Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ZADÁVÁNÍ“ VELKÁ NOVELA Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ZADÁVÁNÍ“ VELKÁ NOVELA Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. 1."— Transkript prezentace:

1 „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ZADÁVÁNÍ“ VELKÁ NOVELA Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. jurcik@mendelu.cz radek.jurcik@email.cz 1

2 P RÁVNÍ ÚPRAVA Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 110/2007, 296/2007, 76/2008, 124/2008 Sb., 110/2009, 41/2009, 227/2009 a 281/2009 + datové schránky Malá novela zákon č. 417/2009 Sb. a velká novela zákon č. 179/2010 Sb., účinnost 15. září 2010, další novely a PP V legisl. procesu tzv. antikorupční novela 2

3 Z MĚNY V OBLASTI VZ Zvláštní technické podmínky – vyhl. 162/2011 Sb. normy + spotřeby, limuzíny? Zákon č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – změny zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti V legisl. procesu tzv. antikorupční novela 3

4 V LÁDNÍ NÁVRH V rámci meziresortního připomínkového řízení (duben/květen 2011) – více než 900 připomínek Přibližně 400 „technických“ připomínek bylo vypořádáno Více než 500 věcných připomínek zůstalo nevypořádáno Přiděleno Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS a Hospodářskému výboru PS Připravovány rozsáhlé pozměňovací návrhy 4

5 V LÁDNÍ NÁVRH Snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (nyní 2 mil. Kč bez DPH – dodávky a služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH – stavební práce) na: 1.1.2012-31.12.2013 : 1 mil. Kč dodávky a služby, 3 mil.Kč stavební práce; 1.1.2014 : 1 mil. Kč vše [zjednodušené podlimitní ř. - veřejné zakázky na stavební práce – z 20 mil.Kč na 10 mil.Kč.] Zavedení principu, že všechny informace/dokumenty jsou veřejné nebo musí být poskytnuty na žádost (zák.o svobodném přístupu k informacím), se stanovenými výjimkami. Stanovení povinnosti zadavatele určité informace/dokumenty zveřejňovat, zejména skutečně uhrazenou cenu (ne - VZMR, utaj.informace/voj.mat.) Zveřejňování smlouvy uzavřené na veř. zakázku (>500 tis.Kč, ne - utaj.informace/voj.mat) Zadavatel neposkytne, je-li požadována informace o obsahu nabídek uchazečů, před uzavřením smlouvy - o složení hodnotící komise, před uzavřením smlouvy - obsažená v dokumentech pořizovaných v průběhu zadávacího řízení. 5

6 SOUHRN PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN – OČEKÁVANÉ PŘIJETÍ V DRUHÉ PŮLI 2011-2 Použití zjednodušeného podlimitního řízení na stavební podlimitní veřejné zakázky se snižuje na stavební zakázky s předpokládanou hodnotou do 10 mil. Kč bez DPH, Zrušení možnosti selekce ve vícestupňových řízeních, Změny v kvalifikaci (např. prokazování ekonomické a finanční způsobilosti pouhým prohlášením), Seznam hodnotitelů, který má vést MMR. Alespoň 1 hodnotitel bude povinně členem hodnotící komise u významných veřejných zakázek. Hodnotitel je osoba splňující část základní kvalifikace a mající odbornou praxi alespoň 5 let a je zapsána v seznamu po dobu 3 let, a to i opakovaně, 6

7 SOUHRN PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN – OČEKÁVANÉ PŘIJETÍ V DRUHÉ PŮLI 2011 Namísto informačního systému o veřejných zakázkách se zavádí věstník veřejných zakázek, Povinnost zrušit zadávací řízení v případě, kdy budou méně než 3 (či 2) nabídky, Zkrácení lhůty pro podání námitek u zjednodušeného podlimitního řízení na 5 dnů (2 dny od lhůty pro pod. nabídek proti ZP) 7

8 D ŮRAZ NA TRANSPARENTNOST Uveřejnění skutečně uhrazené ceny do 30 dnů na profilu zadavatele o skutečné ceně za plnění veřejné zakázky. Pokud smlouva přesahuje 1 rok, uveřejnění se provede každý rok do 31. 1. Uveřejňování smluv na profilu zadavatele s cenou nad 500 tis. Kč, 8

9 O SOBA SE ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOSTÍ Původní návrh: Zřízení institutu odpovědné osoby, která je v pracovněprávním vztahu k zadavateli. Pouze tato osoba může u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se podílet na tvorbě zadávacích podmínek, podepisovat rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvu, rušit veřejnou zakázku, vykonávat funkci člena hodnotící komise, posuzovat a hodnotit nabídky. Odpovědná osoba musí absolvovat vzdělávací program MMR, jehož obsah není znám. Nynější návrh – schvaluje zadávací podmínky, pracovně právní vztah i dohoda o provedení práce (školení) 9

10 O SOBA SE ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOSTÍ 2 § 3 Základními pracovněprávními vztahy podle ZP jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nekryje se kompetence této osoby s rozsahem školení Vzhledem k tomu, že zadavateli mohou být i soukromé osoby, které mohou zadávat VZ ad hoc budou rozhodující podmínky a rychlost školení 10

11 OMEZENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Veřejný zadavatel nesmí stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže a současně by kvalifikační předpoklad bylo možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek. Zadavatel uveřejní na svém profilu ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady a odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky a předmětu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele. Toto odůvodnění má být zveřejněno po zahájení zadávacího řízení, nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho zahájení. Součástí odůvodnění musí být prohlášení o tom, že zadavateli je známo 5 dodavatelů, kteří splní kvalifikaci, vzhledem ke specifickému charakteru 5 dodavatelů na trhu neexistuje, veřejný zadavatel pak předloží ekonomické odůvodnění předmětu veřejné zakázky u významné veřejné zakázky 11

12 ÚOHS A NOVELA Sankce ukládané ÚOHS se zvyšují na dvojnásobek. ÚOHS v současné době nevyužívá ani současně platných horních limitů Sankce musí časově navazovat na porušení zákona Pracovníci zadavatelů mají podléhat školení, naproti tomu na pracovníky ÚOHS nejsou žádné podmínky stanoveny Měli by mít min. 5letou praxi v oblasti zadávání VZ, vyšší plat, míru nezávislosti a odpovědnosti 12

13 Z MĚNY V KVALIFIKACI Zrušení ZKP dle § 53 odst. 1 k) a l) Zrušuje se § 55 Namísto ČP u referencí se má předložit smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění Dodavatel může předložit i doklady a informace se starším datem při doplňování kvalifikace 13

14 Z MĚNY V KVALIFIKACI 2 Do protokolu o posouzení se má uvést identifikace dokladů o kvalifikaci a dalších dokladů Zrušuje se § 55 Namísto ČP u referencí se má předložit smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění Dodavatel může předložit i doklady a informace se starším datem při doplňování kvalifikace 14

15 Z MĚNY V KVALIFIKACI 3 Vypouští se požadavky na ISO 9001 a ISO 140001 Rozhodovací praxe ÚOHS a soudů připouští i certifikáty nad rámec ZVZ, kupř. OHSAS18001 Není možná selekce dodavatelů, a to ani pomocí kvalifikace Dodavatel může předložit i doklady a informace se starším datem při doplňování kvalifikace 15

16 u stavební ZD požadavky na její obsah stanoví prováděcí předpis Uvolnění § 44 odst. 9 ve vztahu ke stavebním VZ K ZD z nadlimitní VZ se vyjádří osoba se zvláštní způsobilostí U nadlimitní stavební VZ i autorizované osoba Pomoc či administrativa? Nový § 46b – technický dozor, projektant a dodavatel nesmí být propojenými osobami Textová část se zveřejní prostřednictvím věstníku, zbytek do 3 pracovních dnů či do 2 pracovních dnů u ZPŘ. 16 Z MĚNY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

17 Definice dotovaného zadavatele – rozšiřuje se i na subjekty, které zadávají VZ hrazenou z veřejných zdrojů ve výši přesahující 200 milionů Kč (dosud bylo pouze z více než 50% hrazenou z veřejných zdrojů, to zůstává) § 2/3 Užší řízení – vrácení omezení počtu zájemců pro podání nabídky – bude se vztahovat pouze na veřejné zadavatele v oblasti obrany nebo bezpečnosti a na sektorové zadavatele § 28/2 Užší řízení, JŘsU – vrácení minimálního počtu 5 zájemců pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a 3 zájemců pro sektorové zadav. § 28/3, 4, § 29/3, 4, vazba na § 61 (veřejný zadav.) a § 66 (sektorový zadav.) Soutěžní dialog – zrušení omezení počtu zájemců § 35/3, 4 17 N OVELA

18 Změny v kvalifikaci, vysvětlení nabídky, vysvětlení MNNC – možnost prominutí zmeškání lhůty § 58/1, § 76/3, § 77/1 Protokol o posouzení kvalifikace – uvede se pouze seznam dokladů předložených k prokázání technické kvalifikace (nikoli k celé kvalifikaci) § 59/5 Seznam statutárních orgánů v nabídce – zpřesněno na ty, kteří byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele § 68/3/a Situace, kdy se neotevírá obálka – pouze pokud zadavatel obdrží 1 nabídku (v e vl.návrhu <3) § 71/6 Seznam hodnotitelů – způsobilost podle ŽZ, nikoli vazba na základní kvalifikaci § 74a/3 18 D ALŠÍ ZMĚNY

19 Odstoupení od smlouvy – z původních 3 důvodů pouze 1 - předložené informace/doklady neodpovídají skutečnosti § 82/8 Povinné zrušení ZŘ – pokud zadavatel obdrží 1 nabídku nebo zbyla k hodnocení (ve vl.návrhu <3), zrušení „bypassu“ § 84/1/e, § 156/2 Předběžné oznámení veřejného zadavatele – pouze nadlimitní VZ (nikoli všechny), zrušení povinnosti uveřejnění na počátku účetního období § 86/1 Působnosti ÚOHS při přezkoumávání VZ – omezeno pouze na nadlimitní, podlimitní VZ a soutěž o návrh ( a contrario tedy výslovně - ne VZMR) § 112/1 Odůvodnění VZ – povinně uveřejňované pouze pro nadlimitní VZ § 156/1 19 Z MĚNY

20 Zákon o veřejných zakázkách není primárně protikorupční normou (těmi jsou kupř. TZ, ZoHS), měl by vytvářet podmínky pro férovou soutěž Úspora 60 až 90 mld. (10 -15 % úspor) je spíše iluzí, stát i když peníze ušetří, stejně je utratí na jiné potřeby Skutečný problém je neúčinnost zákona o státní službě ÚOHS není schopen odhalit předražené zakázky, z tohoto pohledu VZ nezkoumá Korupce mnohdy spočívá v samotném neúčelnosti, tedy samotném vypsání VZ, která není nutná 20 Z ÁVĚRY K PROTIKORUPČNÍ NOVELE

21 E L TRŽIŠTĚ - UV Č. 343/2010 1. etapa: od 1.7.2011 Ústřední orgány státní správy a podřízené org. Seznam komodit, které budou na e-tržišti pořizovány Od 50 000,- Kč pro VZMR, ZPŘ obchodní model, který určuje práva a povinnosti jednotlivých aktérů pravidla, které v souladu s právními předpisy (zákon o veřejných zakázkách, nařízení vlády) konkrétně vymezují rámec fungování a používání e-tržiště technickou specifikaci, která stanovuje minimální technické požadavky na funkčnost e- tržiště 21

22 E L. TRŽIŠTĚ 2. etapa: novela zákona o VZ vyhodnotit 1. etapu a odstranit problémy, zvýšit finanční objem, úspory… povinně všichni veřejní zadavatelé seznam komodit - rozšířit posílení vymahatelnosti – sankční systém 22


Stáhnout ppt "„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ZADÁVÁNÍ“ VELKÁ NOVELA Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google