Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU PŘI POSILOVÁNÍ PRORODINNÉHO KLIMATU A PODPOŘE RODIN Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. 5. 2004 Mgr. Michaela Macková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU PŘI POSILOVÁNÍ PRORODINNÉHO KLIMATU A PODPOŘE RODIN Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. 5. 2004 Mgr. Michaela Macková."— Transkript prezentace:

1 ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU PŘI POSILOVÁNÍ PRORODINNÉHO KLIMATU A PODPOŘE RODIN Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. 5. 2004 Mgr. Michaela Macková

2 Podpora rodiny 1.finanční – spadá do sociální politiky v případě pomoci rodinám v obtížných situacích 2.společenská – obecná podpora rodin, která musí mít průřezový charakter, tj. rodinná politika

3 Rodinná politika 1.finanční 2.nefinanční, resp. nemateriální rodinná politika

4 Page 4 Výsledky výzkumu „Problémy rodin“  s výjimkou neúplných rodin s dětmi, které více preferovaly finanční dávky, odpověděla ve všech ostatních typech rodin mírně nadpoloviční většina lidí, že stát by se měl více soustředit na sociální služby Výzkum „Problémy rodin“ byl realizován v rámci projektu MPSV Komplexní analýza sociálně ekonomické situace rodin v České republice a návrhy na prorodinná opatření. STEM, 2002.

5 Nestátní neziskový sektor = soubor institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům (podle Salamon a Anheier) Pět základních vlastností NNO: 1.institucionalizované – tj. mají jistou institucionální strukturu; 2.soukromé – jsou institucionálně odděleny od státní správy, ani jí nejsou řízeny; 3.neziskové – ve smyslu nerozdělování zisku mezi vlastníky nebo vedení organizace (neziskové organizace mohou vytvářet zisk, ale ten musí být použit na cíle dané posláním organizace); 4.samosprávné a nezávislé – jsou schopny řídit samy sebe; 5.dobrovolné – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. Salamon, L. M., Anheier, H. K.: (1997) Definding of the NonprofitSector. In A Cross National Analysis. Manchester University Press.

6 Nestátní neziskové organizace, které přispívají k posilování prorodinného klimatu: 1.zřízeny přímo za účelem prosazování tématu rodiny ve společnosti a k přímé podpoře rodin a mají převážně preventivní charakter; 2.organizace poskytující sociální služby (dle typologie MPSV), které mají prorodinný charakter.

7 Page 7 Národní centrum pro rodinu (NCR) založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve klade si za cíl monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi je též koordinačním a informačním centrem pro diecézní a regionální centra pro rodinu podstatnou součástí práce centra je orientace v zahraničních prorodinných aktivitách a v prostředí, které ve vztahu k rodině v jednotlivých státech existuje, a navazování kontaktů se zahraničními institucemi, které se zabývají problematikou rodiny Kontakt:Národní centrum pro rodinu Průchodní 2, 602 00 Brno tel.: 542 213 313 e-mail: ncpr@volny.cz http://www.rodiny.cz

8 Page 8 Centra pro rodinu fungují jako církevní organizace nebo jako občanská sdružení; nabízejí prostor pro setkávání a „přátelení“ se jednotlivých rodin v rámci vzdělávacích, rekreačních, duchovních i sociálních programů, např. kurzy přípravy na manželství, kurzy pro nastávající rodiče, cvičení, víkendy pro táty s dětmi nebo pro maminky, rekreačně-vzdělávací pobyty, klub pro osamělé rodiče, poradny přirozeného plánování rodičovství a mnohé další; jsou sdružena v Asociaci center pro rodinu, která má v současné době 9 členů. Kontakt:Asociace center pro rodinu Průchodní 2, 602 00 Brno tel.: 542 213 313 e-mail: acer-cr@volny.czacer-cr@volny.cz

9 Page 9 Co jsou mateřská centra (MC)? zřizují je zpravidla matky na mateřské dovolené a zároveň se podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy; jsou založena na principu rodinné svépomoci, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím, jsou místem, kde jsou děti vítány; umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti. posilují mateřskou roli ženy a zároveň pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí. V r. 2003 sdružovala Síť MC v ČR cca 130 mateřských center. Kontakt: Síť MC v ČR, o.s. Široká 15, 110 00 Praha 1 tel.: 222 316 407 e-mail: krut@volny.cz http://materskacentra.cz/krut@volny.cz http://materskacentra.cz/

10 Page 10 Azylové domy pro matky s dětmi jsou určeny pro matky s dětmi, které se ocitnou v krizové životní situaci – potřebují často nejen přístřeší, ale též další doprovodné sociální, psychologické či zdravotní služby a poradenství konečným cílem služby je pomoci jim v hledání trvalého řešení jejich problémů a zajištění samostatného života v budoucnu tuto službu poskytuje např. Sdružení Česká katolická charita Kontakt:http://www.charita.cz

11 Page 11 Centra denních služeb jedná se o ambulantní služby (poskytované ve specializovaném zařízení – centru), v případě potřeby kombinované s terénními (docházka pracovníka do rodiny) cílem je posílit samostatnost, soběstačnost či psychomotorický vývoj lidí, jejichž schopnosti jsou z různých důvodů (např. zdravotní postižení) omezeny a brání jim žít běžným způsobem základem služby je strukturovaný program, který má složky terapeutické, výchovné a vzdělávací s cílem posílit schopnosti a dovednosti klientů nezbytné pro zapojení do života většinové společnosti tuto službu poskytuje např. Diakonie ČCE nebo Sdružení Česká katolická charita Kontakt: http://www.diakoniecce.cz http://www.charita.cz

12 Page 12 Odlehčovací služby (respitní péče) nabízejí především pomoc rodinám, které celoročně pečují o dítě s postižením nebo jiného člena, ve zvládání této péče cílem je umožnit pečovatelům odpočinout si na určitou dobu od této péče a nabrat nové síly nebo jim poskytnout čas na vyřízení osobních záležitostí apod. tuto službu poskytuje např. Diakonie ČCE nebo Sdružení Česká katolická charita Kontakt:http://www.diakoniecce.cz http://www.charita.cz

13 Page 13 Osobní asistence osobní asistencí se rozumí osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti jde o službu návštěvní a terénní, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele bez omezení rozsahu, místa a času, tj. vždy a všude podle potřeb uživatele služby a na základě dohody s ním je alternativní službou k pobytu klienta v pobytovém (ústavním) zařízení. tuto službu poskytuje např. Sdružení Česká katolická charita nebo Liga za práva vozíčkářů Kontakt:http://www.charita.cz http://www.ligavozic.cz

14 Page 14 Poradenství I. služba je určena lidem, kteří nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě podpora je realizována prostřednictvím poskytování rad, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech, odkazování, aktivní pomoci při vyjednávání, zastupování a/nebo doprovázení cílem je nabídnout možnosti řešení a pomoc při jejich realizaci a tím člověku umožnit, aby byl schopen vlastními silami vyřešit svou životní situaci nebo problém.

15 Page 15 Poradenství II. Typy poraden: manželské a rodinné poradny, občanské poradny, tzv. viktimologické poradny, pedagogicko-psychologické poradny, poradny pro ženy a dívky. Poradenské služby poskytuje např. Asociace manželských a rodinných poradců, Asociace občanských poraden, Sdružení Česká katolická charita, Centrum naděje a pomoci, Bílý kruh bezpečí a mnohé další. Kontakt: http://www.volny.cz/amrpinfo http://www.obcanske-poradny.cz http://www.charita.cz http://www.volny.cz/cenap http://www.bkb.cz

16 Page 16 Raná péče je orientována na celou rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen vlivem zdravotního postižení nebo vlivem prostředí služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, jejich poskytování zajišťují návštěvy pracovníka rané péče v rodině (dle dohody s rodiči) poskytuje se kromě odborných a praktických rad týkajících se péče o dítě a výchovných postupů i psychologickou podporu cílem je předcházet nutnosti umisťování dětí v ústavní péči resp. jejich odebírání z rodiny z důvodu neschopnosti rodičů poskytnout jim potřebnou péči tuto službu poskytuje Společnost pro ranou péči a její jednotlivá Střediska rané péče Kontakt:http://www.ranapece.cz

17 Page 17 Podmínky fungování NNO  Existuje vědomí o potřebě diverzifikace subjektů podporujících rodiny.  Řada nestátních neziskových organizací získala nezastupitelnou pozici na poli sociálních služeb, na straně druhé podmínky pro jejich činnost stále nejsou dostatečně legislativně upraveny, a ani finančně zajištěny.  Aktivity NNO jsou podporovány prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu na základě předložených projektů pro cílové skupiny. Tento systém financování je nejistý a závislý na každoročním schvalování státního rozpočtu. Působí jako překážka dlouhodobému rozvoji neziskového sektoru jak v oblasti nabízených služeb, tak i v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Zdroj: Operační program Rozvoj lidských zdrojů. MPSV (2003), str. 35.

18 Page 18 Pro rok 2004 bylo na MPSV předloženo celkem 1648 žádostí (projektů) nestátních neziskových organizací s požadavkem na dotaci ve výši cca 1,7 mld Kč. Ve srovnání s rokem 2003 se jedná o nárůst počtu předložených projektů o 20%. Celkový objem finančních prostředků určený na dotace nestátním neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby pro rok 2004 je cca 918 mil. Kč v kapitole MPSV (viz zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004). Pro účely dotačního řízení vůči nestátním neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby byly pro rok 2004 kraje vybaveny v rámci souhrnného finančního vztahu finančními prostředky na realizaci krajských grantových řízení ve výši 403 mil. Kč (viz zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004). K 15. 2. 2004 bylo finančně podpořeno celkem 1415 předložených projektů, nepodpořeno celkem 198 projektů. Zdroj: http://www.mpsv.czhttp://www.mpsv.cz

19 Page 19 Komplexní vztah mezi rodinou a občanskou společností:  aktivity nestátních neziskových organizací vedou k posílení rodiny a přirozených lidských vztahů,  rodina jako prostředí, ve kterém se rozvíjejí občanské ctnosti, je zásadní pro rozvoj občanské společnosti a státu. Občanská společnost nemůže fungovat bez hodnot, jako jsou odpovědnost, angažovanost, tolerance, nezištnost. Tyto hodnoty je schopna vytvořit pouze rodina.

20 Page 20 Co může pomoci NNO? legislativní podpora, zejména zákon o sociálních službách, který bude zrovnoprávňovat poskytovatele sociálních služeb; prosazovat legislativní změny v oblasti daňových zvýhodnění ve prospěch dárců (podpora firemní filantropie a individuálního dárcovství); finanční a/nebo věcná podpora NNO; zřízení výboru nebo pověření osoby, která je za problematiku NNO zodpovědná, na úrovních obcí, krajů, …; nabídnutí spolupráce a zapojení zástupců NNO např. do strategického řízení; osobní účast na vybraných akcích NNO; důvěra.

21 Page 21 Co mohou nabídnout NNO? poradní role NNO; NNO jako partner pro spolupráci; zprostředkovatelská role NNO – zprostředkování a kontaktů;. poskytovatel veřejných služeb; NNO jako poskytovatel informací o území, tj. identifikátor lokálních problémů a specifik daných lokalit apod. Zdroj: Míkovcová, Lenka a kol.: (2003) Cesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČR. Spiralis. Praha. http://www.topregion.cz?articleId=1662 http://www.topregion.cz?articleId=1662

22 Page 22 Základní literatura KUCHAŘOVÁ, V.: (2002) Úvahy a náměty k rodinné politice. In Tuček, M.: (2002) Komplexní analýza sociálně ekonomické situace rodin v České republice a návrhy na prorodinná opatření. Sociologický ústav AV ČR a STEM. Praha. MACKOVÁ, M.: (2003) Občanské, manželské a rodinné poradenství jako faktory posilující prorodinné klima ve společnosti. Případová studie pro VŠE Praha. MÍKOVCOVÁ, L. a kol.: (2003) Cesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČR. Spiralis. Praha. POTŮČEK, M.: (1997) Nejen trh. Slon. Praha. SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K.: (1997) Definding of the NonprofitSector. In A Cross National Analysis. Manchester University Press. ŠKARABELOVÁ, S. a kol.: (2002) Když se řekne nezisková organizace. MU. Brno. TOMEŠ, I.: (2002) Náměty na řešení problémů zjištěných empirickým šetřením. In TUČEK, M.: (2002) Komplexní analýza sociálně ekonomické situace rodin v České republice a návrhy na prorodinná opatření. Sociologický ústav AV ČR a STEM. Praha. ZEMAN, J.: (2000) Vztah mezi rodinnou politikou státu a koncepcí manželského poradenství – srovnání ČR a Rakouska. Text referátu na konferenci „Rodina na konci tisíciletí“. Lázně Sedmihorky. ZEMAN, J.: (2002) Úloha rodiny v občanské společnosti. Text přednášky. Velehrad.

23 Page 23 Děkuji za pozornost. Mgr. Michaela Macková odbor sociálních věcí a zdravotnictví, agenda nestátních neziskových organizací Krajský úřad Jihomoravského kraje 601 82 Brno, Žerotínovo nám. 3/5 tel. 541 652 164 e-mail: mackova.michaela@kr-jihomoravsky.czmackova.michaela@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU PŘI POSILOVÁNÍ PRORODINNÉHO KLIMATU A PODPOŘE RODIN Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. 5. 2004 Mgr. Michaela Macková."

Podobné prezentace


Reklamy Google