Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zdeněk Burda V Šáreckém údolí 4 160 00 Praha 6 Mobil: +420 731 348.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zdeněk Burda V Šáreckém údolí 4 160 00 Praha 6 Mobil: +420 731 348."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zdeněk Burda V Šáreckém údolí 4 160 00 Praha 6 Mobil: +420 731 348 510 Phone +420 233 324 047 e-mail: asburda@quick.czasburda@quick.cz ingzburda@seznam.cz

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Milovat zvířata znamená znát je! Zdeněk Veselovský

3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

4 Spokojená existence zvířat je vyvážený stav, kdy je zvíře schopno vlastními silami se vyrovnat s tlaky životního prostředí.

5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pohoda je harmonie mezi zvířetem a prostředím.

6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Rada Evropy – Strasbourg Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní dopravě a dodatkový protokol č. 20/2000 Sb. m.s., Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a dodatkový protokol č. 21/2000 Sb. m.s., Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu č. 19/2000 Sb. m.s., Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat č. 114/2003 Sb. m.s.

7 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropská unie - druhy právních aktů Nařízení (Regulation) má obecnou platnost, je závazná a platí přímo v každém členském státě. Směrnice (Directive) zavazuje každý stát, kterému je určena, volba formy a prostředků záleží na národní legislativě. Rozhodnutí (Decision) Je závazná pro toho, komu je výslovně určeno. Doporučení (Recommandation) není závazné, vytyčuje určitý směr

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. AMSTERDAMSKÁ DOHODA Protokol o ochraně zvířat a péči o ně VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, přejíce si zajistit lepší ochranu a ohledy při péči o zvířata jako cítící bytosti, se dohodly na následujícím opatření, které bude připojeno ke smlouvě ustavující Evropské společenství: Při formulování a uskutečňování společné zemědělské politiky, dopravy a vnitřního trhu a výzkumu budou Společenství a členské státy věnovat plnou pozornost požadavkům péče o zvířata při respektování legislativních nebo správních opatření a zvyklostí členských států, zejména vzhledem k náboženským obřadům, kulturním tradicím a místnímu dědictví.

9 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (ve znění Lisabonské smlouvy) Článek 13 Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím.

10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Právní normy upravující welfare hospodářských zvířat Zákon č. 409/2008 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění) Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystupování a při chovu Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

11 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

12 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006 – 2010 Strategický základ navrhovaných kroků

13 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

14 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007 kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže

15 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. TRESTNÍ ZÁKONÍK § 203 Týrání zvířat (1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Kdo utýrá zvíře bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.

16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh nového trestního zákona (sněmovní tisk 410) § 132 Věc a jiná majetková hodnota 1. Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla, peněžní prostředky na účtu a na cenné papíry, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.

17 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh nového trestního zákona § 300 Týrání zvířat a) Kdo týrá zvíře b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo c) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty d) odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, e) byl-li čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo f) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt. g) odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.

18 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh nového trestního zákona § 301 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. b) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.

19 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh Občanského zákoníku Živé zvíře není věc. Na zvíře lze přiměřeně použít ustanovení o věcech jen, neodporuje-li to jeho povaze živého tvora a ustanovením zvláštních zákonů vydaných k jeho ochraně. Návrh Trestního zákoníku Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla a na cenné papíry, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco jiného. Návrh Občanského zákoníku Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k vlastníkovi v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí si je přivlastnit na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak kdokoli. Platí, že za přiměřenou dobu pro návrat zvířete k vlastníkovi je považována doba šesti týdnů. Divoké zvíře je bez pána, pokud žije na svobodě. Zvíře v zoologické zahradě a ryba v rybníku nebo podobném zařízení, které nejsou veřejným statkem, bez pána není. Zajaté divoké zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile získá znovu svobodu a jeho vlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá ve snaze znovu je zajmout.

20 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článek 11 Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. … (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

21 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Rakouskozvíře není považováno za věc, používá se zvláštní úprava, pokud neexistuje, je živé zvíře věcí Švýcarskozvíře není považováno za věc, používá se zvláštní úprava, v právních předpisech kde není uvedeno jinak zvíře = věc Německozvíře není považováno za věc, jejich ochranu upravují zvláštní zákony, v právních předpisech, kde není uvedeno jinak,zvíře = věc Belgiezvíře je věc primárně movitá, v některých případech věc nemovitá (hospodářská zvířata) Franciezvíře je věc primárně movitá, v některých případech věc nemovitá (hospodářská zvířata) Itálieprávní postavení zvířete není upraveno, je považováno za věc Španělskozvíře spadá do věcí movitých, někdy věcí nemovitých (hospodářská zvířata), výslovná úprava chybí Litvaprávní postavení zvířete není upraveno, je považováno za věc Slovenskoprávní postavení zvířete není upraveno, je považováno za věc movitou Polskozvíře je živý tvor schopný cítit bolest; není to věc ale aplikuje se stejná právní úprava jako by to věc byla (podle zákona na ochranu zvířat) Zdroj Parlamentní institut, oddělení pro všeobecné studie (březen 2007)

22 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Animal Liberation Front (ALF) World Society for Protection of Animals (WSPA) Opatření: - zajištěné a uzamčené objekty - vycvičená zvířata na ochranu a obranu

23 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Sněmovní tisk 587 Novela zákona o zemědělství – EU (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů a další související zákony) Předkladatel: ministerstvo zemědělství Petr Gandalovič Zpravodaj: František Dědič Garanční výbor: zemědělský Stav projednání: po prvním čtení (26.9.2008)

24 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. SMĚRNICE RADY 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso

25 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999 o minimálních požadavcích na kontrolu hospodářství, v nichž se chovají zvířata pro hospodářské účely

26 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zdeněk Burda V Šáreckém údolí 4 160 00 Praha 6 Mobil: +420 731 348."

Podobné prezentace


Reklamy Google