. +

23 ZÁNIK PLATEBNÍ POVINNOSTI
zaplacením daně či poplatku osvobozením od daně zánikem poplatníka prominutí již stanovené povinnosti prekluze nároku státu proti poplatníkovi +

24 DAŇOVÁ SOUSTAVA Daňovou soustavu tvoří: daň z přidané hodnoty
spotřební daň daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z nemovitosti silniční daň daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitostí +

25 CLA = platba, která je vybírána v souvislosti s přechodem zboží přes státní hranice Vybírá se od osob: které zboží dovážejí nebo vyvážejí nebo kterým je zboží dováženo či vyváženo. Plní funkci: fiskální – příjem státního rozpočtu ochranářskou – celní protekcionismus +

26 DRUHY CEL Autonomní clo: Smluvní clo: Preferenční clo: +
jednostranně ho určuje stát sazby jsou uvedeny v jednotném celním sazebníku Smluvní clo: je stanoveno na základě smlouvy s jinými státy Preferenční clo: jednostranně ho určuje stát pro země, kterým poskytuje preference +

27 MĚNA A DEVIZY Základním pramenem měnového práva je zákon o České národní bance. Ten stanoví, že peněžní jednotkou v ČR je koruna česká (Kč, CZK), která se dělí na sto haléřů. Koruna česká není vyjádřena žádným zlatým ekvivalentem. +

28 Výhradní právo vydávat bankovky a mince má Česká národní banka.
ZÁKONNÁ PLATIDLA Zákonná platidla = platné bankovky a mince. Výhradní právo vydávat bankovky a mince má Česká národní banka. +

29 = způsob placení a zúčtování peněžních prostředků
PLATEBNÍ STYK = způsob placení a zúčtování peněžních prostředků Může probíhat: hotovostně bezhotovostně +

30 DEVIZOVÉ PROSTŘEDKY = peněžní prostředky v cizí měně Valuty
v hotovostní podobě bankovky, státovky, mince Devizy při bezhotovostní formě zůstatky na účtech peněžních ústavů +

31 DEVIZOVÝ TUZEMEC A DEVIZOVÝ CIZINEC
Není zde rozhodující otázka státní příslušnosti, ale trvalý pobyt (sídlo) fyzických či právnických osob. Devizový tuzemec osoba, která má v ČR trvalý pobyt (FO) nebo sídlo (PO). Devizový cizinec mezinárodní organizace, i když má v ČR sídlo +

32 DEVIZOVÉ BANKY = banky se sídlem v tuzemsku,
které mají povolení ČNB obchodovat s devizovými hodnotami a provádět platební styk se zahraničím +

33 ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY
Vláda je orgánem finanční správy se všeobecnou působností: podává návrh zákona o státním rozpočtu podává návrh státního závěrečného účtu řídí a kontroluje činnost ministerstev. +

34 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ
Ministerstvo financí ČR ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet a státní závěrečný účet metodicky usměrňuje vypracování rozpočtů dalších státních orgánů a fondů vydává povolení ke vzniku burzy a jmenuje a odvolává burzovního komisaře pro státní dozor nad burzou vykonává státní dozor nad vydáváním cenných papírů, nad činností investičních společností a fondů řídí finanční ředitelství +

35 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ
Státní fondy finančně zabezpečují zvlášť stanovené úkoly a spravují prostředky pro ně určené státní fond rozvoje bydlení státní fond pro životní prostředí státní fond kultury státní fond pro podporu a rozvoj kinematografie státní fond pro tržní regulace v zemědělství státní fond dopravní infrastruktury +

36 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ
Další fondy nejsou napojeny na státní rozpočet působí jako samostatné a samostatně financované organizace Pozemkový fond investiční fondy +

37 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ
Finanční ředitelství řídí činnost finančních úřadů přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů provádí revize a cenovou kontrolu Finanční úřady základní článek na úseku správy daní a poplatků +

38 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ
Generální ředitelství cel je součástí Ministerstva financí ČR řídí oblastní celní úřady přezkoumává jejich rozhodnutí Oblastní celní úřady řídí celní úřady přezkoumávají jejich rozhodnutí povolují odklady plateb cla pátrají po zboží uniklému celnímu dohledu vymáhají nedoplatky cla +

39 ORGÁNY S DÍLČÍ PŮSOBNOSTÍ
Celní úřady vyměřují a vybírají clo provádějí řízení o celních přestupcích rozhodují o propuštění zboží do navrženého celního režimu atd. +

40 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
Kontroluje: hospodaření se státním majetkem plnění státního rozpočtu činnost ministerstev a jiných ústředních státních orgánů fyzické i právnické osoby Nekontroluje Českou národní banku. +

41 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA ústřední banka státu nezávislá na výkonné moci
má téměř absolutní nezávislost pečuje o stabilitu měny určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí peněžní oběh, platební styk vykonává dohled nad ostatními bankami vydává vyhlášky nebo opatření +

42 KONTROLNÍ OTÁZKY Co je státní rozpočet, kdo jej tvoří a schvaluje?
Co tvoří rozpočtovou soustavu? Co je rozpočtové provizorium? Kdo předkládá a schvaluje státní závěrečný účet? Kdo je poplatník a kdo plátce daně? Jaké daně rozlišujeme? Které daně tvoří soustavu daní? Co je dvojí zdanění a jak mu lze čelit? +

43 KONTROLNÍ OTÁZKY Co je clo a jaké má funkce?
Která jsou zákonná platidla u nás? Kdo je devizovým tuzemcem a devizovým cizincem? Co je devizová banka? Co je to valuta a deviza? Které orgány vykonávají finanční správu? Jaké máme státní fondy a co je jejich podstatou? Jak lze charakterizovat postavení ČNB? +

44 FINANČNÍ PRÁVO Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google