Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OXID ARZENITÝ, ARZENIK, UTREJCH As 2 O 3 UTREJCH – pochází z německého Hϋttenrauch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OXID ARZENITÝ, ARZENIK, UTREJCH As 2 O 3 UTREJCH – pochází z německého Hϋttenrauch."— Transkript prezentace:

1 OXID ARZENITÝ, ARZENIK, UTREJCH As 2 O 3 UTREJCH – pochází z německého Hϋttenrauch

2 As 4 O 6

3 Arzenolit, arzenit, „květ arzénový“, As 2 O 3 Naleziště: Jáchymov, Čechy Produkt zvětrávání arzénových rud

4 Arzén, As Naleziště: Německo Vyskytuje se na rudných žilách

5 Fyzikální vlastnosti oxidu arzenitého molekulová hmotnost 197,84 bezbarvý má dvě krystalové modifikace a jednu amorfní je rozpustný ve vodě

6 Oxid arzenitý je prudký jed, smrtelná dávka pro člověka je 0,2 g možné projevy akutní toxicity – bolesti břicha, zvracení, průjem, křeče ve stehnech smrt nastává během několika hodin

7 Jako protijed (Antidotum arsenici ) se používá hydroxid železitý, oxid hořečnatý, aktivní uhlí, dimerkaptopropanol.

8 2,3-dimerkaptoprop-1-ol 2,3-disulfanyl-1-propanol 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol-IUPAC NAME Oficinální název je Dimercaprolum

9 Dimercaprolum se používá jako antidotum při otravě arzenem (As) a jinými těžkými kovy. Tvoří dobře rozpustné sloučeniny, které se vylučují močí.

10 Jako protijed byl za druhé světové války britskými biochemiky vyvinut dimercaprol neboli BAL (British anti-Lewisite

11 Údaje z bezpečnostní ho listu: Standardní věty o nebezpečnosti: H300 - Při požití může způsobit smrt. H350 - Může vyvolat rakovinu. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12 Údaje z bezpečnostní ho listu: Pokyny pro bezpečné zacházení: P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P273 - Zabraňte uvolnění do životní prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

13 Údaje z bezpečnostní ho listu: Pokyny pro bezpečné zacházení: P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

14 Výstražné symboly nebezpečnosti: Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví

15 Výstražné symboly nebezpečnosti: Korozivní a žíravé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí


Stáhnout ppt "OXID ARZENITÝ, ARZENIK, UTREJCH As 2 O 3 UTREJCH – pochází z německého Hϋttenrauch."

Podobné prezentace


Reklamy Google