Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ - NÁRODNÍ METODIKA NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ mjr. Ing. Marek Sobek, vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Prostějov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ - NÁRODNÍ METODIKA NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ mjr. Ing. Marek Sobek, vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Prostějov."— Transkript prezentace:

1 TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ - NÁRODNÍ METODIKA NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ mjr. Ing. Marek Sobek, vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Prostějov

2 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Východiska: - neexistence odborného textu v českém jazyce - Konspekt OP JPO 1-3-01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice je dnes již přežitý - složitá orientace v zahraniční literatuře - různé, často protichůdné, výklady zahraničních textů - relativně vysoký počet instruktorů FOK

3 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru ZÁKLADNÍ POŽADAVKY - možnost nastavení úhlu proudu - dokonalé tříštění vodního proudu - odolné prvky pro tříštění proudu – železné kroužky - regulace průtoku (lépe nezávisle na otvírání proudnice) - snadné a rychlé otvírání/zavírání - otočné uchycení půlspojky - nízká hmotnost - ergonomie – dostatečně velká pro uchopení - funkce proplach - FLUSH

4 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru ČASTÉ ZÁVADY – NEDOSTATKY - ŘEŠENÍ - KAŽDÁ PROUDNICE POTŘEBUJE PRAVIDELNOU ÚDRŽBU - nejde otáčet půlspojkou - RVP - netočí se tříštící kroužek - RVP - tříštící kroužek nemá zuby – vyměnit kroužek - proudnice protéká - ovládací prvky se zasekávají – funkce PROPLACH/ RVP - RVPS= ROZEBRAT = VYČISTIT = PROMAZAT = SLOŽIT

5 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru ČASTÉ ZÁVADY – NEDOSTATKY - ŘEŠENÍ - KAŽDÁ PROUDNICE POTŘEBUJE PRAVIDELNOU ÚDRŽBU

6 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru DRŽENÍ PROUDNICE - 100% kontrola bez vizuálního vjemu - rychlé přestavění proudnice v úplném rozsahu - úplný rozsah CLONA – 60° MLHA – KOMPAKTNÍ PROUD - rychlé otevření a uzavření proudu – PULSY - rychlé ovládnutí proudnice – rutina/DRIL postup – stříkání

7 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru DRŽENÍ PROUDNICE - uložit proudnici vodorovně - levá ruka na kroužek změny úhlu proudu

8 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru DRŽENÍ PROUDNICE - pravá ruka na páku uzavírání proudu – NASTAVENÍ CLONA - levá ruka STOP, pravá otáčí pákou proti směru hodinových ruč.

9 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Proudnice pro hašení v uzavřeném prostoru DRŽENÍ PROUDNICE - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3D vodní mlha, krátký puls

10 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ ZAHRANIČÍ: VB, Francie vs NĚMECKO

11 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Terminologie: SKLON proudu (náměr) 0° 45° 90°

12 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Terminologie: ÚHEL proudu (rozevření)

13 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ KRÁTKÝ PULS POUŽITÍ - prioritně pro zajištění bezpečného prostoru pod kouřovou vrstvou a snížení potenciálu hořlavosti pyrolyzních plynů v kouřové vrstvě - cílem je nechat vodu dodanou krátkým pulsem v kouři odpařit, důsledkem je ochlazení kouře, inertizace kouře vodní párou - krátký puls je rovněž možné použít pro potlačování ohraničených ohnisek v kouřové vrstvě, tedy je možné jej (podle situace) aplikovat v rychlém sledu za sebou, do různých směrů v prostoru - detekční prostředek pro monitorování prostředí = kontrola teploty

14 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ KRÁTKÝ PULS PROVEDENÍ - nastavení úhlu rozevření (rozstřiku) vodního proudu 60° - nasměrování proudnice vpřed ve sklonu 45 - 60° do kouřové vrstvy - jeden puls znamená otevření proudnice do plného průtoku a její opětovné zavření doba přechodu od plně zavřené proudnice k plnému otevření a zpět by měla být dle dispozice prostoru co nejkratší cca 1 s tak, aby dodávané množství vody odpovídalo cca 2 litrům vody OMEZENÍ -při použití proti rolloveru mají krátké pulsy pouze omezenou účinnost

15 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ DLOUHÝ PULS POUŽITÍ -obdobné jako u krátkého pulsu - dlouhý puls nahrazuje krátký v případě rozsáhlejších prostor a nebo intenzivnějšího hoření v kouřové vrstvě -pro potlačení rolloveru

16 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ DLOUHÝ PULS PROVEDENÍ - proudnice nastavená na maximální úhel rozevření (rozstřiku) proudu - nasměrování proudnice pod sklonem 60° do kouřové vrstvy - po otevření proudnice do plného průtoku postupně zužujeme proud až na cca 30° a současně snižujeme sklon proudnice - v širokém prostoru je nutné měnit směr proudnice ve vertikální i horizontální rovině, aby byl pokryt celý prostor (proudnicí opíšeme položenou elipsu, začínáme v horní části s širokým proudem – ve spodním oblouku zužujeme úhel proudu a snižujeme sklon, při uzavření elipsy přecházíme opět do nejširšího úhlu proudu) - doba provedení cca 1 – 5 s - MÁ SMYSL VYKRESLOVAT PROUDNICÍ JINÉ OBRAZCE ??? OMEZENÍ - při použití vzniká relativně velké množství vodní páry

17 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ TUŽKY (PENCILING) POUŽITÍ - prioritně pro omezení intenzity hoření v ohnisku požáru a tím snížení intenzity negativních důsledků hoření, které ohrožují hasiče - cílem je maximálně využít chladící efekt vody, umístěné „tužkami“ na ohnisko požáru pro snížení teploty pevných látek - tužky se zpravidla aplikují pod neutrální rovinou a ve formě kompaktního proudu, aby se minimalizovalo ovlivnění proudění vzduchu a zplodin hoření v okolí ohniska (při nedodržení tohoto pravidla hrozí vyvržení plamenů na zasahující) - tužky je možné rovněž použít pro odhad velikosti a dispozice prostoru, ve kterém se hasiči pohybují

18 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ TUŽKY (PENCILING) PROVEDENÍ - nastavení úhlu proudnice na kompaktní proud - nasměrování proudnice pod kouřovou vrstvou na ohnisko požáru - jedna tužka znamená otevření proudnice do plného proudu a její opětovné zavření - tužkováním postupně pokrýváme ohnisko OMEZENÍ - pro použití tužkování je nutné mít v dosahu ohnisko požáru, jedná se o přímý útok - je potřeba počítat za určitých okolností s vyvržením plamenů z prostoru ohniska

19 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ MALOVÁNÍ (PAINTING) POUŽITÍ -chlazení předmětů nebo konstrukcí - chlazení dveří a jejich okolí před vstupem do uzavřeného prostoru. Voda, která ulpí na konstrukcích v okolí dveří se působením tepla odpařuje dodatečně a chrání zasahující hasiče ohrožené případným zášlehem vně prostoru hořící stavební konstrukce. - cílem je maximálně využít chladící efekt vody a minimalizovat její rozstřik do okolí chlazeného předmětu či konstrukce - malování minimalizuje vznik páry při kontaktu s horkým předmětem a tím omezuje nebezpečí opaření při chlazení např. dvěří

20 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ MALOVÁNÍ (PAINTING) PROVEDENÍ - proudnice otevřená pouze z části, tak aby byla délka proudu přibližně 1 m - při malování je možné pro snazší manipulaci držet proud za hadici, a to ve vzdálenosti cca 50 cm od proudnice - voda je rovnoměrně rozlévána na hořící, případně chlazený předmět OMEZENÍ - při aplikaci malování je nutné zvážit rizika působení sálavého tepla - při chlazení stěn a stropu je nutné zvážit, zda účinek odpaření vody na konstrukcích bude dostatečný pro zajištění bezpečného prostoru

21 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ ŠTÍT - CLONA POUŽITÍ - ochrana v případě nouze - ochrana při nástupu do hasební pozice, či při přesunu mezi nimi - zajištění bezpečného ústupu

22 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ ŠTÍT - CLONA PROVEDENÍ - proudnice nastavená na maximální úhel rozevření (rozstřiku) proudu - nasměrování proudnice ve sklonu 45° proti účinkům, kterým se bráníme - při nastavování sklonu proudu platí pomůcka, že spodní okraj štítu by se měl dotýkat země ve vzdálenosti přibližně 2 m od proudnice, aby vnější obalová plocha vodního kužele směřovala nahoru ve sklonu přibližně 90° OMEZENÍ -vzniká velké množství páry, ale díky stálému působení dodávané vody dojde rovněž k výraznému snížení teploty v prostoru - dosažená snížená teplota nemusí umožňovat dlouhodobý pobyt hasiče -velké množství dodané hasební látky vede k druhotným škodám

23 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ NEPŘÍMÝ ÚTOK – KOMBINOVANÝ ÚTOK ZOT - OBJEMOVÉ HAŠENÍ PÁROU POUŽITÍ - nepřímý útok = ochlazení a inertizace prostoru BEZ PŘÍMÉHO ZASAŽENÍ OHNISKA - technika se používá v prostorech do nichž není možné vstoupit vzhledem k podmínkám panujícím uvnitř - techniku je možné použít i z vnějšku objektu, např. okny

24 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ NEPŘÍMÝ ÚTOK – KOMBINOVANÝ ÚTOK ZOT - OBJEMOVÉ HAŠENÍ PÁROU PROVEDENÍ - nastavení úhlu rozevření (rozstřiku) proudu 60° - nasměrování proudnice vpřed ve sklonu 45° do kouřové vrstvy - proudnicí v prostoru opisujeme tvar písmen Z, O nebo T v závislosti na velikosti a dispozičním uspořádání prostoru - díky neustálé změně směru proudu dochází vlivem větší teplosměnné plochy k efektivnějšímu působení hasící látky - cílem je pokrýt vetšinu prostoru vodní mlhou - pro odpaření vody používáme kouřovou vrstvu i stěny OMEZENÍ -díky velkému množství vzniklé vodní páry je možné do prostoru použití vstupovat až po ochlazení a odvětrání

25 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ SHARK – DLOUHÝ PULS NARUBY POUŽITÍ - STEJNÉ JAKO U DLOUHÉHO PULSU, TEDY… - obdobné jako u krátkého pulsu - dlouhý puls nahrazuje krátký v případě rozsáhlejších prostor a nebo intenzivnějšího hoření v kouřové vrstvě - pro potlačení rolloveru - je možné jej použít pro přímý útok na ohnisko požáru - NAVÍC – je možné použít pro přímý útok na ohnisko požáru (začátek má charakter přímého hašení) - intuitivní přechod do obrany, pokud dojde k nežádoucímu výronu pyrolýzních plynů

26 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ SHARK – DLOUHÝ PULS NARUBY PROVEDENÍ - jedná se o dlouhý puls provedený v opačném pořadí - proudnice nastavená na úhel proudu cca 30° - nasměrování proudnice téměř vodorovně - po otevření proudnice do plného průtoku postupně rozšiřujeme úhel proudu až na maximum a současně zvyšujeme sklon proudnice až do úhlu 60° OMEZENÍ - při použití vzniká relativně velké množství vodní páry - dochází k vyvržení plamenů směrem k proudnici, tyto plameny by měly být zachyceny rozšířením úhlu proudu na konci postupu - jedná se o techniku náročnější na provedení, při níž může dojít ke kontaktu hasiče s hořícími plyny - EFEKTNÍ, NEBEZPEČNÝ ???, EFEKTIVNÍ ???

27 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ UČIT ? SHARK – DLOUHÝ PULS NARUBY

28 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ UČIT ? SHARK – DLOUHÝ PULS NARUBY NEUČIT !!!

29 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ VSTUP DO UZAVŘENÝCH PROSTOR RIZIKA Při otevření uzavřených prostor, ve kterých probíhá hoření, dochází k výrazné změně termodynamické rovnováhy v prostoru. Otevřením dveří dojde k výrazné změně ventilačních poměrů. V okamžiku otevření dveří se promísí zplodiny hoření s čistým vzduchem. Tento čistý vzduch může být chybějícím oxidovadlem trojúhelníku hořlavosti. Již samotné promíchání s čistým vzduchem tedy může vést ke vznícení zplodin hoření.

30 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ VSTUP DO UZAVŘENÝCH PROSTOR CÍLE -Zjistit teplotu dveří a tím odhadnout teplotu v uzavřeném prostoru, do kterého vstupujeme. -Určit polohu neutrální roviny. -Ochladit dveře a okolní konstrukce, aby neohrožovaly hasiče při jejich otevírání. - Umístit na dveře, nad ně a na vedlejší konstrukce maximální množství vody, které se po otevření dveří působením horkých zplodin hoření odpaří a sníží možnost vznícení zplodin hoření. - Vytvořit vodní mlhu v prostoru nade dveřmi, aby mohla reagovat se zplodinami unikajícími po otevření dveří z uzavřeného prostoru. - Ochladit a inertizovat prostor za dveřmi vodní mlhou tak, aby mohli hasiči vstoupit do uzavřeného prostoru a zahájit zajišťování zásahové cesty vodní mlhou. Tímto ochlazením se rovněž sníží možnost zapálení zplodin hoření.

31 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ VSTUP DO UZAVŘENÝCH PROSTOR POSTUP 1) Ze vzdálenosti přibližně úhlopříčky dveří pokryjeme horní polovinu dveří a prostor nad nimi krátkým pulsem. Cílem je dodat jen takové množství vody, aby bylo možné rozeznat rychlost jejího odpaření. Teploty můžeme rozlišovat v tomto rozsahu: Nebezpečné – voda se okamžitě se sykotem odpaří Horké – voda rychle schne Studené – nepozorujeme schnutí, dveře jsou stále mokré Poloha neutrální roviny je patrná z rozdílné teploty. Pokud jsou dveře tepelně izolované, může být pro zjištění teploty za dveřmi důležitější pozorovat prostor nad dveřmi. Mezi zárubněmi a dveřmi většinou uniká kouř. 2) Pomocí malování pokryjeme dveře, prostor nad a vedle nich. Malování umožňuje nejlepší navlhčení konstrukcí za předpokladu nejnižšího poměru nevyužité odražené vody, která vede ke druhotným škodám. Malování omezuje vývin páry. 3) Před otevřením dveří umístíme nade dveře několik krátkých pulsů. Vodní mlha, která zůstane ve vznosu, bude dále reagovat s kouřem, vycházejícím z uzavřeného prostoru.

32 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ VSTUP DO UZAVŘENÝCH PROSTOR POSTUP 4) Činnost hasičů při otevírání dveří musí být dobře koordinována. Hasič č. 2 musí dveře otevřít v době, kdy je v jejich profilu stále ve vznosu vodní mlha. Po jejich otevření hasič č. 1 ochladí prostor za dveřmi. V závislosti na teplotě v uzavřeném prostoru použije č. 1 vhodný způsob aplikace vodní mlhy. U chladnějších prostorů je možné použít několik krátkých pulsů u nebezpečně horkých prostorů je jistější použít dlouhý puls. JAK ZAPRACOVAT PRŮZKUM POD NEUTRÁLNÍ ROVINOU ??? MĚLI BYCHOM VÍCE AKCENTOVAT ZÁCHRANU OSOB, OMEZIT FIXACI NA PLAMENY 5) Po umístění vody do uzavřeného prostoru je důležité dveře opět uzavřít. Voda v prostoru odebírá teplo a v rámci fázové přeměny inertizuje prostředí. Hasební efekt vody se výrazně sníží a zároveň požadavek na množství hasební látky se zvýší, pokud bychom dveře neuzavřeli. Proud zplodin hoření vycházející ze zasaženého prostoru by odnesl vodní mlhu ven a ta by pak neměla očekávaný vliv na teplotu uvnitř.

33 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ VSTUP DO UZAVŘENÝCH PROSTOR UPOZORNĚNÍ Indikuje-li zasahující skupina stav za dveřmi (v prostoru požáru) jako nebezpečný, doporučuje se opakovat uvedený postup i při otevírání dveří uvnitř zasaženého prostoru. Riziko nepříznivého ovlivnění podmínek po otevření dveří je přímo úměrné rozdílnosti podmínek před a za dveřmi. Nejsnadnějším způsobem ukončení nepříznivé změny po otevření dveří je jejich opětovné uzavření. Č. 2 musí mít dveře neustále pod 100% kontrolou.

34 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ POHYB V PROSTORU ZASAŽENÉM POŽÁREM -Uvnitř zasaženého prostoru hasiči hledají osoby, případmě zvířata a za pomocí uvedených technik práce z proudnicí se snaží zajistit bezpečnost svého pohybu a současně efektivní zdolání požáru. Základní zásady: - Nedělitelnost skupiny - Pohyb pod neutrální rovinou, případně co nejníže - Směr pátrání vlevo (levá ruka na zeď) - Zajišťujte si průběžně kouřovou vrstvu krátkými pulsy - Využívejte vodní proud pro orientaci v prostoru - Vnímejte společně nárůst teploty a tepelnou setrvačnost zásahových obleků

35 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Zdroje: Grimwood P., Desmet K.; Tactical firefighting; Fitetactics, Cemac 2003 Grimwood P., Euro Firefighter, Jeremy Mills Publishing Limited, 2008 Stefan Andreasson, Extinguish technique, Svedish Rescue Services Agency CD 3D firefighting www.flashover.fr

36 NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ - NÁRODNÍ METODIKA NÁRODNÍ METODIKA TECHNIKA PRÁCE S PROUDNICÍ mjr. Ing. Marek Sobek, vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Prostějov."

Podobné prezentace


Reklamy Google