Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nebezpečné vlastnosti chemických látek Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo přípravku přiřazují a) výstražné symboly nebezpečnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nebezpečné vlastnosti chemických látek Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo přípravku přiřazují a) výstražné symboly nebezpečnosti."— Transkript prezentace:

1 1 Nebezpečné vlastnosti chemických látek Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo přípravku přiřazují a) výstražné symboly nebezpečnosti b) označení specifické rizikovosti v podobě R-vět, c) pokyny pro bezpečné nakládání v podobě S-vět. R - věty (Risk phrases) 232/2004 - příloha 5 R 26Vysoce toxický při vdechování R 28Vysoce toxický při požití Kombinace R - vět R 26/28Vysoce toxický při vdechování a při požití S - věty (Safety phrases) 232/2004-příloha 6 S 1Uchovávejte pod uzamčením S 16Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření Kombinace S - vět S 7/8Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý 232/2004 Příloha 4:

2 2 3. Stabilizovaná poloha Protišoková opatření Zajištění životně důležitých fysiologických funkcí zachraňujeme tak, abychom sami nemuseli být zachraňováni !!!!!!!! 2. Nepřímá masáž srdce Resuscitace 1. Umělé dýchání (někdy postačí uvolnění dýchacích cest) Hlavní biologická rizika vydechovaný vzduch - TBC tělní tekutiny - žloutenka, HIV Během záchranné akce pokud možno nezachraňovat, jsem li sám poraněn minimalizovat kontakt se vzduchem, který zachraňovaný vydechuje (vykašlává) - rouška zamezit kontaktu s tělními tekutinami a sekrety postiženého - gumové rukavice při umělém dýchání použít obličejovou masku Po záchranné akci umýt se mýdlem, desinfekčními prostředky předepsaným způsobem zlikvidovat ochranné pomůcky důkladně vyprat oděv

3 3 Umělé dýchání Počet minut po zástavě dechu Procento zachráněných Reakční čas 0 až 4 minuty - zástava srdce 4 až 6 minut - začíná poškození mozkových buněk 6 až 10 minut- nevratné poškození mozkových buněk 10 minutes +

4 4 Obstrukce Uvolnění dýchacích cest Heimlichův hmat Nemocného přidržíme v předklonu, postavíme se za něj a obejmeme jej v oblasti břicha, jedna ruka je mezi pupkem a hrudní kostí a je sevřená v pěst, druhá ruka uchopí první. Prudce zatlačíme rukama šikmo vzhůru. Zapadlý jazyk Nečistoty

5 5 Záklon hlavy Uvolnění dýchacích cest Přistoupíme ke zraněnému z boku. Jedna ruka uchopí čelo zraněného, druhá zespoda dolní čelist, při záklonu se dolní čelist přesunuje, pozor na zranění páteře Trojitý manévr Přistoupíme ke zraněnému ze zadu. Úhel dolní čelisti se na obou stranách uchopí prsty, brada palci, tlakem prstů na úhel se vysunuje dolní čelist dopředu a nahoru, palce otvírají ústa, současně se zaklání hlava.

6 6 Umělé dýchání Záklon hlavy, ucpání nosu, jeden vdech za 5 - 6 vteřin, kontrola hrudníku Nutné sledovat puls - při zástavě srdce nepřímá srdeční masáž

7 7 Nepřímá srdeční masáž Dlaň jedné ruky přiložíme na hrudní kost ve vzdálenosti asi dvou prstů od konce mečovitého výběžku a druhou přeložíme přes ní Paže napneme v loktech a nakloníme se nad zraněným tak, aby naše ruce byly kolmo nad hrudní kostí. Rytmicky stlačujeme hrudník s frekvencí 80 krát za minutu. Resuscitaci zahájíme 3-5 rychlými stlačeními

8 8 Kříšení 1 a 2 zachránci V obou případech stejné - nejprve 3-5 rychlých vdechů a poté 15 krát stlačení hrudníku, poté frekvence 2 vdechy na 15 stlačení Stabilizovaná poloha

9 9 Šok a protišoková opatření Šok - stav při němž dochází k selhání krevního oběhu a mikrocirkulace s těžkou poruchou prokrvení tkání a orgánů Příznaky šoku - snížení krevního tlaku, ospalost, bledost - slabý nitkovitý zrychlený puls - 100 tepů/min a více - studený pot na čele - někdy afektovanost, jindy apatie - pocit chladu, zimnice Protišoková opatření - protišoková poloha - tepelný komfort - zabránit přehřátí i podchlazení - volné dýchací cesty - uvolnit oděv - klid, minimální manipulace - s postiženým rozmlouvat - nepodávat jídlo ani pití - ovlhčovat rty

10 10 Zjištění stavu a jeho příčin Zajištění odborné pomoci Důležité informace jaký čas uběhl od prvního kontaktu s toxickou látkou typ látky (zajistit zbytky látky, obaly,...), způsob aplikace, doba od posledního příjmu potravy a tekutin,..... popis symptomů otravy léky, které postižený bere Kontakty Toxikologické informační centrum: 120 00 Praha 2, Na bojišti 1 tel.: 02 /2491 9293, 02 / 2491 5402 e-mail: tis@mbox.cesnet.cztis@mbox.cesnet.cz Záchranná služba 155 Tísňové volání 112

11 11 Prevence další absorpce při kožní expozici odstranit oděv, kontaktní čočky, šperky, kůži omýváme ne příliš silným proudem studené vody (30 min), při kontaminaci olejovými látkami můžeme použít mýdlo Dekontaminace místa absorpce při inhalační expozici vyneseme postiženého na čerstvý vzduch při oční expozici proplachujeme otevřené oko 15 - 20 fyziologickým roztokem (proudem vody), nikdy nepoužívat neutralizační roztoky - alkálie mohou vyžadovat až 3h oplach Kůže Plíce Oko

12 12 Prevence další absorpce vyvolání zvracení sklenice vlažné vody se dvěma kávovými lžičkami NaCl má smysl do 1h po požití, zejména při otravě špatně rozpustnými tabletami a rostlinami (houby bobule) nedoporučuje se zejména u lidí v bezvědomí a s porušeným dávícím reflexem, při požití koncentrovaných žíravin, těkavých látek a křečových jedů (strychnin) emetika (léky vyvolávající zvracení) - nedoporučuje se aplikace laikem! –dráždění dávícího centra v prodloužené míše - apomorfin –dráždění trávícího traktu - KAl(SO 4 ) 2.12H 2 O - kamenec, (NH 4 ) 2 CO 3, ZnSO 4,.... –kombinovaný efekt - ipekakový sirup, vinan antimono draselný hemihydrát Dekontaminace místa absorpce Trávící trakt laváž (výplach) žaludku může provádět pouze školený zdravotník má největší smysl do 1 h po požití, u některých látek (analgetika, alkoholy) má smysl i po 24 h Hlavěnka dávivá Z kořene se vyrábí ipekakový sirup používaný jako dávidlo Zařízení pro výplach žaludku Solný roztok Balónek K odsávání Přívodní trubice Odvodní trubice

13 13 Prevence další absorpce váže na svém povrchu celou řadu látek, při opakovaném podání může inaktivovat látky procházející enterohepatální cirkulací, může vytvořit negativní koncentrační gradient mezi střevním obsahem a krví nepodávat lidem s poruchou vědomí - nebezpečí vdechnutí, při otravě žíravinami a těkavými org. látkami a pokud má nemocný křeče Inaktivace otravné látky v žaludku Adsorpční uhlí účinné při otravě některými léky a jedy přírodního původu (atropin), váže některé herbicidy (paraquat, diquat) a halogenované uhlovodíky špatně se absorbují některé prvky (Li, Fe, As, Pb, Cu, B, I, Br, K........), alkoholy, alifatické uhlovodíky, kyanidy, strychnin

14 14 Prevence další absorpce Inaktivace otravné látky v žaludku KMnO 4 (1:50 00) - oxidace strychninu a kyanidů vápenná voda - váže F - a kyselinu štavelovou do nerozpustných solí mouka - váže jod do nerozpustných jodidů parafínový olej váže fenoly a organická rozpouštědla (benzen, toluen)

15 15 Urychlení eliminace TL Forsírovaná diuréza nitrožilně podávané tekutiny a diuretika zvýší produkci moči účinná u látek, které se neváží na plazmatické proteiny Hemoperfuze krev je mimotělně hnána přes kolonu naplněnou adsorpčním materiálem je schopna odstranit i látky vázané na krevní proteiny, pokud je afinita látky k adsorbentu vyšší než k proteinům adsorbenty - aktivní uhlí (amanitin), syntetické pryskyřice např. amberlit (lipofilní látky) Úprava pH moči pomocí NH 4 Cl okyselení - při otravě slabými bázemi pomocí Na 2 CO 3 zvýšení bazicity - při otravě slabými kyselinami Monitor tlaku Peristaltická pumpa Pacient Kapsle se sorbentem Tepenná krev Žilní krev Hemoperfuze

16 16 Urychlení eliminace TL Hemodialýza krev je mimotělním oběhem přiváděna k membráně, přes kterou může tox. látka přejít do fysiologického roztoku při přechodu přes membránu se upatnuje filtrace a prostá difůze dobře se odstraňují zejména látky s nízkou M, dobře rozpustné ve vodě a nevážící se na plazmatické proteiny Hemodialýza

17 17 Specifická antidota Antidotum: lék, jehož mechanismus účinku je přesně definován a který je schopen specificky ovlivňovat toxikokinetiku nebo toxikodynamiku jedovaté látky v těle pacienta tak, že to má na jeho zdravotní stav prokazatelně pozitivní účinek Toxikokinetický účinek antidot aktivně snižují koncentraci toxické látky v místě účinku (na buněčné úrovni) ovlivňují dobu setrvání látky v organismu, aniž by měly bezprostřední vliv na symptomy otravy –snižují biologickou dostupnost toxické látky –urychlují eliminaci (zejména netransformované) toxické látky –zpomalují biotransformaci toxické látky vedoucí k aktivaci tox. látky –urychlují biotransformaci vedoucí k inaktivaci toxické látky –ovlivňují distribuci toxické látky v organismu

18 18 Specifická antidota Toxikodynamický účinek antidot antidota blokují účinek toxické látky, aniž by snižovaly její koncentraci v místě účinku okamžitě zlepšují zdravotní stav pacienta (potlačují život ohrožující symptomy) aniž by ovlivňovaly dobu setrvání toxické látky v organismu –soutěží o receptory s toxickou látkou (kompetitivní a nekompetitivní inhibice) –korigují toxický účinek na jiném místě, než je receptor

19 19 Toxikokinetický účinek antidot 1. Látky snižující biologickou dostupnost xenobiotika

20 20 Toxikokinetický účinek antidot 2. Látky urychlující exkreci (nebiotransformovaného) xenobiotika účinek komplexačních činidel - tvorba komplexu s příslušným toxickým iontem, vlastnosti komplexu jsou výhodné pro eliminaci - hydrofylita, vysoké M komplexační činidlo musí mít vysokou afinitu k toxickému iontu, musí být dostatečně rozpustné ve vodě (podání ústy) a dostatečně rozpustné v tucích (distribuce) Toxická látka Antidotum Ionty Pb, Zn a Cd sodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA Na 2 Ca) váže pouze podíl iontu rozpuštěného v krevní plazmě - nemůže vstupovat do buněk může způsobovat poškození tubulů - ionty se v moči z komplexu mohou uvolňovat Kyselina ethylendiamintetraoctová

21 21 Toxikokinetický účinek antidot 2. Látky urychlující exkreci (nebiotransformovaného) xenobiotika Toxická látka Antidotum organické i anorganické soli As, soli Hg a Pb Dimerkaptopropanol (BAL) PuDiethylentriaminpetacetát (DTPA) Cu, Pb, As, HgPenicilamin Fe, Al Deferoxamin při předávkování křeče CNS, zvýšení tlaku uvolňování kovů z komplexů lze zabránit alkalizací moči BAL, Dimerkaptopropanol, Dimercaprol možná alergická reakce - anafylaktický šok Penicilamin možná kožní vyrážky snížení krevního tlaku - šok Deferoxamin

22 22 Toxikokinetický účinek antidot 3. Látky zpomalující biologickou aktivaci xenobiotika Toxická látka Antidotum methanol ethylenglykol ethanol 4. Látky urychlující biologickou inaktivaci xenobiotika Toxická látka Antidotum CN -, HCN Na 2 S 2 O 3 Poznámka donor síry pro přeměnu CN - na SCN - dusitany, dusičnany, nitro- a amino- látky methylenová modřredukce Fe 3+ v methemoglobinu

23 23 Toxikokinetický účinek antidot 5. Látky ovlivňující distribuci xenobiotika Toxická látka Antidotum CN -, HCN hydroxykobalamin methemoglobin Poznámka nedojde k vazbě na CYP 450 hadí jed sérum proti uštknutí komplex antigen - protilátka Toxikodinamický účinek antidot Soutěž o receptory Toxická látka Antidotum organofosfáty atropin opiáty naloxon CO O 2

24 24 Profylaktická antidota podávají se před předpokládanou intoxikací pyridostigmin  organofosfáty (SARIN, SOMAN) disulfiram  ethanol


Stáhnout ppt "1 Nebezpečné vlastnosti chemických látek Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo přípravku přiřazují a) výstražné symboly nebezpečnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google