Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické tržiště ve městě – přínosy praktického využití Město Cheb Bc. Jiří Kurucz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické tržiště ve městě – přínosy praktického využití Město Cheb Bc. Jiří Kurucz."— Transkript prezentace:

1 Elektronické tržiště ve městě – přínosy praktického využití Město Cheb Bc. Jiří Kurucz

2 Elektronická tržiště - obecně  Povinnost používat elektronické tržiště je stanovena usnesením vlády ČR č. 343/2010 a řídí se druhem zadavatele, předmětem zakázky a její předpokládanou hodnotou. Povinnost používat tržiště je uložena všem ústředním orgánům státní správy a jim podřízeným organizacím.  Elektronická tržiště mohou dobrovolně využívat i ostatní zadavatelé, především pak územně samosprávně celky a jejich příspěvkové organizace.  Ministerstvem pro místní rozvoj bylo vydáno prohlášení, ve kterém je doporučeno dobrovolným zadavatelům, zejména obcím, krajům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, využívat pro pořizování a obnovu standardizovatelných komodit elektronická tržiště.  Prostřednictvím tržiště lze zadávat pouze veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení.

3 Zadavatelé veřejných zakázek v rámci elektronických tržišť Povinní Povinnost je uložena všem: ústředním orgánům státní správy podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS Dobrovolní Dobrovolně mohou e-tržiště využívat i další zadavatelé: územně samosprávné celky příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé.

4 Elektronické tržiště Gemin – Město Cheb  V polovině roku 2012 byla zakoupena městem Cheb licence k elektronickému nástroji E-ZAK splňující všechny podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek. V současnosti je využíván jako profil zadavatele, nástroj pro administraci veřejných zakázek a také jako prostředek umožňující hodnocení nabídek uchazečů prostřednictvím elektronické aukce.  Na základě pozitivních zkušeností s elektronickým nástrojem E-ZAK a spokojeností s poskytovaným rozsahem služeb bylo v červenci roku 2013 rozhodnuto radou města o propojení nástroje E-ZAK s elektronickým tržištěm Gemin a jeho následným využíváním. Registrace na e-tržišti a propojení s nástrojem E-ZAK proběhlo v říjnu 2013. Město Cheb tak následovalo příkladu dalších obcí nejen v rámci Karlovarského kraje využívající e-tržiště a jeho propojení s nástrojem E-ZAK.  Přestože povinnost používání e-tržiště byla pro město Cheb jako zadavatele veřejných zakázek dobrovolná, je dosti pravděpodobné, že během několika let mu bude povinnost používat e-tržiště uložena.

5 Registrace zadavatele na e-tržišti  Dne 14.10.2013 byla provedena registrace na elektronickém tržišti Gemin - výpis z registru ekonomických subjektů - plná moc / pověření k zastupování organizace příslušné osoby (administrátora) - administrátor: stanovení organizační struktury, přidávání uživatelů, přidělování oprávnění atd.  Dne 15.10.2013 byl odeslán formulář Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek - uvedení odkazu na elektronické tržiště

6 Podoba profilu města Cheb - Gemin

7 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb  Před zahájením zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště bylo nutné zpracovat podmínky jeho využívání do interní směrnice městského úřadu.  Rozhodnutím rady města Chebu bylo stanoveno, že za volbu vhodného druhu zadávacího řízení, jakož i průběh zadávacího řízení bude odpovídat vždy příslušný odbor iniciující a svým rozpočtem garantující zadání a následnou realizaci veřejné zakázky. Oddělení právní odboru kanceláře starosty poskytuje zadávajícím odborům pouze metodickou podporu. Ti tak mají povinnost řídit se nejen nařízením vlády ČR upravující podmínky elektronického zadávání veřejných zakázek, ale také zmíněnou směrnicí.  Zaměstnanci oddělení právního poskytující zadávajícím odborům metodickou podporu absolvovali několikahodinové proškolení týkající se práce v rámci elektronického tržiště Gemin. Odbory městského úřadu mají navíc k dispozici po celou dobu využívání e-tržiště technickou podporu poskytovanou telefonickými i elektronickými prostředky.

8 Přehled činnosti – Město Cheb Přehled zadávaných veřejných zakázek malého rozsahu formou otevřené výzvy 18 veřejných zakázek na nákup kancelářských potřeb 17 zadaných veřejných zakázek 1 veřejná zakázka zrušena (nesplnění podmínek zadavatele) průměrná účast na jedné veřejné zakázce: 3 uchazeči Přehled finančních objemů zadávaných veřejných zakázek Celková procentuální úspora oproti předpokládané hodnotě bez DPH: 12 % Celková předpokládaná hodnota veřejných zakázek: 373 tisíc Kč bez DPH Celková hodnota zadaných zakázek: 328 tisíc Kč bez DPH Průměrná procentuální úspora na jedné zadané veřejné zakázce: 16,5 %

9 Ukázka seznamu zadávaných zakázek

10 Detail veřejné zakázky zadávané prostřednictvím e-tržiště

11 Přínosy využívání elektronického tržiště Gemin  Využíváním elektronického tržiště bylo dosaženo zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných prostředků pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu.  Dalším přínosem a pozitivním důsledkem využívání tržiště je zjednodušení, standardizace a zprůhlednění zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  Pracovníkům Městského úřadu Cheb umožňuje tržiště Gemin zadávání rychlých a operativních nákupů, a to i bez důkladné znalosti zákona a uvedeného nařízení vlády. Jelikož se v případě elektronického tržiště jedná o plně elektronický systém s přehledným nástrojem nápovědy, jsou všechny úkony zadavatele prováděny elektronicky a nahrazují tak dosavadní listinný způsob nákupu běžně nakupovaných komodit.  V celkovém důsledku dochází k úspoře času zaměstnanců úřadu a finančních prostředků, ale také snižování náročnosti administrace veřejných zakázek malého rozsahu. Celý proces zadávání veřejných zakázek jednoznačně směřuje ke kompletní elektronizaci, což dokazují i nově přijaté evropské směrnice. Elektronická administrace a kompletní elektronizace zadávání veřejných zakázek je tak pouze otázkou času.

12 Výhled do budoucna  Od 01.01.2015 je na základě usnesení vedení města a rozhodnutí Rady města Chebu počítáno se zahájením centrálního nakupování pro právnické osoby založené nebo zřízené městem Cheb. Z uvedeného důvodu je více než pravděpodobné, že využívání elektrického tržiště Gemin bude rozšířeno i pro celou řadu dalších standardizovatelných komodit.

13 Příloha Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb

14

15 KONEC Děkuji všem za pozornost Bc. Jiří Kurucz úředník oddělení právního odbor kanceláře starosty Městský úřad Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 Cheb tel.: +420 354 440 172 fax.: +420 354 553 553 E-mail: kurucz@cheb.cz


Stáhnout ppt "Elektronické tržiště ve městě – přínosy praktického využití Město Cheb Bc. Jiří Kurucz."

Podobné prezentace


Reklamy Google