Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o novém systému elektronických tržišť a legislativních změnách JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 24. května 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o novém systému elektronických tržišť a legislativních změnách JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 24. května 2012."— Transkript prezentace:

1 Základní informace o novém systému elektronických tržišť a legislativních změnách JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 24. května 2012

2 Nový systém elektronických tržišť Legislativní rámec nového systému e-tržišť tvoří UV č. 343/2010, ve znění pozdějších usnesní (UV ČR č. 451/2011, UV ČR č. 933/2011 a UV ČR č. 222/2012) e-tržiště implementována do soustavy NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek), jejímž cílem je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek Nový systém e-tržišť navazuje na stávající systém e-tržišť pro veřejnou správu

3 Stávající elektronické tržiště veřejné správy Do 1. 5. 2012 Zavedeno usnesením vlády ČR ze dne 26. 6. 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie s účinností od 1. 6. 2011 nahrazeno usnesením vlády ČR ze dne 10. 5. 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků 2 provozovatelé: B2B Centrum, a.s. a ECONOMY.CZ s.r.o. (systém AllyGeM)

4 Aktuální úprava nového systému e- tržišť Usnesení vlády č. 222 ze dne 28. 3. 2012 Termín spuštění nového systému elektronických tržišť od 1. 5. 2012 pro všechny zadavatele a všechny komodity ze seznamu komodit podle UV č. 451/2011- dobrovolné používání (pilotní provoz do 30. 6. 2012) Termín povinného používání elektronických tržišť pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace od 1. 7. 2012 pro komodity uvedené v seznamu komodit podle UV č. 451/2011

5 Povinné použití e-tržiště Kritéria - pro povinné použití e-tržiště : Určení zadavatelé (ostatní zadavatelé dobrovolně) Nákup komodity uvedené v seznamu dle Usnesení vlády č. 451/2011 Zadávání veřejné zakázky v jenom ze zadávacích řízení podporovaných e-tržištěm (veřejné zakázky malého rozsahu; veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení; veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy (§92/3 ZVZ)

6 Povinné použití e-tržiště Od 1.7.2012: Ústřední orgány státní správy (ÚOSS) - tak, aby prostřednictvím e-tržiště zadaly 100% finančního objemu vynakládaného na stanovené komodity, jejichž zadávání prostř. e-tržiště bude povinné (UV č. 451/2011) Podřízené organizace ÚOSS, které jsou veřejnými zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ: zadat alespoň 50 % finančního objemu vynakládaného na stanovené komodity, jejichž zadávání prostř. e-tržiště bude povinné Ostatní zadavatelé dobrovolné použití (i jiné komodity než UV č. 451/2011) Předpoklad: po 1,5 roku od 1.7.2012: Možnost rozšířit povinnosti používat e-tržiště na další kategorie zadavatelů nebo komodity

7 Aktuální úprava resortního centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR Usnesení vlády č. 563 ze dne 20. 7. 2011 Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek Usnesení vlády č. 930 ze dne 14. 12. 2011 o schválení seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele

8 Základní principy centralizovaného zadávání Sdružování potřeb na nákup komodit v rámci jednoho resortu za účelem dosažení nižší ceny komodity Povinnost nákupu vyjmenovaných komodit prostřednictví centralizovaného zadávání V každém resortu působí minimálně jeden centrální zadavatel sdružující objednávky alespoň dvou pověřujících zadavatelů

9 Centrální zadavatel §3 ZVZ pro jiného (tzv. pověřujícího) zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů odpovídá za případné porušení ZVZ, ledaže k takovému porušení došlo jednáním či opomenutím pověřujícího zadavatele

10 Zadavatelé zapojení do systému resortního centralizovaného zadávání § 2/2 písm. a), b) a d) ZVZ: Ústřední orgány státní správy Organizační složky státu PO zřízeny nebo ovládány ústředními orgány a organizačními složkami Konkrétní seznam „podřízených organizací“ má za úkol vést MMR

11 MMR jako správce centralizovaného zadávání Vede seznam veřejných zadavatelů dle §2/2 a), b), c) ZVZ Vede seznam komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele Zavádí metodiku vyčíslování úspor, dosažených centralizovaným zadáváním, schvaluje provozní řády provozovatelů elektronických systémů zadávání atd. Řídící subjekty - ÚOSS

12 Klíčové změny v novele ZVZ Snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (nyní 2 mil. Kč bez DPH – dodávky a služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH – stavební práce) na: 1.4.2012-31.12.2013 : 1 mil. Kč dodávky a služby, 3 mil.Kč stavební práce; 1.1.2014 : 1 mil. Kč vše [zjednodušené podlimitní ř. - veřejné zakázky na stavební práce – z 20 mil.Kč na 10 mil.Kč.] Zavedení povinnosti uveřejnit smlouvu (včetně změn a dodatků), výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů, se stanovenými výjimkami: smlouva se nezveřejní – VZMR <500 tis. Kč a další specifikované případy; skutečně uhrazená cena se nezveřejní – VZMR a další specifikované případy; v seznamu subdodavatelů, který bude povinně předkládat zadavateli dodavatel, se neuvedou ti, kteří se na splnění zakázky podíleli méně než 10 % (5 % u významné veřejné zakázky); u subdodavatelů – a.s. je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu

13 Klíčové změny v novele ZVZ Veřejný zadavatel musí vypracovat a uveřejnit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky; přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady; vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele; stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. U významných zakázek (nad 300 mil.Kč/stát, nad 50 mil.Kč/municipality) schvalování vládou/zastupitelstvem/orgánem rozhodujícím o hospodaření právnických osob zřízených/financovaných státech/municipalitou. Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení, pokud obdrží (či zůstane k hodnocení) pouze jedna nabídka - se stanovenými výjimkami: JŘSU ve výj.případech (fin.,porad.služby, výzkum apod.), příp. sektorový zadavatel; JŘBU – zvl.důvody, nouze, dodatečné/náhradní dodávky apod.; zadání na základě rámcové smlouvy. Zavedení vyškolených "osob se zvláštní způsobilostí" - povinně členové hodnotící komise + vyjadřují se k ZD u nadlimitních VZ zadávaných veř. zadavatelem

14 Zavedení seznamu hodnotitelů, z něhož budou losováni členové do hodnotících komisí u významných zakázek (nad 300 mil.Kč/stát, nad 50 mil.Kč/municipality) Režim zadavatele v případě, že naplňuje znaky veřejného a současně sektorového zadavatele v sektoru vodárenství, bude takový, že zadavatel bude postupovat dle ustanovení zákona pro veřejného zadavatele Plnění ekonomických a finančních kvalifik.předpokladů nahrazeno čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, nebude možné splnit prostřednictvím subdodavatele Předběžné oznámení – zadávací řízení začíná 1 měsíc po předběžném oznámení, u všech veřejných zakázek, (se stanovenými výjimkami): VZMR; zjednodušené podlimitní řízení; JŘSU; vybrané případy JŘBU; pokud zadavatel předchozí řízení zrušil pro obdržení jediné nabídky. Klíčové změny v novele ZVZ

15 JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Daniel.Weinhold@weinholdlegal.com tel: 225 385 336 Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo náměstí 10 Praha 2 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Základní informace o novém systému elektronických tržišť a legislativních změnách JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 24. května 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google