Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Mgr. Milan Šebesta, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář ÚRR Střední Morava, Kroměříž 15.5.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Mgr. Milan Šebesta, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář ÚRR Střední Morava, Kroměříž 15.5.2012."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Mgr. Milan Šebesta, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář ÚRR Střední Morava, Kroměříž 15.5.2012

2 Novela ZVZ Zákon č. 55/2012 Sb. vyhláška č. 230/2012 Sb. – podrobnosti VZ na stavební práce vyhláška č. 231/2012 Sb. – obchodní podmínky pro VZ na stavební práce vyhláška č. 232/2012 Sb. – účelnost a odůvodnění VZ vyhláška č.133/2012 Sb. – uveřejňování a profil zadavatele Cíle : a)zvýšení transparentnosti zadávacích řízení b)maximalizace soutěžního prostředí X zvýšení administrativy 2

3 I. POSTAVENÍ ZADAVATELŮ 3

4 Změna definice dotovaného zadavatele (§ 2 odst. 3 ZVZ) osoby, které zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, musejí v režimu ZVZ zadávat nejen nadlimitní veřejné zakázky, ale nově všechny veřejné zakázky, a to ve všech druzích (dodávky, služby, stavební práce) osoba, která zadává veřejnou zakázku, na kterou peněžní prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů přesahují 200 mil. Kč, postupuje jako dotovaný zadavatel vždy (bez ohledu na procentuální podíl peněžních prostředků z veřejných zdrojů na úhradě veřejné zakázky) pojem „veřejné zdroje“ - § 17 písm. u) ZVZ 4

5 …??? Musí podnikatel, který obdržel na stavební zakázku dotaci ve výši 1,2 mil. Kč, přičemž 1 mil. Kč bude hradit z vlastních prostředků, postupovat dle ZVZ? 5

6 II. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6

7 Změny prahových hodnot – VZMR (§ 12 odst. 2 a 3 ZVZ) 1.4.2012 - 31. prosince 2013 snížení prahových hodnot pro VZMR na polovinu; nově povinnost postupovat v režimu ZVZ u zakázek, které mají předpokládanou hodnotu nejméně 1 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb, resp. 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. Od 1. ledna 2014 sjednocení prahových hodnot pro VZMR na dodávky, služby a stavební práce; povinnost postupovat v režimu ZVZ u zakázek, které mají předpokl. hodnotu nejméně 1 mil. Kč bez DPH. 7

8 Snížení prahové hodnoty pro ZPŘ – VZ na stavební práce (§ 25 písm. b) ZVZ) snížení prahové hodnoty pro použití ZPŘ u VZ na stavební práce – veřejný zadavatel bude moci nadále použít ZPŘ pouze pro zadání VZ na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 000 000,-Kč bez DPH 8

9 Významná veřejná zakázka (§ 16a ZVZ) Hranice se stanovuje podle statutu veřejného zadavatele:  ČR, státní příspěvková org. nebo jiná práv. osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li ČR ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2 → předpokládaná hodnota VZ min. 300 mil. Kč,  municipality nebo jiná práv. osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li municipalita ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2 → předpokládaná hodnota VZ činí min. 50 mil. Kč, Přísnější režim, např.:  povinné prodloužení min. zákonných lhůt pro podání nabídky/doručení žádosti o účast alespoň o ½ (viz. § 39 odst. 4 ZVZ),  povinnost zpracovat a předložit odůvodnění VVZ ke schválení vládě/příslušnému orgánu (viz. § 156 ZVZ),  složení hodnotící komise u významné „státní“ VZ (významné VZ zadávané veřejným zadavatelem dle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ) (§ 74 odst. 6 ZVZ). 9

10 …??? Je u významné veřejné zakázky rozhodné, zda se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, podlimitní nebo malého rozsahu? 10

11 III.UVEŘEJŇOVÁNÍ 11

12 Informační systém (§ 157 ZVZ) Informační systém obsahuje:  Věstník veřejných zakázek (viz níže),  seznam kvalifikovaných dodavatelů,  seznam systémů certifikovaných dodavatelů,  statistické výstupy o veřejných zakázkách,  rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek,  seznam hodnotitelů (viz níže). 12

13 Věstník veřejných zakázek pojem vymezen v § 17 písm. g) ZVZ, část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o VZ → nahrazuje Uveřejňovací subsystém. aktuálně provozuje společnost NESS Czech s.r.o. s profilem zadavatele klíčový prvek pro zvýšení transparentnosti 13

14 Profil zadavatele pojem vymezen v § 17 písm. x) ZVZ - elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle ZVZ uveřejňuje informace a dokumenty k VZ způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, internetová adresa povinně uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví vyhláška 133/2012 Sb. odkaz ve VVZ musí být přímo na příslušnou stránku dokumenty musí být bezplatně veřejně přístupné nejméně 5 let od uveřejnění (mimo ZD) 14

15 Předběžné oznámení veřejného zadavatele (§ 86 ZVZ) povinnost uveřejnit PO u všech nadlimitních i podlimitních VZ oprávněn zahájit ZŘ nejdříve 1 měsíc od odeslání PO součástí PO odůvodnění účelnosti VZ – dle důvodové zprávy „ty aspekty VZ, které byly rozhodující pro zvolený způsob zajištění potřeb zadavatele“ → podrobnosti vyhláška č. 232/2012 Sb. výjimky z povinnosti uveřejnit PO:  ZPŘ  JŘSU podle § 22 odst. 1 a 2 ZVZ – JŘSU navazující na předchozí neúspěšné  většina případů JŘBU – tam, kde PO není možné/účelné,  pokud zadavatel předchozí ZŘ s obdobným předmětem zrušil dle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ (jen 1 nabídka) 15

16 …??? Musí veřejný zadavatel uveřejnit předběžné oznámení před zadáváním veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 8 mil. Kč bez DPH? 16

17 Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele (§ 87 ZVZ) nadále povinnost uveřejnit pravidelné předběžné oznámení pouze u nadlimitních VZ, které hodlá zadávat v následujících 12 měsících a u kterých hodlá zkrátit lhůtu pro podání nabídek, převzata dřívější úprava platná pro veřejného zadavatele 17

18 Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 ZVZ) veřejný zadavatel povinen všechny nadlimitní a podlimitní VZ (sektorový ne) odůvodnit + uveřejnit odůvodnění na profilu zadavatele do 3 prac. dnů od uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ nebo od odeslání výzvy o zahájení ZŘ rozsah odůvodnění:  účelnost VZ,  přiměřenost požadavků na TKP,  vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,  stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele; výjimky z povinnosti uveřejnit odůvodnění VZ:  ZPŘ  JŘSU podle § 22 odst. 1 a 2 ZVZ = „navazující“ JŘSU  většina případů JŘBU - JŘBU podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), a § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c), § 23 odst. 11 ZVZ. 18

19 …??? Jaký je rozdíl mezi odůvodněním účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení a dle § 156 ZVZ? 19

20 přísnější režim odůvodnění pro významné veřejné zakázky, významné státní VZ (Z dle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ) odůvodnění VZ se předkládá, vč. oponentního odborného vyjádření (vypracování zajišťuje MMR) – ale až od 1.1.2013, ke schválení vládě, společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty VZ; schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení, významné veřejné zakázky samospráv odůvodnění se předkládá ke schválení zastupitelstvu; schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zad. řízení, významné veřejné zakázky jiných právnických osob odůvodnění se předkládá ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách hospodaření zadavatele podle zvl. právního předpisu Odůvodnění významné veřejné zakázky (§ 156 ZVZ) 20

21 …??? Je možné v případě významné veřejné zakázky obce uveřejnit předběžné oznámení ještě před schválením odůvodnění účelnosti veřejné zakázky zastupitelstvem? 21

22 ZPŘ – změny v uveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení + oznámení o zrušení zadávacího řízení, na profilu zadavatele vše ostatní nová práva a povinnosti veřejného zadavatele: povinnost uveřejnit výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na profilu zadavatele po celou lhůtu; pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, lze na profilu oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče → doručené okamžikem uveřejnění na profilu(!), uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky → doručené všem dotčeným okamžikem uveřejnění na profilu(!). 22

23 Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů (§ 147a ZVZ) veřejný zadavatel (X sektorový ne) povinně uveřejňuje na profilu zadavatele: a)smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, b)výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, c)seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, platí pro všechny VZ s výjimkami stanovenými ZVZ (viz dále) podrobnosti - prováděcí právní předpis (vyhl. č. 133/2012?). 23

24 …??? Týká se povinnost uveřejnění smlouvy i například veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 1,5 mil. Kč bez DPH, která byla zahájena před 1. 4. 2012, avšak dokončena po tomto datu? 24

25 Uveřejňování smluv (§ 147a odst. 2 ZVZ) povinné pro veřejného zadavatele na profilu, celé znění smlouvy/RS (x textová část v § 48 ZVZ?), do 15 dnů od uzavření smlouvy/RS, v případě RS uzavřené s více uchazeči, kdy nabízené podmínky plnění jednotlivých uchazečů v samostatných přílohách RS → uveřejní přílohy RS do 15 dnů od skončení účinnosti RS; Výjimky z povinnosti uveřejnění smluv: informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů (zejm. zák. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (č. 412/2005 Sb.), a zák. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (č. 101/2000 Sb.), smlouvy na VZMR, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH, smlouvy zadávané na základě výjimky ze ZVZ dle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) 25

26 Uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny (§ 147a odst.. 3 ZVZ) povinné pro veřejného zadavatele nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, u smluv, kde doba plnění přesahuje 1 rok → do 31.3. následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce; Výjimky z povinnosti uveřejnění skutečné ceny: VZMR smlouvy zadávané na základě výjimky ze ZVZ dle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) 26

27 Uveřejňování seznamu subdodavatelů (§ 147a odst. 6 ZVZ) povinné pro veřejného zadavatele do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo u smluv, kde doba plnění přesahuje 1 rok → do 31.3. následujícího kalendářního roku Výjimky z povinnosti uveřejnění subdodavatelů: VZMR, smlouvy zadávané na základě výjimky ze ZVZ dle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) seznam subdodavatelů viz dále 27

28 …??? Je zadavatel povinen uveřejňovat i případného subdodavatele subdodavatele? Je zadavatel povinen uveřejňovat i případného subdodavatele, který dodává pouze materiál pro stavbu? 28

29 Seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 4 a 5 ZVZ) dodavatel předloží veřejnému zadavateli  do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo  u smluv, kde doba přesahuje 1 rok → do 28.2. následujícího kalendářního roku v seznamu dodavatel uvede své subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % (v případě významné veřejné zakázky více než 5 %)  z celkové ceny VZ, nebo  u smluv, kde doba přesahuje 1 rok → z části ceny VZ uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce; subdodavatel a.s. → přílohou seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 29

30 …??? Má subdodavatel uchazeče povinnost sdělit tomuto uchazeči své akcionáře pro účely naplnění povinnosti uchazeče dle § 147a? 30

31 Další změny ohledně uveřejňování povinnost uveřejnit alespoň textovou část ZD + KD na profilu zadavatele - ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek v ZPŘ (srov. § 48 ZVZ – blíže viz dále); povinnost uveřejnit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část ZD, nebo KD; povinnost uveřejnění písemné zprávy zadavatele - povinnost uveřejnit na profilu zadavatele do 15 dnů (veř.z.) / 30 dnů (sek. z.) od ukončení zadávacího řízení; zkrácení a sjednocení lhůt pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění - do 15 dnů od uzavření smlouvy, v případě veřejného i sektorového zadavatele. 31

32 …??? Má zadavatel povinnost uveřejnit zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele i v užším řízení již od okamžiku zahájení zadávacího řízení? 32

33 Správní delikty spojené s povinností uveřejnění (§ 120 odst. 1 písm. b) ZVZ) zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou ZVZ, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený ZVZ – legislativní zpřesnění - jednoznačná postižitelnost i nesprávného způsobu uveřejňovaní v ZPŘ, nový správní delikt dodavatele spojený s povinností zadavatele uveřejnit seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 1 písm. c) ZVZ) – dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5 ZVZ (§ 120a odst. 1 písm. c) ZVZ), + zvýšení pokut (u všech správních deliktů) o 100 %. 33

34 IV. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 34

35 Zrušení možnosti omezovat počet zájemců zrušení omezování platí pro veřejného zadavatele užší řízení, JŘSU, soutěžní dialog povinnost vyzvat VŠECHNY zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace bez dalších podmínek výjimka veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti - možnost omezit na 5 zájemců; sektorový zadavatel – možnost omezení počtu zájemců zachována (vždy min. 3 zájemci), nicméně nadále již jen prostřednictvím kvalifikačních požadavků. 35

36 JŘBU – zadání dodatečných stavebních prací (§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ) § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ zadání dodatečných stavebních prací (ne služeb) ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ (tzv. „vícepráce“) – cílem zjednodušení: – není nutná písemná výzva k jednání v JŘBU – postačuje pořídit písemný soupis + odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací + uvedení ceny – je součástí dokumentace o veřejné zakázce 36

37 …??? Je v případě víceprací zadávaných mj. s poukazem na § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ třeba, aby bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla uzavřena smlouva na plnění takové zakázky? 37

38 Zjednodušené podlimitní řízení (§ 25 + 38 ZVZ) uveřejnit výzvu na profilu zadavatele uveřejnit textovou část ZD na profilu zadavatele; splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje výlučně čestným prohlášením (vybraný uchazeč dle § 82 ZVZ před uzavřením smlouvy předkládá zadavateli originály/úředně ověřené kopie); pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, lze na profilu oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče → doručené okamžikem uveřejnění na profilu, uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky → doručené všem dotčeným okamžikem uveřejnění na profilu. 38

39 …??? Postačí, pokud dodavatel při prokazování kvalifikace v ZPŘ pouze čestně prohlásí, že kvalifikaci splňuje? Je třeba již v zadávacích podmínkách stanovit doklady, kterými bude vítěz dokládat svou kvalifikaci před uzavřením smlouvy? Je možné aplikovat možnost dožádání informace/vysvětlení v případě, že doklady nejsou průkazné? 39

40 Lhůty (§ 39 an. ZVZ) Zkrácení lhůty: zrušení možnosti zkrácení lhůty pro doručení žádosti o účast a podání nabídky „z naléhavých objektivních důvodů“ (u veřejného zadavatele), zrušení možnosti zkrácení lhůty pro doručení žádosti o účast a podání nabídky v případě předběžného oznámení veřejného zadavatele a oznámení zadávacího řízení odeslaného elektronickými prostředky; zůstává možnost zkrátit lhůtu pro podání nabídek (o 5 dnů) pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu (??) již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení (obdobně viz § 42 odst. 5 ZVZ pro sektorového zadavatele) 40

41 Prodloužení lhůty: povinnost prodloužit min. zákonné lhůty pro doručení žádosti o účast/podání nabídky u významných veřejných zakázek alespoň o 1/2; povinnost přiměřeně prodloužit lhůtu pro doručení žádosti o účast/podání nabídky v případě úpravy zadávacích podmínek - podle povahy provedené úpravy (platí obdobně i pro sektorového zadavatele); povinnost prodloužit lhůtu pro doručení žádosti o účast/podání nabídky v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast/pro podání nabídek (platí obdobně i pro sektorového zadavatele); Zpřesnění počátku běhu lhůt (§ 39 odst. 6 ZVZ + § 41 odst. 7 ZVZ) zpřesnění dosud nedostatečného legislativního řešení – u veřejného i sektorového zadavatele Lhůty (§ 39 an. ZVZ) 41

42 Zkrácení lhůty již nelze zkracovat při elektronickém odeslání formuláře lze zkracovat při uveřejnění ZD na profilu v plném rozsahu nadále lze zkracovat při uveřejnění předběžného oznámení Lhůty – sektorový z. (§ 41 an. ZVZ) 42

43 V. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 43

44 Omezení rozsahu subdodávek (§ 44 odst. 6 ZVZ) požadavek, že určitá část plnění předmětu VZ nesmí být plněna subdodavatelem – nově požadavek na věcné vymezení části plnění předmětu VZ, která nesmí být plněna subdodavatelem – již není možné vymezit objemově (např. % podíl na celkovém objemu VZ, nebo finanční vyjádření) X uveřejňování subdodavatelů dle § 147a ZVZ 44

45 Specifikace předmětu VZ na stavební práce (§ 44 odst. 4 ZVZ) ZD na stavební práce musí (kromě obecných náležitostí) obsahovat – příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., zpracovanou do podrobností specifikujících předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, – soupis stavebních prací, dodávek a služeb + výkaz výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., a to rovněž v elektronické podobě; 45

46 46 Vyhláška 230/2012 Sb. příslušná dokumentace: určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, jednoznačně vymezujících předmět VZ, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací s výkazem výměr příslušnou dokumentací je pro všechny stavby projektová dokumentace pro provádění stavby (tj. dle příl. č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp. vyhl. č. 146/2008 Sb.-dopravní stavby) závazný i pro stavby nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení

47 47 Vyhláška 230/2012 Sb. podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu VZ dle požadavků zadavatele v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby struktura: členění na: stavební objekty inženýrské objekty provozní soubory  každý má vlastní soupis prací (možnost dílčího členění na funkční díly a části) ke každému soupisu rekapitulace na všech úrovních členění samostatné dílčí soupisy obsahující vedlejší náklady a ostatní náklady

48 48 Vyhláška 230/2012 Sb. elektronická podoba soupisu prací: otevřený formát, který umožní transfer dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty, a zároveň volně dostupný může to být XML formát

49 49 Vyhláška 231/2012 Sb. Vyhláška 231/2012 Sb. základní principy (§ 1 vyhlášky): 1 stránka povinný vymezení některých obchodních podmínek v ZD možnost stanovit další obchodní podmínky nad rámec vyhlášky: přiměřeně předmětu plnění a podmínkám vyhlášky povinnosti odůvodnění

50 50 Transparentnost - stavební zakázky (vyhl. 232/2012 Sb.) Transparentnost - stavební zakázky (vyhl. 232/2012 Sb.) odůvodnění VZ (§ 156) - vyhláška: technické podmínky – u st. prací jen ty podmínky, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci a soupisu st. prací s výkazem výměr hodnotící kritéria – jen pokud má cena váhu nižší než 80 % uveřejnění textové části ZD na profilu zadavatele (§ 48): co vše je textovou částí? ex post uveřejnění na profilu zadavatele (§ 147a): celé znění smlouvy – co s projektovou dokumentací, výkazem výměr apod.? výše uhrazené ceny – kdy nastává splnění smlouvy? seznam subdodavatelů – kdo je subdodavatelem? co znamená „uhradil“?

51 Požadavky nebo odkazy na konkrétní zboží/služby (44 odst. 11 ZVZ) Pouze v případě VZ na stavební práce lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. V takových případech vždy výslovně umožní i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 51

52 Vyjádření osoby se zvláštní/odbornou způsobilostí (§ 44 odst. 12 ZVZ) – od 1.1.2014 nová povinnost veřejného zadavatele platí pro všechny nadlimitní VZ povinnost zajistit vyjádření před zahájením ZŘ – u všech druhů (D/S/SP) - vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí (osob v pracovněprávním vztahu k zadávajícímu či jinému veř. zadavateli + absolvovala vzdělávací program MMR) – u stavebních prací – navíc ještě vyjádření osoby odborně způsobilé (dle z. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 52

53 …??? Jaká je právní podstata vyjádření a jaký má mít obsah? 53

54 Obchodní podmínky na stavební práce (§ 46d ZVZ) veřejný zadavatel - stanoví obchodní podmínky u VZ na stavební práce v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. veřejný i sektorový zadavatel - v obchodních podmínkách povinně stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (propojená osoba dle § 66a ObchZ) 54

55 Poskytování ZD (§ 48 ZVZ) povinnost uveřejnit na profilu zadavatele -ZD - min. textovou část -KD - celou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ do konce lhůty pro podání nabídek (konec je stanoven pouze ve vztahu k ZD) povinnost platí pro OŘ, UŘ, ZPŘ a JŘSU (vyjma postupu sektor. zad. dle § 33); v ostatních případech dobrovolně části ZD, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel v OŘ do 3 pracovních dnů v ZPŘ do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele 55

56 Poskytování dodat. informací (§ 49 ZVZ) znovuzavedení lhůt pro doručení žádosti dodavatele o DI – nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek – nejpozději 5 pracovních dnů v ZPŘ a v užším řízení u podlimitních VZ povinnost zadavatele odeslat DI – nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti – 3 pracovních dnů v případě ZPŘ a užšího řízení u podlimitních VZ povinnost uveřejnit DI včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část ZD nebo KD 56

57 VI.KVALIFIKACE (veřejný zadavatel) 57

58 Rozsah kvalifikace (§ 50 an. ZVZ) § 50 odst. 4 ZVZ – veřejný zadavatel není oprávněn stanovit kvalifikační předpoklady, které – by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně – by bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek § 50 odst. 5 ZVZ- změna dikce - kvalifikace nemůže být předmětem hodnotících kritérií 58

59 …??? Je možné uvést ve smluvních podmínkách požadavek na pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetím osobám, není-li již možné tento požadavek stanovit jako kvalifikační předpoklad? Je totéž možné např. s ISO certifikátem? 59

60 Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 ZVZ) ZKP dle stávajícího § 53 odst. 1 písm. k) a l) – vypuštění z kvalifikace – nově povinná součást nabídky + zpřesnění a rozšíření požadavku o ČP, že dodavatel neuzavřel a neuzavře v souvislosti s danou VZ zakázanou dohodu (§ 68 odst. 3 – viz níže) 60

61 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dosavadní úprava nahrazena povinností předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku; nelze nahradit čestným prohlášením subdodavatele (srov. § 51 odst. 4 ZVZ). 61

62 Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 ZVZ) forma substitučního prokázání referenční zakázky na dodávky/služby realizované pro soukromý sektor – není-li možné získat osvědčení o dodávce/službě realizované pro jinou osobu, než veřejného zadavatele, nutno předložit smlouvu s touto osobou + doklad o uskutečnění plnění dodavatele (§ 56 odst. 1 písm. a) a 2 písm. a) ZVZ) – asi bude postačovat předávací protokol/kolaudační rozhodnutí; VZ na stavební práce - maximální minimální úroveň požadavku na referenční stavební práce - u jednotlivé požadované reference nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty VZ (požadavek na počet referencí omezen není) zrušení možnosti požadovat jakýkoliv certifikát systému řízení jakosti 62

63 …??? a) Zadává-li zadavatel VZ na stavební práce s předpokládanou hodnotou 200 mil. Kč bez DPH, může stanovit TKP na reference tak, aby dodavatel předložil 4 reference s hodnotou nejméně 100 mil. Kč bez DPH/každá referenční zakázka? b) Je možné v daném případě stanovit, že zadavatel požaduje předložení nejméně 4 ref. zakázek s celkovou souhrnnou hodnotou ve výši min. 400 mil. Kč bez DPH? Může dodavatel prokázat kvalifikaci tak, že předloží jednu referenční stav. zakázku v hodnotě 400 mil. Kč bez DPH (v případě a) i b)? 63

64 Stáří dokladů (§ 57 + § 52 a § 59 odst. 4 ZVZ) doklady ke splnění ZKP a výpis z OR nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání:  nabídky (OŘ, ZPŘ a JŘBU), resp. žádosti o účast (UŘ, JŘSU, SD) → rozhodným dnem den, kdy nabídka/žádost o účast byla skutečně podána (doručena) zadavateli změna ust. § 59 odst. 4 ZVZ a vypuštění § 52 odst. 5 ZVZ → skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace vyzve–li veřejný zadavatel v rámci posuzování kvalifikace k doložení chybějící části dokladů → pouze doklady a informace o skutečnostech, které nastaly do konce lhůty dle § 52 ZVZ 64

65 …??? Zadavatel v OŘ stanovil konec lhůty pro podání nabídek na 30. 4.? Uchazeč podal nabídku 27. 4., nicméně v ní opomněl doložit výpis z obchodního rejstříku. Následně na základě výzvy zadavatele předložil výpis z OR s datem 29. 4. Prokázal zadavateli řádně kvalifikaci či nikoliv? 65

66 Změny v kvalifikaci (§ 58 odst. 1 ZVZ) pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci (obdobně uchazeč, se kterým je možné uzavřít smlouvu do doby uzavření smlouvy), má povinnost změnu písemně oznámit nejpozději do 7 pracovních dnů (ode dne, kdy tato skutečnost nastala), předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout 66

67 …??? Bude se za změnu v kvalifikaci považovat skutečnost, pokud dodavatel (s.r.o.) po prokázání kvalifikace jmenuje nového jednatele společnosti? 67

68 Protokol o posouzení kvalifikace (§ 59 odst. 5 - 8 ZVZ) – 1. Obsah protokolu (nově podstatně širší)  identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována,  seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali TKP (viz níže),  údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal (pozn.: ZVZ již nepožaduje uvedení důvodu neprokázání kvalifikace); 68

69 Protokol o posouzení kvalifikace (§ 59 odst. 5 - 8 ZVZ) – 2. Náležitosti seznamu dokladů k prokázání TKP: a)název dokladu, b)označení osoby, která doklad vyhotovila, c)datum vyhotovení, d)u dokladů k prokázání referenčních dodávek, služeb či stavebních prací označení těchto dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem, e)prokazování kvalifikace prostř. subdodavatele → identifikační údaje subdodavatele + název a datum uzavření smlouvy se subdodavatelem, f)dodavatelé, u kterých veřejný zadavatel postupoval dle § 59 odst. 4 ZVZ + označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně. 69

70 Kvalifikace v ZPŘ v ZPŘ se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje výlučně předložením čestného prohlášení – uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva povinen před uzavřením předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele → rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 70

71 Systém certifikovaných dodavatelů (§ 133 an. ZVZ) podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění:  základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 3 ZVZ, a  prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v pravidlech systému doklady podle § 54 písm. a) až d) ZVZ nebo § 56 odst. 1 až 3 ZVZ, předložením certifikátu nelze splnit povinnost předložit čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ – obdobně platí i pro zahraniční seznamy dodavatelů (§ 143) 71

72 VII.NABÍDKA 72

73 Nabídka (§ 68 an. ZVZ) zavedení možnosti podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – stanovit v zadávací dokumentaci (srov. § 44 odst. 3 písm. i) ZVZ), – nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ otevírání nabídek podaných v elektronické podobě (§ 72 ZVZ – prakticky beze změny) 73

74 Povinný obsah nabídky (§ 68 ZVZ) Povinnou součástí nabídky (nikoliv kvalifikace) nově také: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, a prohlášení uchazeče o tom, že v souvislosti se zadávanou VZ neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb. 74

75 …??? Lze v případě, že dodavatel nedoloží některý z dokladů dle § 68 odst. 3 ZVZ vyzvat dodavatele k jeho doplnění? 75

76 Otevírání obálek s nabídkami (§ 71 an. ZVZ) úprava vztahu komise pro otevírání obálek a zadavatele - jako hodnotící komise (tzn. činí-li komise úkony podle ZVZ, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele); povinnost komise i pro sektor.z.!! zahájit otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána; pokud zadavatel obdrží pouze jednu nabídku → obálka se neotevírá + povinnost zadávací řízení zrušit (výjimky - některé případy JŘSU/JŘBU a VZ na základě RS) komise již nekontroluje „úplnost nabídek“ - kontroluje pouze zda je  nabídka zpracována v požadovaném jazyku, a  je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče 76

77 …??? Jaký je vztah odst. 4 a 5 § 71 ZVZ? Co když zadavatel obdrží pouze jednu žádost o účast v užším řízení? 77

78 Údaje povinně sdělované při otevírání obálek (§ 71 odst. 10 ZVZ) identifikační údaje uchazeče, informace o tom, zda nabídka je zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, informace o nabídkové ceně, a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. 78

79 …??? Do jaké podrobnosti musí jít zveřejňování informací při otevírání obálek (např. v případě, kdy se hodnotí více technických měřitelných parametrů)? 79

80 VIII.POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 80

81 Složení hodnotící komise (§ 74 ZVZ) nadlimitní VZ - členem HK musí být osoba se zvláštní způsobilostí (od 1.1.2014) nadlimitní VZ na stavební práce - členem HK musí být dále osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu (od. 1.1.2014) významné „státní“ VZ (zadávané zadavatelem dle § 2 odst. 2 písm. a) a b) -HK nejméně 9 členů, je-li to odůvodněno předmětem VZ nejméně 2/3 členů HK příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu VZ -MMR navrhuje 2 členy a 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů (z nich losem zadavatele výběr 1 + 1) -HK ustanoví vláda na návrh příslušného ministra; vše od 1.1.2014 nepodjatost člena HK – zpřesnění definice nepodjatosti (§ 74 odst. 7) (nesmí se podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku ZŘ jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr) 81

82 Seznam hodnotitelů (§ 74a ZVZ) – od 1.1.2014 vede MMR, je součástí IS a je veřejně přístupný FO odborně způsobilé hodnotit nabídky prokázaly svou odbornou praxi v trvání alespoň 5 let splňují všeobecné podmínky pro provozování živnosti dle z.č. 455/1991 (tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona), hodnotitel se zapisuje pro obor jeho odborné způsobilosti, na dobu 3 let, i opakovaně hodnotitelé jsou navrhováni MMR do HK významných „státních“ VZ a následně losováni jako členové/náhradníci hodnotitel může podat ÚOHS podnět k zahájení řízení ve věci VZ, u které byl vylosován jako člen či náhradník HK podrobnosti k vedení seznamu - prováděcí právní předpis. 82

83 Posouzení nabídek (§ 76 ZVZ) VZ na stavební práce – výslovná povinnost HK posoudit nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr (význam ?) nově možnost požádat o doplnění některých dokladů – (§ 68 odst. 3 ZVZ) povinnou součástí nabídky; možnost prominutí zmeškání lhůty/prodloužení lhůty – na základě žádosti uchazeče – týká se lhůty pro doručení vysvětlení nabídky/dodatečných dokladů dle § 68 odst. 3 a § 76 odst. 3 ZVZ a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 83

84 Hodnotící kritéria (§ 78 ZVZ) ekonomická výhodnost nabídky dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (např. výše smluvní pokuty, lhůta splatnosti faktur, apod.) 84

85 …??? Je možné jako dílčí hodnotící kritérium zvolit např. výši limitace náhrady škody? 85

86 IX. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY 86

87 Výběr nejvhodnější nabídky (§ 81 ZVZ) v ZPŘ – možnost uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru, pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil → oznámení o výběru se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 87

88 Zákaz podstatných změn uzavřených smluv (§ 82 odst. 7 ZVZ) zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s vybraným uchazečem – promítnutí rozhodnutí ESD pressetext podstatná změna smlouvy = změna která by:  rozšířila předmět VZ (není tím dotčena možnost zadat v JŘBU vícepráce dle § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7 ZVZ),  za použití v původním ZŘ umožnila účast jiných dodavatelů,  za použití v původním ZŘ mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo  měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče 88

89 Odstoupení od uzavřené smlouvy (§ 82 odst. 8 ZVZ) legislativní zakotvení práva zadavatele odstoupit od již uzavřené smlouvy – pokud dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti + měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 89

90 …??? Bude mít zadavatel právo odstoupit od smlouvy, pokud identifikuje, že dodavatel pro plnění nevyužívá subdodavatele, který místo něj v příslušné části prokázal splnění kvalifikace? 90

91 Oznámení o výsledku zadávacího řízení (§ 83 ZVZ) zkrácení lhůt pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, – do 15 dnů od uzavření smlouvy – veř.zad. – do 30 dnů od uzavření smlouvy – sek.zad. 91

92 Zrušení zadávacího řízení (§ 84 ZVZ) § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ, – povinnost bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pokud zadavatel obdržel pouze 1 nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 1 nabídka pokud obdrží pouze 1 nabídku, obálka se neotevírá výjimky z uvedené povinnosti – VZ zadávané v JŘSU/JŘBU (§ 22 odst. 3 a 4, § 23 odst. 4 až 8 a 10 ZVZ) – VZ zadávané na základě rámcové smlouvy 92

93 Písemná zpráva zadavatele (§ 85 ZVZ) nově povinně vyhotovována o každé VZ (dosud jen nadlimitní) X i VZMR? povinnost uveřejnění na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení ve zprávě se uvádí též identifikační údaje a nabídkové ceny všech uchazečů 93

94 …??? Je nutné v písemné zprávě zadavatele uvést i nabídkové ceny „pravomocně“ vyloučených uchazečů? 94

95 X. DALŠÍ INSTITUTY 95

96 Jistota (§ 67 ZVZ) jestliže v ZŘ použita elektronická aukce - zadavatel oprávněn požadovat jistotu až do výše 5 % předpokládané hodnoty VZ (x do 2 % předpokládané hodnoty VZ v ostatních případech) lhůty pro uvolnění jistoty zadavatelem a pro znovuposkytnutí jistoty dodavatelem – vždy do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastane příslušná skutečnost 96

97 Elektronická aukce (§ 96 an. ZVZ) povinnost veřejného zadavatele použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na dodávky některých druhů zboží - vymezí prováděcí právní předpis, upřesnění v § 97 odst. 1 ZVZ – předběžné hodnocení provede hodnotící komise (nikoli zadavatel sám), s výjimkou případů, kdy hodnotící komise není v souladu s § 74 odst. 9 ZVZ ustavena (např. VZ zadávaná na základě RS) 97

98 Ochrana informací (§ 152 ZVZ) změna v ustanovení § 152 ZVZ – ruší se ustanovení týkající se ochrany důvěrných informacích poskytnutých dodavatelem v zadávacím řízení, chybí výslovná úprava v ZVZ → nutno postupovat zejm. s ohledem na dodržení zásad dle § 6 ZVZ a dále podle úpravy zvláštních právních předpisů, zejm.:  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,  zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  § 17 ObchZ – obchodní tajemství. 98

99 Archivační povinnost (§ 155 ZVZ) archivační povinnost rozšířena z 5 na 10 let, – zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o VZ a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 ZVZ po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 99

100 XI. OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE 100

101 Námitky (§ 110 an. ZVZ) Změny lhůt pro doručení námitek zkrácení lhůt pro námitky v ZPŘ - z 15 na 10 dnů ( § 110 odst. 2 a 4) u rozhodnutí o výběru a vyloučení i obecně prodloužení lhůty pro námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu dle § 146 odst. 2 ZVZ – z 15 na 30 dnů ( § 110 odst. 5 ) Podnět k ÚOHS právo podat podnět k ÚOHS podmíněno předchozím podáním námitek v téže věci Poučení v rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám rozšíření poučení – výslovné uvedení povinnosti doručit návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS ve stejné lhůtě ve stejnopisu zadavateli 101

102 …??? Může podat podnět (nikoliv návrh) dodavatel, který podal námitky proti úkonům zadavatele? 102

103 Zahájení řízení u ÚOHS vs. běh lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 114 odst. 7 ZVZ) počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ÚOHS - počíná běžet až od okamžiku doručení vyjádření zadavatele k návrhu (nikoli již od zahájení řízení, tj. od doručení návrhu ÚOHS (§ 44 odst. 1 ve spojení s § 71 SŘ) pokud zadavatel nesplní povinnost dle § 114 odst. 6 ZVZ (vyjádření ÚOHS nezašle) – jedině pořádková pokuta dle § 62 odst. 1 písm. c) SŘ (na základě předchozího upozornění (pokynu) pracovníka ÚOHS) 103

104 …??? Má zadavatel právo dodat ÚOHS v případě zahájeného správního řízení jen takovou část dokumentace o VZ, ze které je možné identifikovat sporné záležitosti? 104

105 Kauce - návrh (§ 115 ZVZ) základ pro výpočet kauce – nově se počítá z nabídkové ceny navrhovatele „za celou dobu plnění VZ“ – ot. základu kauce v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou/dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit – analogicky 48 měsíců jako při stanovení předpokládané hodnoty (§ 14 odst. 1 písm. b) ZVZ) ??? „propadnutí“ kauce - příjmem státního rozpočtu, jestliže ÚOHS  pravomocně návrh zamítne podle § 118 odst. 4 písm. a) ZVZ, nebo  pravomocně rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 4 písm. a)– eliminuje dosavadní praxi čekání na rozh. v 1. stupni! 105

106 Neplatnost smlouvy na plnění veřejné zakázky (§ 118 odst. 6 ZVZ) smlouva na plnění veřejné zakázky se stává neplatnou z důvodu nedodržení postupu podle ZVZ pouze v případech, kdy ÚOHS uloží zákaz jejího plnění – tj. neplatnost ex nunc (až od právní moci rozhodnutí ÚOHS o uložení zákazu plnění smlouvy), nikoli od počátku – od uzavření smlouvy (ex tunc), neplatnost z jiných důvodů však není dotčena – nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů, zejm. ObčZ, o platnosti právních úkonů – možnost domáhat se určení neplatnosti v řízení před soudem. 106

107 Další změny v řízení před ÚOHS Účastníci řízení (§ 116 ZVZ) nově se výslovně stanoví, že v řízení o spáchání správního deliktu je účastníkem osoba podezřelá z jeho spáchání (?) Předběžné opatření (§ 117 ZVZ) předběžné opatření pozbývá platnosti dnem kdy nabylo právní moci rozhodnutí o ukončení správního řízení, v němž bylo předběžné opatření nařízeno - legislativně technická změna napravuje nedůslednost předchozí novelizace 107

108 Správní delikty (§ 120 an. ZVZ) Správní delikty zadavatelů spojené s povinností uveřejnění (§ 120 odst. 1 písm. b) ZVZ) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou ZVZ, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený ZVZ – legislativní zpřesnění - jednoznačná postižitelnost i nesprávného způsobu uveřejňovaní v ZPŘ Nový správní delikt dodavatele (§ 120a odst. 1 písm. c) ZVZ) spojený s povinností zadavatele uveřejnit seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 1 písm. c) ZVZ) – „Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5 ZVZ.“ Zpřísnění sankcí zvýšení pokut u všech správních deliktů o 100 % 108

109 Časová působnost novely (§ 161 ZVZ) Dle dosavadních právních předpisů se dokončí: zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti „transparenční novely“ správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS:  zahájená přede dnem nabytí účinnosti „transparenční novely“, a  zahájená sice po dni nabytí účinnosti „transparenční novely“, avšak navazují na zadávání VZ, nebo soutěž o návrh, zahájené přede dnem nabytí účinnosti „transparenční novely“ 109

110 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Milan Šebesta sebesta@mt-legal.com


Stáhnout ppt "Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Mgr. Milan Šebesta, LL.M. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář ÚRR Střední Morava, Kroměříž 15.5.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google